Geschatte lees­tijd: 3 minu­ten
Hakselen takken
Hakselen takken in kleinere tuin met kleine maar krachtige hakselaar

Takken hakselen, hakselhout afvoeren of netjes aan uw planten

Hakselen of versnipperen van takken

 

Snoeiwerken en vel­lings­wer­ken bren­gen heel wat hout en tak­ken met zich mee. Maar wees gerust. Wij hak­se­len alle tak­ken, van klein tot groot, zoals u dat zelf wenst.

En wij heb­ben drie hak­selaars van klein tot groot. Voor ieder hak­sel­werk een gepast toestel.

Zowel voor in de klei­ne stads­tuin te hak­se­len tot de gro­te hak­sel­wer­ken in het bos. Zie hoe wij onze demon­teer­ba­re hak­selaar gebruik­ten voor het snoei­en van een boom te Antwerpen centrum.

Indien u wenst dat wij de dik­ke tak­ken en het stam­hout ver­za­gen tot brand­hout. Zodat u dit kunt gebrui­ken voor een gezel­li­ge kou­de win­ter­avond. Dan doen wij dit met plezier.

Bovendien ver­za­gen wij het brand­hout op maat zodat het voor jouw kachel of open haard geschikt is.

Wij kun­nen het hak­sel­hout, als u dit wenst, tus­sen uw plan­ten voe­ren in uw tuin. Of we bla­zen het tij­dens het hak­se­len ineens in een dun laag­je tus­sen de planten.

Dit is erg goed voor de bodem. Op ter­mijn is het de bes­te voe­ding voor uw planten.

En het behoudt het vocht in de bodem tij­dens een hete zomerperiode.

Ook na het plan­ten van bomen of strui­ken is het erg aan­ge­we­zen om de bodem errond te bedek­ken met hakselhout.

Hierdoor zal de stand­plaats van de boom ver­be­te­ren. Lees hier­over zeker meer in onze rubriek over stand­plaats­ver­be­te­ring voor bomen.

Als u ech­ter wenst dat wij na het hak­se­len alles afvoe­ren is dit ook geen probleem.

Ofwel voe­ren wij klei­ne­re hoe­veel­he­den vak­kun­dig af met onze aan­hang­wa­gen (5 m³). Ofwel voe­ren wij alles af met een container.

 

 

Afvoeren van hout en hakselhout

 

Als het gro­te­re wer­ken betreft voe­ren wij ook hout, hak­sel­hout en groen­res­ten vak­kun­dig af met onze kraan, sor­teer­grij­per en container.

Na het snoei­en van een boom en het vel­len van een boom, is de hoe­veel­heid te hak­se­len tak­ken steeds gro­ter dan je op het eer­ste zicht denkt. De hoe­veel­heid lijkt steeds klei­ner als de boom nog recht staat of nog niet gesnoeid is… Geen nood, wij hak­se­len alles.

Stamhout, tak­ken en stron­ken oprui­men of ver­wer­ken? Dat doen wij ook. En op ver­schil­len­de manieren:

  • Hakselen van tak­ken, groen­res­ten of snoei­hout tot bodembedekker
  • Takken, hout, stam­men, snoei­sel of groen­res­ten afvoeren
  • Takken en stam­hout ver­za­gen tot pas­klaar brandhout
  • Stamhout en snoei­hout klie­ven tot brandhout
  • Wegfrezen van stron­ken (of stob­ben) en wor­tels tot 40 cm diep
  • Uitgraven van stron­ken, stob­ben en wor­tels ver­wij­de­ren met de kraan, sor­teer­grij­per en een rip­per tand zodat uw ter­rein er kraak net bij­ligt. Nadien voe­ren wij alles af met container.

 

 

Aangepaste hakselaars voor ieder werk

 

b‑Tree Boomverzorging beschikt over drie eigen hak­selaars. Die elk zijn aan­ge­past aan de mees­te geschik­te werkomstandigheden.

Zo kun­nen wij met onze Först hak­selaar op ver­stel­ba­re rup­sen, en met demon­teer­ba­re trech­ter tot op moei­lijk bereik­ba­re plaat­sen raken. Want met rup­sen rijdt je jezelf niet zo mak­ke­lijk vast op voch­tig ter­rein. En we hak­se­len tak­ken van 15x20 cm hak­se­len aan een hoge opbrengst.

Omdat je niet over­al met gro­te toe­stel­len bin­nen geraakt, heb­ben we nog twee klei­ne­re Jo Beau hakselaars.

Waarvan een­tje die demon­teer­baar is, zodat we ook in klei­ne stads­tui­nen alle tak­ken na het snoei­en of vel­len kun­nen hak­se­len. Hierdoor hoe­ven we niet alle groen­res­ten door de woning naar bui­ten te sleu­ren. Maar kan het hak­sel­hout bij­voor­beeld in de tuin blij­ven. Of dra­gen we het pro­per en effi­ci­ënt naar bui­ten in klei­ne big­bags. Veel gemak­ke­lij­ker dan alles door huis te dragen.

Deze laat­ste is megahan­dig bij het hak­se­len van tak­ken bij het snoei­en van gro­te bomen in een stads­tuin. Want vaak raak je met een gewo­ne hak­selaar niet door de woning. Maar aan­ge­zien ons toe­stel demon­teer­baar is op enke­le minu­ten, gaat dit haast vanzelf.

 

Vraag nu uw bes­te prijs voor het uit­fre­zen van stron­ken, hak­se­len van tak­ken, afvoe­ren van groen­res­ten of ande­re werken.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart