Geschatte lees­tijd: 8 minu­ten

Boombescherming op werven en wortelonderzoek

Welkom op onze web­pa­gi­na over bomen bescher­men op bouw­lo­ca­ties of boom­be­scher­ming op wer­ven en wor­tel­on­der­zoek. Hier vind je waar­de­vol­le infor­ma­tie over hoe je bomen effec­tief kunt bescher­men op de bouw­plaats bij het bou­wen van jouw project.

En het belang van wor­tel­on­der­zoek inza­ke bomen bescher­men op de bouwplaats.

Wortelonderzoek heeft als doel je een goed beeld te geven van hoe­veel wor­tels en de groot­te ervan, aan­we­zig zijn in de bodem rond een boom. En het is vaak één van de onder­zoe­ken die gebeu­ren van­uit een Bomen Effect Analyse.

 

 

Een wor­tel­on­der­zoek voer je uit om een goed zicht te krij­gen op het bestaan­de bewor­te­lings­pa­troon van een boom. Zodat de impact ervan op je pro­ject dui­de­lijk wordt.

Hierdoor kan je je boom­be­scher­mings­plan per­fect afstem­men op je bouw­pro­jec­ten of civie­le bouw­werk­zaam­he­den die je in de buurt van de boom wenst uit te voe­ren. Zodoende maak je geen onher­stel­ba­re scha­de aan de boom.

 

 

 

Maatregelen komen in overzichtelijk boombeschermingsplan

 

Om te garan­de­ren dat je je bomen goed kan bescher­men op bouw­lo­ca­ties, moet je over een over­zich­te­lijk en dui­de­lijk boom­be­scher­mings­plan beschikken.

Hierin staan alle gege­vens van de onder­zoe­ken, zoals VTA-controle, wor­tel­on­der­zoek en bodem­on­der­zoek. Net als de gede­tail­leer­de beschrij­ving van de maat­re­ge­len en afspra­ken met alle belang­heb­ben­de partijen.

En vol­le­dig in de tijd beschre­ven, want gedu­ren­de het bouw­pro­ject ver­an­de­ren de omstan­dig­he­den vaak.

Zoals bij­voor­beeld bij het aan- en uit­scha­ke­len van bron­be­ma­ling, wat een zeer gro­te invloed heeft op de bestaan­de bomen.

 

 

Bomen beschermen: boombescherming op bouwlocaties

 

Het behoud van bestaan­de bomen tij­dens bouw­wer­ken is essen­ti­eel om de eco­lo­gi­sche waar­de, het land­schap en het wel­zijn van onze omge­ving te behouden.

Bomen bescher­men op bouw­lo­ca­ties heeft als doel om de gezond­heid en de levens­ver­wach­ting van bomen te waar­bor­gen. Ondanks de nabij­heid van bouw­ac­ti­vi­tei­ten of civie­le wer­ken in de bodem.

Het bescher­men van bomen op wer­ven ver­eist een geïn­te­greer­de aanpak.

Waarbij reke­ning wordt gehou­den met ver­schil­len­de fac­to­ren. Zoals bodem­con­di­ties, licht­toe­gang, water­be­heer en fysie­ke bescher­ming. Het imple­men­te­ren van ade­qua­te boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len, zoals voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek, het instal­le­ren van werf­hek­ken, stam­be­scher­ming, wor­tel­be­scher­mings­sys­te­men en boom­ver­zor­gings­tech­nie­ken, kan scha­de aan bomen mini­ma­li­se­ren en hun over­le­vings­kan­sen mer­ke­lijk vergroten.

En omdat boom­be­scher­ming zich niet enkel in de bodem afspeelt, maar een vol­le­di­ge onder­grond­se en boven­grond­se drie­di­men­si­o­na­le bescher­ming is, behoort snoei­en van de boom ook tot één van de boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len. Als tak­ken in de weg zit­ten bij de wer­ken is het nodig de boom des­kun­dig te snoei­en, zodat er tij­dens de wer­ken geen tak­ken uit­scheu­ren omwil­le van de impact van gro­te machi­nes (werf­kra­nen, hei­ma­chi­nes, graafmachines).

Onze cer­ti­fied tree mana­ger en erva­ren boom­ver­zor­ger werkt nauw samen met archi­tec­ten, aan­ne­mers en land­schaps­ar­chi­tec­ten.  Om effec­tie­ve boom­be­scher­mings­plan­nen op te stel­len en te imple­men­te­ren. We stre­ven ernaar om de eco­lo­gi­sche inte­gri­teit van bouw­plaat­sen te behou­den en tege­lij­ker­tijd het waar­de­vol­le groen te bescher­men dat bomen bieden.

 

Gestelwortels van een boom in het kader van een boombeschermingsplan.

Gestelwortels van een monu­men­ta­le Ginkgo bilo­ba, op onge­veer ander­hal­ve meter diep­te, in het kader van een boom­be­scher­mings­plan. Om te weten hoe de boom moet bewa­terd wor­den bij bron­be­ma­ling voor een bouw­pro­ject in de buurt.

 

 

Waarom bomen beschermen op werven?

 

Bomen zijn struc­tu­re­le en vaak monu­men­ta­le struc­tu­ren in het land­schap, de tuin, de stad en ze geven meer­waar­de aan ons leven en de natuur. Zo leve­ren bomen in de stad niet te onder­schat­ten eco­sys­teem­dien­sten, waar­door de leef­om­ge­ving aan­ge­na­mer is. Zo geven bomen scha­duw en ver­koe­ling. En rust omwil­le van de mooie impres­sie. Of tem­pe­ren ze het lawaai van de stad.

Als we bomen bescher­men op wer­ven, voor­ko­men we dat ze zul­len afster­ven door de scha­de die ze oplo­pen omwil­le van de civie­le wer­ken in hun wor­tel­zo­ne of de scha­de bovengronds.

 

Bouwplaats zonder de bomen te beschermen. De wortels zijn aan beide zijden van deze grote bomen verwijderd door graafwerken. Niet alleen de stabiliteit komt in het gedrang. De bomen zullen het waarschijnlijk niet overleven.

Hoe het niet moet: bouw­plaats zon­der de bomen te vrij­wa­ren van scha­de. De wor­tels zijn aan bei­de zij­den van deze gro­te bomen ver­wij­derd door graaf­wer­ken. Niet alleen de sta­bi­li­teit komt in het gedrang. De bomen zul­len het waar­schijn­lijk niet overleven.

 

Afdekken van de gesnoeide wortels met jutte en vochtig houden na de wortelsnoei, om deze niet te laten uitdrogen.

Zo moet het wel: afdek­ken van de gesnoei­de wor­tels met jut­te en voch­tig hou­den na de wor­tel­snoei, om deze niet te laten uit­dro­gen, zodat ze na de wer­ken snel klei­ne wor­tels kun­nen maken.

 

Met een dege­lijk en door­dacht boom­be­scher­mings­plan weten alle belang­heb­ben­de die op de bouw­lo­ca­tie wer­ken, en dit over de gan­se peri­o­de van het pro­ject, waar­aan en waaraf.

De bescher­mings­maat­re­ge­len, beschre­ven in het boom­be­scher­mings­plan, en de impact wor­den dui­de­lijk gecom­mu­ni­ceerd. Waardoor er zich veel min­der onver­wach­te omstan­dig­he­den voor doen en de bomen altijd de bes­te bescher­ming genieten.

 

 

Voorkomen wortelschade door graafwerken en bodemverdichting

 

Veel voor­ko­men­de scha­de aan bomen op bouw­lo­ca­ties is de wor­tel­scha­de die ze oplo­pen. Enerzijds door graaf­wer­ken, ander­zijds door ver­dich­ting van de bodem.

Omdat in de pro­ject­om­schrij­ving van de civie­le wer­ken vaak geen reke­ning wordt gehou­den met de voor­waar­de om de bestaan­de bomen maxi­maal te behou­den en te bescher­men. Waardoor er veel te kort tegen de stam van de boom graaf­wer­ken moe­ten gebeu­ren. Als er voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek gebeurt, kan de ont­wer­per met de vorm en inplan­ting van het pro­ject reke­ning hou­den. Zodat de boom geen scha­de, of slechts tij­de­lij­ke en gecon­tro­leer­de scha­de, hoeft op te lopen. En zeker geen onher­stel­ba­re schade.

 

 

Voorkomen droogtestress van bomen bij bronbemaling

 

Bronbemaling (droog­zui­ging) ver­oor­zaakt ook vaak ern­sti­ge scha­de aan bomen. Zelfs tot het plots afster­ven ervan, omwil­le van extre­me droog­te­stress. Bij het ver­la­gen van de grond­wa­ter­ta­fel, wat het geval is bij bron­be­ma­ling, kan een boom plots zon­der water komen te zit­ten. En dan sterft die onher­roe­pe­lijk af. Doordat wij het bodem­vocht vanop afstand moni­to­ren met bodem­vocht­sen­so­ren, bewa­ken wij de bomen con­ti­nu en geven we ze met een irri­ga­tie­sys­teem steeds tij­dig water bij. Niet te wei­nig en ook niet te veel, want dan ster­ven ze aan zuur­stof­ge­brek. Zodat de bomen het pro­ject overleven.

 

 

Je moet bomen op de bouwplaats dus beschermen, als je ze op lange termijn en in goede conditie wenst te behouden

 

Door bomen op wer­ven of de bouw­plaats te bescher­men en onze cer­ti­fied tree mana­ger tij­dig in het pro­ject te betrek­ken, al bij het opstel­len van de pro­ject­om­schrij­ving, zal je de bestaan­de bomen beter kun­nen behou­den. En kan je ze laten uit­groei­en tot toe­komst­bo­men, waar­door je het pro­ject opwaar­deert. Want men­sen hou­den van bomen en groen om tus­sen te leven.

 

 

Bomen beschermen op de bouwplaats door preliminair wortelonderzoek

 

Wortelonderzoek speelt een cru­ci­a­le rol bij het begrij­pen van de behoef­ten en gezond­heid van bomen. Het biedt inzicht in de ver­sprei­ding van hun wor­tels, de inter­ac­tie met de omrin­gen­de bodem en de moge­lij­ke impact van bouw­wer­ken. Het uit­voe­ren van pre­li­mi­nair wor­tel­on­der­zoek, nog voor­dat de bouw begint en zelfs voor de pro­ject­om­schrij­ving, helpt bij het iden­ti­fi­ce­ren van bomen die gevoe­lig zijn voor bescha­di­ging en het bepa­len van pas­sen­de beschermingsmaatregelen.

Het pre­li­mi­nair wor­tel­on­der­zoek heeft als doel tij­dig, nog voor het voor­ont­werp is gete­kend, de te gro­te wor­tels, die geen wor­tel­snoei mogen onder­gaan, te identificeren.

En de zone te bepa­len van­af waar even­tu­eel wel aan wor­tel­snoei mag gedaan wor­den, zon­der nega­tief effect op de boom.

Zo wor­den de effec­ten op de bomen van de inplan­ting van een bouw­pro­ject onmid­del­lijk duidelijk.

 

 

Hoe voeren wij het wortelonderzoek uit

 

Ons team onder lei­ding van een cer­ti­fied tree mana­ger maakt gecom­bi­neerd gebruik van zowel de gea­van­ceer­de tech­niek van het lucht­bla­zen (air­s­pa­de), als van manu­eel en machi­naal gra­ven. Om de archi­tec­tuur van de wor­tel­sys­te­men in kaart te bren­gen en te beoor­de­len. Machinaal gra­ven gebeurd met een zeer klei­ne en lich­te graaf­ma­chi­ne, enkel als de omge­ving en bodem het toe­la­ten en onder bege­lei­ding van de tree mana­ger.

We eva­lu­e­ren ook de bodem­ge­steld­heid, drai­na­ge­ca­pa­ci­teit en door­laat­baar­heid, even­tu­eel sto­ren­de lagen en iden­ti­fi­ce­ren moge­lij­ke risico’s voor de boom­ge­zond­heid. Op basis van de resul­ta­ten van het wor­tel­on­der­zoek stel­len we maat­re­ge­len op. Om de bomen te bescher­men en gezon­de groei na de wer­ken te bevorderen.

 

Wortelonderzoek nabij een monumentale boom; gestelwortel van ongeveer 10 cm diameter.

Wortelonderzoek nabij een monu­men­ta­le Ginko bilo­ba; gestel­wor­tel van onge­veer 10 cm dia­me­ter. Het wor­tel­on­der­zoek zal uit­wij­zen tot waar wer­ken in de wor­tel­zo­ne van de boom toe­ge­la­ten zijn.

 

 

Wortelonderzoek en bodemonderzoek als nader onderzoek van een boom

 

Naast boom­be­scher­ming, kan wor­tel­on­der­zoek je ook infor­ma­tie ver­schaf­fen over de gezond­heid van een boom. Zonder gezon­de wor­tels en een geschik­te bodem ook geen gezon­de boom.

Wortelonderzoek kan ook een onder­deel van een ver­plant­baar­heids­on­der­zoek uit­ma­ken, wan­neer je bomen gaat ver­plan­ten. Zodat je weet hoe het bewor­te­lings­pa­troon eruit ziet.

Bij dit wor­tel­on­der­zoek onder­zoe­ken we de wor­tels als een essen­ti­eel onder­deel van de boom om deze in zijn tota­li­teit te beoor­de­len. We iden­ti­fi­ce­ren moge­lij­ke gezond­heids­pro­ble­men, zoals wor­tel­rot, gebrek aan voe­dings­stof­fen, water­stress en droog­te­stress, gebrek aan zuur­stof en bie­den pas­sen­de behandelings- en verzorgingsadviezen.

De pas­sen­de maat­re­ge­len bij con­di­tie­ver­lies van de wor­tels, kun­nen zijn:

 • De grond­wa­ter­ta­fel sta­bi­li­se­ren over de sei­zoe­nen heen,
 • Irrigatie voor­zien in lang­du­rig dro­ge perioden,
 • Aanbrengen van uit­ge­werkt orga­nisch materiaal,
 • De bodem plof­fen of bre­ken door mid­del van lucht­in­jec­tie, waar­door de bodem beter door­wor­tel­baar wordt en meer zuur­stof bevat.

 

 

Onze diensten voor boombescherming of het beschermen van bomen op bouwlocaties

 

 • Adviseren over de impact van bouw­me­tho­den en bouw­prak­tij­ken op bomen.
 • Adviseren van boom­be­scher­men­de metho­den om de impact op bomen te minimaliseren.
 • Boomveiligheidscontroles (VTA-controles) en evaluaties.
 • Wortelonderzoek en groeiplaatsonderzoek.
 • Opstellen boom­be­scher­mings­plan­nen.
 • Opstellen draai­boek.
 • Preventief snoei­en van bomen, zowel tak­ken als wortelsnoei.
 • Werfhekken en werf­af­slui­tin­gen instal­le­ren om bomen te bescher­men tegen fysie­ke scha­de en betre­ding van de wor­tel­zo­ne door en tij­dens bouwactiviteiten.
 • Wortelbeschermingssystemen imple­men­te­ren om wor­tels te bescher­men tegen ver­dich­ting, graaf­werk­zaam­he­den en aanrijding.
 • Verzorgen van boom­spie­gels en boom­wor­tels door mid­del van beluch­ting, aan­bren­gen uit­ge­werkt orga­nisch mate­ri­aal en irri­ga­tie om gezon­de groei in stand te hou­den en te bevorderen.
 • Uitvoeren van peri­o­die­ke moni­to­ring (opvol­ging) van bescherm­de bomen om de effec­ti­vi­teit van de boom­be­scher­mings­maat­re­ge­len te controleren.

 

Wenst je meer te weten over onze dien­sten, samen­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den of heb je vra­gen over wor­tel­on­der­zoek in de boomverzorging?

Neem dan gerust con­tact met ons op. Ons team en des­kun­di­ge staan klaar om je te hel­pen en te advi­se­ren.

 

 

Waarom kiezen voor b‑Tree bij boombescherming en wortelonderzoek?

 

 • Ervaring: ons team bestaat uit een des­kun­dig boom­ver­zor­gings­spe­ci­a­list (Certified Tree Manager) met jaren­lan­ge erva­ring in boom­be­scher­ming op wer­ven (en wor­tel­on­der­zoek) en gedre­ven uit­voe­ren­de boomverzorgers.
 • Maatwerkoplossingen: we begrij­pen dat elke bouw­plaats en elke boom uniek zijn. Daarom bie­den we op maat gemaak­te oplos­sin­gen aan om bomen te bescher­men op de bouw­plaats. Met oplos­sin­gen die aan­slui­ten bij de spe­ci­fie­ke behoef­ten van je project.
 • Ecologisch bewust­zijn: we hech­ten veel waar­de aan het behoud van het groe­ne erf­goed en het mini­ma­li­se­ren van de impact op het mili­eu. Onze bena­de­ring van boom­be­scher­ming op wer­ven is gericht op het behoud van de eco­lo­gi­sche inte­gri­teit van bouwplaatsen.
 • Samenwerking: we wer­ken nauw samen met archi­tec­ten, aan­ne­mers en land­schaps­ar­chi­tec­ten om de bes­te resul­ta­ten te beha­len. Door mid­del van open com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king zor­gen we ervoor dat boom­be­scher­ming een inte­graal onder­deel is van het bouwproces.

 

 

Neem vandaag nog contact met ons op!

 

Als je op zoek bent naar pro­fes­si­o­ne­le boom­be­scher­ming op wer­ven en wor­tel­on­der­zoek, ben je bij ons aan het juis­te adres. Neem con­tact met ons op om je pro­ject te bespre­ken en te ont­dek­ken hoe we je kun­nen hel­pen bij het behoud van waar­de­vol­le bomen tij­dens bouw­ac­ti­vi­tei­ten. Samen kun­nen we een duur­za­me toe­komst cre­ë­ren waar­in bomen en con­struc­ties hand in hand gaan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart