Portret Bert Janssens, zaakvoerder van b-Tree Boomverzorging en Certified Tree Manager.

Wie is zaak­voer­der en boom­ver­zor­ger Bert Janssens?

“Van kinds af ben ik een bui­ten­mens. Mijn moe­der moest me naar bin­nen roe­pen toen mijn han­den en lip­pen blauw waren – hele­maal ver­kleumd door de kou. Maar ik vond het heer­lijk om bui­ten te zijn. Het con­tact met de natuur vind ik onbeschrijfelijk.

Na mijn ICT-oplei­ding werk­te ik 27 jaar met hart en ziel in een raf­fi­na­de­rij (petro­che­mie). Maar ik ben heel graag bui­ten en ik hou van fysiek werk. Daar­door vond je me in mijn vrije tijd vaak in het bos. En af en toe vel­de ik een boom voor brand­hout. Al snel kreeg ik de vraag van fami­lie, vrien­den en ken­nis­sen om hen te hel­pen bij het snoei­en of vel­len van bomen.”

Ver­vol­gens heb ik b‑Tree Boom­ver­zor­ging opge­start en steeds ver­der blij­ven uit­bou­wen. Zowel met ken­nis als men­sen. Wij heb­ben dan ook altijd vaca­tu­res open staan.

Wie is Bert Janssens van b-Tree Boomverzorging? Hier al klimmend een boom aan het vellen te Itegem.
Bert Janssens die zich klaar maakt voor het opruimen van een door stormschade getroffen boom te Heist-op-den-Berg.
Bert Janssens geeft uitleg hoe veilig een boom vellen te Putte: controleren van de valrichting na het zagen van de valkerf.

“Hoog in een boom ben ik het gelukkigst“

“Het con­tact met de natuur is onbetaalbaar.”

Op een dag zag ik een boom die ik niet kon vel­len. Ik begon mij met­een bij te scho­len tot boom­ver­zor­ger en de boom­mi­cro­be kreeg mij hele­maal te pakken.

Wie mij kent weet dat ik een ‘hevi­ge’ ben wan­neer ik door iets gepas­si­o­neerd raak.

Ik volg­de een bat­te­rij aan oplei­din­gen over klim­men, boom­ver­zor­ging (zoals o.a. de oplei­ding ETW of Euro­pean Tree Wor­ker), en vei­lig ket­ting­zaag­ge­bruik (vol­gens de ECS of Euro­pean Chainsaw Standards).

Ook las ik elk boek dat ik te pak­ken kon krij­gen. Boven­dien zocht ik over­al in het land, tot Neder­land toe, experts op om les bij te vol­gen: van spe­ci­a­lis­ten in fruit­bo­men tot myco­lo­gen (pad­den­stoe­len exper­ten) en goe­de klimmers.

En steeds niet werd mijn hon­ger naar ken­nis gestopt, zodat ik van­af sep­tem­ber 2021 de post­gra­du­aat oplei­ding Tree Mana­ger aan de Vives Hoge School ben gaan vol­gen. Met de bedoe­ling mijn ken­nis sterk uit te brei­den naar com­plexe situ­a­ties met bomen, pro­bleem­stel­lin­gen en uit­da­gin­gen rond Urban Fore­stry en voor­be­reid te zijn op het ETT of Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an exa­men. Het was een heu­se klus. Tot drie dagen per week intens bezig zijn en studeren.

Intus­sen mag ik met eni­ge fier­heid zeg­gen dat ik met onder­schei­ding afge­stu­deerd ben als Cer­ti­fied Tree Mana­ger.

Naast ken­nis opbou­wen, deel ik ook graag ken­nis met mijn klan­ten, mede­wer­kers en sta­gi­airs. Of geef een uit­een­zet­ting voor Natuur­punt. Dat geeft vol­doe­ning en loont boven­dien. Ook zelf leer je steeds bij.

Omdat ik graag in con­tact blijf met collega’s boom­ver­zor­gers en mij mee enga­geer om op lan­ge ter­mijn een kwa­li­ta­tief goed en groot bomen­be­stand te rea­li­se­ren in Vlaan­de­ren, ben ik lid gewor­den van de v.z.w. Bomen Beter Behe­ren, waar ik intus­sen als bestuurs­lid de func­tie van pen­ning­mees­ter waar­neem. En hier­bij kan ik alleen maar aan­ra­den om zelf ook lid te wor­den. En wordt erg veel actu­e­le ken­nis gedeeld, ook over het effect van bomen op de klimaatverandering.

Ook heb­ben wij een vaca­tu­re boom­ver­zor­ging open staan voor leer­gie­ri­ge en gedre­ven mensen.

“Hoe meer ken­nis ik ver­za­mel­de, hoe meer ik om bomen begon te geven, omdat ik zag hoe­veel er met bomen geknoeid wordt.”

Boom­ver­zor­ging of boom­chi­rur­gie is veel meer dan bomen kap­pen. Je hebt ken­nis en inzicht nodig. Je moet weten hoe de boom fysi­o­lo­gisch, mor­fo­lo­gisch en mecha­nisch in elkaar zit. Anders maak je fouten.

Om een boom met schim­mels of zwam­men cor­rect te beoor­de­len en een goe­de inspec­tie of VTA-con­tro­le uit te voe­ren, moet je iets van myco­lo­gie ken­nen. Want ver­schil­len­de pad­den­stoe­len heb­ben een ande­re inwer­king: is het een para­siet of niet?

Daar­om wil ik alles weten en ver­gaar ik zoveel moge­lijk know­how. Om elke vol­gen­de boom nog beter te verzorgen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart