Geschatte lees­tijd: 4 minu­ten
Inkorten door mechanische reductiesnoei van de gesteltak van een beuk, door een klimmend boomverzorger.
Grote boom vellen in kleine stadstuin te Antwerpen.

Wat is een houthakker? En wat is verschil met een boomverzorger?

Wat doet een houthakker?

 

Een hout­hak­ker is iemand die gespe­ci­a­li­seerd is in het kap­pen en oog­sten van bomen uit bij­voor­beeld een pro­duc­tie­bos. En hout ver­za­melt. De taken van een hout­hak­ker bestaan voor­al uit:

  • Bomen kap­pen: hout­hak­kers selec­te­ren en kap­pen bomen voor ver­schil­len­de doel­ein­den, zoals hout­pro­duc­tie, bouw­ma­te­ri­a­len of brandhout.
  • Boomstammen ver­plaat­sen: ze zor­gen voor het ver­voer van de gekap­te boom­stam­men naar de verwerkingsplaats.
  • Bomen ver­wer­ken: hout­hak­kers zagen, splij­ten en schil­len boom­stam­men om ver­schil­len­de hout­pro­duc­ten te pro­du­ce­ren, zoals plan­ken, bal­ken, en fineer.

 

 

 

Hoe is het beroep houthakker ontstaan?

 

Het beroep van hout­hak­ker heeft die­pe his­to­ri­sche wor­tels. Houthakkers beston­den al in de oud­heid, maar de indu­stri­a­li­sa­tie en de groei­en­de vraag naar hout in de 18e en 19e eeuw heb­ben het beroep ver­der gepro­fes­si­o­na­li­seerd. In de Verenigde Staten was het hout­hak­ken in de 19e eeuw een essen­ti­eel onder­deel van west­waart­se expan­sie en het opbou­wen van nederzettingen.

Houthakkers gebruik­ten oor­spron­ke­lijk hand­ge­reed­schap zoals bij­len en zagen, maar in de moder­ne tijd maken ze gebruik van gea­van­ceer­de machi­nes en appa­ra­tuur, waar­on­der ket­ting­za­gen en skid­ders, om het werk te ver­snel­len en te vergemakkelijken.

 

 

Wat is het verschil tussen een houthakker en een boomverzorger?

 

Een boom­ver­zor­ger is daar­en­te­gen iemand die voor­al bezig is met het wel­zijn en het lan­ge­ter­mijn­be­houd van de bomen.

Een boom­ver­zor­ger, ook wel een arbo­rist genoemd, richt zich op het behoud en de gezond­heid van bomen in ste­de­lij­ke en natuur­lij­ke omge­vin­gen. Hun taken zijn:

 

 

Arboristen vragen zich steeds af hoe je de boom eventueel nog kan behouden

 

Boomverzorgers zul­len zich steeds afvra­gen bij een gevaar­lij­ke boom of je deze kan behou­den door te snoei­en of je deze echt moet vel­len. En enkel als het echt nodig is, als de boom vol­le­dig in zijn eind­fa­se is en gevaar­lijk is, kan hij de boom ook scha­de­vrij ver­wij­de­ren.

Mechanische reductiesnoei van aangetaste beuk: inkorten gesteltak.

Zware reduc­tie­snoei van een beuk met zwa­re aan­tas­ting, in plaats van de boom te vel­len. Zodat deze nog vele bij­ko­men­de jaren kan behou­den blijven.

 

Het is niet dat een boom­ver­zor­ger alleen maar bezig is met boom advies, inspec­tie van bomen of het uit­voe­ren van stand­plaats­ver­be­te­rin­gen om bomen lan­ger te kun­nen behouden.

Een boom­ver­zor­ger is ook gespe­ci­a­li­seerd in het ver­wij­de­ren en kap­pen van bomen op de meest moei­lij­ke plaatsen.

Dit door mid­del van effi­ci­ën­te en inge­ni­eu­ze rig­ging­tech­nie­ken en ande­re touwtechnieken.

Een hout­hak­ker daar­te­gen­over is meer bezig met het kap­pen en rooi­en, je mag gerust zeg­gen “oog­sten” van bomen. En dit voor­al voor volumeopbrengst.

Vaak betreft dit mak­ke­lij­ke­re vel­lin­gen, zoals bomen­rij­en vel­len, rij per rij. Of bos­sen rooi­en, en de bomen boom per boom vellen.

En het gaat ook steeds gepaard met zwa­re machi­nes zoals ver­rei­kers, trac­tors, zwa­re kar­ren en diepladers.

 

Houthakker versus boomverzorger - boomverzorger met touwtechnieken

 

 

Houthakkers gebruiken zware machines

Boomverzorgers proberen zware machines echter te vermijden

 

Boomverzorgers daar­en­te­gen ont­fer­men zich niet alleen over de bomen.

Maar ook over de stand­plaats en omge­ving, zodat ze de groei­plaats van de bomen niet beschadigen.

Zo trach­ten zij een dode boom net­jes en scha­de­vrij te vel­len, zon­der gebruik te maken van deze zwa­re machines.

Maar door gebruik te maken van touw­tech­nie­ken. En gebruik te maken van het aan­bren­gen van val­kerf en vel­sne­de. Dus geen gebruik van zwa­re machi­nes. Zodat de groei­plaats van de omlig­gen­de bomen niet wordt beschadigd.

Waardoor deze omlig­gen­de bomen ook niet moe­ten gekapt wor­den op termijn.

Het scha­de­vrij wer­ken naar de bodem toe, valt ech­ter vaak bui­ten de opdracht van een houthakker.

Houthakkers daar­en­te­gen gebrui­ken steeds vaker zwaar­de­re en zwaar­de­re machines.

Hierdoor stijgt de effi­ci­ën­tie van het werk wel als het over gro­te­re par­tij­en bomen gaat.

Echter ver­oor­za­ken de zwa­re machi­nes bodem­ver­dich­ting, wat dan weer het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem kapot maakt.

Wat op zijn beurt dan weer erg slecht is voor de over­blij­ven­de en omlig­gen­de bomen. Zowel op kor­te als op lan­ge termijn.

Bodemherstel duurt tot 100 jaar. Ja, je leest het goed. 100 jaar en meer.

Kijk maar naar de cri­te­ria voor een kap­mach­ti­ging van ANB. Welke ver­gun­ning u vaak moet aan­vra­gen voor het hak­ken van een boom. Daar vindt u uit­druk­ke­lijk “Welke maat­re­ge­len stelt u voor om scha­de aan de natuur en de bodem, ver­oor­zaakt door de kap­ping, te voor­ko­men?”. Deze vraag wordt niet zomaar gesteld. Het is wel dege­lijk om de natuur en de bodem te spa­ren en beschermen.

b‑Tree Boomverzorging houdt als vak­kun­dig boom­ver­zor­ger hier sowie­so reke­ning mee. Namelijk dat er geen bij­ko­men­de scha­de wordt ver­oor­zaakt. Het gebruik van lich­te en klei­ne gereed­schap­pen, in com­bi­na­tie met uit­ge­kien­de rig­ging­tech­nie­ken en touw­tech­nie­ken maakt hier het verschil.

Houthakkers maken veel min­der gebruik van deze lich­te, maar wel boom­vrien­de­lij­ke en bodem­vrien­de­lij­ke tech­nie­ken. Kies daar­om voor b‑Tree Boomverzorging.

 

 

Een boomverzorger is goedkoper en zeker op lange termijn

 

Denk niet dat het meer zal kos­ten om met een boom­ver­zor­ger samen te wer­ken. In tegendeel.

Op ter­mijn is het goedkoper.

Je zal name­lijk een gezond en vitaal bomen­be­stand over­hou­den en het juis­te boom­ad­vies krijgen.

Waardoor u gespaard blijft van bij­ko­men­de vel­lin­gen op ter­mijn, omwil­le van bodem­scha­de door zwa­re machi­nes. Of omwil­le van gebrek aan kennis.

Kies voor de vak­kun­di­ge boom­ver­zor­ger b‑Tree en zijn enthou­si­ast en gepas­si­o­neerd team.

En con­tac­teer ons vrij­blij­vend.

Of bel ons ineens 0495 53 60 80.

Het gan­se jaar door.

 

Alvast bedankt!!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart