Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten
De boomtechnisch adviseur of boom deskundige Bert Janssens van b-Tree Boomverzorging heeft de snoeiwerken van de oude monumentale Prunus mee begeleid.
De boom­tech­nisch advi­seur van b‑Tree Boomverzorging heeft de snoei­wer­ken van de oude monu­men­ta­le Prunus mee begeleid.
Boomverzorging inspecteert de twijgen en bladeren van een eik.
Boomtechnisch advi­seur of boom­des­kun­di­ge Bert Janssens van b‑Tree Boomverzorging inspec­teert de twij­gen en bla­de­ren van een eik.

Boomtechnisch adviseur, deskundige als het over bomen gaat

Als boom­des­kun­di­ge of boom­tech­nisch advi­seur geef je ant­woor­den op alle moge­lij­ke boom­tech­nis­he vra­gen en vraag­stuk­ken. Zoals uit­da­gin­gen met inte­gra­tie van bomen in jouw pro­jec­ten en bij pro­ble­men met bestaan­de bomen.

De boom­des­kun­di­ge geeft je het juis­te boom­tech­nisch of boom­des­kun­di­ge advies.

Je kan hem dus voor alle zaken con­tac­te­ren die maar iets met bomen te maken heb­ben. Zoals tech­nisch advies in juri­di­sche zaken of geschil­len, rechts­za­ken, groei­pro­ble­men, ont­wer­pen van duur­za­me groei­plaat­sen en noem het maar op.

Een boom­tech­nisch advi­seur of boom­des­kun­di­ge heeft niet alleen de ken­nis over de boom­soort en zijn toe­pas­sings­ge­bie­den. Maar weet ook hoe een boom leeft, func­ti­o­neert en groeit. En met wel­ke pro­ble­men hij te kam­pen kan heb­ben tij­dens zijn ver­schil­len­de levens­fa­sen. En hoe een spe­ci­fie­ke boom of bomen­be­stand best kan beheerd worden.

Wanneer er wat scheelt, onder­zoekt hij de boom met de meest geschik­te mid­de­len. Om zo tot inzicht te komen van wat er even­tu­eel aan het gebeu­ren is. Want alle onder­zoeks­me­tho­den en ‑mid­de­len zijn niet even geschikt om ieder pro­bleem te detec­te­ren. Dus ook daar weet een boom­tech­nisch advi­seur raad.

Daarnaast kent hij heel wat over de rechts­re­gels en wet­ge­ving over bomen. Dat is nog een zaak apart. Maar erg toe­pas­se­lijk bij juri­disch boom­tech­nisch advies in geschil­len of (liefst) bemiddelingen.

Organisatie en orga­ni­sa­tie­struc­tu­ren als het gaat over het beheer van een groot en uit­ge­strekt bomen­be­stand, beho­ren ook tot de skills van onze boom deskundige.

Je kan dus voor vele boom gere­la­teer­de zaken reke­nen op het door­dach­te boom­tech­nisch advies, waar­bij wij steeds onze ethi­sche waar­den hoog in het vaan­del dragen.

 

 

 

Lees ook waar­voor je een boom­tech­nisch advi­seur kan raadplegen

 

 

Boomdeskundige of boomtechnisch adviseur heeft kennis op vele vlakken

 

Soms den­ken men­sen “Oei, deze boom hangt scheef, dat is gevaar­lijk”. Maar daar­om niet. Het is niet wat er in de volks­mond vaak ver­teld wordt over bomen, dat het alle­maal juist is.

Onze boom­tech­nisch advi­seur of boom­des­kun­di­ge is geschoold op het gebied van bomen en alles wat ermee te maken heeft. Zowel op het gebied van fysi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen die zich in een boom afspe­len. Als mecha­ni­sche pro­ces­sen die van invloed zijn op een boom. Ook over de kwa­li­teit van de groei­plaats. En het gan­se bodem­le­ven dat er zich afspeelt. En hoe deze van invloed zijn op het leven en wel­zijn van de boom, beho­ren tot zijn skills.

Ook de ken­nis over de ver­schil­len­de levens­fa­sen van een boom maken deel uit van zijn ken­nis. En de ont­wik­ke­lin­gen die zich afspe­len in de kroon tij­dens deze ver­schil­len­de levens­fa­sen. Met ande­re woor­den alles wat kroon­ar­chi­tec­tuur betreft.

Want deze zaken zijn dan weer belang­rijk om te kun­nen oor­de­len of de con­di­tie en vita­li­teit van de boom afwij­ken van het nor­ma­le of net niet. Hierna een voorbeeld.

 

 

Voorbeeld levensfase van boom die niet overeenstemt met kenmerken ervan

Waarom een boom­des­kun­di­ge goe­de ken­nis over levens­fa­sen van een boom en de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen nodig heeft, ver­dui­de­lijkt vol­gend voorbeeld.

Als een jon­ge boom van 10 jaar oud al vete­ra­ne ken­mer­ken heeft, zoals afster­ven­de tak­ken en hol­ten, wat per­fect kan voor een jon­ge boom. Dan is zijn con­di­tie niet goed. En stemt deze niet over­een met de con­di­tie die je bij een jon­ge boom nor­maal ver­wacht. De jon­ge boom heeft dan ken­mer­ken van een boom in zijn eind­fa­se. Als boom­tech­nisch advi­seur weet je dan dat de jon­ge boom maar beperk­te levens­ver­wach­tin­gen heeft.

Als daar­en­te­gen een oude boom van 200 jaar, naast een deel inrot­tin­gen en hol­ten, ook nog jon­ge ortho­tro­pe water­lo­ten heeft (jon­ge recht opgaan­de scheu­ten), is het dui­de­lijk dat er nog vita­le delen aan­we­zig zijn. En de boom dus nog toe­komst­per­spec­tief heeft. Hier weet een boom­tech­nisch advi­seur dan dat het over een vita­le vete­ra­ne boom gaat, die nog jaren, op voor­waar­de van goed beheer, kan behou­den blijven.

Het is mis­schien even kort en snel door de bocht. Maar het geeft een beeld waar­om deze ken­nis zo belang­rijk is om het juis­te boom des­kun­di­ge advies te kun­nen geven.

 

 

Lees ook hoe wij onze rap­por­ten opstellen

 

 

Schimmels, paddenstoelen en bodemleven

 

Naast fysi­o­lo­gi­sche en mecha­ni­sche pro­ces­sen die zich bij bomen afspe­len, weet onze boom­des­kun­di­ge of boom­tech­nisch advi­seur dat schim­mels en pad­den­stoe­len niet los te kop­pe­len zijn van elkaar. En hoe belang­rijk het bodem­le­ven wel is.

De aan­we­zig­heid van schim­mels op en rond een boom ver­tel­len erg veel over de boom. Sommige pad­den­stoe­len zijn para­si­tai­re schim­mels en ze dui­den op ver­snel­de afta­ke­ling van de boom. Andere zijn dan weer mycor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten en onder­steu­nen de bomen in hun groei, wel­zijn en ver­de­di­ging tegen belagers.

In de bodem zelf kri­oelt het best van sapro­fy­ten, schim­mels die aan hout­af­braak doen. En met hun schim­mel­dra­den (of hyfen) de bomen via hun wor­tels van vocht en nutri­ën­ten voor­zien. Deze schim­mels zijn dan weer een deel van het bodem­voed­sel­web. Waar ook de bac­te­ri­ën en micro­ben deel van uit maken. Zij wor­den aan­ge­trok­ken door de stof­fen die de boom­wor­tels afscheiden.

Omdat het bodem­le­ven en het bodem­voed­sel­web zo belang­rijk zijn voor een boom, her­kent een boom­tech­nisch advi­seur dan ook bodem­ver­sto­rin­gen. Zoals bodem­com­pac­ta­tie, ver­nat­ting, zuur­stof­ge­brek of struc­tuur­pro­ble­men in de bodem. Want die ver­sto­rin­gen maken het bodem­voed­sel­web kapot. En heb­ben dus een erg slecht effect op de groei­om­stan­dig­he­den van bomen. Ze bedrei­gen de bomen en kun­nen ze zelfs laten afsterven.

 

Een parasitaire schimmel, de harslakzwam of Ganoderma resinaceum, op de stamvoet van een Amerikaanse eik.

Een para­si­tai­re schim­mel, de hars­lak­zwam of Ganoderma res­ina­ce­um, op de stam­voet van een Amerikaanse eik. Parate ken­nis bij onze boomdeskundige.

 

Het hangt alle­maal samen in de natuur: boom, schim­mels en bodem. De boom­tech­nisch advi­seur dient de samen­wer­king of ver­sto­ring tus­sen de ele­men­ten te begrij­pen om het juis­te advies te kun­nen geven.

 

 

Waarvoor kan je een boomtechnisch adviseur raadplegen?

 

Er zijn vele zaken waar­voor een boom­tech­nisch advi­seur je kan bij­staan. Letterlijk boom­tech­nisch, over boom­vei­lig­heid, naar aan­leg toe, maar ook in juri­di­sche zaken over bomen. Zoals situ­a­ties met over­han­gen­de tak­ken. Of bomen die te hoog zijn en waar­van men vraagt deze te toppen.

Vooral op het gebied van boom­be­scher­ming, het opstel­len van een bomen­toets en/of een Bomen Effect Analyse kan je op ons beroep doen.

Dit zijn zeer spe­ci­fie­ke zaken, vaak in het kader van pro­ject­ont­wik­ke­ling, waar­bij de juis­te keu­zes moe­ten gemaakt wor­den in het behoud van bomen en hoe ze te bescher­men. Waardoor je ze eerst aan een gron­di­ge en uit­ge­brei­de bomen­toets moet onderwerpen.

 

 

Boomveiligheid, prioriteit bij onze boomtechnisch adviseur

 

Als het gaat over vra­gen over de vei­lig­heid van een boom, dan bent je al zeker aan het juis­te adres. De boom­vei­lig­heid is de zaak die steeds op de eer­ste plaats komt. Je wenst een onge­val met een boom altijd te voor­ko­men. Zodat er nooit scha­de is. Noch men­sen bij betrok­ken raken.

Een boom­tech­nisch advi­seur inspec­teert bomen op vele para­me­ters. Volgens de VTA-methodiek en zal oor­de­len of een boom al dan niet mecha­ni­sche of fysi­o­lo­gi­sche gebre­ken ver­toont. Waardoor de boom kan beoor­deeld wor­den op vei­lig­heid. En of de boom in de nabije toe­komst voor scha­de zou kun­nen zor­gen of niet.

Ook houdt een boom­tech­nisch advi­seur reke­ning met de gevaar­zet­ting in de omge­ving van de boom. Het is dui­de­lijk dat een boom met gebre­ken te mid­den in een bos, waar geen wan­del­pad in de buurt is, een veel klei­ner risi­co op onge­val­len ver­te­gen­woor­digt, dan dezelf­de boom te mid­den van een druk dorpsplein.

 

 

Bijstand juridische dossiers, bemiddelingsgesprekken, geschillen en rechtszaken

 

Hopelijk hoeft het natuur­lijk nooit zo ver te komen. Maar als er menings­ver­schil­len zijn is het erg belang­rijk dat juis­te infor­ma­tie wordt aan­ge­dra­gen in het dos­sier. Dat maakt het voor alle betrok­ken par­tij­en aan­vaard­baar­der, aan­ne­me­lij­ker en meer voorspelbaar.

Er zijn vele fabel­tjes over bomen. Je kan het niet kwa­lijk nemen. Er is pas ook de laat­ste tien­tal­len jaren erg veel ken­nis over bomen ver­wor­ven uit lang­lo­pen­de onder­zoe­ken, die nu pas beschik­baar is.

Als boom­tech­nisch advi­seur in een juri­disch dos­sier geeft b‑Tree Boomverzorging steeds advies op basis van onder­zoek ter plaat­se en aan de hand van weten­schap­pe­lijk onder­steun­de arti­kels, naslag­wer­ken en gere­nom­meer­de boeken.

Er zijn zowel op het gebied van beheer­tech­ni­sche als op het gebied van goe­de voor­schrif­ten voor het aan­plan­ten en aan­leg­gen van groei­plaat­sen voor bomen, heel wat ste­vi­ge stan­daar­den uit­ge­schre­ven. Die in Vlaanderen alge­meen aan­vaard zijn in de sec­tor van de boom­ver­zor­ging, tot bij de over­he­den toe.

Lees er ook ons ethisch beleid op na, zodat je weet wat onze waar­den zijn.

 

Printscreen van het voorblad van een boomtechnisch adviesrapport in een juridisch geschil, opgesteld door onze boomdeskundige of boomtechnisch adviseur.

Printscreen van het voor­blad van een boom­tech­nisch advies­rap­port in een juri­disch geschil, opge­steld door onze boom­des­kun­di­ge of boom­tech­nisch adviseur.

 

 

Het boomtechnisch advies rapport

 

Onze boom­tech­ni­sche rap­por­ten zijn dan ook erg gestruc­tu­reerd en vol­le­dig onder­bouwd opge­steld. No non­sens om het zo te zeg­gen. En vaak zien wij hele ande­re din­gen pas­se­ren. Het is dan ook vaak mak­ke­lijk voor ons dit net­jes onder­bouwd te weer­leg­gen als er wat gefan­ta­seerd werd aan de ande­re zijde.

De rap­por­ten zijn steeds opge­steld door cer­ti­fied tree mana­ger Bert Janssens. Die, als er bemid­de­lings­ge­sprek­ken zijn, mee kan deel­ne­men om de tech­ni­sche zaken als boom­des­kun­di­ge toe te lich­ten en het juis­te boom­ad­vies te geven.

 

 

Wat mag je verwachten in onze rapporten

 

Vooreerst heb­ben wij een uit­ge­breid gesprek met de opdracht­ge­ver. Zodat wij een goed zicht krij­gen op de situ­a­tie. En op wat er van ons ver­wacht wordt, en wel­ke meer­waar­de wij kun­nen bieden.

Steeds geven wij in onze rap­por­ten een situ­e­ring weer waar­om de opdracht werd gege­ven en op wel­ke vra­gen er ant­woor­den wor­den verwacht.

Naast de inven­ta­ri­sa­tie met dui­de­lijk plan en aan­dui­din­gen, doen wij vaak een his­to­risch onder­zoek naar het per­ceel of de bomen zelf. Ook reli­ëf­kaar­ten, zomer- en win­ter­beel­den, natuur- en mili­eu­kaar­ten en ande­re kaar­ten kun­nen deel uit­ma­ken van het rap­port. Ook maakt onze boom des­kun­di­ge vaak een syn­the­se­kaart. Bijvoorbeeld om de reik­wijd­te van de boom­kroon ten opzich­te van per­ceels­grens te verduidelijken.

Conditie, vita­li­teit, spe­ci­fie­ke gebre­ken of eigen­schap­pen, bode­mei­gen­schap­pen en groei­om­stan­dig­he­den maken deel uit van de inven­ta­ri­sa­tie­ge­ge­vens. En op basis van de metin­gen in het veld wor­den de gege­vens afge­zet tegen de nor­me­rin­gen ervoor. Alle gege­vens komen dan net­jes, bruik­baar en visu­eel over­zich­te­lijk in tabel­len of diagrammen.

Taxatiewaarden van de bomen kun­nen pre­ven­tief mee deel uit­ma­ken van ons rap­port. Afhankelijk van waar een dos­sier moge­lijk kan ein­di­gen. Je bent maar beter goed voor­be­reid. Maar na alles eerst dui­de­lijk te bespre­ken met de opdrachtgevers.

 

De conclusie van onze boomdeskundige is onderbouwd, gevat en krachtig

 

Bij de uit­een­zet­ting van de ant­woor­den op de vra­gen en het boom­tech­nisch advies op zich, wordt er dui­de­lijk ver­meld waar­om er een bepaal­de keu­ze werd gemaakt. En op basis van wel­ke infor­ma­tie of weten­schap­pe­lijk werk dit ant­woord of boom­tech­nisch advies is gesteund.

Ook zijn onze con­clu­sies dui­de­lijk onder­bouwd. Maar ook nog apart en kort samen­ge­vat. Voor die­ge­ne die niet de tijd heeft om heel het ver­slag te lezen. En toch snel de essen­tie wil vatten.

Onze boom des­kun­di­ge doet dit gestruc­tu­reerd, de opdracht niet uit het oog ver­lie­zen­de, krach­tig en visu­eel duidelijk.

 

Wij hopen hier­mee heel wat meer dui­de­lijk­heid te bren­gen waar­voor je ons als boom des­kun­di­ge of boom­tech­nisch advi­seur kan raadplegen.

 

En heb je nog vra­gen, twij­fel dan niet ons te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart