Hoe zorg je voor een mooie tuin die onder­houds­vrien­de­lijk is?

 

10 Effec­tie­ve tips voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin

 

Ieder­een houdt van een mooie tuin. Ech­ter ont­breekt het soms aan tijd of mid­de­len om de tuin net­jes te onder­hou­den. Geen nood, er zijn heel wat effec­tie­ve tips om een tuin onder­houds­vrien­de­lijk te hou­den of te maken. En is dit niet het geval in jou tuin, twij­fel er niet aan om alvast enke­le tips uit te voe­ren. Want je zal er algauw het ren­de­ment van zien. b‑Tree Boom­ver­zor­ging staat u graag bij met advies of met het uit­voe­ren van uw plan­nen. Ook kun­nen wij even­tu­eel uw tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd voor u opkui­sen, zodat u van­af dan terug aan de slag kan.

 

 

1 – Kies inheem­se planten

Inheem­se plan­ten­soor­ten zijn aan­ge­past aan de loka­le omstan­dig­he­den en ver­ei­sen over het alge­meen min­der zorg en water. Ze onder­steu­nen ook de bio­di­ver­si­teit door nut­ti­ge insec­ten en die­ren aan te trekken.

 

 

2 – Mulch, hak­sel­hout of boom­schors tus­sen uw plan­ten; ver­be­ter uw bodem en beperk het wie­den tij­dens uw tuinonderhoud

 

Het aan­bren­gen van een laag mulch rond plan­ten en elders op de bodem helpt om vocht vast te hou­den, onkruid­groei te ver­min­de­ren en de grond­tem­pe­ra­tuur te regu­le­ren. Orga­nisch mul­ch­ma­te­ri­aal, zoals hout­snip­pers en/of com­post, ver­be­te­ren ook de bodem­kwa­li­teit na ver­loop van tijd.

Dichtbegroeide borders en perken om rechtstreekse aanstraling van de bodem door de zon te voorkomen, met mulch ertussen als bodemverbeteraar en tegne het onkruid, alles voor een onderhoudsvriendelijke tuin.

Dicht­be­groei­de bor­ders en per­ken om recht­streek­se aan­stra­ling van de bodem door de zon te voor­ko­men, met mulch ertus­sen als bodem­ver­be­te­raar en tegen het onkruid, alles voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin.

 

 

3 – Xeriscaping

 

Over­weeg xeris­ca­ping, een tuin­ont­werp­tech­niek die draait om water­be­spa­ring en droog­te­to­le­ran­te plan­ten. Door de juis­te plan­ten te kie­zen en slim te irri­ge­ren, kun je het water­ver­bruik aan­zien­lijk verminderen.

 

 

4 – Zorg voor regen­wa­ter­op­vang, meer­de­re voor­de­len tegelijkertijd

 

Instal­leer regen­ton­nen of een vol­doen­de gro­te regen­wa­ter­put om regen­wa­ter op te van­gen voor her­ge­bruik bij het besproei­en van je tuin. Regen­wa­ter is natuur­lijk en rijk aan voe­dings­stof­fen, waar­door het ide­aal is voor plantengroei.

 

 

5 – Beperk gazons, ze bene­men met een groot deel van het bud­get van uw tuinonderhoud

 

Ver­min­der de groot­te van het gazon en ver­vang delen ervan door bloem­rij­ke bor­ders of inheem­se plan­ten­zo­nes. Gazons ver­gen veel onder­houd (maai­en, ver­ti­cu­te­ren, kal­ken, …) en water, ter­wijl bloem­rij­ke bor­ders een bron van voed­sel en habi­tat kun­nen zijn voor insec­ten zoals de bestui­vers en voor ande­re die­ren. Het gazon onder­hou­den is een groot deel van het tota­le tuinonderhoud.

 

 

6 – Kies voor vas­te planten

 

Vas­te plan­ten keren jaar na jaar terug en heb­ben meest­al min­der onder­houd nodig dan een­ja­ri­ge plan­ten. Ze kun­nen zich­zelf ver­meer­de­ren en hel­pen de tuin te vul­len met kleur­rij­ke bloemen.

 

 

7 – Gebruik van bodem­be­dek­kers voor min­der tuinonderhoud

 

Bodem­be­dek­kers zoals krui­pen­de tijm, sedums, Vin­ca of bodem­be­dek­ken­de gras­sen kun­nen onkruid onder­druk­ken, de bodem­voch­tig­heid behou­den en er tege­lij­ker­tijd aan­trek­ke­lijk uitzien.

Inheemse beplanting (eikenbladhortensia) voor bodembedekking, met mulchlaag ertussen.

Inheem­se beplan­ting (eiken­blad­hor­ten­sia) voor bodem­be­dek­king, met mul­ch­laag ertus­sen. Het gaat uit­dro­ging van de bodem tegen en zorgt voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin.

 

 

8 – Natuur­lij­ke plaagbestrijding

 

Inte­greer zaken zoals bloem­rij­ke bor­ders om natuur­lij­ke plaag­be­strij­dings­me­tho­den te sti­mu­le­ren in je tuin. Nut­ti­ge insec­ten, zoals lie­ve­heers­beest­jes en sluip­wes­pen, wel­ke elk hun favo­rie­te waard­plan­ten heb­ben, kun­nen hel­pen bij het beheer­sen van scha­de­lij­ke insec­ten zon­der het gebruik van pes­ti­ci­den. En hoe meer diver­se bloe­men­de plan­ten aan­we­zig in uw tuin, hoe meer diver­se insec­ten er aan­we­zig zul­len zijn. En hoe klei­ner de kans op een plaag of aan­tas­ting bij uw plan­ten en bomen.

 

 

9 – Cre­ëer habitats

 

Cre­ëer diver­se habi­tats in je tuin, zoals vogel­huis­jes, bij­en­ho­tels of een klei­ne vij­ver. Hier­door trek je ver­schil­len­de die­ren aan en bevor­der je de biodiversiteit.

 

 

10 – Mini­ma­lis­tisch ont­werp of ver­een­vou­dig uw tuin voor min­der tuinonderhoud

 

Kies voor een mini­ma­lis­tisch tuin­ont­werp met strak­ke­re lij­nen en een­vou­di­ge vor­men. Dit kan niet alleen een heden­daag­se uit­stra­ling geven, maar ook het onder­houd minimaliseren.

 

 

Extra tip: zorg ervoor dat per­ken zo snel moge­lijk dicht beplant zijn

 

Wan­neer u alle bodem beplant, en er dus geen blo­te teel­aar­de meer aan­we­zig is, onder­drukt u het ont­wik­ke­len van onkruid enorm. Dat maakt uw tuin weer extra onderhoudsvriendelijk.

 

Door deze tips toe te pas­sen, kun je een prach­ti­ge tuin cre­ë­ren die wei­nig onder­houd vergt, vrien­de­lijk is voor het kli­maat en een bloei­en­de oase van bio­di­ver­si­teit is.

 

 

Con­tac­teer ons vrijblijvend

Heeft u vra­gen over hoe uw tuin onder­houds­vrien­de­lij­ker te maken, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren. Velen heb­ben ons advies al erg gewaar­deerd en bespaard op hun uit­ga­ven op gebied van tuin­on­der­houd. Zelfs na het eer­ste jaar heeft u al vaak rendement.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!