Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten

Grote boom snoeien

Bij het snoeien van grote prachtige bomen, hou je rekening met de kroonarchitectuur

 

Grote bomen snoei­en bete­kent dat je reke­ning houdt met de kroon­ar­chi­tec­tuur van de boom. Die wordt bepaald door de boom zelf en is soor­t­af­han­ke­lijk en leef­tijds­af­han­ke­lijk. Je zal dus bij het snoei­en van gro­te jon­ge bomen anders te werk gaan dan bij het snoei­en van gro­te oude bomen.

Een jon­ge gro­te boom heeft name­lijk een heel ander ont­wik­ke­lings­sta­di­um van zijn kroon­ar­chi­tec­tuur dan een oude boom.

 

 

Een boom ont­wik­kelt zijn kroon­ar­chi­tec­tuur beter dan wie ook. Veel beter dan een mens. Daarom is het niet altijd een­vou­dig indien je gro­te bomen gaat snoei­en, om de juis­te ingre­pen te doen.

Voor het snoei­en van gro­te bomen is dus veel ken­nis over kroon­ar­chi­tec­tuur bij bomen nodig.

Daarnaast is het snoei­en van gro­te bomen qua prak­ti­sche uit­voe­ring ook niet zo een­vou­dig. Op zich is het al niet van­zelf­spre­kend om al klim­mend 30 meter hoog in de kruin te raken op een vei­li­ge manier. Daarnaast moet je ook nog weten wat je er juist moet, mag of juist niet mag doen, in die gro­te kruin. En wan­neer, op welk tijd­stip in het jaar, je de bomen mag snoei­en. Je moet door­dacht te werk gaan.

Eerst en voor­al ga je je afvra­gen of de boom wel mag gesnoeid wor­den. Dit hangt van zijn con­di­tie af.

En waar­om je de gro­te boom zou snoeien.

Daarna ga je een plan van aan­pak bepa­len. Namelijk hoe je de gro­te boom gaat snoei­en en hoe je de gro­te boom ver­der in de tijd gaat behe­ren van­af dat moment.

 

 

Boomverzorger klimt in de grote boom om deze te snoeien.

 

 

Mag de boom wel gesnoeid worden?

 

Een boom die in goe­de con­di­tie is en vitaal is, kan en mag gesnoeid wor­den. Zei het op het juis­te moment.

Bomen met een slech­te con­di­tie heb­ben vaak geen nood aan snoei, maar wel aan een groei­plaats­ver­be­te­ring. Zo is het bij­voor­beeld niet goed om de top­pen uit gro­te bomen te snoei­en als die tak­de­len afge­stor­ven zijn. Het is veel beter om onder­zoek te doen naar wat de reden van de afster­ven­de tak­ken is. En dan bij­voor­beeld een gepas­te groei­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren, als dit de oplos­sing is.

Waarom is het belang­rijk zich af te vra­gen of een gro­te boom al dan niet mag gesnoeid wor­den? Misschien eerst een klei­ne opmer­king hier­bij; je moet je dit afvra­gen voor iede­re boom, groot of klein. Maar een gro­te boom heeft vaak een veel gro­te­re waar­de dan een klei­ne boom. Zowel qua bio­di­ver­si­teit als financieel.

 

Taxatiewaarde van een grote boom

Als je een gro­te boom taxeert of er een waar­de­be­pa­ling laat van uit­voe­ren, kan je soms schrik­ken van hoe­veel de boom waard is.

Grote bomen in de dorps­kern zelf, kun­nen een erg hoge waar­de heb­ben. Tot tien­dui­zen­den euro’s. Zeker als ze een goe­de con­di­tie hebben.

Als je zulk een gro­te en waar­de­vol­le boom zou snoei­en op een moment dat deze niet mogen gesnoeid wor­den of de snoei con­di­ti­o­neel niet aan­kun­nen, kan de boom in de pro­ble­men gera­ken en afta­ke­len of zelfs afsterven.

Er is dan ook gro­te finan­ci­ë­le scha­de gemaakt. Daarom moet je steeds weten of een boom de snoei aan­kan of niet.

 

Printscreen van een taxatie of waardebepaling van boom.

Printscreen van een boom­taxa­tie. Welke al snel kan oplo­pen tot dui­zen­den Euro’s. En deze waar­de is echt nog laag. We heb­ben al bomen van meer dan € 80.000 getaxeerd!

 

Hierbij nog de bemer­king dat bomen in ste­de­lijk gebied vaak niet beschik­ken over een goe­de groei­plaats. Waardoor dit risi­co vergroot.

Echter als bomen beschik­ken over een goe­de groei­plaats­in­rich­ting en/of door­dach­te groei­plaats­con­struc­tie, heb­ben ze veel­al wel een zeer goe­de con­di­tie.

Zeker ten opzich­te van de bomen die over onvol­doen­de en over slecht door­wor­tel­ba­re ruim­te beschikken.

Deze con­di­ti­o­neel goe­de bomen zul­len de snoei dan ook mak­ke­lij­ke aan­kun­nen dan de ande­re bomen.

 

 

Waarom zou je een grote boom snoeien?

 

Een gro­te soli­tai­re boom waar er geen risi­co op tak­breuk of omge­vings­scha­de is, hoef je niet te snoei­en. Deze boom kan uit­groei­en tot zijn maxi­ma­le groot­te. Wat hem dan ook het mooi­ste maakt.

Er zijn uiter­aard wel rede­nen waar­om je een gro­te boom toch gaat of moet snoeien:

  • Wanneer je de elk­tri­ci­teits­ka­bels in de straat moet vrij­hou­den. En dan laat je best door een vak­be­kwaam boom­ver­zor­ger snoei­en, in plaats van dat de elek­tri­ci­teits­be­heer­der dit laat doen, door vaak veel min­der bekwa­me men­sen. En je dan de gepe­per­de reke­ning opsturen.
  • Als er over­han­gen­de tak­ken zijn die buren­last ver­oor­za­ken. Hier snoei je ook beter te vroeg, dan te laat. Kleine tak­ken snoei­en, maakt klei­ne snoei­won­den. Wat veel min­der erg is voor de gro­te boom. De snoei­won­den zul­len snel­ler afgren­de­len. En daar­door min­der kans maken op aantasting.
  • Of wan­neer er een gestel­tak top­zwaar is, zodat er gevaar bestaat op uit­scheu­ren met een gro­te stam­won­de tot gevolg.
  • Ook wan­neer de boom aan­ge­tast is door een para­si­tai­re schim­mel en er gan­se kruin­de­len op ter­mijn zou­den kun­nen uit­scheu­ren is snoei­en vaak aan­ge­we­zen. Dit is dan een veiligheidssnoei.
  • Of wan­neer er al tak­ken zijn uit­ge­scheurd in de kruin van de gro­te boom.

 

Grote treurwilg snoeien na uitscheuren van enkele grote takken

Het snoei­en van deze gro­te treur­wilg was nodig voor het ver­wij­de­ren van een uit­ge­scheur­de tak door een storm­wind. En om bij­ko­men­de top­zwa­re tak­ken te ont­las­ten omdat één stam­deel ste­vig was inge­rot. Deze inrot­ting is ont­staan van­uit een oude en erg gro­te snoei­won­de van vele jaren voor­heen (erg fou­tie­ve snoei geweest, die per­fect had kun­nen ver­me­den wor­den door meer kennis).

 

Hoe ga je grote bomen snoeien?

 

De basis­re­gels om een beeld­be­pa­len­de boom te snoei­en zijn:

  • Snoei nooit gro­te of dik­ke tak­ken weg en snoei aan de bui­ten­zij­de van de kruin.
  • Niet meer dan 20% van de tota­le blad­mas­sa of kroon in een snoei­beurt wegsnoeien.
  • Snoei niet elk jaar, maar laat de boom terug op zijn nor­ma­le ener­gie­ni­veau komen voor­al­eer opnieuw te snoeien.
  • Snoei op het juis­te moment. Voor de mees­te bomen is dit in het groei­sei­zoen (len­te en zomer). Voor ABC-bomen is dit altijd in de zomer.

 

 

Bij sommige boomsoorten is er extra aandacht vereist

 

Ga je een gro­te beuk snoei­en, of een gro­te lin­de of esdoorn snoei­en? Houd dan reke­ning met de glad­de schors van deze bomen en hun gevoe­lig­heid voor zon­ne­brand.

Bij het in één snoei­beurt te fel uit­lich­ten van de kroon of door gro­te tak­ken weg te nemen, kan de zon op tak­ken of stam­de­len schij­nen die voor­heen niet recht­streeks waren bloot­ge­steld aan zon­ne­stra­len. Hierdoor kan zon­ne­brand ont­staan. Met als gevolg dat de bast en het cam­bi­um (groei­laag waar de cel­de­ling plaats vindt, juist onder de bast) van de bomen bescha­digd of “ver­brand” geraakt door de zon. Als het cam­bi­um sterft, kan de boom niet meer groei­en en sterft de boom af.

 

Kroonreductie en uitlichten van de kroon, uitgevoerd tijdens het snoeien van deze grote beuk.

Kroonreductie en uit­lich­ten van de kroon van een gro­te oude beuk, uit­ge­voerd tij­dens het snoei­en van deze gro­te boom. Omdat de stam omwil­le van inrot­ting het zwa­re gewicht niet meer zal kun­nen blij­ven dra­gen met de tijd. Waardoor met het snoei­en de juis­te pre­ven­tie­ve actie is ondernomen.

 

Beuk, lin­de of esdoorn hun stam of gro­te gestel­tak­ken ervan plots bloot­stel­len aan direct zon­licht, door snoei, kan dus wel dege­lijk veel scha­de aan­rich­ten. En niet alleen op de stam, maar ook 25 meter hoog in de kroon. Lees meer over het snoei­en van een beuk in onze apar­te gids met meer uit­leg en infor­ma­tie hierover.

Wanneer een boom snoei­en is ook erg belang­rijk. Want som­mi­ge soor­ten kun­nen bloe­den. En dat wens je niet.

 

 

Overhangende of te diep doorhangende takken snoeien bij grote bomen

 

Als de tak­ken van de boom te ver door­han­gen en het ver­keer niet goed meer door kan, moet er iets gebeuren.

Vaak wor­den de onder­ste tak­ken van de boom inge­kort, zodat ze hoger van de grond komen. Ze zijn kor­ter, maar ook lich­ter, dus ze han­gen niet meer zo diep door.

Echter is dit inkor­ten niet vol­doen­de. Zeker nie tmet eni­ge ken­nis over kroon­ar­chi­tec­tuur, want dan weet men als er meer licht op de onder­ste tak­ken komt zul­len ze meer eti­to­ne groei vertonen.

Als vak­kun­dig boom­ver­zor­ger zul­len wij ook een deel van de kruin inne­men en uit­lich­ten, net boven deze diep door­han­gen­de tak­ken. Waardoor de onder­ste tak­ken van de boom meer licht­in­val krij­gen dan voor­heen. En omdat de groei van bomen aan­ge­stuurd wordt door auxi­ne, een groei­hor­moon gepro­du­ceerd in de blad­knop­pen, zul­len de tak­ken die meer licht krij­gen zich gaan strek­ken. En aan de boven­zij­de van de tak­ken zul­len sla­pen­de knop­pen en adven­tief­knop­pen geac­ti­veerd wor­den. Waardoor er nieu­we scheu­ten naar boven gericht ontstaan.

Met ande­re woor­den, hier­door gaan tak­ken niet meer zo snel opnieuw diep door­han­gen. En de kruin ont­wik­keld zich eer­der meer opge­richt, dan afhangend.

Deze manier van snoei zorgt ervoor dat er voor lan­ge­re peri­o­de vol­daan is aan het pro­bleem van te diep door­han­gen­de tak­ken. Omdat de tak­ken meer geneigd zijn om zich te strek­ken en meer naar boven te groei­en in plaats van af te hangen.

 

 

Contacteer ons vandaag nog voor een eerste vrijblijvend gesprek of bezoek

 

Als je op zoek bent naar een pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger of iemand die voor jouw als de bes­ten je gro­te boom kan snoei­en? Dan staat b‑Tree Boomverzorging voor je klaar. En ben je aan het juis­te adres.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op, zodat we jouw pro­ject samen kun­nen bespre­ken. Of een beoor­de­ling in te plan­nen. Zodat je meer infor­ma­tie krijgt over hoe wij je gro­te boom het bes­te kun­nen snoei­en. En zodat je er nog jaren kan van genieten.

Ons toe­ge­wij­de en uiterst bedre­ven team klim­mers staat klaar om je te hel­pen bij het behoud van je waar­de­vol­le bomen en land­schap­pe­lijk patrimonium.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart