Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Voorkom schade aan je bomen door het juiste juridische en boomtechnische advies voor je bomen.
Voorkom zaken zoals je hier­bo­ven ziet, name­lijk bomen die getopt zijn en zul­len afster­ven, en laat je bij­staan door een tech­nisch raad­ge­ver boomverzorging. 

Technisch raadgever bomen in juridische geschillen

Technisch raadsman boomverzorging in juridische zaken

 

Welkom bij b‑Tree Boomverzorging, jouw betrouw­ba­re part­ner als tech­nisch raad­ge­ver bomen en voor juri­disch advies over bomen bij juri­di­sche geschil­len, boom­ver­zor­ging, tuin­aan­leg en alles wat met groen te maken heeft.

Als tech­nisch raads­man geven we dui­de­lijk onder­bouwd boom­ad­vies aan je advo­caat, die de juri­di­sche kant van het geschil behartigt.

Een zeer goed onder­bouw­de tech­ni­sche toe­lich­ting in een dos­sier maakt steeds het verschil.

Dat heb­ben we al vaak mogen ondervinden.

Weet dat rech­ters en advo­ca­ten goed de wet­ge­ving, de rechts­leer en uit­spra­ken ken­nen, maar ze kun­nen geen spe­ci­a­list zijn in ieder vakgebied.

Daarom is het van belang dat par­tij­en cor­rect en onder­bouwd gein­for­meerd wor­den over tech­ni­sche zaken en fei­te­lij­ke vast­stel­lin­gen. En dat deze vast­stel­lin­gen boom­tech­nisch cor­rect wor­den beoor­deeld en gein­ter­pre­teerd. Zodat er de impact van begre­pen wordt op kor­te en lan­ge termijn.

Als boom tech­nisch raad­ge­ver of raads­man zor­gen we voor deze infor­ma­tie. En geven dit weer in een gestruc­tu­reerd rap­port met de bevin­din­gen en nodi­ge boom­ad­vies.

Vaak zijn er in een geschil bepaal­de tech­ni­sche vra­gen die aan bod komen. En waar­op nie­mand een gegrond ant­woord kan geven. Hiervoor kan je op ons rekenen.

Niet alleen omdat we erva­ring heb­ben in de boom­ver­zor­ging. Maar ook omdat we als cer­ti­fied tree mana­ger boom­tech­nisch geschoold zijn.

En erg veel ken­nis heb­ben over de fysi­o­lo­gie en mor­fo­lo­gie van bomen. Waardoor vra­gen onder­bouwd en cor­rect kun­nen beant­woord worden.

Dit neemt vaak bij alle betrok­ken par­tij­en eni­ge stress en onze­ker­heid weg.

Waardoor ieder­een gemak­ke­lij­ker tot een over­een­komst en goe­de oplos­sing kan komen.

 

 

In welke geschillen of boomgeralateerde zaken kan je ondersteuning krijgen?

 

Er zijn vele soor­ten geschil­len moge­lijk rond bomen. En dit gaat van scha­de­ge­val­len door een aan­rij­ding tot buren­hin­der omwil­le van over­tol­li­ge blad­val. De meest voor­ko­men­de zaken waar­voor we onze clien­ten in het ver­le­den kon­den hel­pen zijn:

 • buren­hin­der en over­last door over­han­gen­de tak­ken en bladval,
 • licht­ge­brek door te hoge bomen of struiken,
 • scha­de­be­pa­ling bij ont­recht­ma­tig en over­ma­tig snoei­en van bomen,
 • scha­de­be­pa­ling omwil­le van bron­be­ma­ling in de buurt van monu­men­ta­le bomen,
 • taxa­tie van bomen bij onrecht­ma­tig vel­len of kap­pen van bomen,
 • het opstel­len van dadin­gen over bomen,
 • weer­woord bie­den voor het behoud van bomen, die der­den wen­sen te laten kap­pen,
 • ana­ly­se van de con­di­tie en vita­li­teit van bomen om te bepa­len of de bomen al dan niet gevaar­lijk zijn,
 • beoor­de­ling van het al dan niet cor­rect plan­ten van bomen door een aannemer,
 • opstel­len van bezwaar­schrif­ten voor ver­gun­nings­aan­vra­gen voor de rea­li­sa­tie van bouwprojecten,
 • voor­ko­men van het top­pen van bomen door dag­vaar­ding derden,
 • plaats­be­zoe­ken als tech­nisch raad­ge­ver bomen, samen met vre­de­rech­ter ter beoor­de­ling van de situ­a­tie en voor het geven van boom­tech­ni­sche raad,
 • getui­ge­nis en tech­ni­sche bij­stand op het Vredegerecht,
 • enzo­voorts.

 

 

De ouderdom van een boom kan juridisch technisch belangrijk zijn

 

Omdat in België de wet­ge­ving over bomen zo ver ver­spreid is over de ver­schil­len­de rechts­do­mei­nen, van het bur­ger­lijk wet­boek tot het natuur­de­creet en ook nog het veld­wet­boek in som­mi­ge situ­a­ties van toe­pas­sing is, en er onder­weg dan ook nog wet­ge­vin­gen zijn aan­ge­past, is het soms van belang te weten en te kun­nen aan­to­nen hoe oud een bepaal­de boom is. Gewoon al om te weten onder wel­ke wet­ge­ving de boom valt.

Hiervoor maken we dan gebruik van ver­schil­len­de bedui­den­de metho­den om dit aan te tonen, zoals een resis­to­gra­fie, kaart­on­der­zoek, of staal met aanwasboor.

Zo zie je maar dat door het aan­to­nen van een ogen­schijn­lijk onbe­lang­rijk ele­ment, er heel wat dui­de­lijk­heid komt in de zaak en je deze dan veel cor­rec­ter kan beoordelen.

 

 

Voorbeeldcase technisch raadgever boomverzorging

 

Een boo­mei­ge­naar wordt ondanks een dading (over­een­komst) door zijn buur­vrouw gedag­vaard om drie oude monu­men­ta­le bomen te laten top­pen tot op 15 meter hoog­te, omwil­le van licht­ge­brek in de tuin bij de buurvrouw.

Daar de vol­was­sen monu­men­ta­le en beeld­be­pa­len­de bomen een hoog­te heb­ben van 24 meter, zou het top­pen tot op 15 meter de bomen niet alleen ver­nie­len, maar ook het totaal­beeld van de omge­ving ver­nie­len. En de boo­mei­ge­naar erg gro­te finan­ci­ë­le scha­de geven (zie boomtaxatie).

De buur­vrouw beweer­de dat de bomen nog klein waren toen ze er kwam wonen. We spre­ken anno 2008.

De advo­caat van de boo­mei­ge­naar con­tac­teert ons als tech­nisch raad­ge­ver voor de bomen.

Na gron­dig desktop­on­der­zoek en onder­zoek ter plaat­se bleek niets min­der waar.

Cartografisch onder­zoek toon­de aan dat de bomen al zeker in 1971 vol­was­sen waren. En dat er een hoogst­waar­schijn­lijk ver­moe­den is, omdat het zeer oude lin­des betreft, dat ze zelfs aan­we­zig waren medio 1850 vol­gens de topo­gra­fi­sche kaart van Vandermaelen (1846 – 1854).

De rech­ter volg­de de con­clu­sies van de advo­caat, die op basis van het boom­tech­nisch rap­port zijn juri­disch advies over de bomen kon sta­ven. En hier­door kon aan­to­nen dat de buur­vrouw in 2008 reeds wist wat ze kocht. Namelijk een per­ceel grond nabij gro­te bomen, die al zo groot waren als heden.

Hierdoor hoef­de de boo­mei­ge­naar geen actie te onder­ne­men. Bijkomend werd hij gevrij­waard van een groot finan­ci­eel ver­lies, name­lijk het top­pen van de bomen. Dit laat­ste werd ook uit­ge­breid aan­ge­toond door de nodi­ge taxatie-berekeningen in ons boom tech­nisch rapport.

 

 

Getuigenissen

 

Daniel – boom gered van het kappen

“Beste Bert, dank voor uw boom­tech­ni­sche tus­sen­komst. We had­den sla­pe­lo­ze nach­ten en zijn erg blij dat je de zaak hebt kun­nen doen kan­te­len en afwe­ren. Het was ons anders niet gelukt.”

 

Benoit – bomen te diep gepland door der­den en afge­stor­ven na één jaar

“Fijn dat je de zaken zo goed in kaart hebt kun­nen bren­gen. Nooit gedacht dat we ons geld hier nog zou­den van terug­zien. Nogmaals dank b‑Tree!”

 

Greet en Dirk – dag­vaar­ding van buren om onze eigen bomen te laten kapotsnoeien

“Enorme dank voor het jurisch advies over onze bomen en om ons te ver­los­sen uit deze onge­wo­ne situ­a­tie. We zijn erg blij met het behaal­de resul­taat en besef­fen dat dit zon­der jouw tus­sen­komst anders was afge­lo­pen. Het was een emo­ti­o­ne­le rit die je erg goed bege­leid hebt met deskundigheid.”

 

 

Wat is een technisch raadsman boomverzorging

 

Een tech­nisch raads­man of raad­ge­ver boom­ver­zor­ging, ook wel bekend als een boom­tech­nisch advi­seur, is een pro­fes­si­o­nal die gespe­ci­a­li­seerd is in tech­ni­sche kwes­ties en pro­ble­men rond bomen en boomverzorging.

Als tech­nisch raad­ge­ver bomen, biedt je boom­ad­vies en bege­lei­ding aan orga­ni­sa­ties, bedrij­ven, per­so­nen en advo­ca­ten met betrek­king tot tech­ni­sche vraag­stuk­ken en uit­da­gin­gen in alle soor­ten dos­siers. Ook erg vaak in juri­sche geschil­len of gerech­te­lij­ke geschillen.

Hierna enke­le van de belang­rijk­ste ver­ant­woor­de­lijk­he­den en func­ties waar­voor u op ons kan rekenen.

 

 

Onderzoek en analyse door een technisch raadgever boomverzorging

 

Als eer­ste wordt een tech­nisch plaats­be­zoek uit­ge­voerd, om waar­ne­min­gen te doen, soms met bij­ko­men­de onder­zoe­ken als dit nodig is, van de bomen of het bomen­pa­tri­mo­ni­um. Enworden bomen en waar­ne­min­gen nauw­keu­rig geïn­ven­ta­ri­seerd. Hierbij wordt ook de toe­stand (of con­di­tie) van de bomen, bodem, beplan­ting en der­ge­lij­ke in kaart gebracht.

Dan pas begin­nen we aan een ana­ly­se van de gegevens.

Om op een later tijd­stip tot tech­nisch onder­bouw­de en duur­za­me moge­lijk­he­den te komen om het pro­bleem op te los­sen of het voor­op­ge­stel­de resul­taat te bekomen.

Alle waar­ne­min­gen en advie­zen gebeu­ren op basis van fei­te­lij­ke vast­stel­lin­gen en tech­nisch of weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de ken­nis en gebeu­ren vol­le­dig onpartijdig.

 

 

Probleemoplossing

 

Als boom­tech­ni­sche raads­man hel­pen bij het oplos­sen van boom­tech­ni­sche pro­ble­men en uit­da­gin­gen waar­mee een orga­ni­sa­tie, advo­caat of jurid­s­ich raads­man wordt gecon­fron­teerd. We ana­ly­se­ren pro­ble­men en stel­len boom­tech­nisch onder­bouw­de oplos­sin­gen voor.

 

 

Een technisch raadgever boomverzorging adviseert ook

 

Als boom­tech­nisch raads­man ver­strek­ken we boom­tech­nisch advies aan klan­ten of belang­heb­ben­den en hel­pen hen bij het nemen van beslis­sin­gen met betrek­king tot deze kwesties.

Dit kan vari­ë­ren van advies over boom­vei­lig­heid, hoe­veel er mag gesnoeid wor­den, hoe een groei­plaats­con­struc­tie te bou­wen, de boom­waar­den te bepa­len en scha­de­ver­goe­din­gen te berekenen.

Ook in vele ande­re zaken in de boom­ver­zor­ging geven wij des­kun­dig advies.

 

 

Projectmanagement

 

Technische raads­man­nen kun­nen betrok­ken zijn bij pro­ject­ma­na­ge­ment­ta­ken, zoals het plan­nen, coör­di­ne­ren en toe­zicht hou­den op tech­ni­sche pro­jec­ten om ervoor te zor­gen dat ze soe­pel verlopen.

 

 

Training en opleiding

 

Soms geven we als tech­nisch raad­ge­ver bomen, trai­ning en oplei­ding aan mede­wer­kers of klan­ten om hen op de hoog­te te hou­den van nieu­we tech­no­lo­gie­ën of procedures.

 

 

Juridische kwesties

 

In som­mi­ge geval­len wor­den tech­nisch raads­man­nen inge­scha­keld om juri­disch advies te geven in tech­ni­sche geschil­len of zaken waar tech­ni­sche exper­ti­se ver­eist is.

 

 

Het spe­ci­fie­ke gebied waar­in wij als tech­nisch raads­man gespe­ci­a­li­seerd zijn is boom­ver­zor­ging, met spe­ci­fiek het bepa­len van de boom­waar­den of boom­taxa­tie en scha­de­be­pa­lin­gen. Maar ook alles wat betreft aan­plan­tin­gen, snoei­en, ziek­ten en pla­gen, soort­be­pa­ling en vele ande­re zaken.

Ons doel is om orga­ni­sa­ties en men­sen te hel­pen met hun tech­ni­sche uit­da­gin­gen, deze struc­tu­reel aan te pak­ken en de juis­te advie­zen te geven, op basis van onze tech­ni­sche exper­ti­se, om tot dege­lij­ke en duur­za­me oplos­sin­gen te komen.

 

 

 

Andere nuttige links

 

 

Boominspectie, VTA-controle en MTA-controle

Boombeheer en bosbeheer

Boomtaxatie of waar­de­be­pa­ling van bomen

Bomen vel­len, kap­pen, demon­te­ren of verwijderen

Prijs boom snoei­en of vel­len – Online offerte

Hoe een gro­te beuk snoeien

Snoeien hagen en heggen

Grote bomen aanplanten

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart