Inkorten door mechanische reductiesnoei van de gesteltak van een beuk, door een klimmend boomverzorger.
Grote boom vellen in kleine stadstuin te Antwerpen.

Wat is een hout­hak­ker? En wat is ver­schil met een boomverzorger?

 

Wat doet een houthakker?

 

Een hout­hak­ker is iemand die gespe­ci­a­li­seerd is in het kap­pen en oog­sten van bomen uit bij­voor­beeld een pro­duc­tie­bos. En hout ver­za­melt. De taken van een hout­hak­ker bestaan voor­al uit:

  • Bomen kap­pen: hout­hak­kers selec­te­ren en kap­pen bomen voor ver­schil­len­de doel­ein­den, zoals hout­pro­duc­tie, bouw­ma­te­ri­a­len of brandhout.
  • Boom­stam­men ver­plaat­sen: ze zor­gen voor het ver­voer van de gekap­te boom­stam­men naar de verwerkingsplaats.
  • Bomen ver­wer­ken: hout­hak­kers zagen, splij­ten en schil­len boom­stam­men om ver­schil­len­de hout­pro­duc­ten te pro­du­ce­ren, zoals plan­ken, bal­ken, en fineer.

 

 

Hoe is het beroep hout­hak­ker ontstaan?

 

Het beroep van hout­hak­ker heeft die­pe his­to­ri­sche wor­tels. Hout­hak­kers beston­den al in de oud­heid, maar de indu­stri­a­li­sa­tie en de groei­en­de vraag naar hout in de 18e en 19e eeuw heb­ben het beroep ver­der gepro­fes­si­o­na­li­seerd. In de Ver­e­nig­de Sta­ten was het hout­hak­ken in de 19e eeuw een essen­ti­eel onder­deel van west­waart­se expan­sie en het opbou­wen van nederzettingen.

Hout­hak­kers gebruik­ten oor­spron­ke­lijk hand­ge­reed­schap zoals bij­len en zagen, maar in de moder­ne tijd maken ze gebruik van gea­van­ceer­de machi­nes en appa­ra­tuur, waar­on­der ket­ting­za­gen en skid­ders, om het werk te ver­snel­len en te vergemakkelijken.

 

 

Wat is het ver­schil tus­sen een hout­hak­ker en een boomverzorger?

 

Een boom­ver­zor­ger is daar­en­te­gen iemand die voor­al bezig is met het wel­zijn en het lan­ge­ter­mijn­be­houd van de bomen.

Een boom­ver­zor­ger, ook wel een arbo­rist genoemd, richt zich op het behoud en de gezond­heid van bomen in ste­de­lij­ke en natuur­lij­ke omge­vin­gen. Hun taken zijn:

 

 

Arbo­ris­ten vra­gen zich steeds af hoe je de boom even­tu­eel nog kan behouden

 

Boom­ver­zor­gers zul­len zich steeds afvra­gen bij een gevaar­lij­ke boom of je deze kan behou­den door te snoei­en of je deze echt moet vel­len. En enkel als het echt nodig is, als de boom vol­le­dig in zijn eind­fa­ze is en gevaar­lijk is, kan hij de boom ook scha­de­vrij ver­wij­de­ren.

Mechanische reductiesnoei van aangetaste beuk: inkorten gesteltak.

Zwa­re reduc­tie­snoei van een beuk met zwa­re aan­tas­ting, in plaats van de boom te vel­len. Zodat deze nog vele bij­ko­men­de jaren kan behou­den blijven.

 

Het is niet dat een boom­ver­zor­ger alleen maar bezig is met boom advies, inspec­tie van bomen of het uit­voe­ren van stand­plaats­ver­be­te­rin­gen om bomen lan­ger te kun­nen behouden.

Een boom­ver­zor­ger is ook gespe­ci­a­li­seerd in het ver­wij­de­ren en kap­pen van bomen op de meest moei­lij­ke plaatsen.

Dit door mid­del van effi­ci­ën­te en inge­ni­eu­ze rig­ging­tech­nie­ken en ande­re touwtechnieken.

Een hout­hak­ker daar­te­gen­over is meer bezig met het kap­pen en rooi­en, je mag gerust zeg­gen “oog­sten” van bomen. En dit voor­al voor volumeopbrengst.

Vaak betreft dit mak­ke­lij­ke­re vel­lin­gen, zoals bomen­rij­en vel­len, rij per rij. Of bos­sen rooi­en, en de bomen boom per boom vellen.

En het gaat ook steeds gepaard met zwa­re machi­nes zoals ver­rei­kers, trac­tors, zwa­re kar­ren en diepladers.

 

Houthakker versus boomverzorger - boomverzorger met touwtechnieken

 

 

Hout­hak­kers gebrui­ken zwa­re machines

Boom­ver­zor­gers pro­be­ren zwa­re machi­nes ech­ter te vermijden

 

Boom­ver­zor­gers daar­en­te­gen ont­fer­men zich niet alleen over de bomen.

Maar ook over de stand­plaats en omge­ving, zodat ze de groei­plaats van de bomen niet beschadigen.

Zo trach­ten zij een dode boom net­jes en scha­de­vrij te vel­len, zon­der gebruik te maken van deze zwa­re machines.

Maar door gebruik te maken van touw­tech­nie­ken. En gebruik te maken van het aan­bren­gen van val­kerf en vel­sne­de. Dus geen gebruik van zwa­re machi­nes. Zodat de groei­plaats van de omlig­gen­de bomen niet wordt beschadigd.

Waar­door deze omlig­gen­de bomen ook niet moe­ten gekapt wor­den op termijn.

Het scha­de­vrij wer­ken naar de bodem toe, valt ech­ter vaak bui­ten de opdracht van een houthakker.

Hout­hak­kers daar­en­te­gen gebrui­ken steeds vaker zwaar­de­re en zwaar­de­re machines.

Hier­door stijgt de effi­ci­ën­tie van het werk wel als het over gro­te­re par­tij­en bomen gaat.

Ech­ter ver­oor­za­ken de zwa­re machi­nes bodem­ver­dich­ting, wat dan weer het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem kapot maakt.

Wat op zijn beurt dan weer erg slecht is voor de over­blij­ven­de en omlig­gen­de bomen. Zowel op kor­te als op lan­ge termijn.

Bodem­her­stel duurt tot 100 jaar. Ja, je leest het goed. 100 jaar en meer.

Kijk maar naar de cri­te­ria voor een kap­mach­ti­ging van ANB. Wel­ke ver­gun­ning u vaak moet aan­vra­gen voor het hak­ken van een boom. Daar vindt u uit­druk­ke­lijk “Wel­ke maat­re­ge­len stelt u voor om scha­de aan de natuur en de bodem, ver­oor­zaakt door de kap­ping, te voor­ko­men?”. Deze vraag wordt niet zomaar gesteld. Het is wel dege­lijk om de natuur en de bodem te spa­ren en beschermen.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging houdt als vak­kun­dig boom­ver­zor­ger hier sowie­so reke­ning mee. Name­lijk dat er geen bij­ko­men­de scha­de wordt ver­oor­zaakt. Het gebruik van lich­te en klei­ne gereed­schap­pen, in com­bi­na­tie met uit­ge­kien­de rig­ging­tech­nie­ken en touw­tech­nie­ken maakt hier het verschil.

Hout­hak­kers maken veel min­der gebruik van deze lich­te, maar wel boom­vrien­de­lij­ke en bodem­vrien­de­lij­ke tech­nie­ken. Kies daar­om voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging.

 

 

Een boom­ver­zor­ger is goed­ko­per en zeker op lan­ge termijn

 

Denk niet dat het meer zal kos­ten om met een boom­ver­zor­ger samen te wer­ken. In tegendeel.

Op ter­mijn is het goedkoper.

Je zal name­lijk een gezond en vitaal bomen­be­stand over­hou­den en het juis­te boom­ad­vies krijgen.

Waar­door u gespaard blijft van bij­ko­men­de vel­lin­gen op ter­mijn, omwil­le van bodem­scha­de door zwa­re machi­nes. Of omwil­le van gebrek aan kennis.

Kies voor de vak­kun­di­ge boom­ver­zor­ger b‑Tree en zijn enthou­si­ast en gepas­si­o­neerd team.

En con­tac­teer ons vrij­blij­vend.

Of bel ons ineens 0495 53 60 80.

Het gan­se jaar door.

 

Alvast bedankt!!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!