Boom­be­scher­ming op wer­ven en wortelonderzoek

Wel­kom op onze web­pa­gi­na over bomen bescher­men op bouw­lo­ca­ties of boom­be­scher­ming op wer­ven en wor­tel­on­der­zoek. Hier vind je waar­de­vol­le infor­ma­tie over hoe je bomen effec­tief kunt bescher­men op de bouw­plaats bij het bou­wen van uw project.

En het belang van wor­tel­on­der­zoek inza­ke bomen bescher­men op de bouwplaats.

Wor­tel­on­der­zoek heeft als doel je een goed beeld te geven van hoe­veel wor­tels en de groot­te ervan, aan­we­zig zijn in de bodem rond een boom.

Hier­door kan je je boom­be­scher­mings­plan per­fect afstem­men op je bouw­pro­jec­ten of civie­le bouw­werk­zaam­he­den die je in de buurt van de boom wenst uit te voe­ren. Zodoen­de maak je geen onher­stel­ba­re scha­de aan de boom.

 

 

Maat­re­ge­len komen in over­zich­te­lijk boombeschermingsplan

 

Om te garan­de­ren dat je je bomen goed kan bescher­men op bouw­lo­ca­ties, moet je over een over­zich­te­lijk en dui­de­lijk boom­be­scher­mings­plan beschikken.

Hier­in staan alle gege­vens van de onder­zoe­ken, zoals VTA-con­tro­le, wor­tel­on­der­zoek en bodem­on­der­zoek. Net als de gede­tail­leer­de beschrij­ving van de maat­re­ge­len en afspra­ken met alle belang­heb­ben­de partijen.

En vol­le­dig in de tijd beschre­ven, want gedu­ren­de het bouw­pro­ject ver­an­de­ren de omstan­dig­he­den vaak.

Zoals bij­voor­beeld bij het aan- en uit­scha­ke­len van bron­be­ma­ling, wat een zeer gro­te invloed heeft op de bestaan­de bomen.

 

 

Bomen bescher­men: boom­be­scher­ming op bouwlocaties

 

Het behoud van bestaan­de bomen tij­dens bouw­wer­ken is essen­ti­eel om de eco­lo­gi­sche waar­de, het land­schap en het wel­zijn van onze omge­ving te behouden.

Bomen bescher­men op bouw­lo­ca­ties heeft als doel om de gezond­heid en de levens­ver­wach­ting van bomen te waar­bor­gen. Ondanks de nabij­heid van bouw­ac­ti­vi­tei­ten of civie­le wer­ken in de bodem.

Het bescher­men van bomen op wer­ven ver­eist een geïn­te­greer­de aanpak.

Waar­bij reke­ning wordt gehou­den met ver­schil­len­de fac­to­ren. Zoals bodem­con­di­ties, licht­toe­gang, water­be­heer en fysie­ke bescher­ming. Het imple­men­te­ren van ade­qua­te boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len, zoals voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek, het instal­le­ren van werf­hek­ken, stam­be­scher­ming, wor­tel­be­scher­mings­sys­te­men en boom­ver­zor­gings­tech­nie­ken, kan scha­de aan bomen mini­ma­li­se­ren en hun over­le­vings­kan­sen mer­ke­lijk vergroten.

En omdat boom­be­scher­ming zich niet enkel in de bodem afspeelt, maar een vol­le­di­ge onder­grond­se en boven­grond­se drie­di­men­si­o­na­le bescher­ming is, behoort snoei­en van de boom ook tot één van de boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len. Als tak­ken in de weg zit­ten bij de wer­ken is het nodig de boom des­kun­dig te snoei­en, zodat er tij­dens de wer­ken geen tak­ken uit­scheu­ren omwil­le van de impact van gro­te machi­nes (werf­kra­nen, hei­ma­chi­nes, graafmachines).

Onze cer­ti­fied tree mana­ger en erva­ren boom­ver­zor­ger werkt nauw samen met archi­tec­ten, aan­ne­mers en land­schaps­ar­chi­tec­ten.  Om effec­tie­ve boom­be­scher­mings­plan­nen op te stel­len en te imple­men­te­ren. We stre­ven ernaar om de eco­lo­gi­sche inte­gri­teit van bouw­plaat­sen te behou­den en tege­lij­ker­tijd het waar­de­vol­le groen te bescher­men dat bomen bieden.

 

Gestelwortels van een boom in het kader van een boombeschermingsplan.

Gestel­wor­tels van een monu­men­ta­le Gink­go bilo­ba, op onge­veer ander­hal­ve meter diep­te, in het kader van een boom­be­scher­mings­plan. Om te weten hoe de boom moet bewa­terd wor­den bij bron­be­ma­ling voor een bouw­pro­ject in de buurt.

 

 

Waar­om bomen bescher­men op werven?

 

Bomen zijn struc­tu­re­le en vaak monu­men­ta­le struc­tu­ren in het land­schap, de tuin, de stad en ze geven meer­waar­de aan ons leven en de natuur. Zo leve­ren ze in de stad niet te onder­schat­ten eco­sys­teem­dien­sten, waar­door de leef­om­ge­ving aan­ge­na­mer is. Zo geven bomen scha­duw en ver­koe­ling. En rust omwil­le van de mooie impres­sie. Of tem­pe­ren ze het lawaai van de stad.

Als we bomen bescher­men op wer­ven, voor­ko­men we dat ze zul­len afster­ven door de scha­de die ze oplo­pen omwil­le van de civie­le wer­ken in hun wor­tel­zo­ne of de scha­de bovengronds.

 

Bouwplaats zonder de bomen te beschermen. De wortels zijn aan beide zijden van deze grote bomen verwijderd door graafwerken. Niet alleen de stabiliteit komt in het gedrang. De bomen zullen het waarschijnlijk niet overleven.

Hoe het niet moet: bouw­plaats zon­der de bomen te vrij­wa­ren van scha­de. De wor­tels zijn aan bei­de zij­den van deze gro­te bomen ver­wij­derd door graaf­wer­ken. Niet alleen de sta­bi­li­teit komt in het gedrang. De bomen zul­len het waar­schijn­lijk niet overleven.

 

Afdekken van de gesnoeide wortels met jutte en vochtig houden na de wortelsnoei, om deze niet te laten uitdrogen.

Zo moet het wel: afdek­ken van de gesnoei­de wor­tels met jut­te en voch­tig hou­den na de wor­tel­snoei, om deze niet te laten uit­dro­gen, zodat ze na de wer­ken snel klei­ne wor­tels kun­nen maken.

 

Met een dege­lijk en door­dacht boom­be­scher­mings­plan weten alle belang­heb­ben­de die op de bouw­lo­ca­tie wer­ken, en dit over de gan­se peri­o­de van het pro­ject, waar­aan en waaraf.

De bescher­mings­maat­re­ge­len, beschre­ven in het boom­be­scher­mings­plan, en de impact wor­den dui­de­lijk gecom­mu­ni­ceerd. Waar­door er zich veel min­der onver­wach­te omstan­dig­he­den voor doen en de bomen altijd de bes­te bescher­ming genieten.

 

 

Voor­ko­men wor­tel­scha­de door graaf­wer­ken en bodemverdichting

 

Veel voor­ko­men­de scha­de aan bomen op bouw­lo­ca­ties is de wor­tel­scha­de die ze oplo­pen. Ener­zijds door graaf­wer­ken, ander­zijds door ver­dich­ting van de bodem.

Omdat in de pro­ject­om­schrij­ving van de civie­le wer­ken vaak geen reke­ning wordt gehou­den met de voor­waar­de om de bestaan­de bomen maxi­maal te behou­den en te bescher­men. Waar­door er veel te kort tegen de stam van de boom graaf­wer­ken moe­ten gebeu­ren. Als er voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek gebeurt, kan de ont­wer­per met de vorm en inplan­ting van het pro­ject reke­ning hou­den, zodat de boom geen scha­de, of slechts tij­de­lij­ke en gecon­tro­leer­de scha­de, hoeft op te lopen. En zeker geen onher­stel­ba­re schade.

 

 

Voor­ko­men droog­te­stress van bomen bij bronbemaling

 

Bron­be­ma­ling (droog­zui­ging) ver­oor­zaakt ook vaak ern­sti­ge scha­de aan bomen. Zelfs tot het plots afster­ven ervan, omwil­le van extre­me droog­te­stress. Bij het ver­la­gen van de grond­wa­ter­ta­fel, wat het geval is bij bron­be­ma­ling, kan een boom plots zon­der water komen te zit­ten. En dan sterft die onher­roe­pe­lijk af. Door­dat wij het bodem­vocht vanop afstand moni­to­ren met bodem­vocht­sen­so­ren, bewa­ken wij de bomen con­ti­nu en geven we ze met een irri­ga­tie­sys­teem steeds tij­dig water bij. Niet te wei­nig en ook niet te veel, want dan ster­ven ze aan zuur­stof­ge­brek. Zodat de bomen het pro­ject overleven.

 

 

Je moet bomen op de bouw­plaats dus bescher­men, als je ze op lan­ge ter­mijn en in goe­de con­di­tie wenst te behouden

 

Door bomen op wer­ven of de bouw­plaats te bescher­men en onze cer­ti­fied tree mana­ger tij­dig in het pro­ject te betrek­ken, nog bij het opstel­len van de pro­ject­om­schrij­ving, zal je de bestaan­de bomen beter kun­nen behou­den. En kan je ze laten uit­groei­en tot toe­komst­bo­men, waar­door u het pro­ject opwaar­deert. Want men­sen hou­den van bomen en groen om tus­sen te leven.

 

 

Bomen bescher­men op de bouw­plaats door pre­li­mi­nair wortelonderzoek

 

Wor­tel­on­der­zoek speelt een cru­ci­a­le rol bij het begrij­pen van de behoef­ten en gezond­heid van bomen. Het biedt inzicht in de ver­sprei­ding van hun wor­tels, de inter­ac­tie met de omrin­gen­de bodem en de moge­lij­ke impact van bouw­wer­ken. Het uit­voe­ren van pre­li­mi­nair wor­tel­on­der­zoek, nog voor­dat de bouw begint en zelfs voor de pro­ject­om­schrij­ving, helpt bij het iden­ti­fi­ce­ren van bomen die gevoe­lig zijn voor bescha­di­ging en het bepa­len van pas­sen­de beschermingsmaatregelen.

Het pre­li­mi­nair wor­tel­on­der­zoek heeft als doel tij­dig, nog voor het voor­ont­werp is gete­kend, de te gro­te wor­tels, die geen wor­tel­snoei mogen onder­gaan, te iden­ti­fi­ce­ren. En de zone te bepa­len van­af waar even­tu­eel wel aan wor­tel­snoei mag gedaan wor­den, zon­der nega­tief effect op de boom. Zo wor­den de effec­ten op de bomen van de inplan­ting van een bouw­pro­ject onmid­del­lijk duidelijk.

 

 

Hoe voe­ren wij het wor­tel­on­der­zoek uit

 

Ons team onder lei­ding van een cer­ti­fied tree mana­ger maakt gecom­bi­neerd gebruik van zowel de gea­van­ceer­de tech­niek van het lucht­bla­zen (air-spa­de), als van manu­eel en machi­naal gra­ven. Om de archi­tec­tuur van de wor­tel­sys­te­men in kaart te bren­gen en te beoor­de­len. Machi­naal gra­ven gebeurd met een zeer klei­ne en lich­te graaf­ma­chi­ne, enkel als de omge­ving en bodem het toe­la­ten en onder bege­lei­ding van de tree mana­ger.

We eva­lu­e­ren ook de bodem­ge­steld­heid, drai­na­ge­ca­pa­ci­teit en door­laat­baar­heid, even­tu­eel sto­ren­de lagen en iden­ti­fi­ce­ren moge­lij­ke risico’s voor de boom­ge­zond­heid. Op basis van de resul­ta­ten van het wor­tel­on­der­zoek stel­len we maat­re­ge­len op om de bomen te bescher­men en gezon­de groei na de wer­ken te bevorderen.

 

Wortelonderzoek nabij een monumentale boom; gestelwortel van ongeveer 10 cm diameter.

Wor­tel­on­der­zoek nabij een monu­men­ta­le Gin­ko bilo­ba; gestel­wor­tel van onge­veer 10 cm dia­me­ter. Het wor­tel­on­der­zoek zal uit­wij­zen tot waar wer­ken in de wor­tel­zo­ne van de boom toe­ge­la­ten zijn.

 

 

Wor­tel­on­der­zoek en bodem­on­der­zoek als nader onder­zoek van een boom

 

Naast boom­be­scher­ming, kan wor­tel­on­der­zoek je ook infor­ma­tie ver­schaf­fen over de gezond­heid van een boom. Zon­der gezon­de wor­tels en een geschik­te bodem ook geen gezon­de boom.

Bij dit wor­tel­on­der­zoek onder­zoe­ken we de wor­tels als een essen­ti­eel onder­deel van de boom om deze in zijn tota­li­teit te beoor­de­len. We iden­ti­fi­ce­ren moge­lij­ke gezond­heids­pro­ble­men, zoals wor­tel­rot, gebrek aan voe­dings­stof­fen, water­stress en droog­te­stress, gebrek aan zuur­stof en bie­den pas­sen­de behan­de­lings- en verzorgingsadviezen.

De pas­sen­de maat­re­ge­len kun­nen zijn:

 • De grond­wa­ter­ta­fel sta­bi­li­se­ren over de sei­zoe­nen heen,
 • Irri­ga­tie voor­zien in lang­du­rig dro­ge perioden,
 • Aan­bren­gen van uit­ge­werkt orga­nisch materiaal,
 • De bodem plof­fen of bre­ken door mid­del van lucht­in­jec­tie, waar­door de bodem beter door­wor­tel­baar wordt en meer zuur­stof bevat.

 

 

Onze dien­sten voor boom­be­scher­ming of het bescher­men van bomen op bouwlocaties

 

 • Advi­se­ren over de impact van bouw­me­tho­den en bouw­prak­tij­ken op bomen.
 • Advi­se­ren van boom­be­scher­men­de metho­den om de impact op bomen te minimaliseren.
 • Boom­vei­lig­heids­con­tro­les (VTA-con­tro­les) en evaluaties.
 • Wor­tel­on­der­zoek en groeiplaatsonderzoek.
 • Opstel­len boombeschermingsplannen.
 • Opstel­len draaiboek.
 • Pre­ven­tief snoei­en van bomen, zowel tak­ken als wortelsnoei.
 • Werf­hek­ken en werf­af­slui­tin­gen instal­le­ren om bomen te bescher­men tegen fysie­ke scha­de en betre­ding van de wor­tel­zo­ne door en tij­dens bouwactiviteiten.
 • Wor­tel­be­scher­mings­sys­te­men imple­men­te­ren om wor­tels te bescher­men tegen ver­dich­ting, graaf­werk­zaam­he­den en aanrijding.
 • Ver­zor­gen van boom­spie­gels en boom­wor­tels door mid­del van beluch­ting, aan­bren­gen uit­ge­werkt orga­nisch mate­ri­aal en irri­ga­tie om gezon­de groei in stand te hou­den en te bevorderen.
 • Uit­voe­ren van peri­o­die­ke moni­to­ring (opvol­ging) van bescherm­de bomen om de effec­ti­vi­teit van de boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len te controleren.

 

Wenst u meer te weten over onze dien­sten, samen­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den of heeft u vra­gen over wor­tel­on­der­zoek in de boom­ver­zor­ging? Neem dan gerust con­tact met ons op. Ons team en des­kun­di­ge staan klaar om u te hel­pen en te advi­se­ren.

 

 

Waar­om kie­zen voor b‑Tree bij boom­be­scher­ming en wortelonderzoek?

 

 • Erva­ring: ons team bestaat uit een des­kun­dig boom­ver­zor­gings­spe­ci­a­list (Cer­ti­fied Tree Mana­ger) met jaren­lan­ge erva­ring in boom­be­scher­ming op wer­ven (en wor­tel­on­der­zoek) en gedre­ven uit­voe­ren­de boomverzorgers.
 • Maat­werk­op­los­sin­gen: we begrij­pen dat elke bouw­plaats en elke boom uniek zijn. Daar­om bie­den we op maat gemaak­te oplos­sin­gen aan om bomen te bescher­men op de bouw­plaats. Met oplos­sin­gen die aan­slui­ten bij de spe­ci­fie­ke behoef­ten van je project.
 • Eco­lo­gisch bewust­zijn: we hech­ten veel waar­de aan het behoud van het groe­ne erf­goed en het mini­ma­li­se­ren van de impact op het mili­eu. Onze bena­de­ring van boom­be­scher­ming op wer­ven is gericht op het behoud van de eco­lo­gi­sche inte­gri­teit van bouwplaatsen.
 • Samen­wer­king: we wer­ken nauw samen met archi­tec­ten, aan­ne­mers en land­schaps­ar­chi­tec­ten om de bes­te resul­ta­ten te beha­len. Door mid­del van open com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king zor­gen we ervoor dat boom­be­scher­ming een inte­graal onder­deel is van het bouwproces.

 

 

Neem van­daag nog con­tact met ons op!

 

Als je op zoek bent naar pro­fes­si­o­ne­le boom­be­scher­ming op wer­ven en wor­tel­on­der­zoek, ben je bij ons aan het juis­te adres. Neem con­tact met ons op om je pro­ject te bespre­ken en te ont­dek­ken hoe we je kun­nen hel­pen bij het behoud van waar­de­vol­le bomen tij­dens bouw­ac­ti­vi­tei­ten. Samen kun­nen we een duur­za­me toe­komst cre­ë­ren waar­in bomen en con­struc­ties hand in hand gaan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!