Geschatte lees­tijd: 13 minu­ten
Boomverzorging en boombeheer, opgenomen in het boombeheerplan van een beukendreef te Heist-op-den-Berg en uitgevoerd door b-Tree boomverzorging.
Boombeheer van een veterane linde en haagbeuk, opgenomen in een bomenplan van een parktuin.
Boombeheer - kruin van een linde na de snoei

Boombeheer, de basis voor een kwaliteitsvol bomenbestand

Boombeheer, de basis voor een kwaliteitsvol bomenbestand.

 

Boombeheer vormt zowel de basis van goed groen­be­heer en park­be­heer, als de basis van een goed boom­be­heer­plan. Bezit of onder­houdt u een resi­den­ti­ë­le tuin, park, of bos? Of bent u ver­ant­woor­de­lijk voor een gemeen­te of stad? Laat u dan als boo­mei­ge­naar advi­se­ren door de erva­ren cer­ti­fied tree mana­ger van b‑Tree Boomverzorging voor uw boom­be­heer en laat hen samen met u een dege­lijk boom­be­heer­plan of kort­weg bomen­plan opstel­len. Lees hier­na waar­om en wat het u oplevert.

En naast het regu­lie­re boom­be­heer, is er het duur­zaam plan­ten van nieu­we bomen en het beheer van vete­raan­bo­men, dat wij mee in onze beheer­plan­nen integreren.

 

 

Hoe begin­nen wij er nu aan? Wel, eerst met het inven­ta­ri­se­ren van de bomen en hun omge­ving. Dan met het uit­wer­ken van een visie en het opstel­len van de maat­re­ge­len, om de voor­op­ge­stel­de doel­stel­lin­gen te berei­ken. Dat is de basis.

Je zal omwil­le van door­dacht en eco­lo­gisch boom­be­heer bespa­ren op de onder­houds­kost. En je bekomt een mooi stra­lend en voor­al duur­zaam bomen­be­stand of bomen­pa­tri­mo­ni­um.

De lan­ge­ter­mijn­vi­sie van b‑Tree, met zijn kost­vrien­de­lij­ke aan­pak naar onder­houd, duur­zaam­heid, bio­di­ver­si­teit en het beko­men en behou­den van een gezond en eco­lo­gisch bomen­pa­tri­mo­ni­um, maakt het verschil.

Lees er gerust ons ethisch beleid op na, zodat u een beeld krijgt van onze waarden.

 

 

Waarom kiezen voor boombeheer en een boombeheerplan? Of kortweg, waarom een bomenplan opstellen?

Door het opstellen van een bomenplan krijg je overzicht, waardoor je beter prioriteiten kan stellen, je betere beslissingen neemt en efficiënter werkt.

Als je boom­be­stan­den moet behe­ren en onder­hou­den, ken je best de exac­te loca­tie en sta­tus van de bomen. Door alle bomen te inven­ta­ri­se­ren, ook waar je bomen gaat plan­ten, hun actu­e­le gege­vens vast te leg­gen en voor iede­re boom de juis­te pri­o­ri­teit te stel­len van wat er al dan niet moet gebeu­ren, krijg je over­zicht. Ook over de lan­ge termijn.

Omdat b‑Tree van alle bomen de geo­gra­fi­sche gege­vens, de VTA-controles, de visie en maat­re­ge­len, per boom en in één omge­ving opslaat en ver­werkt, heb je dit over­zicht. Dit is dan het vol­le­di­ge boom­plan, bomen­plan of boom­be­heer­plan. Allemaal namen voor hetzelfde.

 

Printout geografisch plannetje uit stuk van een boombeheerplan of bomenplan van laanbomen.

Print-out geo­gra­fisch plan­ne­tje uit stuk van een boom­be­heer­plan (of bomen­plan) van straatbomen.

 

Nadien kan je uit deze gege­vens­set de juis­te werk­pri­o­ri­tei­ten en werk­plan­nin­gen halen. Wat enorm bespaart op onno­di­ge ver­plaat­sin­gen, onver­wach­te en drin­gen­de inter­ven­ties, zoals het oprui­men van storm­scha­de. Je werkt dus veel efficiënter.

Of anders gezegd, met dezelf­de mid­de­len krijg je meer werk gedaan.

En u bent voor­al behoed van onge­wens­te gebeur­te­nis­sen inza­ke boom­vei­lig­heid. Want een aan­ge­tas­te boom volg je door je boom­be­heer­plan of bomen­plan kor­ter op dan een gezon­de boom. Of je had de boom al laten vel­len, voor­dat deze was omge­waaid met plots opste­kend slecht weer.

 

 

Je krijgt een duurzamer en klimaatbestendiger bomenbestand. Met een hogere biodiversiteitswaarde en een hogere ecologische waarde. Waardoor de bomen meer ecosysteemdiensten leveren

 

Omdat je door het opstel­len van een bomen­plan, een goed over­zicht krijgt van wel­ke boom­soor­ten en hoe­veel er van elke soort bin­nen je boom­be­stand aan­we­zig zijn, en hoe de boom­soor­ten geo­gra­fisch gezien ver­spreid zijn, kan je bij het ver­van­gen van een dode boom of het aan­plan­ten van nieu­we bomen, ande­re boom­soor­ten, die nog niet aan­we­zig zijn in het boom­be­stand,  aanplanten.

Hierbij kan je ineens reke­ning hou­den met de bodem­soort, groei­plaats en stand­plaats. En omdat deze para­me­ters tij­dens de inven­ta­ri­sa­tie al zijn inge­voerd in de data­set van het bomen­plan of boom­be­heer­plan, hoef je geen veld­be­zoek meer te doen.

Je kan voor het aan­plan­ten van nieu­we bomen, ook ineens kie­zen voor een kli­maat­re­sis­ten­te soort voor de plaats waar je gaat aan­plan­ten. Rekening hou­dend met de boom­soor­ten die in de buurt al aan­we­zig zijn. Want je hebt toch het tota­le over­zicht ter beschikking.

En omdat je ook de groei­plaat­sen en hun inrich­ting mee­neemt in je boom­be­heer­plan, kan je ook de boom­spie­gels ineens duur­zaam inrichten.

Door een gro­te­re soor­ten­sprei­ding over een geo­gra­fisch gebied, neemt de bio­di­ver­si­teit toe. En zijn er hubs voor insec­ten en die­ren om zich van de ene bomen­clus­ter gemak­ke­lijk naar de ande­re te bege­ven. En wan­neer de bio­di­ver­si­teit toe neemt, dan heb je veel min­der last van ziek­ten en pla­gen. Want het ene insect is bij­voor­beeld een pre­da­tor van het andere.

 

 

Voorbeeld van de voordelen van goed boombeheer door het opstellen van een degelijk bomenplan

 

Door het goed boom­be­heer van een inland­se eik met een door­dach­te groei­plaats­in­rich­ting in ver­ste­de­lijkt gebied, heb je bij­voor­beeld al zeker de vol­gen­de voordelen:

 • Omvormen van gras­zo­ne rond de boom naar natuur­lij­ke boom­spie­gel: je hoeft weke­lijks geen gras meer te maai­en, de bla­de­ren in de herfst hoef je niet meer af te voe­ren, want ze blij­ven bin­nen de boom­spie­gel. En ze die­nen ineens om de boom van een natuur­lij­ke humus te voor­zien. De bes­te voe­dings­stof­fen voor de boom. En omdat je hier­door het bodem­le­ven sti­mu­leert, is de natuur­lij­ke groei­plaats­ver­be­te­ring ineens gestart.
 • Groeiplaats vol­doen­de groot: het geeft de boom groei­mo­ge­lijk­he­den, om uit te groei­en tot toe­komst­boom. Die gro­te­re eco­sys­teem­dien­sten levert zoals ver­koe­ling en schaduw.
 • Groeiplaats met storm­wa­ter­op­vang: geeft de bomen extra water waar­door die min­der droog­te­stress heb­ben en er is min­der kans op over­stro­ming. Omdat meer water in een kor­te peri­o­de, beter en snel­ler in de grond kan trekken.
 • Omdat in de boom­spie­gel hak­sel­hout is aan­ge­voerd sti­mu­leer je het bodem­le­ven en onder­steun je het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. Ook droogt de bodem veel min­der snel uit. Waardoor je min­der water moe­ten geven in dro­ge peri­o­den. Wat trou­wens een erg kos­te­lij­ke bezig­heid is.
 • Omdat er in de boom­spie­gel ver­schil­len­de krui­den zoals de klei­ne beren­klauw en flui­ten­kruid zijn aan­ge­plant, wor­den zweef­vlie­gen, sluip­wes­pen en gaas­vlie­gen aan­ge­trok­ken, die dan weer de eiken­pro­ces­sie­rup­sen onder con­tro­le hou­den. Ook hier­door bespaar je op de kos­ten voor het bestrij­den van eikenprocessierupsen.

Door al deze voor­de­len, die je per boom terug­vindt in je boom­be­heer­plan of bomen­plan, kan de boom dan weer veel beter zijn eco­sys­teem­dien­sten leveren.

 

 

Hoe pakken we boombeheer aan? Even kort geschetst hoe wij uw boombeheerplan of bomenplan realiseren

 

Onze cer­ti­fied tree mana­ger luis­tert eerst aan­dach­tig naar uw vra­gen, doel­stel­lin­gen, visie en even­tu­e­le maat­re­ge­len die u al voor ogen heeft. En geeft u ineens een hele boel infor­ma­tie mee voor kost­vrien­de­lijk onder­houd en duur­zaam boom­be­heer. Met ande­re woor­den alle infor­ma­tie die je mag ver­wach­ten voor een dege­lijk bomen­plan of boom­be­heer­plan.

Na dit gesprek en over­leg van waar u naar toe werkt, zal onze tree mana­ger met zijn team alle bomen inven­ta­ri­se­ren en intern de eer­ste knel­pun­ten en uit­da­gin­gen oplijs­ten en kort prioriteren.

Deze inven­ta­ri­sa­tie en eer­ste bevin­din­gen, samen met de eer­ste en belang­rijk­ste maat­re­ge­len, over­leg­gen we dan gron­dig met u. Vooraleer we het boom­be­heer­plan in detail uitwerken.

Want uit­ein­de­lijk moet het boom­be­heer­plan of bomen­plan vol­le­dig aan­slui­ten bij uw wen­sen en bruik­baar zijn zowel op het ter­rein, als in uw administratie.

Dan pas wer­ken we het bomen­plan finaal uit, op maat, waar­in zowel het kor­te als lan­ge­ter­mijnadvies staat. En de juis­te pri­o­ri­teit­stel­lin­gen dui­de­lijk naar voren komen. Steeds waken we erover dat het boom­be­heer noch inboet op de eco­sys­teem­dien­sten die de bomen zul­len leve­ren, noch bio­di­ver­si­teit, noch eco­lo­gi­sche waarde.

Het tra­ject van eer­ste ken­nis­ma­king, tot het finaal opstel­len en ople­ve­ren van het boom­be­heer­plan of bomen­plan, ver­loopt keu­rig vol­gens de afspra­ken die wij met u maken, en in over­leg met u. Daarbij kan u steeds reke­nen op alle dis­cre­tie. Zoals bij­voor­beeld bij een voor­stu­die of haal­baar­heids­stu­die nood­za­ke­lijk zijn.

Ons boom­be­heer vol­doet aan de voor­schrif­ten van goed vak­man­schap in de boom­ver­zor­ging en de nieu­we regels van “Het nieu­we Natuurbeheerplan (gel­dig van 28/10/2017)” van de Vlaamse over­heid. Onze beheers­plan­nen zijn dan ook con­form hier­naar opge­steld met de mees­te zorg.

En, als u wenst, voert ons erva­ren team van spe­ci­a­lis­ten ook wer­ken uit op het ter­rein. Zoals bomen snoei­en, bomen vel­len of groei­plaats­ver­be­te­rin­gen.

 

 

Het inventariseren en verwerken van de gegevens in GIS

 

Als je veel bomen moet inven­ta­ri­se­ren ga je dit niet doen met pen en papier. Dat werkt niet. Wij inven­ta­ri­se­ren de bomen en hun omge­ving elek­tro­nisch en bren­gen de gege­vens ineens tot in het GIS-syteem (geo­gra­fisch infor­ma­tie sys­teem). In het GIS-systeem wor­den alle veld­ge­ge­vens van de bomen opge­sla­gen. Zoals con­di­tie, vita­li­teit, sta­tus, exac­te loca­tie met Gps-coördinaten, groei­plaats, bodem, … . In het GIS-systeem zit­ten ook de kaar­ten van de omge­ving, ofwel land­kaar­ten, lucht­beel­den (zomer- of win­ter­beel­den) of wegenkaarten.

Al deze gege­vens, gege­vens van de bomen en kaar­ten, kop­pe­len we dan. Hierdoor kan je al de ver­schil­len­de para­me­ters van de bomen op apar­te kaar­ten visu­a­li­se­ren. Je kan bij­voor­beeld visu­a­li­se­ren waar de mees­te bomen met goe­de con­di­tie voor­ko­men, of waar de mees­te dode bomen voor­ko­men. Ook kan je de data­set over­zichts­lijs­ten laten pro­du­ce­ren met wel­ke bomen je gaat inspec­te­ren, wel­ke bomen je in welk jaar gaat snoei­en en veel meer.

Dat wil zeg­gen dat de kaar­ten en lijs­ten je enorm onder­steu­nen in je werk. En omdat alles kan gevi­su­a­li­seerd wor­den, krijg je snel een accu­raat overzicht.

 

Printscreen van boombeheer met GIS-systeem; boombeheer van een beukendreef in een erfgoed bomenplan

Printscreen van de inven­ta­ri­sa­tie van bomen met GIS-systeem, in het boom­be­heer van een beu­ken­dreef, als onder­deel van een land­schap­pe­lijk erf­goed beheers­plan. De inven­ta­ri­sa­tie is de basis voor de opvol­ging van de uit te voe­ren wer­ken op ter­mijn; zoals het snoei­en van de beu­ken, de vei­lig­heids­snoei, de pro­gres­sie van aan­tas­tin­gen door para­si­tai­re schim­mels in de tijd of ande­re items.

 

 

Onze visie boombeheer

 

Onze visie is dat wij bomen op lan­ge ter­mijn maxi­maal trach­ten te behou­den in goe­de con­di­tie. En ze een kwa­li­ta­tie­ve en kli­maat­adap­tie­ve groei­plaats heb­ben. Zodat de bomen maxi­maal kun­nen uit­groei­en tot hun natuur­lijk eind­beeld. En dat, hier­door, de bomen zoveel moge­lijk hun eco­sys­teem­dien­sten kun­nen leve­ren. Waardoor u een kwa­li­ta­tief bomen­be­stand ver­krijgt, dat kli­maat­re­sis­ten­ter is en in een hoge­re bio­di­ver­si­teit voor­ziet. En hier­door de bomen dan weer ster­ker wor­den en min­der last heb­ben van ziek­ten en plagen.

 

 

Vooral bestaande oude en grote bomen zijn belangrijk

 

Vooral bestaan­de oude en gro­te bomen zijn belang­rijk omdat deze al CO2-neu­traal zijn, de groot­ste eco­sys­teem­dien­sten leve­ren en voor­zien in de hoog­ste bio­di­ver­si­teit. Ze vor­men vaak ook een “hub” of tus­sen­stop voor insec­ten en die­ren om zich van de ene naar de ande­re groe­ne cor­ri­dor te begeven.

Grote en oude bomen bie­den veel vaker dan jon­ge bomen een habi­tus voor spech­ten, vleer­mui­zen en ande­re vogels en die­ren. Dit geldt ook voor insec­ten en schimmels.

Om bestaan­de bomen te kun­nen inte­gre­ren in nieu­we civie­le pro­jec­ten, maken wij eerst een Bomen Effecten Analyse of BEA. Hierdoor wordt snel dui­de­lijk wel­ke bomen in con­flict komen met het pro­ject. Om ervoor te zor­gen dat er geen nut­te­lo­ze ener­gie en geld ver­lo­ren gaan, is het best dat u een BEA vroeg in het pro­ject kan laten uit­voe­ren. Onze visie is dan ook om ons erg vroeg, nog voor het voor­ont­werp in de pro­ject­fa­se te betrek­ken. Met eer­ste­lijns­ad­vies weet u al vaak wat mis­schien wel moge­lijk is, wat niet moge­lijk is en wat moge­lijk is op voor­waar­de van een aan­ge­pas­te inves­te­ring. Dit kan gaan van het snoei­en van enke­le gro­te bomen, het ont­wer­pen en inrich­ten van een geschik­te onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting, tot gepas­te boom­be­scher­ming met het nodi­ge bij­ho­ren­de wor­tel­on­der­zoek.

 

 

Compromissen sluiten

 

Om tot de bes­te oplos­sin­gen te komen, zoe­ken wij steeds naar de bes­te com­pro­mis tus­sen omge­vings­fac­to­ren, bodem­ge­steld­heid, behoef­ten van de boom om te kun­nen ont­wik­ke­len tot zijn vol­was­sen fase en daar zo lang moge­lijk te kun­nen in ver­toe­ven, een kli­maat­adap­tie­ve oplos­sing en de moge­lijk­he­den tot inte­gra­tie in civie­le projecten.

Bestaande bomen ver­van­gen door bomen die je aan­plant op een ande­re plaats, kan je niet echt. Maar het is veel min­der erg om een bestaan­de jon­ge boom te ver­wij­de­ren, dan een oude en gro­te boom. Daarom is bij­voor­beeld het snoei­en van een gro­te oude beuk, op de cor­rec­te manier, veel beter dan deze te vel­len en te ver­van­gen door enke­le jon­ge bomen aan te plan­ten.

 

 

Beheer van veteraanbomen, een expertisetak in boombeheer

 

Een vete­ra­ne boom, vaak een monu­men­ta­le boom, heeft nood aan een heel ande­re aan­pak dan een vol­was­sen boom in een park of in een bos.

Hoe een vete­ra­ne boom al een heel eind door zijn levens­fa­se is gegaan, maakt dat er ande­re noden zijn. Dan tegen­over een jon­ge boom van enke­le 10-tallen jaren oud die zich nog in zijn jeugd­fa­se bevindt.

Bent u op zoek naar des­kun­di­ge boom­ver­zor­ging en gespe­ci­a­li­seerd advies over het behoud van vete­raan­bo­men? Dan bent u bij b‑Tree Boomverzorging aan het juis­te adres! Met jaren­lan­ge erva­ring en een gepas­si­o­neerd team van boom­ver­zor­gers staan wij klaar om uw vete­raan­bo­men te bescher­men, te onder­hou­den en hun gezond­heid te bevorderen.

 

Boombeheer van een oude veterane Robinia Pseudoacacia (onderzoek - snoei - plaatsen kroonankers)

Deze vete­raan­boom, een oude Robinia pseu­do­a­ca­cia, stond op het punt geveld te wor­den. Na nader onder­zoek en het plaat­sen van kroon­an­kers door ons team, bleek dit abso­luut niet meer nodig. Door cor­rect onder­zoek en dege­lijk boom­be­heer, en in dit geval vete­raan­boom­be­heer, blijft de boom nu behou­den. Het is een kapel­le­tjes­boom aan­ge­plant rond het jaar 1800. 

 

 

Wat zijn veteraanbomen?

 

Veteraanbomen zijn bomen die van­we­ge hun leef­tijd, omvang, geschie­de­nis of eco­lo­gi­sche waar­de als waar­de­vol wor­den beschouwd. Ze zijn vaak ouder dan de omrin­gen­de bomen en heb­ben vaak een uniek eco­sys­teem dat tal­rij­ke planten- en dier­soor­ten onder­steunt. Het behoud en beheer van vete­raan­bo­men is van cru­ci­aal belang om hun erf­goed­waar­de en eco­lo­gi­sche bete­ke­nis te behouden.

 

 

Onze diensten in het beheren van veteraanbomen

 

 • Boombeoordeling en inven­ta­ri­sa­tie: wij voe­ren gron­di­ge beoor­de­lin­gen en inven­ta­ri­sa­ties uit om de con­di­tie, gezond­heid en waar­de van vete­raan­bo­men te bepa­len. Ook de vita­li­teit van de boom bepa­len wij.
 • Boomverzorging en behan­de­ling: we bie­den een breed sca­la aan dien­sten, waar­on­der snoei­en, kroon­ver­an­ke­ring, bodem­ver­be­te­ring en ziek­te­be­han­de­ling. Onze erva­ren Certified Tree Manager, zorgt ervoor dat elke han­de­ling zorg­vul­dig wordt uit­ge­voerd met res­pect voor de boom en zijn omgeving.
 • Planontwikkeling en imple­men­ta­tie: we hel­pen u bij het ont­wik­ke­len en imple­men­te­ren van een stra­te­gisch beheer­plan voor het beheer van vete­raan­bo­men. Dit omvat het opstel­len van richt­lij­nen voor behoud, her­stel­maat­re­ge­len en het plan­nen van regel­ma­ti­ge moni­to­ring, inspec­ties en even­tu­e­le vei­lig­heids­snoei.
 • Ecologisch advies: wij bie­den gespe­ci­a­li­seerd advies over de eco­lo­gi­sche waar­de van vete­raan­bo­men en de bescher­ming van hun leef­om­ge­ving. We stre­ven naar een even­wich­ti­ge bena­de­ring waar­bij we de belan­gen van de boom com­bi­ne­ren met de behoef­ten van de omrin­gen­de ecosystemen.

 

 

Boombeheer als basis voor goed parkbeheer

 

In uw park­tuin, open­baar park of resi­den­ti­ë­le tuin wenst u de toe­komst­bo­men ruim­te te geven. En de bomen te behou­den of te laten opgroei­en met buur­bo­men. Die op ter­mijn ook moe­ten behou­den blijven.

 

Parkbeheer van een parktuin met monumentale beuken, opgenomen in een bomenplan

Voor het boom­be­heer van deze park­tuin met vete­raan­bo­men wer­den al deze monu­men­ta­le bomen eerst geïn­ven­ta­ri­seerd en geïn­spec­teerd voor het bomen­plan, om zo de juis­te pri­o­ri­tei­ten te kun­nen stel­len in ver­band met onderhoud.

 

Ook bij park­be­heer zijn er spe­ci­fie­ke noden en is ken­nis van de boom­soor­ten, hun eigen­schap­pen zoals licht­ge­voe­lig­heid, into­le­ran­tie, vorm, plaats­ge­bruik van de vol­was­sen boom op eind­beeld en der­ge­lij­ke dan weer erg belangrijk.

 

Boombeheerplan met als onderdeel het boombeheer van een veterane boom, namelijk een Carpinus betulus)

Boombeheerplan met als onder­deel het boom­be­heer van een vete­ra­ne boom, name­lijk een Carpinus betu­lus. De boom is voor­zien van een zeer gro­te eco­lo­gi­sche boom­spie­gel om zijn stand­plaats (of groei­plaats) te optimaliseren.

 

Parkbeheer ver­schilt vol­le­dig van bos­be­heer en vergt dan ook een veel spe­ci­fie­ke­re aan­pak. Vele soli­tai­re bomen uit het park zul­len dan ook een op het lijf geschre­ven boom­be­heer genieten.

Naast het beheer van de bomen in de park­tuin of kas­teel­tuin, is er ook het beheer van de water­par­tij en bor­ders, hagen en heg­gen. Zo voor­ziet b‑Tree ook in een op maat geschre­ven beheer voor het snoei­en van hagen en heg­gen, dit in func­tie van de soort, hun gebruik en gewens­te eindbeeld.

En omdat wij beter besef­fen dan wie ook, hoe nut­tig het is om over een zoveel moge­lijk kli­maat­adap­tie­ve tuin te beschik­ken, zul­len wij hier steeds reke­ning mee hou­den in ons beheer.

 

Contacteer ons voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek. Wij doen het park­be­heer vol­le­dig in afstem­ming met u.

 

 

Opstellen bomenplan of boombeheerplan voor landschappelijk erfgoed.

Tot het opstellen van het volledige erfgoed beheersplan

 

Bent u op zoek naar een part­ner met ken­nis en pas­sie voor het opstel­len van een bomen­plan of boom­be­heer­plan voor onroe­rend erf­goed, en moe­ten samen met al de bomen, ook het land­schap­pe­lijk erf­goed, de natuur, beheerd wor­den? En zowel de inven­ta­ris, visie en maat­re­ge­len beschre­ven wor­den in een erf­goed beheers­plan? Dan zor­gen wij daarvoor.

Wij heb­ben onder ande­re de eer gekre­gen om het vol­le­di­ge beheers­plan van het Pelgrimhof te Heist-op-den-Berg te mogen opstel­len. Een prach­tig mid­del­eeuws kas­teeldo­mein met park­tuin, veel water­par­tij­en, meer­de­re mooie oude beu­ken­dre­ven, monu­men­ta­le bomen, vete­raan­bo­men, fruit­gaard en veel zichtassen.

Erfgoed domei­nen waar vele bomen en vete­raan­bo­men aan­we­zig zijn, laat u best opstel­len door een cer­ti­fied tree mana­ger, die dege­lij­ke ken­nis heeft van boom­be­heer en erva­ren is in het opstel­len van een bomen­plan of boom­be­heer­plan. Want daar schie­ten vaak ande­ren te kort qua kennis.

En het onder­houd van het bomen­pa­tri­mo­ni­um, net als het beko­men en behou­den van een kwa­li­teits­vol bomen­be­stand, vor­men een groot deel van het onder­houds­bud­get. Des te meer dient hier “right first time” beheert te wor­den. En weet dat het met bomen steeds over erg lan­ge ter­mijn gaat; zeker om ze kwa­li­teits­vol te behou­den. Dus bij het opstel­len van een erf­goed beheers­plan, mogen er zeker geen fou­ten gemaakt wor­den wat betreft het boombeheer.

Het voor­deel van het opstel­len van het beheers­plan voor een onroe­rend erf­goed site, door een boom­des­kun­di­ge, is dus dat hier vaak de cen­tra­le sleu­tel zit. Zowel qua beheer­kos­ten van de site, als qua eind­beeld van het gan­se domein. En dit op erg lan­ge ter­mijn. Goed boom­be­heer en gezon­de boo­me­co­sys­te­men, zor­gen voor mooie bomen, met een mooi eind­beeld en kun­nen erg oud wor­den. En heb­ben de laag­ste onder­houds­kost. Zulke inves­te­rin­gen lonen altijd.

 

 

Beheerplan of beheersplan? Met of zonder ‘s’?

De juis­te schrijf­wij­ze is zon­der ‘s’.

Beheren bete­kent de zorg en ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben voor iets of onder­hou­den of ervoor zor­gen. Beheersen bete­kent daar­en­te­gen  iets bedwin­gen, beteu­ge­len, domi­ne­ren over iets, heer­sen over iets. Het mag dui­de­lijk zijn dat zorg wil­len dra­gen voor bomen en ze niet wen­sen te bedwingen.

In onze tek­sten schrij­ven wij beheers­plan met een ‘s’ en ook zon­der ‘s’. Dit is voor onze onli­ne vind­baar­heid. Omdat vaak de fou­tie­ve schrijf­wij­ze gebruikt wordt, gebrui­ken we bei­de woor­den hier door elkaar. Maar merk op dat beheer­plan de cor­rec­te schrijf­wij­ze is. Een boom, vete­raan­boom, domein wens je te behe­ren, niet te beheersen.

 

 

Waarom kiezen voor ons boombeheer en het beheer van veteraanboombeheer?

 

 1. Deskundigheid en erva­ring: ons team bestaat uit hoog­op­ge­lei­de boom­ver­zor­gers met jaren­lan­ge erva­ring in het beheer van bomen, vete­raan­bo­men en par­ken. We zijn bekend met de nieuw­ste tech­nie­ken en best prac­ti­ces in de boomverzorging.
 2. Toewijding aan kwa­li­teit: bij b‑Tree Boomverzorging stre­ven we altijd naar de hoog­ste kwa­li­teit in onze dienst­ver­le­ning. We heb­ben een pas­sie voor het behoud van vete­raan­bo­men en stre­ven ernaar om hun gezond­heid en levens­duur te maximaliseren.
 3. Maatwerkoplossingen: we begrij­pen dat elke boom en elke situ­a­tie uniek is. Daarom bie­den we maat­werk­op­los­sin­gen die zijn afge­stemd op de spe­ci­fie­ke behoef­ten van uw bomen, vete­raan­bo­men of park. Onze expert zal nauw met u samen­wer­ken om een plan te ont­wik­ke­len dat aan uw wen­sen en doel­stel­lin­gen voldoet.
 4. Milieubewust: bij b‑Tree Boomverzorging hech­ten we veel waar­de aan duur­zaam­heid en mili­eu­be­scher­ming. We stre­ven ernaar om onze dien­sten uit te voe­ren op een manier die het minst inva­sief zijn voor de omge­ving.  En de natuur­lij­ke habi­tats rond­om de vete­raan­bo­men beschermt.
 5. Klimaatbewust: we zijn er ons van bewust dat we hoe lan­ger hoe meer reke­ning moe­ten hou­den met de kli­maat­ver­an­de­ring. De keu­zes die wij maken in ons beheer en onze advie­zen, maken de bomen, boom­be­stan­den en hun boom­soort­ei­gen eco­sys­te­men kli­maat­re­sis­ten­ter. Want hoe lan­ger hoe vaker komen er extre­men voor in ons kli­maat. Zowel qua hit­te, droog­te, neer­slag, stor­men en indi­vi­du­e­le duur­tijd van de peri­o­den met extre­men. Lees er meer over op onze pagi­na over de kli­maat­adap­tie­ve tuin met een hoger bio­di­ver­si­teits­waar­de.
 6. Betrouwbaar part­ner­schap: we gelo­ven in het opbou­wen van lang­du­ri­ge rela­ties met onze klan­ten. Door open com­mu­ni­ca­tie, trans­pa­ran­tie en betrouw­baar­heid stre­ven we naar het opbou­wen van ster­ke part­ner­schap­pen die geba­seerd zijn op ver­trou­wen en tevredenheid.
 7. Kostenbesparend: met een inves­te­ring in de advie­zen van b‑Tree Boomverzorging, bespaart u al snel op de beheer­kos­ten van een boom of domein.

 

 

Contacteer ons vandaag nog voor een eerste vrijblijvend gesprek of bezoek

 

Als u op zoek bent naar pro­fes­si­o­neel boom­be­heer of iemand die voor u een prak­tisch bruik­baar bomen­plan kan opstel­len, dan staat b‑Tree Boomverzorging voor u klaar. En ook voor veteraanboombeheer.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om uw behoef­ten te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over ons boom­be­heer­plan of het opstel­len van een bomen­plan. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om u te hel­pen bij het behoud van uw waar­de­vol­le bomen en land­schap­pe­lijk patrimonium.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart