Geschatte lees­tijd: 4 minu­ten

Hoe zorg je voor een mooie tuin die onderhoudsvriendelijk is?

 

10 Effectieve tips voor een onderhoudsvriendelijke tuin

 

Iedereen houdt van een mooie tuin. Echter ont­breekt het soms aan tijd of mid­de­len om de tuin net­jes te onder­hou­den. Geen nood, er zijn heel wat effec­tie­ve tips om een tuin onder­houds­vrien­de­lijk te hou­den of te maken. En is dit niet het geval in jou tuin, twij­fel er niet aan om alvast enke­le tips uit te voe­ren. Want je zal er algauw het ren­de­ment van zien. b‑Tree Boomverzorging staat u graag bij met advies of met het uit­voe­ren van uw plan­nen. Ook kun­nen wij even­tu­eel uw tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd voor u opkui­sen, zodat u van­af dan terug aan de slag kan.

 

 

1 – Kies inheemse planten

Inheemse plan­ten­soor­ten zijn aan­ge­past aan de loka­le omstan­dig­he­den en ver­ei­sen over het alge­meen min­der zorg en water. Ze onder­steu­nen ook de bio­di­ver­si­teit door nut­ti­ge insec­ten en die­ren aan te trekken.

 

 

2 – Mulch, hakselhout of boomschors tussen uw planten; verbeter uw bodem en beperk het wieden tijdens uw tuinonderhoud

 

Het aan­bren­gen van een laag mulch rond plan­ten en elders op de bodem helpt om vocht vast te hou­den, onkruid­groei te ver­min­de­ren en de grond­tem­pe­ra­tuur te regu­le­ren. Organisch mul­ch­ma­te­ri­aal, zoals hout­snip­pers en/of com­post, ver­be­te­ren ook de bodem­kwa­li­teit na ver­loop van tijd.

Dichtbegroeide borders en perken om rechtstreekse aanstraling van de bodem door de zon te voorkomen, met mulch ertussen als bodemverbeteraar en tegne het onkruid, alles voor een onderhoudsvriendelijke tuin.

Dichtbegroeide bor­ders en per­ken om recht­streek­se aan­stra­ling van de bodem door de zon te voor­ko­men, met mulch ertus­sen als bodem­ver­be­te­raar en tegen het onkruid, alles voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin.

 

 

3 – Xeriscaping

 

Overweeg xeris­ca­ping, een tuin­ont­werp­tech­niek die draait om water­be­spa­ring en droog­te­to­le­ran­te plan­ten. Door de juis­te plan­ten te kie­zen en slim te irri­ge­ren, kun je het water­ver­bruik aan­zien­lijk verminderen.

 

 

4 – Zorg voor regenwateropvang, meerdere voordelen tegelijkertijd

 

Installeer regen­ton­nen of een vol­doen­de gro­te regen­wa­ter­put om regen­wa­ter op te van­gen voor her­ge­bruik bij het besproei­en van je tuin. Regenwater is natuur­lijk en rijk aan voe­dings­stof­fen, waar­door het ide­aal is voor plantengroei.

 

 

5 – Beperk gazons, ze benemen met een groot deel van het budget van uw tuinonderhoud

 

Verminder de groot­te van het gazon en ver­vang delen ervan door bloem­rij­ke bor­ders of inheem­se plan­ten­zo­nes. Gazons ver­gen veel onder­houd (maai­en, ver­ti­cu­te­ren, kal­ken, …) en water, ter­wijl bloem­rij­ke bor­ders een bron van voed­sel en habi­tat kun­nen zijn voor insec­ten zoals de bestui­vers en voor ande­re die­ren. Het gazon onder­hou­den is een groot deel van het tota­le tuinonderhoud.

 

 

6 – Kies voor vaste planten

 

Vaste plan­ten keren jaar na jaar terug en heb­ben meest­al min­der onder­houd nodig dan een­ja­ri­ge plan­ten. Ze kun­nen zich­zelf ver­meer­de­ren en hel­pen de tuin te vul­len met kleur­rij­ke bloemen.

 

 

7 – Gebruik van bodembedekkers voor minder tuinonderhoud

 

Bodembedekkers zoals krui­pen­de tijm, sedums, Vinca of bodem­be­dek­ken­de gras­sen kun­nen onkruid onder­druk­ken, de bodem­voch­tig­heid behou­den en er tege­lij­ker­tijd aan­trek­ke­lijk uitzien.

Inheemse beplanting (eikenbladhortensia) voor bodembedekking, met mulchlaag ertussen.

Inheemse beplan­ting (eiken­blad­hor­ten­sia) voor bodem­be­dek­king, met mul­ch­laag ertus­sen. Het gaat uit­dro­ging van de bodem tegen en zorgt voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin.

 

 

8 – Natuurlijke plaagbestrijding

 

Integreer zaken zoals bloem­rij­ke bor­ders om natuur­lij­ke plaag­be­strij­dings­me­tho­den te sti­mu­le­ren in je tuin. Nuttige insec­ten, zoals lie­ve­heers­beest­jes en sluip­wes­pen, wel­ke elk hun favo­rie­te waard­plan­ten heb­ben, kun­nen hel­pen bij het beheer­sen van scha­de­lij­ke insec­ten zon­der het gebruik van pes­ti­ci­den. En hoe meer diver­se bloe­men­de plan­ten aan­we­zig in uw tuin, hoe meer diver­se insec­ten er aan­we­zig zul­len zijn. En hoe klei­ner de kans op een plaag of aan­tas­ting bij uw plan­ten en bomen.

 

 

9 – Creëer habitats

 

Creëer diver­se habi­tats in je tuin, zoals vogel­huis­jes, bij­en­ho­tels of een klei­ne vij­ver. Hierdoor trek je ver­schil­len­de die­ren aan en bevor­der je de biodiversiteit.

 

 

10 – Minimalistisch ontwerp of vereenvoudig uw tuin voor minder tuinonderhoud

 

Kies voor een mini­ma­lis­tisch tuin­ont­werp met strak­ke­re lij­nen en een­vou­di­ge vor­men. Dit kan niet alleen een heden­daag­se uit­stra­ling geven, maar ook het onder­houd minimaliseren.

 

 

Extra tip: zorg ervoor dat perken zo snel mogelijk dicht beplant zijn

 

Wanneer u alle bodem beplant, en er dus geen blo­te teel­aar­de meer aan­we­zig is, onder­drukt u het ont­wik­ke­len van onkruid enorm. Dat maakt uw tuin weer extra onderhoudsvriendelijk.

 

Door deze tips toe te pas­sen, kun je een prach­ti­ge tuin cre­ë­ren die wei­nig onder­houd vergt, vrien­de­lijk is voor het kli­maat en een bloei­en­de oase van bio­di­ver­si­teit is.

 

 

Contacteer ons vrijblijvend

Heeft u vra­gen over hoe uw tuin onder­houds­vrien­de­lij­ker te maken, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren. Velen heb­ben ons advies al erg gewaar­deerd en bespaard op hun uit­ga­ven op gebied van tuin­on­der­houd. Zelfs na het eer­ste jaar heeft u al vaak rendement.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart