Aanplanten van Ilex aquifolium als haag

Bomen plan­ten, bomen ver­plan­ten, juis­te boom op de juis­te plaats

Bomen plan­ten of ver­plan­ten; alles start met goed advies en een door­dacht plan

 

Bomen plan­ten in je tuin geeft je tuin karak­ter. Bomen zijn de leven­de monu­men­ten die, en nog meer met de tijd, maken tot wat uw tuin uit­straalt.

Maar als je wenst dat de bomen goed uit­groei­en tot wat u ver­wacht, zal u bij het aan­plan­ten of ver­plan­ten van uw bomen met heel wat zaken reke­ning moe­ten houden.

Er komt gewoon veel ken­nis en kun­de bij kij­ken. Het is niet zomaar even een boom in de grond steken!

 

TIP:

Plant een boom nooit te diep, want dan zal de boom niet aan­slaan en mis­schien afster­ven. En plant geen gro­te boom­soort op een te beperk­te ruim­te. Want dan zal hij te veel plaast inne­men en zal u de boom vaker wil­len laten snoei­en.

 

 

 

Aanplant van bomen in een parktuin te Beerzel

 

Voor­al­eer wij voor u een boom gaan aan­plan­ten, over­leg­gen wij ver­schil­len­de zaken met u. Wij den­ken onder ande­re al zeker aan de vol­gen­de zaken:

  • Wel­ke soort en vari­ë­teit wenst u te plan­ten? Of kun­nen wij u mis­schien een groot en onge­kend gam­ma voorstellen?
  • Is de groei­plaats en de stand­plaats voor deze keu­ze ver­stan­dig? Of is het beter een ande­re boom te kie­zen? De geschik­te boom­soort kie­zen vraagt veel ken­nis over de ont­wik­ke­lings­fa­ze en het eind­beeld van de boom tot­dat deze vol­groeit is.
  • Hoe is het met de bodem­ge­steld­heid? Zit er een sto­ren­de laag in de bodem die het aan­plan­ten van bomen bemoei­lijkt en ze nooit echt, zon­der bij­ko­men­de maat­re­ge­len, kun­nen uit­groei­en tot gezon­de vol­was­sen bomen?
  • Wel­ke nazorg heb­ben de bomen de komen­de jaren nodig na het plan­ten? Wie gaat deze nazorg geven?
  • Hoe bewaakt u de goe­de ont­wik­ke­ling van de bomen?

Wij advi­se­ren u uiter­aard en graag. U kan op b‑Tree Boom­ver­zor­ging reke­nen voor een goed en door­dacht plan, als­ook voor een per­fec­te aan­plant op maat. En met suc­ces op de goe­de en gezon­de ont­wik­ke­ling van de bomen de jaren nadien.

 

 

Kies de juist boom­soort en vari­ë­teit voor de juis­te standplaats

 

Maak de juis­te keu­ze van boom­soort en vari­ë­teit voor jouw tuin en jouw bodem. Kies ook de juis­te stand­plaats voor de boom. Of kies de boom­soort in func­tie van zijn stand­plaats. Niet iede­re boom is kwa vorm geschikt voor zijn stand­plaats. En niet iede­re soort is geschikt voor het type bodem waar u wenst aan te planten.

Heeft u een klei­ne stands­tuin van slechts enke­le meters breed­te, plant dan geen okker­noot. Deze bomen wor­den tot 14 meter bredd en meer. Er zijn ech­ter ande­re boom­soor­ten die hier mee aan­ge­we­zen zijn.

Langs lanen waar de berm­ruim­te slechts beperkt is, is het vaak aan­ge­we­zen om een “fas­ti­gi­a­ta” vari­ë­teit aan te plan­ten. Het is dan niet nodig deze bomen fre­quent te snoei­en. Wat dan weer op onder­houds­kos­ten bespaart.

 

 

 

Bomen plan­ten doe je op het juis­te moment en gebruik enkel kwalitietsbomen

 

Plant je boom ook in het juis­te sei­zoen, name­lijk de win­ter, en ook gedu­ren­de de bes­te weers­om­stan­dig­he­den. Ook mag de boom nog niet aan het uit­lo­pen zijn. Dit om een suc­ces­vol­le aan­plant te garanderen.

Koop ook enkel kwa­li­tiets­vol plant­goed. Kijk dat de boom niet bescha­digd is, geen dub­be­le top­pen heeft, een bege­leids­snoei heeft gehad, een goed door­wor­tel­de kluit heeft, … en ga zo maar door. Heb je twij­fels, koop dan je boom via b‑Tree Boom­ver­zor­ging. Dan bent u zeker van kwa­li­ta­tief hoog­staand plant­goed en dit van een kwe­ker uit uw buurt. Dit laat­ste is dan ook weer belang­rijk voor het aan­slaan van de aanplanting.

Ver­trouw daar­om op een spe­ci­a­list, zodat je inves­te­ring niet ver­lo­ren gaat.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging geeft u advies en helpt U graag met het plan­ten of ver­plan­ten van bomen. Wij plan­ten uw boom aan zowel in een klei­ne stads­tuin als in een uit­ge­strek­te park­tuin. Klei­ne bomen en gro­te bomen. Zelf met een tele­scoop­kraan als dit nodig is.

En steeds met de mees­te zorg en de bes­te nazorg! Soms tot vijf jaar na de aanplant.

Vraag advies met de bes­te raad én daad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree voor het cor­rect aan­plan­ten van uw boom. En neem con­tact met ons op.

 

Bomen aanplanten langsheen perceelsgrens - Ilex aquifolium

Aan­plant van een rij Ilex aqui­fo­li­um langs­heen de per­ceels­grens en het heraan­leg­gen van de strook gazon ernaast. De jon­ge bomen komen finaal in een strook strooi­sel­laag te staan.

 

Bomen aanplanten met blote wortel

Uit­ge­leg­de en gesor­teer­de jon­ge klei­ne bomen voor een aan­plant met blo­te wor­tel in de win­ter­pe­ri­o­de. De wor­tels moe­ten steeds voch­tig gehou­den wor­den, anders dro­gen ze uit door de wind en de zon.

 

Uitzetten en sorteren vóór het aanplanten van de bomen en struiken

Boom­ver­zor­ger Bert sor­teert het plant­goed en con­tro­leert de hoe­veel­he­den en de kwa­li­teit van het plant­goed. Dit vol­gens het tuinplan.

 

Uitzetten van plantgoed tijdens bomen en struiken aanplanten

Inde­len van de plant­vak­ken en het uit­zet­ten van plant­goed tij­dens het planten.

 

 

Bomen ver­plan­ten vraagt om een gron­di­ge voorbereiding

 

Een boom ver­plan­ten doe je niet zomaar. Dat is net het­zelf­de als bij bomen aan­plan­ten. Heel wat fac­to­ren beïn­vloe­den de kan­sen op een suc­ces­vol­le ver­plan­ting. Laat het ver­plan­ten van je bomen dus over aan een spe­ci­a­list. Zo ver­mijd je het risi­co dat je inspan­nin­gen een maat voor niets zijn.

Wij berei­den zowel je boom als de nieu­we groei­plaats en bodem gron­dig voor op de ver­plan­ting. Dit gefa­seerd voor­be­rei­dings­pro­ces kan tot wel een jaar tijd in beslag nemen bij gro­te bomen. Maar het garan­deert het suc­ces­vol ver­plan­ten van uw boom.

Net zoals bij bomen aan­plan­ten, denk je best goed na over de nieu­we stand­plaats die de te ver­plan­ten boom gaat krijgen.

Het zou zon­de zijn indien door een slech­te voor­be­rei­ding of slecht werk u uw boom ach­ter­af zou moe­ten vel­len.

Boom ver­plan­ten? Vraag vrij­blij­vend advies of vul ons con­tact­for­mu­lier in.

 

 

Vóór het aan­plan­ten of ver­plan­ten van een boom denk aan de groeiplaats

 

De kwa­li­tiet van de groei­plaats van een boom is één van de belang­rijk­ste zaken om de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van een boom te garan­de­ren. Zo zal een boom met een gro­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, een humus­rij­ke en bla­drij­ke bodem in zijn boom­spie­gel het veel beter doen kwa groei en con­di­tie. Tegen­over een boom met als stand­plaats een bete­gel­de stoep zon­der eni­ge bodem, en met alleen maar ver­har­ding rond de boom. Deze laat­ste boom is dan niet goed aan­ge­plant en zal snel­ler con­di­tie­ver­lies hebben.

Een pro­ble­ma­ti­sche groei­plaats kan ook ont­staan door ver­dich­ting van de bodem door ver­keer over de wor­tel­zo­ne van de boom of enkel gazon als onder­be­plan­ting onder de boom.

Lees waar­om de groei­plaats of stand­plaats van een boom zo belang­rijk zijn en wel­ke ver­sto­ren­de fac­to­ren er kun­nen aan­we­zig zijn of optreden.

Het weg­ne­men van alle sto­ren­de fac­to­ren en het opti­ma­li­se­ren van de groei­plaats voor nor­ma­le ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den noemt men stand­plaats­ver­be­te­ring.

Voor­al­eer een boom te plan­ten of te ver­plan­ten, dient een stand­plaats­ver­be­te­ring over­wo­gen te wor­den. Om de te ver­plan­ten boom terug in goe­de con­di­tie te bren­gen en zo een suc­ces­vol­le ver­plan­ting te kun­nen garanderen.

Meer infor­ma­tie over stand­plaats­ver­be­te­ring.

 

 

Bomen kie­zen: bezoek onze show­tuin in Beerzel

 

De juis­te bomen kie­zen voor je tuin is geen sine­cu­re. Zoek je een boom voor een com­pac­te stads­tuin of een uit­ge­strek­te park­tuin? Ga jij je bomen plan­ten in zand­grond of in klei­grond? En zul­len je bomen dicht bij je woning of tus­sen ande­re bomen staan? Laat je advi­se­ren door jouw boom­ver­zor­ger met ken­nis van zaken: b‑Tree. Wij luis­te­ren aan­dach­tig naar jouw wen­sen en gid­sen jou vak­kun­dig naar de juis­te bomen voor je tuin – voor een groen, onder­houds­vrien­de­lijk resultaat.

Bomen kie­zen? Bezoek onze show­tuin van 11.000 m² met de mooi­ste bomen, per­ken en plan­ten te Beer­zel. Of onze park­tuin te Heist-op-den-Berg.

Twij­fels over wel­ke boom geschikt is voor jouw tuin? Bezoek onze show­tuin in Beer­zel – inclu­sief impo­san­te vij­ver – en zie met eigen ogen het ver­schil. Van soli­tai­re inland­se bomen tot een waai­er aan bomen en strui­ken voor duur­zaam bos­be­heer. Kij­ken en kie­zen kan hier naar har­ten­lust mid­den de prach­ti­ge beplan­tin­gen en bomen, bor­ders en per­ken. Laat je dus vol­op inspi­re­ren en advi­se­ren voor je klei­ne stads­tuin of uit­ge­strek­te kas­teel­tuin. Het uiterst geva­ri­eer­de, strak­ke kleu­ren­pa­let toont hoe ook jouw tuin rust en genot kan brengen.

Maak nu een afspraak voor jouw tuin­be­zoek in Beerzel.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button