bomen snoeien

Bomen snoeien. b-Tree voor alle soorten snoei.

Het snoeien van bomen vindt steeds zijn oorzaak bij de mens zelf. Voor het welzijn van de boom op zich is snoeien vaak niet nodig.  Echter zijn er situaties waar het niet anders kan dan te snoeien, eveneens voor het welzijn van de boom. Hieronder vindt u alles over bomen snoeien en de verschillende soorten boomsnoei. Tot de drie meest voorkomende soorten snoei van solitaire bomen behoren de kroonreductie, uitlichten kroon en de veiligheidssnoei. Toppen gebeurt daarentegen ook vaak, maar met alle negatieve gevolgen van dien. Wij houden niet van toppen. Toppen gebeurt dan ook enkel als er geen andere oplossing voor de boom meer is.

Lees meer over de meest voorkomende soorten snoei bij bomen.

 

 

Bomen snoeien in functie van de boom zelf

 

Bij snoeiwerken handelen wij steeds in functie van het welzijn van de boom en zijn omgeving. Iedere boom is in een andere levensfase, heeft een andere conditie en behoort tot een specifieke boomsoort. Daarom houden wij met tal van factoren rekening bij het snoeien van bomen:

 • Is de boom voldoende vitaal om gesnoeid te worden?
 • Kan de boom een kroonreductie aan?
 • Mogen we deze boomsoort op dit moment van het jaar snoeien?
 • Hoe gaan we deze boom snoeien en wat wenst de klant?
 • Mogen we wel een grote tak afzagen tijdens het snoeien van de boom en wanneer of hoe doen we dit?
 • Zijn er omgevingsfactoren waarmee we rekening moeten houden?
 • Welk eindbeeld wenst u als klant?
 • Wat is het langetermijn resultaat?
 • Hoe dikwijls zal de boom de komende jaren door de huidige snoeibeurt opnieuw moeten gesnoeid worden?

Echter, daar het samenleven van mens en boom zo goed mogelijk dienen op elkaar afgestemd te zijn voor beide partijen, is het dikwijls nodig een boom te snoeien.

Vooral in bv. verstedelijkt gebied en in de nabijheid van woningen en gebouwen.

Bomen snoeien, is het nu het uitlichten van de kroon, een kroonreductie of een veiligheidssnoei, het gebeurt dan ook best op een vakkundige manier. Waarbij men rekening houdt met het tijdstip waarop een bepaalde soort mag gesnoeid worden. Welk eindresultaat en eindbeeld men wenst te bereiken. De manier waarop een tak wordt afgezaagd. De diameter van de takken die men afzaagt. De huidige vitaliteit van de boom. En nog veel meer.

 

 

Het beoogde doel van bomen te snoeien is steeds verschillend

 

In verstedelijkt gebied is een grote wens aan bomen en groen. Aanwezigheid van bomen brengt voor het verkeer dan weer hinder met zich mee. Het takvrij houden van de onderstam is hier een reden voor het snoeien van de straatbomen.

Bij het snoeien van fruitbomen is de opbrengst dan weer belangrijk. Hier doet men geen vormsnoei, maar snoeit men in functie van de opbrengst.

Bij te groot en te zwaar geworden zijtakken, snoeit men best om uitscheuren van deze codominante takken dan weer te voorkomen. Een grote uitscheurwonde zal de boom infecteren en mogelijks een verlies van de boom betekenen. Dit is ook een reden om te snoeien. Het komt vaker voor dan u misschien denkt. Grote oude bomen vinden op deze manier dikwijls hun intrede naar hun eindfase. Door tijdig deze codominante tak in te korten, voorkomt men uitscheuren en voorkomt men infectie en voorkomt men dus ook intrede naar de eindfase.

 

 

 

Snoeien maakt verwondingen.

Hoe infecties en aantastingen voorkomen bij het snoeien van bomen?

 

Als er aan een boom gesnoeid wordt, maakt men steeds verwondingen. Deze verwondingen moet de boom te boven komen door de wonden af te grendelen. En op deze manier infecties en aantastingen buiten houden.

Tevens zal de boom de wonden ook trachten af te dekken door wondovergroeiing (callusvorming). De afgrendeling en de wondovergroeiing kosten de boom extra energie. Daar er nu een deel van de energiereserves die de boom hiervoor moet aanspreken, ook in de afgesnoeide takken zit, kan u zich best inbeelden dat het in zeer veel gevallen niet goed is een boom te snoeien.

Als er gesnoeid wordt, om welke reden ook, is het erg belangrijk dat de takken op de juiste plaats, op de juiste manier en op het juiste moment (voor de soort) worden gesnoeid. Ook de manier van het ontsmetten van het snoeigereedschap is erg belangrijk om infecties of aantastingen te voorkomen.

Bomen snoeien vergt veel vakkennis.

 

 

Wanneer bomen snoeien? Beste snoeitijdstip voor bomen

 

Het beste snoeitijdstip voor het snoeien van de meeste loofbomen en coniferen (opgelet er zijn veel uitzonderingen!) is de late lente of zomer. De afgrendeling van de snoeiwonden is dan veel actiever, met veel minder kans op infecties of aandoeningen achteraf. Noch tijdens de bladvorming (begin lente) als tijdens de bladval (herfst) is het aangewezen te snoeien. De boom doet dan een beroep op zijn energiereserves, die hij dan minder ter beschikking heeft om aan wondafdichting te doen.

Rond het snoeitijdstip bestaan zeer veel misverstanden, vooral met als oorzaak wanneer er tijd ter beschikking is in de agenda’s (meestal de herfst-winterperiode wanneer er minder werk is voor groendiensten).

Andere zaken die het snoeitijdstip bepalen zijn: het soort snoei, bloedingsgevoeligheid van de boomsoort, bloeitijdstip (bij sierbomen bv.), weersgesteldheid en temperatuur (vriesweer?) en doel van de snoei.

Het uitlichten van de kroon gebeurt vaak het beste in de zomerperiode. De boom heeft dan hogere energie reserves en kan nog een deel actieve afgrendeling realiseren voor de winter.

De kroonreductie voert men daarentegen best in de winterperiode uit. Er kunnen dan meer slapende knoppen geactiveerd worden.

Bomen snoeien doe je alleen op het juiste moment. Op die manier voorkom je problemen die vaak pas jaren later tot uiting komen. Vaak 10, 20 of 30 jaar later.

 

boom-treurwilg-snoeien

 

Soorten “snoei” voor het snoeien van bomen

 

Er zijn veel verschillende soorten snoei. Het is de kennis van uw boomverzorger om te weten welk soort snoei uw boom nodig heeft om het gewenste eindbeeld te bereiken en uw boom gezond te houden:

 • begeleidingssnoei
 • bemantelingssnoei
 • uitlichten kroon
 • innemen kroon
 • takvrij houden onderstam
 • tijdelijke kroon
 • onderhoudssnoei
 • probleemtakken (uitgescheurende, dode, aangetaste takken, elleboogtakken, te dikke of groeikrachtige takken, wrijf- en schuurtakken)
 • opbrengstsnoei bij fruitbomen

Wenst u uw boom of bomen vakkundig te laten snoeien? b-Tree boomverzorging is er voor al uw snoeiwerken en contacteer ons vrijblijvend.

 

 

Bomen snoeien: het uitlichten van de kroon

 

Bij het uitlichten van de kroon worden één of meerdere zijtakken aan de buitenkant van de blijvende kroon ingekort tot op een levende zijtak. Deze moet de taak van de weggesnoeide tak overnemen en moet dus een diameter hebben die minstens 1/3 is van de diameter van de snoeiwonde. Vermijd naar boven gerichte wonden. De kroonvorm en de omvang van de boom blijven bij het uitlichten nagenoeg ongewijzigd.

Door uitlichten vergroot de transparantie van de kroon. De mechanische belasting op de gesnoeide takken verkleint. Doordat er meer licht tot in de binnenkroon komt, vormen er zich daar meer bladeren en dus minder dood hout.

Bij het uitlichten van de kroon worden de gesnoeide takken dus korter en na verloop van tijd ook dikker en bovendien worden ze minder belast. Ze zakken dus minder uit en het risico op uitscheuren is kleiner.

Er wordt maximaal 20% van het bladvolume weggehaald. Door de spreiding van de snoei over veel dunne takken is het aantal snoeiwonden meestal wel groot en is uitlichten een zeer arbeidsintensief werk.

 

 

Voordelen van het uitlichten van de kroon

 

Bij het uitlichten van de kroon zijn de gesnoeide takken, afhankelijk van de boomsoort, maximaal 5 tot 10 cm dik. Zo wordt doorgaans enkel in het levende spinthout gezaagd bij het uitlichten van de kroon, wat de afgrendeling ten goede komt en het risico op infectie en rot verkleint.

Door uitlichten is het ook mogelijk de kroonomvang van een volwassen boom iets te verkleinen, terwijl toch een natuurlijke kroonvorm behouden blijft. Dit is zeker het geval bij sommige soorten die op oudere leeftijd een natuurlijke onderkroon vormen, zoals iepen, platanen en de netelboom (Celtis spp.).

Om een blijvend effect te hebben, moet dit regelmatig herhaald worden. Bomen in één snoeibeurt permanent ‘verkleinen’ is onmogelijk. Teveel snoeien in één keer kan lijden tot het kappen van de boom na enkele jaren.

 

 

Bomen snoeien: de kroonreductie of het innemen van de kroon

 

Bij een kroonreductie wordt de kroon letterlijk gereduceerd. Maar slechts beperkt. Het innemen van de kruin gebeurt door het inkorten van alle zijtakken. Inkorten gebeurt met één derde of één vierde tot op een levende zijtak.

De kroonvorm verandert niet qua vorm maar wel qua omvang. Waardoor de kleinere kroonomvang lagere mechanische belastingen of kleinere krachten (momentkrachten) ondergaat.

De boomkroon innemen of een kroonreductie is een ultiem redmiddel om een boom met een verminderde stabiliteit of een verzwakte stam op een veilige manier te behouden. Zo kunnen waardevolle bomen gered worden van een velling. Innemen is een uitzonderingsmaatregel en hoort dus volgens een Harmonisch Park- en Groenbeheer niet bij het normale boombeheer.

Bij het innemen of de kroonreductie verdwijnt een groot deel van het bladvolume. Te weten dat het grootste deel van de bladeren van een loofboom zich op het uiteinde van de takken bevinden. En het is nu juist dit deel van de takken dat men gaat verwijderen tijdens een kroonreductie. Het innemen gebeurt dus het best tijdens de winterrust, om de boom toe te laten opnieuw uit te lopen uit slapende knoppen of adventiefknoppen. Takken uit slapende knoppen zijn slechts zwak aangehecht en zeer breukgevoelig.

 

 

De kroonreductie vergt meer opvolging, maar heeft ook voordelen

 

Innemen van bomen gebeurt enkel bij bomen in goede conditie. Door aftakelende bomen in te nemen, kunnen ze niet gered worden.

Een boom waarvan de kroon is ingenomen, zal van nabij opgevolgd moeten worden. Als de kruin blijvend beperkt moet worden door de kroonreductie, moet de boom elke 3 tot 5 jaar opnieuw gesnoeid worden. Als de boom voldoende reparatieweefsel maakt zodat het risico vermindert, kan de kroon langzaam opnieuw uitgroeien. De nieuwe scheuten moeten opgevolgd worden zodat zij een voldoende sterke vergroeiing krijgen.

Door één tak in te korten kan de mechanische belasting op de takaanhechting en de stam verkleind worden. Bovendien wordt hierdoor zijn groei geremd omdat hij in de schaduw komt te liggen. Dergelijke onderstandige snoei kan een manier zijn om een risicotak veiliger te maken. Bijvoorbeeld plakoksels, zuigers, elleboogtakken, wrijftakken of zware horizontale takken.

 

 

Bomen snoeien: de veiligheidssnoei

 

Met veiligheidssnoei bedoelen wij de werkzaamheden in de kroon die nodig zijn om mogelijke problemen met zowel de boom als deze naar de omgeving weg te nemen.
Het verwijderen van dood hout, afgestorven of dode takken bijvoorbeeld. Hierdoor zal de kans op het verwonden, door vallend hout, van voetgangers of fietsers of schade aan wagens op een parkeerterrein veel kleiner zijn.
Bij het inkorten van een codominante top bijvoorbeeld, beschermt men de boom. De codominante top of tak maakt veel minder kans om uit te scheuren. Het uitscheuren van een zware codominante top leidt tot een grote scheurwonde die vaak ernstig infecteert, wat de levensverwachting van de boom doet dalen. Door deze codominante top of tak tijdig te snoeien voorkomt men dit probleem.

 

 

Het toppen van bomen is erg slecht

 

Dit is iets waar wij ons enkel wensen mee bezig te houden als het niet anders kan voor de boom en alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Het is heel erg slecht voor een boom en voor erg veel boomsoorten betekent dit het einde van de boom en sterft de boom vaak af aan zijn zware verwonding door het toppen.

Met toppen bedoelt men het wegzagen van een zeer groot kruindeel bovenaan de boom, door het maken van een zeer grote zaagwonde in de stam of zware gesteltak. De boom wordt letterlijk vanaf de top voor vele meters ingekort.

Bij het toppen maakt men zulk dermate grote snoeiwonde in de stam, dat deze nooit tijdig kan dichtgroeien en een parasitaire schimmelinfectie de boom op termijn zal kunnen ondermijnen. Niet alleen de grote snoeiwonde, maar ook de enorme verzwakking van de boom, omdat een zeer en groot voornaam deel van zijn bladmassa, die de energie levert voor het dagelijkse onderhoud, is weggezaagd.

Bomen toppen leidt dikwijls tot vellen enkele jaren later.

 

 

Toppen enkel indien het niet anders kan

 

Enkel wanneer een boom de grote mechanische belasting van zijn hoogte niet meer aankan, omwille van een verzwakking door een parasitaire schimmelinfectie bijvoorbeeld, is toppen mogelijks een optie.

Als wij een boom toppen, zal dit heel erg en wel overwogen zijn.

 

Contacteer ons vandaag nog.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart