Boomverzorging en boombeheer, opgenomen in het boombeheerplan van een beukendreef te Heist-op-den-Berg en uitgevoerd door b-Tree boomverzorging.
Boombeheer van een veterane linde en haagbeuk, opgenomen in een bomenplan van een parktuin.
Boombeheer - kruin van een linde na de snoei

Boom­be­heer, de basis voor een kwa­li­teits­vol bomenbestand

Inhouds­op­ga­ve toon

Boom­be­heer, de basis voor een kwa­li­teits­vol bomenbestand.

 

Boom­be­heer vormt zowel de basis van goed groen­be­heer en park­be­heer, als de basis van een goed boom­be­heer­plan. Bezit of onder­houdt u een resi­den­ti­ë­le tuin, park, of bos? Of bent u ver­ant­woor­de­lijk voor een gemeen­te of stad? Laat u dan als boo­mei­ge­naar advi­se­ren door de erva­ren cer­ti­fied tree mana­ger van b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor uw boom­be­heer en laat hen samen met u een dege­lijk boom­be­heer­plan of kort­weg bomen­plan opstel­len. Lees hier­na waar­om en wat het u oplevert.

 

En naast het regu­lie­re boom­be­heer, is er het duur­zaam plan­ten van nieu­we bomen en het beheer van vete­raan­bo­men, dat wij mee in onze beheer­plan­nen integreren.

Hoe begin­nen wij er nu aan? Wel, eerst met het inven­ta­ri­se­ren van de bomen en hun omge­ving. Dan met het uit­wer­ken van een visie en het opstel­len van de maat­re­ge­len, om de voor­op­ge­stel­de doel­stel­lin­gen te berei­ken. Dat is de basis.

Je zal omwil­le van door­dacht en eco­lo­gisch boom­be­heer bespa­ren op de onder­houds­kost. En je bekomt een mooi stra­lend en voor­al duur­zaam bomen­be­stand of bomen­pa­tri­mo­ni­um.

De lan­ge­ter­mijn­vi­sie van b‑Tree, met zijn kost­vrien­de­lij­ke aan­pak naar onder­houd, duur­zaam­heid, bio­di­ver­si­teit en het beko­men en behou­den van een gezond en eco­lo­gisch bomen­pa­tri­mo­ni­um, maakt het verschil.

Lees er gerust ons ethisch beleid op na, zodat u een beeld krijgt van onze waarden.

 

 

Waar­om kie­zen voor boom­be­heer en een boom­be­heer­plan? Of kort­weg, waar­om een bomen­plan opstellen?

 

Door het opstel­len van een bomen­plan krijg je over­zicht, waar­door je beter pri­o­ri­tei­ten kan stel­len, je bete­re beslis­sin­gen neemt en effi­ci­ën­ter werkt.

 

Als je boom­be­stan­den moet behe­ren en onder­hou­den, ken je best de exac­te loca­tie en sta­tus van de bomen. Door alle bomen te inven­ta­ri­se­ren, ook waar je bomen gaat plan­ten, hun actu­e­le gege­vens vast te leg­gen en voor iede­re boom de juis­te pri­o­ri­teit te stel­len van wat er al dan niet moet gebeu­ren, krijg je over­zicht. Ook over de lan­ge termijn.

Omdat b‑Tree van alle bomen de geo­gra­fi­sche gege­vens, de VTA-con­tro­les, de visie en maat­re­ge­len, per boom en in één omge­ving opslaat en ver­werkt, heb je dit over­zicht. Dit is dan het vol­le­di­ge boom­plan, bomen­plan of boom­be­heer­plan. Alle­maal namen voor hetzelfde.

 

Printout geografisch plannetje uit stuk van een boombeheerplan of bomenplan van laanbomen.

Print-out geo­gra­fisch plan­ne­tje uit stuk van een boom­be­heer­plan (of bomen­plan) van straatbomen.

 

Nadien kan je uit deze gege­vens­set de juis­te werk­pri­o­ri­tei­ten en werk­plan­nin­gen halen. Wat enorm bespaart op onno­di­ge ver­plaat­sin­gen, onver­wach­te en drin­gen­de inter­ven­ties, zoals het oprui­men van storm­scha­de. Je werkt dus veel efficiënter.

Of anders gezegd, met dezelf­de mid­de­len krijg je meer werk gedaan.

En u bent voor­al behoed van onge­wens­te gebeur­te­nis­sen inza­ke boom­vei­lig­heid. Want een aan­ge­tas­te boom volg je door je boom­be­heer­plan of bomen­plan kor­ter op dan een gezon­de boom. Of je had de boom al laten vel­len, voor­dat deze was omge­waaid met plots opste­kend slecht weer.

 

 

Je krijgt een duur­za­mer en kli­maat­be­sten­di­ger bomen­be­stand. Met een hoge­re bio­di­ver­si­teits­waar­de en een hoge­re eco­lo­gi­sche waar­de. Waar­door de bomen meer eco­sys­teem­dien­sten leveren

 

Omdat je door het opstel­len van een bomen­plan, een goed over­zicht krijgt van wel­ke boom­soor­ten en hoe­veel er van elke soort bin­nen je boom­be­stand aan­we­zig zijn, en hoe de boom­soor­ten geo­gra­fisch gezien ver­spreid zijn, kan je bij het ver­van­gen van een dode boom of het aan­plan­ten van nieu­we bomen, ande­re boom­soor­ten, die nog niet aan­we­zig zijn in het boom­be­stand,  aanplanten.

Hier­bij kan je ineens reke­ning hou­den met de bodem­soort, groei­plaats en stand­plaats. En omdat deze para­me­ters tij­dens de inven­ta­ri­sa­tie al zijn inge­voerd in de data­set van het bomen­plan of boom­be­heer­plan, hoef je geen veld­be­zoek meer te doen.

Je kan voor het aan­plan­ten van nieu­we bomen, ook ineens kie­zen voor een kli­maat­re­sis­ten­te soort voor de plaats waar je gaat aan­plan­ten. Reke­ning hou­dend met de boom­soor­ten die in de buurt al aan­we­zig zijn. Want je hebt toch het tota­le over­zicht ter beschikking.

En omdat je ook de groei­plaat­sen en hun inrich­ting mee­neemt in je boom­be­heer­plan, kan je ook de boom­spie­gels ineens duur­zaam inrichten.

Door een gro­te­re soor­ten­sprei­ding over een geo­gra­fisch gebied, neemt de bio­di­ver­si­teit toe. En zijn er hubs voor insec­ten en die­ren om zich van de ene bomen­clus­ter gemak­ke­lijk naar de ande­re te bege­ven. En wan­neer de bio­di­ver­si­teit toe neemt, dan heb je veel min­der last van ziek­ten en pla­gen. Want het ene insect is bij­voor­beeld een pre­da­tor van het andere.

 

 

Voor­beeld van de voor­de­len van goed boom­be­heer door het opstel­len van een dege­lijk bomenplan

 

Door het goed boom­be­heer van een inland­se eik met een door­dach­te groei­plaats­in­rich­ting in ver­ste­de­lijkt gebied, heb je bij­voor­beeld al zeker de vol­gen­de voordelen:

 • Omvor­men van gras­zo­ne rond de boom naar natuur­lij­ke boom­spie­gel: je hoeft weke­lijks geen gras meer te maai­en, de bla­de­ren in de herfst hoef je niet meer af te voe­ren, want ze blij­ven bin­nen de boom­spie­gel. En ze die­nen ineens om de boom van een natuur­lij­ke humus te voor­zien. De bes­te voe­dings­stof­fen voor de boom. En omdat je hier­door het bodem­le­ven sti­mu­leert, is de natuur­lij­ke groei­plaats­ver­be­te­ring ineens gestart.
 • Groei­plaats vol­doen­de groot: het geeft de boom groei­mo­ge­lijk­he­den, om uit te groei­en tot toe­komst­boom. Die gro­te­re eco­sys­teem­dien­sten levert zoals ver­koe­ling en schaduw.
 • Groei­plaats met storm­wa­ter­op­vang: geeft de bomen extra water waar­door die min­der droog­te­stress heb­ben en er is min­der kans op over­stro­ming. Omdat meer water in een kor­te peri­o­de, beter en snel­ler in de grond kan trekken.
 • Omdat in de boom­spie­gel hak­sel­hout is aan­ge­voerd sti­mu­leer je het bodem­le­ven en onder­steun je het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. Ook droogt de bodem veel min­der snel uit. Waar­door je min­der water moe­ten geven in dro­ge peri­o­den. Wat trou­wens een erg kos­te­lij­ke bezig­heid is.
 • Omdat er in de boom­spie­gel ver­schil­len­de krui­den zoals de klei­ne beren­klauw en flui­ten­kruid zijn aan­ge­plant, wor­den zweef­vlie­gen, sluip­wes­pen en gaas­vlie­gen aan­ge­trok­ken, die dan weer de eiken­pro­ces­sie­rup­sen onder con­tro­le hou­den. Ook hier­door bespaar je op de kos­ten voor het bestrij­den van eikenprocessierupsen.

Door al deze voor­de­len, die je per boom terug­vindt in je boom­be­heer­plan of bomen­plan, kan de boom dan weer veel beter zijn eco­sys­teem­dien­sten leveren.

 

 

Hoe pak­ken we boom­be­heer aan? Even kort geschetst hoe wij uw boom­be­heer­plan of bomen­plan realiseren

 

Onze cer­ti­fied tree mana­ger luis­tert eerst aan­dach­tig naar uw vra­gen, doel­stel­lin­gen, visie en even­tu­e­le maat­re­ge­len die u al voor ogen heeft. En geeft u ineens een hele boel infor­ma­tie mee voor kost­vrien­de­lijk onder­houd en duur­zaam boom­be­heer. Met ande­re woor­den alle infor­ma­tie die je mag ver­wach­ten voor een dege­lijk bomen­plan of boom­be­heer­plan.

Na dit gesprek en over­leg van waar u naar toe werkt, zal onze tree mana­ger met zijn team alle bomen inven­ta­ri­se­ren en intern de eer­ste knel­pun­ten en uit­da­gin­gen oplijs­ten en kort prioriteren.

Deze inven­ta­ri­sa­tie en eer­ste bevin­din­gen, samen met de eer­ste en belang­rijk­ste maat­re­ge­len, over­leg­gen we dan gron­dig met u. Voor­al­eer we het boom­be­heer­plan in detail uitwerken.

Want uit­ein­de­lijk moet het boom­be­heer­plan of bomen­plan vol­le­dig aan­slui­ten bij uw wen­sen en bruik­baar zijn zowel op het ter­rein, als in uw administratie.

Dan pas wer­ken we het bomen­plan finaal uit, op maat, waar­in zowel het kor­te als lan­ge­ter­mijnadvies staat. En de juis­te pri­o­ri­teit­stel­lin­gen dui­de­lijk naar voren komen. Steeds waken we erover dat het boom­be­heer noch inboet op de eco­sys­teem­dien­sten die de bomen zul­len leve­ren, noch bio­di­ver­si­teit, noch eco­lo­gi­sche waarde.

Het tra­ject van eer­ste ken­nis­ma­king, tot het finaal opstel­len en ople­ve­ren van het boom­be­heer­plan of bomen­plan, ver­loopt keu­rig vol­gens de afspra­ken die wij met u maken, en in over­leg met u. Daar­bij kan u steeds reke­nen op alle dis­cre­tie. Zoals bij­voor­beeld bij een voor­stu­die of haal­baar­heids­stu­die nood­za­ke­lijk zijn.

Ons boom­be­heer vol­doet aan de voor­schrif­ten van goed vak­man­schap in de boom­ver­zor­ging en de nieu­we regels van “Het nieu­we Natuur­be­heer­plan (gel­dig van 28/10/2017)” van de Vlaam­se over­heid. Onze beheers­plan­nen zijn dan ook con­form hier­naar opge­steld met de mees­te zorg.

En, als u wenst, voert ons erva­ren team van spe­ci­a­lis­ten ook wer­ken uit op het ter­rein. Zoals bomen snoei­en, bomen vel­len of groei­plaats­ver­be­te­rin­gen.

 

 

Het inven­ta­ri­se­ren en ver­wer­ken van de gege­vens in GIS

 

Als je veel bomen moet inven­ta­ri­se­ren ga je dit niet doen met pen en papier. Dat werkt niet. Wij inven­ta­ri­se­ren de bomen en hun omge­ving elek­tro­nisch en bren­gen de gege­vens ineens tot in het GIS-syteem (geo­gra­fisch infor­ma­tie sys­teem). In het GIS-sys­teem wor­den alle veld­ge­ge­vens van de bomen opge­sla­gen. Zoals con­di­tie, vita­li­teit, sta­tus, exac­te loca­tie met Gps-coör­di­na­ten, groei­plaats, bodem, … . In het GIS-sys­teem zit­ten ook de kaar­ten van de omge­ving, ofwel land­kaar­ten, lucht­beel­den (zomer- of win­ter­beel­den) of wegenkaarten.

Al deze gege­vens, gege­vens van de bomen en kaar­ten, kop­pe­len we dan. Hier­door kan je al de ver­schil­len­de para­me­ters van de bomen op apar­te kaar­ten visu­a­li­se­ren. Je kan bij­voor­beeld visu­a­li­se­ren waar de mees­te bomen met goe­de con­di­tie voor­ko­men, of waar de mees­te dode bomen voor­ko­men. Ook kan je de data­set over­zichts­lijs­ten laten pro­du­ce­ren met wel­ke bomen je gaat inspec­te­ren, wel­ke bomen je in welk jaar gaat snoei­en en veel meer.

Dat wil zeg­gen dat de kaar­ten en lijs­ten je enorm onder­steu­nen in je werk. En omdat alles kan gevi­su­a­li­seerd wor­den, krijg je snel een accu­raat overzicht.

 

Printscreen van boombeheer met GIS-systeem; boombeheer van een beukendreef in een erfgoed bomenplan

Prints­creen van de inven­ta­ri­sa­tie van bomen met GIS-sys­teem, in het boom­be­heer van een beu­ken­dreef, als onder­deel van een land­schap­pe­lijk erf­goed beheers­plan. De inven­ta­ri­sa­tie is de basis voor de opvol­ging van de uit te voe­ren wer­ken op ter­mijn; zoals het snoei­en van de beu­ken, de vei­lig­heids­snoei, de pro­gres­sie van aan­tas­tin­gen door para­si­tai­re schim­mels in de tijd of ande­re items.

 

 

Onze visie boombeheer

 

Onze visie is dat wij bomen op lan­ge ter­mijn maxi­maal trach­ten te behou­den in goe­de con­di­tie. En ze een kwa­li­ta­tie­ve en kli­maat­adap­tie­ve groei­plaats heb­ben. Zodat de bomen maxi­maal kun­nen uit­groei­en tot hun natuur­lijk eind­beeld. En dat, hier­door, de bomen zoveel moge­lijk hun eco­sys­teem­dien­sten kun­nen leve­ren. Waar­door u een kwa­li­ta­tief bomen­be­stand ver­krijgt, dat kli­maat­re­sis­ten­ter is en in een hoge­re bio­di­ver­si­teit voor­ziet. En hier­door de bomen dan weer ster­ker wor­den en min­der last heb­ben van ziek­ten en plagen.

 

 

Voor­al bestaan­de oude en gro­te bomen zijn belangrijk

 

Voor­al bestaan­de oude en gro­te bomen zijn belang­rijk omdat deze al CO2-neu­traal zijn, de groot­ste eco­sys­teem­dien­sten leve­ren en voor­zien in de hoog­ste bio­di­ver­si­teit. Ze vor­men vaak ook een “hub” of tus­sen­stop voor insec­ten en die­ren om zich van de ene naar de ande­re groe­ne cor­ri­dor te begeven.

Gro­te en oude bomen bie­den veel vaker dan jon­ge bomen een habi­tus voor spech­ten, vleer­mui­zen en ande­re vogels en die­ren. Dit geldt ook voor insec­ten en schimmels.

Om bestaan­de bomen te kun­nen inte­gre­ren in nieu­we civie­le pro­jec­ten, maken wij eerst een Bomen Effec­ten Ana­ly­se of BEA. Hier­door wordt snel dui­de­lijk wel­ke bomen in con­flict komen met het pro­ject. Om ervoor te zor­gen dat er geen nut­te­lo­ze ener­gie en geld ver­lo­ren gaan, is het best dat u een BEA vroeg in het pro­ject kan laten uit­voe­ren. Onze visie is dan ook om ons erg vroeg, nog voor het voor­ont­werp in de pro­ject­fa­se te betrek­ken. Met eer­ste­lijns­ad­vies weet u al vaak wat mis­schien wel moge­lijk is, wat niet moge­lijk is en wat moge­lijk is op voor­waar­de van een aan­ge­pas­te inves­te­ring. Dit kan gaan van het snoei­en van enke­le gro­te bomen, het ont­wer­pen en inrich­ten van een geschik­te onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting, tot gepas­te boom­be­scher­ming met het nodi­ge bij­ho­ren­de wor­tel­on­der­zoek.

 

 

Com­pro­mis­sen sluiten

 

Om tot de bes­te oplos­sin­gen te komen, zoe­ken wij steeds naar de bes­te com­pro­mis tus­sen omge­vings­fac­to­ren, bodem­ge­steld­heid, behoef­ten van de boom om te kun­nen ont­wik­ke­len tot zijn vol­was­sen fase en daar zo lang moge­lijk te kun­nen in ver­toe­ven, een kli­maat­adap­tie­ve oplos­sing en de moge­lijk­he­den tot inte­gra­tie in civie­le projecten.

Bestaan­de bomen ver­van­gen door bomen die je aan­plant op een ande­re plaats, kan je niet echt. Maar het is veel min­der erg om een bestaan­de jon­ge boom te ver­wij­de­ren, dan een oude en gro­te boom. Daar­om is bij­voor­beeld het snoei­en van een gro­te oude beuk, op de cor­rec­te manier, veel beter dan deze te vel­len en te ver­van­gen door enke­le jon­ge bomen aan te plan­ten.

 

 

Beheer van vete­raan­bo­men, een exper­ti­se­tak in boombeheer

 

Een vete­ra­ne boom, vaak een monu­men­ta­le boom, heeft nood aan een heel ande­re aan­pak dan een vol­was­sen boom in een park of in een bos.

Hoe een vete­ra­ne boom al een heel eind door zijn levens­fa­se is gegaan, maakt dat er ande­re noden zijn. Dan tegen­over een jon­ge boom van enke­le 10-tal­len jaren oud die zich nog in zijn jeugd­fa­se bevindt.

Bent u op zoek naar des­kun­di­ge boom­ver­zor­ging en gespe­ci­a­li­seerd advies over het behoud van vete­raan­bo­men? Dan bent u bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan het juis­te adres! Met jaren­lan­ge erva­ring en een gepas­si­o­neerd team van boom­ver­zor­gers staan wij klaar om uw vete­raan­bo­men te bescher­men, te onder­hou­den en hun gezond­heid te bevorderen.

 

Boombeheer van een oude veterane Robinia Pseudoacacia (onderzoek - snoei - plaatsen kroonankers)

Deze vete­raan­boom, een oude Robi­nia pseu­do­a­ca­cia, stond op het punt geveld te wor­den. Na nader onder­zoek en het plaat­sen van kroon­an­kers door ons team, bleek dit abso­luut niet meer nodig. Door cor­rect onder­zoek en dege­lijk boom­be­heer, en in dit geval vete­raan­boom­be­heer, blijft de boom nu behou­den. Het is een kapel­le­tjes­boom aan­ge­plant rond het jaar 1800. 

 

 

Wat zijn veteraanbomen?

 

Vete­raan­bo­men zijn bomen die van­we­ge hun leef­tijd, omvang, geschie­de­nis of eco­lo­gi­sche waar­de als waar­de­vol wor­den beschouwd. Ze zijn vaak ouder dan de omrin­gen­de bomen en heb­ben vaak een uniek eco­sys­teem dat tal­rij­ke plan­ten- en dier­soor­ten onder­steunt. Het behoud en beheer van vete­raan­bo­men is van cru­ci­aal belang om hun erf­goed­waar­de en eco­lo­gi­sche bete­ke­nis te behouden.

 

 

Onze dien­sten in het behe­ren van veteraanbomen

 

 • Boom­be­oor­de­ling en inven­ta­ri­sa­tie: wij voe­ren gron­di­ge beoor­de­lin­gen en inven­ta­ri­sa­ties uit om de con­di­tie, gezond­heid en waar­de van vete­raan­bo­men te bepa­len. Ook de vita­li­teit van de boom bepa­len wij.
 • Boom­ver­zor­ging en behan­de­ling: we bie­den een breed sca­la aan dien­sten, waar­on­der snoei­en, kroon­ver­an­ke­ring, bodem­ver­be­te­ring en ziek­te­be­han­de­ling. Onze erva­ren Cer­ti­fied Tree Mana­ger, zorgt ervoor dat elke han­de­ling zorg­vul­dig wordt uit­ge­voerd met res­pect voor de boom en zijn omgeving.
 • Plan­ont­wik­ke­ling en imple­men­ta­tie: we hel­pen u bij het ont­wik­ke­len en imple­men­te­ren van een stra­te­gisch beheer­plan voor het beheer van vete­raan­bo­men. Dit omvat het opstel­len van richt­lij­nen voor behoud, her­stel­maat­re­ge­len en het plan­nen van regel­ma­ti­ge moni­to­ring, inspec­ties en even­tu­e­le vei­lig­heids­snoei.
 • Eco­lo­gisch advies: wij bie­den gespe­ci­a­li­seerd advies over de eco­lo­gi­sche waar­de van vete­raan­bo­men en de bescher­ming van hun leef­om­ge­ving. We stre­ven naar een even­wich­ti­ge bena­de­ring waar­bij we de belan­gen van de boom com­bi­ne­ren met de behoef­ten van de omrin­gen­de ecosystemen.

 

 

Boom­be­heer als basis voor goed parkbeheer

 

In uw park­tuin, open­baar park of resi­den­ti­ë­le tuin wenst u de toe­komst­bo­men ruim­te te geven. En de bomen te behou­den of te laten opgroei­en met buur­bo­men. Die op ter­mijn ook moe­ten behou­den blijven.

 

Parkbeheer van een parktuin met monumentale beuken, opgenomen in een bomenplan

Voor het boom­be­heer van deze park­tuin met vete­raan­bo­men wer­den al deze monu­men­ta­le bomen eerst geïn­ven­ta­ri­seerd en geïn­spec­teerd voor het bomen­plan, om zo de juis­te pri­o­ri­tei­ten te kun­nen stel­len in ver­band met onderhoud.

 

Ook bij park­be­heer zijn er spe­ci­fie­ke noden en is ken­nis van de boom­soor­ten, hun eigen­schap­pen zoals licht­ge­voe­lig­heid, into­le­ran­tie, vorm, plaats­ge­bruik van de vol­was­sen boom op eind­beeld en der­ge­lij­ke dan weer erg belangrijk.

 

Boombeheerplan met als onderdeel het boombeheer van een veterane boom, namelijk een Carpinus betulus)

Boom­be­heer­plan met als onder­deel het boom­be­heer van een vete­ra­ne boom, name­lijk een Car­pinus betu­lus. De boom is voor­zien van een zeer gro­te eco­lo­gi­sche boom­spie­gel om zijn stand­plaats (of groei­plaats) te optimaliseren.

 

Park­be­heer ver­schilt vol­le­dig van bos­be­heer en vergt dan ook een veel spe­ci­fie­ke­re aan­pak. Vele soli­tai­re bomen uit het park zul­len dan ook een op het lijf geschre­ven boom­be­heer genieten.

Naast het beheer van de bomen in de park­tuin of kas­teel­tuin, is er ook het beheer van de water­par­tij en bor­ders, hagen en heg­gen. Zo voor­ziet b‑Tree ook in een op maat geschre­ven beheer voor het snoei­en van hagen en heg­gen, dit in func­tie van de soort, hun gebruik en gewens­te eindbeeld.

En omdat wij beter besef­fen dan wie ook, hoe nut­tig het is om over een zoveel moge­lijk kli­maat­adap­tie­ve tuin te beschik­ken, zul­len wij hier steeds reke­ning mee hou­den in ons beheer.

 

Con­tac­teer ons voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek. Wij doen het park­be­heer vol­le­dig in afstem­ming met u.

 

 

Opstel­len bomen­plan of boom­be­heer­plan voor land­schap­pe­lijk erfgoed.

Tot het opstel­len van het vol­le­di­ge erf­goed beheersplan

 

Bent u op zoek naar een part­ner met ken­nis en pas­sie voor het opstel­len van een bomen­plan of boom­be­heer­plan voor onroe­rend erf­goed, en moe­ten samen met al de bomen, ook het land­schap­pe­lijk erf­goed, de natuur, beheerd wor­den? En zowel de inven­ta­ris, visie en maat­re­ge­len beschre­ven wor­den in een erf­goed beheers­plan? Dan zor­gen wij daarvoor.

Wij heb­ben onder ande­re de eer gekre­gen om het vol­le­di­ge beheers­plan van het Pel­grim­hof te Heist-op-den-Berg te mogen opstel­len. Een prach­tig mid­del­eeuws kas­teeldo­mein met park­tuin, veel water­par­tij­en, meer­de­re mooie oude beu­ken­dre­ven, monu­men­ta­le bomen, vete­raan­bo­men, fruit­gaard en veel zichtassen.

Erf­goed domei­nen waar vele bomen en vete­raan­bo­men aan­we­zig zijn, laat u best opstel­len door een cer­ti­fied tree mana­ger, die dege­lij­ke ken­nis heeft van boom­be­heer en erva­ren is in het opstel­len van een bomen­plan of boom­be­heer­plan. Want daar schie­ten vaak ande­ren te kort qua kennis.

En het onder­houd van het bomen­pa­tri­mo­ni­um, net als het beko­men en behou­den van een kwa­li­teits­vol bomen­be­stand, vor­men een groot deel van het onder­houds­bud­get. Des te meer dient hier “right first time” beheert te wor­den. En weet dat het met bomen steeds over erg lan­ge ter­mijn gaat; zeker om ze kwa­li­teits­vol te behou­den. Dus bij het opstel­len van een erf­goed beheers­plan, mogen er zeker geen fou­ten gemaakt wor­den wat betreft het boombeheer.

Het voor­deel van het opstel­len van het beheers­plan voor een onroe­rend erf­goed site, door een boom­des­kun­di­ge, is dus dat hier vaak de cen­tra­le sleu­tel zit. Zowel qua beheer­kos­ten van de site, als qua eind­beeld van het gan­se domein. En dit op erg lan­ge ter­mijn. Goed boom­be­heer en gezon­de boo­me­co­sys­te­men, zor­gen voor mooie bomen, met een mooi eind­beeld en kun­nen erg oud wor­den. En heb­ben de laag­ste onder­houds­kost. Zul­ke inves­te­rin­gen lonen altijd.

 

 

Beheer­plan of beheers­plan? Met of zon­der ‘s’?

De juis­te schrijf­wij­ze is zon­der ‘s’.

Behe­ren bete­kent de zorg en ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben voor iets of onder­hou­den of ervoor zor­gen. Beheer­sen bete­kent daar­en­te­gen  iets bedwin­gen, beteu­ge­len, domi­ne­ren over iets, heer­sen over iets. Het mag dui­de­lijk zijn dat zorg wil­len dra­gen voor bomen en ze niet wen­sen te bedwingen.

In onze tek­sten schrij­ven wij beheers­plan met een ‘s’ en ook zon­der ‘s’. Dit is voor onze onli­ne vind­baar­heid. Omdat vaak de fou­tie­ve schrijf­wij­ze gebruikt wordt, gebrui­ken we bei­de woor­den hier door elkaar. Maar merk op dat beheer­plan de cor­rec­te schrijf­wij­ze is. Een boom, vete­raan­boom, domein wens je te behe­ren, niet te beheersen.

 

 

Waar­om kie­zen voor ons boom­be­heer en het beheer van veteraanboombeheer?

 

 1. Des­kun­dig­heid en erva­ring: ons team bestaat uit hoog­op­ge­lei­de boom­ver­zor­gers met jaren­lan­ge erva­ring in het beheer van bomen, vete­raan­bo­men en par­ken. We zijn bekend met de nieuw­ste tech­nie­ken en best prac­ti­ces in de boomverzorging.
 2. Toe­wij­ding aan kwa­li­teit: bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging stre­ven we altijd naar de hoog­ste kwa­li­teit in onze dienst­ver­le­ning. We heb­ben een pas­sie voor het behoud van vete­raan­bo­men en stre­ven ernaar om hun gezond­heid en levens­duur te maximaliseren.
 3. Maat­werk­op­los­sin­gen: we begrij­pen dat elke boom en elke situ­a­tie uniek is. Daar­om bie­den we maat­werk­op­los­sin­gen die zijn afge­stemd op de spe­ci­fie­ke behoef­ten van uw bomen, vete­raan­bo­men of park. Onze expert zal nauw met u samen­wer­ken om een plan te ont­wik­ke­len dat aan uw wen­sen en doel­stel­lin­gen voldoet.
 4. Mili­eu­be­wust: bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging hech­ten we veel waar­de aan duur­zaam­heid en mili­eu­be­scher­ming. We stre­ven ernaar om onze dien­sten uit te voe­ren op een manier die het minst inva­sief zijn voor de omge­ving.  En de natuur­lij­ke habi­tats rond­om de vete­raan­bo­men beschermt.
 5. Kli­maat­be­wust: we zijn er ons van bewust dat we hoe lan­ger hoe meer reke­ning moe­ten hou­den met de kli­maat­ver­an­de­ring. De keu­zes die wij maken in ons beheer en onze advie­zen, maken de bomen, boom­be­stan­den en hun boom­soort­ei­gen eco­sys­te­men kli­maat­re­sis­ten­ter. Want hoe lan­ger hoe vaker komen er extre­men voor in ons kli­maat. Zowel qua hit­te, droog­te, neer­slag, stor­men en indi­vi­du­e­le duur­tijd van de peri­o­den met extre­men. Lees er meer over op onze pagi­na over de kli­maat­adap­tie­ve tuin met een hoger bio­di­ver­si­teits­waar­de.
 6. Betrouw­baar part­ner­schap: we gelo­ven in het opbou­wen van lang­du­ri­ge rela­ties met onze klan­ten. Door open com­mu­ni­ca­tie, trans­pa­ran­tie en betrouw­baar­heid stre­ven we naar het opbou­wen van ster­ke part­ner­schap­pen die geba­seerd zijn op ver­trou­wen en tevredenheid.
 7. Kos­ten­be­spa­rend: met een inves­te­ring in de advie­zen van b‑Tree Boom­ver­zor­ging, bespaart u al snel op de beheer­kos­ten van een boom of domein.

 

 

Con­tac­teer ons van­daag nog voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek

 

Als u op zoek bent naar pro­fes­si­o­neel boom­be­heer of iemand die voor u een prak­tisch bruik­baar bomen­plan kan opstel­len, dan staat b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor u klaar. En ook voor veteraanboombeheer.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om uw behoef­ten te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over ons boom­be­heer­plan of het opstel­len van een bomen­plan. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om u te hel­pen bij het behoud van uw waar­de­vol­le bomen en land­schap­pe­lijk patrimonium.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!