Grote boom snoeien - treurwilg snoeien
Het snoei­en van de gro­te boom was nodig voor het ver­wij­de­ren van een uit­ge­scheur­de tak door een storm­wind. En om bij­ko­men­de top­zwa­re tak­ken te ont­las­ten omdat één stam­deel ste­vig was inge­rot. Deze inrot­ting is ont­staan van­uit een oude en erg gro­te snoei­won­de van vele jaren voor­heen (erg fou­tie­ve snoei geweest, die per­fect had kun­nen ver­me­den wor­den door meer kennis).

Gro­te bomen snoeien

 

 

Bij het snoei­en van gro­te prach­ti­ge bomen, hou je reke­ning met de kroonarchitectuur

 

Gro­te bomen snoei­en bete­kent dat je reke­ning houd met de kroon­ar­chi­tec­tuur van de boom. Die wordt bepaald door de boom zelf en is soor­t­af­han­ke­lijk en leef­tijds­af­han­ke­lijk. Je zal dus bij het snoei­en van gro­te jon­ge bomen anders te werk gaan dan bij het snoei­en van gro­te oude bomen.

Een jon­ge gro­te boom heeft name­lijk een heel ander ont­wik­ke­lings­st­di­um van zijn kroon­ar­chi­tec­tuur dan een oude boom.

Een boom ont­wik­kelt zijn kroon­ar­chi­tec­tuur beter dan wie ook. Veel beter dan een mens. Daar­om is het niet altijd een­vou­dig indien je gro­te bomen gaat snoei­en, om de juis­te ingre­pen te doen.

Voor het snoei­en van gro­te bomen is dus veel ken­nis over kroon­ar­chi­tec­tuur bij bomen nodig.

Daar­naast is het snoei­en van gro­te bomen qua prak­ti­sche uit­voe­ring ook niet zo een­vou­dig. Op zich is het al niet van­zelf­spre­kend om al klim­mend 30 meter hoog in de kruin te raken op een vei­li­ge manier. Daar­naast moet je ook nog weten wat je er juist moet, mag of juist niet mag doen, in die gro­te kruin. En wan­neer, op welk tijd­stip in het jaar, je de bomen mag snoei­en. Je moet door­dacht te werk gaan.

Eerst en voor­al ga je je afvra­gen of de boom wel mag gesnoeid wor­den. Dit hangt van zijn con­di­tie af.

En waar­om je de gro­te boom zou snoeien.

Daar­na ga je een plan van aan­pak bepa­len. Name­lijk hoe je de gro­te boom gaat snoei­en en hoe je de gro­te boom ver­der in de tijd gaat behe­ren van­af dat moment.

 

Boomverzorger klimt in de grote boom om deze te snoeien.

 

 

Mag de boom wel gesnoeid worden?

 

Een boom die in goe­de con­di­tie is en vitaal is, kan en mag gesnoeid wor­den. Zei het op het juis­te moment.

Bomen met een slech­te con­di­tie heb­ben vaak geen nood aan snoei, maar wel aan een groei­plaats­ver­be­te­ring. Zo is het bij­voor­beeld niet goed om de top­pen uit gro­te bomen te snoei­en als die tak­de­len afge­stor­ven zijn. Het is veel beter om onder­zoek te doen naar wat de reden van de afster­ven­de tak­ken is. En dan bij­voor­beeld een gepas­te groei­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren, als dit de oplos­sing is.

Waar­om is het belang­rijk zich af te vra­gen of een gro­te boom al dan niet mag gesnoeid wor­den? Mis­schien eerst een klei­ne opmer­king hier­bij; je moet je dit afvra­gen voor iede­re boom, groot of klein. Maar een gro­te boom heeft vaak een veel gro­te­re waar­de dan een klei­ne boom. Zowel qua bio­di­ver­si­teit als financieel.

Als u een gro­te boom taxeert of er een waar­de­be­pa­ling laat van uit­voe­ren, kan u soms schrik­ken van hoe­veel de boom waard is. Gro­te bomen in een dorps­kern kun­nen zelf een erg hoge waar­de heb­ben. Tot tien­dui­zen­den euro’s. Als u zulk een gro­te en waar­de­vol­le boom zou snoei­en op een moment dat deze de snoei niet aan­kan, kan de boom afster­ven. Er is dan ook gro­te finan­ci­ë­le scha­de gemaakt. Daar­om moet je steeds weten of ene boom de snoei aan­kan of niet.

 

Printscreen van een taxatie of waardebepaling van boom.

Prints­creen van een boom­taxa­tie. Wel­ke al snel kan oplo­pen tot dui­zen­den Euro’s.

 

Hier­bij nog de bemer­king dat bomen in ste­de­lijk gebied, die beschik­ken over een goe­de groei­plaats­in­rich­ting en/of door­dach­te groei­plaats­con­struc­tie, veel­al een zeer goe­de con­di­tie heb­ben. Zeker ten opzich­te van deze bomen die onvol­doen­de en slecht door­wor­tel­ba­re ruim­te heb­ben. Deze con­di­ti­o­neel goe­de bomen kun­nen dan steeds gesnoeid wor­den als het nodig is. De ande­re niet, en moe­ten mis­schien ver­wij­derd wor­den, wat meer geld kost.

 

 

Waar­om zou je een gro­te boom snoeien?

 

Een gro­te sol­li­tai­re boom waar er geen risi­co op tak­breuk of omge­vings­scha­de is, hoef je niet te snoei­en. Deze boom kan uit­groei­en tot zijn maxi­ma­le groot­te. Wat hem dan ook het mooi­ste maakt.

Er zijn uiter­aard wel rede­nen waar­om je een gro­te boom toch gaat of moet snoeien:

  • Als er over­han­gen­de tak­ken zijn die buren­last ver­oor­za­ken. Hier snoei je ook beter te vroeg, dan te laat. Klei­ne tak­ken snoei­en, maakt klei­ne snoei­won­den. Wat veel min­der erg is voor de gro­te boom. De snoei­won­den zul­len snel­ler afgren­de­len. En daar­door min­der kans maken op aantasting.
  • Of wan­neer er een gestel­tak top­zwaar is, zodat er gevaar bestaat op uit­scheu­ren met een gro­te stam­won­de tot gevolg.
  • Ook wan­neer de boom aan­ge­tast is door een para­si­tai­re schim­mel en er gan­se kruin­de­len op ter­mijn zou­den kun­nen uit­scheu­ren is snoei­en vaak aan­ge­we­zen. Dit is dan een veiligheidssnoei.
  • Of wan­neer er al tak­ken zijn uit­ge­scheurd in de kruin van de gro­te boom.

 

 

Hoe ga je gro­te bomen snoeien?

 

De basis­re­gels om een beeld­be­pa­len­de boom te snoei­en zijn:

  • Snoei nooit gro­te of dik­ke tak­ken weg en snoei aan de bui­ten­zij­de van de kruin.
  • Niet meer dan 20% van de tota­le blad­mas­sa of kroon in een snoei­beurt wegsnoeien.
  • Snoei niet elk jaar, maar laat de boom terug op zijn nor­ma­le ener­gie­ni­veau komen voor­al­eer opnieuw te snoeien.
  • Snoei op het juis­te moment. Voor de mees­te bomen is dit in het groei­sei­zoen (len­te en zomer). Voor ABC-bomen is dit altijd in de zomer.

 

 

Bij som­mi­ge boom­soor­ten is er extra aan­dacht vereist

 

Gaat u een gro­te beuk snoei­en, of een gro­te lin­de of esdoorn snoei­en? Houd dan reke­ning met de glad­de schors van deze bomen en hun gevoe­lig­heid voor zonnebrand.

Bij het in één snoei­beurt te fel uit­lich­ten van de kroon of door gro­te tak­ken weg te nemen, kan de zon op tak­ken of stam­de­len schij­nen die voor­heen niet recht­streeks waren bloot­ge­steld aan zon­ne­stra­len. Hier­door kan zon­ne­brand ont­staan. Met als gevolg dat de bast en het cam­bi­um (groei­laag waar de cel­de­ling plaats vindt, juist onder de bast) van de bomen bescha­digd of “ver­brand” geraakt door de zon. Als het cam­bi­um sterft, kan de boom niet meer groei­en en sterft de boom af.

 

Kroonreductie en uitlichten van de kroon, uitgevoerd tijdens het snoeien van deze grote beuk.

Kroon­re­duc­tie en uit­lich­ten van de kroon van een gro­te oude beuk, uit­ge­voerd tij­dens het snoei­en van deze gro­te boom. Omdat de stam omwil­le van inrot­ting het zwa­re gewicht niet meer zal kun­nen blij­ven dra­gen met de tijd. Waar­door met het snoei­en de juis­te pre­ven­tie­ve actie is ondernomen.

 

Beuk, lin­de of esdoorn hun stam of gro­te gestel­tak­ken ervan plots bloot­stel­len aan direct zon­licht, door snoei, kan dus wel dege­lijk veel scha­de aan­rich­ten. En niet alleen op de stam, maar ook 30 meter hoog in de kruin. Lees meer over het snoei­en van een beuk in onze apar­te gids met meer uit­leg en infor­ma­tie hierover.

Wan­neer een boom snoei­en is ook erg belang­rijk. Want som­mi­ge soor­ten kun­nen bloe­den. En dat wens je niet.

 

 

Over­han­gen­de of te diep door­han­gen­de tak­ken snoei­en bij gro­te bomen

 

Als de tak­ken van de boom te ver door­han­gen en het ver­keer niet goed meer door kan, moet er iets gebeu­ren. Vaak wor­den de onder­ste tak­ken van de boom inge­kort, zodat ze hoger van de grond komen. Ze zijn kor­ter, maar ook lich­ter, dus ze han­gen niet meer zo diep door.

Ech­ter is dit inkor­ten niet vol­doen­de. Als vak­kun­dig boom­ver­zor­ger zul­len wij ook een deel van de kruin inne­men en uit­lich­ten, net boven deze diep door­han­gen­de tak­ken. Waar­door de onder­ste tak­ken van de boom meer licht­in­val krij­gen dan voor­heen. En omdat de groei van bomen aan­ge­stuurd wordt door auxi­ne, een groei­hor­moon gepro­du­ceerd in de blad­knop­pen, zul­len de tak­ken die meer licht krij­gen zich gaan strek­ken. Met ande­re woor­den, niet meer zo diep doorhangen.

Deze manier van snoei zorgt ervoor dat er voor lan­ge­re peri­o­de vol­daan is aan het pro­bleem van te diep door­han­gen­de tak­ken. Omdat de tak­ken meer geneigd zijn om naar boven te groei­en in plaats van af te hangen.

 

 

Con­tac­teer ons van­daag nog voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek

 

Als u op zoek bent naar een pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger of iemand die voor u als de bes­ten uw gro­te boom kan snoei­en, dan staat b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor u klaar. En bent u aan het juis­te adres.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om uw behoef­ten te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over hoe wij uw gro­te boom het bes­te snoei­en, zodat u er nog jaren kan van genie­ten. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om u te hel­pen bij het behoud van uw waar­de­vol­le bomen en land­schap­pe­lijk patrimonium.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!