Geschatte lees­tijd: 5 minu­ten

Waar heeft een boom energie voor nodig?

En welke processen kosten bomen energie

 

De ener­gie bij bomen nodig voor de ver­schil­len­de fysi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de omstandigheden.

Maar er zijn enke­le alge­me­ne trends die weten­schap­pe­lijk onder­bouwd kun­nen wor­den. Hieronder volgt een over­zicht van de belang­rijk­ste pro­ces­sen en hun rela­tie­ve ener­gie die ze vergen.

 

Groeien en biomassaproductie

 • Groeien en dus het pro­du­ce­ren van bio­mas­sa vergt rela­tief zeer veel energie.
 • Groei omvat cel­ver­meer­de­ring en ‑ver­len­ging, even­als de pro­duc­tie van nieu­we bio­mas­sa. Zoals bla­de­ren, tak­ken, en wor­tels. Fotosynthese is de pri­mai­re bron van ener­gie voor groei. Dit pro­ces ver­eist veel ener­gie omdat het de syn­the­se van com­plexe orga­ni­sche mole­cu­len (bij­voor­beeld cel­lu­lo­se) omvat. Studies tonen aan dat een boom een groot deel van de ener­gie die hij via foto­syn­the­se ver­krijgt, besteedt aan groei, voor­al tij­dens het groeiseizoen.
 • Energiekosten voor sta­mon­der­steu­ning: de dicht­heid van het hout en de struc­tuur van de stam beïn­vloe­den ook de ener­gie­kos­ten. Waarbij lich­te­re, snel­ler groei­en­de soor­ten min­der ener­gie inves­te­ren in sta­mon­der­steu­ning. Wat hen dan weer vat­baar­der maakt voor scha­de en hoge­re sterf­te­cij­fers (King et al., 2006).

 

Energie bij bomen voor afgrendelen van hout

 • Het afgren­de­len van hout vergt rela­tief veel energie.
 • Wanneer een boom scha­de oploopt, bruik hij ener­gie om wond­weef­sel te vor­men (call­us­vor­ming).  En even­tu­eel afweer­stof­fen te pro­du­ce­ren om infec­ties te voorkomen.
 • Dit pro­ces vergt veel ener­gie omdat het een reac­tie in het hout en de vor­ming van een bar­ri­è­re­zo­ne vraagt. En de pro­duc­tie van bescher­men­de stof­fen ver­eist. Onderzoek naar wond­af­gren­de­ling bij bomen toont aan dat dit pro­ces een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid van de beschik­ba­re ener­gie zal gebrui­ken. Vooral als de scha­de groot is.
 • Het con­cept van com­par­ti­men­ta­li­sa­tie beschrijft hoe bomen ener­gie beste­den aan het her­stel­len van scha­de en het ver­de­di­gen tegen ziek­ten en pla­gen. Dit pro­ces van het iso­le­ren van bescha­digd weef­sel en het beper­ken van de ver­sprei­ding van ziek­te­ver­wek­kers is cru­ci­aal voor de levens­duur van een boom. Maar het is ook een kost­baar pro­ces (Shigo, 1984).
 • Bemerk dat er ook afgren­de­ling kan plaats vin­den zon­der fysie­ke bescha­di­ging. Namelijk bij het afslui­ten van func­ti­o­ne­le kolom­men die de ver­bin­ding tus­sen wor­tels en blad moe­ten ver­ze­ke­ren wan­neer de boom over­gaat naar een vete­ra­ne fase. Of wan­neer een boom delen laat afster­ven omwil­le van exter­ne fac­to­ren waar­bij con­di­tie­ver­lies optreedt of na droogtestress.

 

Energie bij bomen voor de bladontplooiing en bloei

 • Het uit­lo­pen van knop­pen en de ont­plooi­ing van bla­de­ren en bloe­men in de len­te ver­eist aan­zien­lij­ke energie.
 • Dit pro­ces omvat de groei en ont­wik­ke­ling van nieu­we scheu­ten en bla­de­ren. Wat energie-intensief is van­we­ge de nood­zaak van snel­le cel­de­ling en ‑ver­len­ging.
 • Studies heb­ben aan­ge­toond dat bomen tij­dens deze fase een piek in ener­gie­ver­bruik ver­to­nen. Aangezien ze nieu­we foto­syn­the­ti­sche struc­tu­ren moe­ten vor­men. Maar daar deze nieu­we foto­syn­the­se struc­tu­ren nog niet maxi­maal pro­du­ce­ren of opbren­gen qua ener­gie. En er op dat moment al erg veel ener­gie­ver­bruik is.
 • Bladconstructiekosten: het maken van bla­de­ren, voor­al in omstan­dig­he­den met wei­nig licht, ver­eist aan­zien­lij­ke ener­gie. Waarbij de blad­con­struc­tie­kos­ten kun­nen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de levens­duur van het blad en de bloot­stel­ling aan licht (Poorter et al., 2005). Bomen inves­te­ren meer in lang­le­ven­de bla­de­ren. Die meer inves­te­ring vra­gen om ze te con­stru­e­ren, maar min­der onder­houd ver­gen dan kort­le­ven­de bla­de­ren (Eamus et al., 2004).

 

Onderhoud: respiratie en vervanging van oude weefsels

 • Respiratie en ver­van­ging van oude weef­sels vergt een gemid­del­de hoe­veel­heid energie.
 • Onderhoudsactiviteiten omvat­ten res­pi­ra­tie (adem­ha­ling), waar­bij de bomen ener­gie gebrui­ken om bestaan­de cel­len in leven te hou­den. En ze te laten func­ti­o­ne­ren. Maar ook ver­ou­derd of bescha­digd weef­sels vervangt.
  Onderzoek naar de ener­gie­ba­lans van bomen laat zien dat bomen een aan­zien­lijk deel van de ener­gie, die ze via foto­syn­the­se gege­ne­re­ren, ook beste­den aan onderhoudsrespiratie.

 

Energie bij bomen voor zaadproductie en vruchtvorming

 • De vrucht­vor­ming en zaad­pro­duc­tie vergt erg veel ener­gie van de boom.
 • De pro­duc­tie van vruch­ten en zaden kost veel ener­gie, omdat het de syn­the­se van com­plexe orga­ni­sche stof­fen zoals vet­ten, eiwit­ten, en kool­hy­dra­ten omvat.
 • Deze fase is cru­ci­aal voor de voort­plan­ting en over­le­ving van de soort en kan de ener­gie­re­ser­ves van de boom aan­zien­lijk uit­put­ten. Wetenschappelijke stu­dies tonen aan dat bomen tij­dens mast­ja­ren (jaren met hoge vrucht­pro­duc­tie) vaak min­der ener­gie beschik­baar heb­ben voor ande­re pro­ces­sen zoals groei.
 • Bemerk dat het raad­zaam kan zijn om de bloe­men van pas aan­ge­plan­te fruit­bo­men te pluk­ken. Zodat er geen vruch­ten gevormd wor­den en er meer ener­gie ter beschik­king is voor de ont­wik­ke­ling van het wor­tel­sys­teem. Waar de boom veel baat bij heeft. Want hoe beter het wor­tel­sys­teem ont­wik­kelt, hoe beter de boom zal bestend zijn tegen droog­te en zelfs te nat­te perioden.

 

Energie bomen voor ondersteuning van het boomsoorteigen ecosysteem

 • De onder­steu­ning van het boom­soort­ei­gen eco­sy­teem vergt van de boom rela­tief zeer veel energie.
 • Bomen gaan een aan­zien­lijk deel van hun kool­stof of sui­kers gebrui­ken om het eco­sys­teem in de bodem te voe­den. Het gaat daar­bij niet enkel om de sym­bi­on­ten die mycor­r­hi­zae vor­men, maar ook over bodem­or­ga­nis­men die op en samen met de wor­tels leven. De sym­bi­on­ten zul­len de boom hel­pen met de opna­me van mine­ra­len en water. Samen met de ande­re bodem­or­ga­nis­men, die onder ande­re hel­pen bij het vrij maken van mine­ra­len uit de strooi­sel­laag, en de boom bescher­men tegen de oprui­mers in het eco­sys­teem (para­sie­ten).
 • Een rede­lijk groot deel van de sui­kers en ande­re stof­fen die bomen pro­du­ce­ren, gaan via de neer­waart­se sap­stroom naar het wor­tel­sys­teem. De wor­tels geven naast sui­kers ook ande­re wor­te­lexu­daten af naar de bodem. Deze wor­te­lexu­daten en sui­kers komen het bodem­le­ven ten goe­de en zor­gen voor een goed func­ti­o­neerd boom­soort eigen ecosysteem.

 

Opslag van reserves

Dit is mis­schien een moei­lij­ke omdat hier geen spra­ke is van een pro­ces dat ener­gie vraagt. Maar het is wel belang­rijk aan­ge­zien bomen niet kun­nen lenen op afbe­ta­ling. Ze sla­gen ener­gie op, om ze later als het nodig is te kun­nen gebrui­ken. Bijvoorbeeld in geval van stress.

 

Over het alge­meen zijn de pro­ces­sen die betrek­king heb­ben op groei en voort­plan­ting (zoals bio­mas­sa­pro­duc­tie en vrucht­vor­ming) het meest energie-intensief voor een boom. Deze bevin­din­gen zijn goed gedo­cu­men­teerd in de weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur. Waarbij veel stu­dies de ener­gie­ver­de­ling bin­nen bomen heb­ben gea­na­ly­seerd door mid­del van metin­gen van foto­syn­the­se, res­pi­ra­tie, en groeipercentages.

Samenvattend, hoe­wel alle aspec­ten van de groei en onder­houd van bomen ener­gie ver­ei­sen, zijn de con­struc­tie­kos­ten van bla­de­ren en de onder­houds­kos­ten voor stam en ver­de­di­gings­me­cha­nis­men bij­zon­der energie-intensief. Deze pro­ces­sen zijn essen­ti­eel voor de over­le­ving en effi­ci­ën­tie van bomen in hun omgeving.

 

Vergelijking tussen energie nodig voor CODIT tegenover normale groei

De ener­gie­kos­ten voor een boom om te inves­te­ren in het Compartmentalization of Decay in Trees (CODIT) model ver­sus nor­ma­le groei ver­schil­len aan­zien­lijk. Waarbij CODIT vaak een inten­sie­ver en kost­baar­der pro­ces is.

CODIT is een ver­de­di­gings­stra­te­gie die de boom acti­veert wan­neer deze fysie­ke scha­de oploopt of bloot­ge­steld wordt aan ziekteverwekkers.

Dit model zorgt voor het cre­ë­ren van bar­ri­è­res om ver­de­re scha­de en infec­tie te beper­ken. Wat een energie-intensief pro­ces is dat mid­de­len ver­eist die anders voor groei zou­den wor­den gebruikt.

 

CODIT en energiekosten

Onderzoek toont aan dat de CODIT-verdedigingsstrategie een com­plex sys­teem is dat afhan­ke­lijk is van de beschik­baar­heid van kool­hy­dra­ten en ande­re meta­bo­li­sche bron­nen. Wanneer een boom wordt bescha­digd, wor­den deze bron­nen omge­leid van nor­ma­le groei­pro­ces­sen naar de syn­the­se van ver­de­di­gings­stof­fen zoals sub­e­ri­ne en lig­ni­ne, die lang­za­mer wor­den gepro­du­ceerd maar essen­ti­eel zijn voor effec­tie­ve bar­ri­è­res tegen ziek­te­ver­wek­kers (Morris et al., 2019).

 

Vergelijking met normale groei

Normale groei, inclu­sief de ont­wik­ke­ling van bla­de­ren, tak­ken, en stam­groei, ver­eist ook aan­zien­lij­ke ener­gie. Maar deze wordt recht­streeks geïn­ves­teerd in de con­struc­tie van nieu­we weef­sels en de onder­steu­ning van foto­syn­the­se­ac­ti­vi­tei­ten. Deze groei is ech­ter niet zo inten­sief qua onmid­del­lij­ke resour­ce mobi­li­sa­tie ver­ge­le­ken met de reac­tie­ve aard van CODIT (Wullschleger et al., 1997).

 

Wat kost het meeste energie; CODIT of groei

Kortom, de ener­gie nodig voor het acti­ve­ren van CODIT zijn sig­ni­fi­cant hoger dan die voor nor­ma­le groei. Omdat het een reac­tief pro­ces is dat onmid­del­lij­ke en inten­sie­ve resour­ce­al­lo­ca­tie ver­eist om de boom te bescher­men tegen ver­de­re scha­de of ziekte.

Deze inves­te­ring in ver­de­di­ging zal ten kos­te gaan van de groei en alge­me­ne gezond­heid van de boom als de mid­de­len te beperkt zijn.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart