Geschatte lees­tijd: 21 minu­ten
Plaatsen van de kluitboom in het plantgat en verankeren van de kluit.
Grote bomen planten in een bestaande rij.

Bomen planten of aanplanten. Wat je best allemaal weet

Bomen planten of aanplanten: het hoe en waarom in detail

Bomen plan­ten of aan­plan­ten in je tuin, park of laan geeft direct karak­ter aan je groe­ne omge­ving. Ze vor­men de leven­de monu­men­ten die na ver­loop van tijd de basis van jouw tuin, park of stads­kern weerspiegelen.

Het is dan ook de bedoe­ling als je bomen gaat plan­ten, dat ze aan­slaan en groei­en. En dat ze zich kun­nen ont­wik­ke­len tot mooie gro­te bomen, met een goe­de con­di­tie. En waar­aan je er zo wei­nig moge­lijk werk hebt achteraf.

Om maar op te noe­men, vaak plan­ten men­sen, maar ook tuin­aan­ne­mers, bomen veel te diep en dan heb­ben ze zuur­stof te kort in de bodem. De eer­ste jaren groei­en ze nog een beet­je.  Maar dan gaat het snel ach­ter­uit. En ster­ven de bomen af.

 

 

Dat wil je zeker voor­ko­men. Lees daar­om op deze pagi­ne alles over hoe je bomen suc­ces­vol kan planten.

Ook de soort­keu­ze voor de plaats waar je een boom gaat plan­ten is erg belang­rijk. En hier komt de ken­nis van onze tree mana­ger om de hoek kij­ken. Hij weet als de bes­te wel­ke bomen geschikt zijn voor wel­ke bodem en hoe groot ze wor­den als ze op eind­beeld zijn.

 

Gerelateerde artikels

Grote bomen plan­ten, voor­de­len en nazorg

Tuin opkui­sen of opknappen

Tuinonderhoud en tips voor onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin

Klimaatadaptieve tuin en meer biodiversiteit

Tuinsoorten en voordelen

 

Doordachte aanpak

Het plan­ten van bomen ver­eist een door­dach­te aan­pak; zowel de soort­keu­ze, als de voor­be­rei­ding van de groei­plaats zijn belang­rijk. Daarom is soor­ten­ken­nis onmis­baar. Je weet best op voor­hand hoe groot de boom zal wor­den als hij op eind­beeld is. Zodat je later niet steeds met terug­ke­ren­de snoei gecon­fron­teerd wordt.En het te diep plan­ten van bomen is een veel gemaak­te fout. We heb­ben over te diep geplan­te bomen zelfs een gan­se pagi­na gemaakt.

Op deze pagi­na leg­gen we dus echt alles uit over het suc­ces­vol plan­ten van bomen. En waar je over­al reke­ning mee moet hou­den om tot een goed eind­re­sul­taat te komen, met gezon­de en stra­len­de bomen.

Tip: lees meer over het opkui­sen of opknap­pen van je tuin, en voer eerst ach­ter­stal­li­ge snoei uit, voor­al­eer je begint aan te plan­ten. Zo krijg je een beter zicht waar je best aan­plant. En kom je tot een fraai­er eindbeeld.

 

Waarom zou je bomen planten? Welke voordelen hebben bomen?

Bomen plan­ten heeft veel voor­de­len. Bomen leve­ren veel eco­sys­teem­dien­sten die erg nut­tig en belang­rijk zijn voor de mens, dier en hun leefomgeving.

Zo geven bomen scha­duw op hete dagen en geven ze ook ver­koe­ling. Want door de ver­dam­ping van water via hun bla­de­ren ont­trek­ken ze warm­te aan de omge­ving en daalt de gevoelstemperatuur.

Ook fil­te­ren bomen fijn stof en pro­du­ce­ren ze zuur­stof. Waardoor we scho­ne­re lucht kun­nen ina­de­men en we min­der last heb­ben van onze ademhaling.

En omdat bomen indruk­wek­ken­de en mooie groe­ne struc­tu­ren zijn, zor­gen ze voor een rust­ge­vend gevoel en ont­span­ning. Mensen komen er graag samen en het zorgt voor een fijn soci­aal contact.

Zeker in ste­de­lijk gebied is het plan­ten van bomen belang­rijk omdat het een groe­ne oase cre­ëert te mid­den van de archi­tec­tu­ra­le struc­tu­ren. En ze zor­gen voor de groe­ne monu­men­ten van de toekomst.

 

Hoe bomen planten?

Bomen plan­ten doe je op de vol­gen­de manier, maar we leg­gen je later nog din­gen ver­der in detail uit:

 

Voorbereiding bij het aanplanten

 • Kies de juis­te boom­soort voor de ruim­te die je ter beschik­king hebt. Zorg dat de boom wan­neer deze op eind­beeld en vol­was­sen is niet te groot is voor de stand­plaats waar je de boom gaat planten.
 • Kies de boom­soort ook in func­tie van de bodem waar je de boom gaat plan­ten. Sommige boom­soor­ten kun­nen beter tegen een voch­ti­ge bodem en ande­re tegen een dro­ge bodem.
 • Kies kwa­li­teits­vol plant­goed met veel klei­ne wor­tels zodat de boom goed zal aan­slaan. Kijk ook of de boom niet is aan­ge­tast door insec­ten of schim­mels en een goe­de en nor­ma­le kroon­ar­chi­tec­tuur heeft voor zijn soort.
 • Zorg bij het trans­port dat de boom­wor­tels niet kun­nen uit­dro­gen. Dek ze goed af met een zeil of steek ze in een zak. Wind droogt boom­wor­tels enorm snel uit waar­door ze erg snel afsterven.
 • Maak een ruim plant­gat en maak het zeker niet te diep. Het te diep plan­ten van een boom maakt dat de boom zuur­stof­ge­brek heeft aan zijn wor­tels, waar­door deze niet goed groei­en en de boom kan afsterven.

 

Het planten van de boom

 • Plaats de boom cen­traal in het plant­gat. Gebruik bij het plan­ten van gro­te en zwa­re bomen kluit­ha­ken en een goed aan­ge­brach­te band­sling ter hoog­te van de stam tij­dens het inhij­sen. Voorkom dat de schors en de tak­ken van de boom kun­nen bescha­digd worden.
 • Verwijder de kluit­draad en jut­te tot zover je er aan kan. Dit is tot aan de onder­kant van de kluit. Verwijder nu de over­tol­li­ge grond die op de kluit ligt, want bij het aan­bren­gen van de draad­kluit op de boom­kwe­ke­rij komt er grond op de kluit terecht. Nu kan je dui­de­lijk zien waar de wor­tel­aan­zet­ten van de boom zijn.
 • Zorg dat de boom met zijn wor­tel­aan­zet­ten alle­maal juist boven het maai­veld zit­ten. Plaats de boom hoger als deze te laag in het plant­gat zit.
 • Breng even­tu­eel een water­geef­sys­teem en beluch­tings­sy­teem aan rond de kluit.
 • Breng nu terug grond aan rond de wor­tel­kluit of blo­te wor­tel. Trap de grond vol­doen­de ste­vig aan, maar maak hier­bij geen wor­tel­scha­de.
 • Veranker de boom met boom­pa­len ofwel boven­gronds of onder­gronds. Ondergrondse boom­pa­len en span­sys­teem breng je aan voor­al­eer je de grond terug aan­brengt rond de kluit.

 

Bomen verankeren bij het planten

Wanneer je bomen plant moet je best de boom ver­an­ke­ren, zodat deze de eer­ste jaren na de aan­plant steun heeft en niet omver waait. Hevig wind kan klei­ne bomen doen bre­ken of pas geplan­te gro­te­re bomen ontwortelen.

Het is ook belang­rijk dat je pas aan­ge­plan­te bomen ver­an­kert om hen goed te laten aan­slaan. Maar de ver­an­ke­ring moet op de juis­te manier gebeuren.

 

Waarom bomen verankeren bij het planten?

Als bomen pas geplant zijn, moe­ten de nieu­we jong wor­tels zich kun­nen hech­ten in de bodem op de nieu­we groei­plaats. Deze nieu­we wor­tels zijn de eer­ste jaren erg klein en rela­tief zwak. Als de boom te fel kan bewe­gen omwil­le van wind­be­las­ting, bre­ken ze of komen ze los in de bodem te zitten.

Dan kan de boom geen vocht en geen nutri­ën­ten meer opne­men. En gaat de boom opnieuw in stress. Of droogt in het slecht­ste geval uit en sterft af.

Een boom goed ver­an­ke­ren is belang­rijk. En lees hier­on­der ver­der hoe je dit op de juis­te manier doet.

 

Hoe bomen verankeren bij het planten?

Een eer­ste wens is dat de nieu­we wor­tels die een boom gaat maken nadat hij is geplant of aan­ge­plant, niet los komen of afbre­ken bij te veel wind. Daarom gaan we bomen ver­an­ke­ren na het planten.

Er is nog een twee­de wens. Namelijk dat de bomen zoveel moge­lijk sti­mu­la­tie krij­gen om te groei­en en wor­tels te maken. Dit gebeurt dan weer door de boom te laten bewe­gen. Door de wind. Twee tegen­strij­dig­he­den op het eer­ste zicht. Maar dat kan op de juis­te manier opge­lost worden.

Wanneer bij een ver­an­ke­ring met boom­pa­len, deze palen niet hoger komen dan 1/3 van de tak­vrije stam, zal de boom nog vol­doen­de kun­nen bewe­gen, maar de kluit vol­doen­de sta­biel in de bodem blij­ven zit­ten bij eni­ge wind. Boompalen mogen dus niet te hoog zijn. Bomen moe­ten eer­der laag aan­ge­bon­den zijn. Dit geeft vol­doen­de sta­bi­li­teit naar de kluit en de boom kan nog bewe­gen, wat zijn dik­te­groei stimuleert.

Naast boom­pa­len bestaan er ook kluit­an­kers. Hierbij wor­den span­ban­den, gemon­teerd tus­sen onder­grond­se boom­pa­len, over de kluit getrok­ken. Deze zit­ten onder het maai­veld en is dus visu­eel aan­trek­ke­lij­ker. Ook hier zit de kluit ste­vig vast, maar kan de boom nog bewegen.

 

De nazorg die je geeft aan bomen na het planten, zorgt dat ze goed aanslaan

Bomen die je pas hebt aan­ge­plant kun­nen de eer­ste jaren niet zon­der de nodig nazorg. Want ze heb­ben nog niet vol­doen­de wor­tels om zich­zelf van vol­doen­de water en nutri­ën­ten te voorzien.

Door hen tij­dig van de juis­te hoe­veel­heid water te voor­zien en een boom­spie­gel met geschikt orga­nisch mate­ri­aal aan te leg­gen, onder­steun je de boom, zodat deze goed kun­nen aan­slaan.

Nazorg is even belang­rijk als de manier waar­op je de boom aan­plant. En als de kwa­li­teit van het plantgoed.

 

Aanplanten van een jonge boom met watergeefsysteem en luchtkokers.

Aanplanten van een jon­ge boom met water­geef­sys­teem en lucht­ko­kers. De gele buis is het water­geef­sys­teem en zit temid­den van de kluit. Zodat bij water­gift het water onmid­del­lijk op de juis­te plaats terecht­komt en de boom hier­door snel water kan opnemen. 

 

De kwa­li­teit van groei­plaats blijft al de jaren na het plan­ten even belang­rijk. Zorg ervoor dat er geen bodem­com­pac­te­ring optreedt en je tij­dig schim­mel­rijk hak­sel­hout aan­brengt, maar dan ook niet te veel (max. 5 cm).

Welke nazorg hebben bomen nu concreet nodig?
 • Water de boom aan met vol­doen­de water, maar zeker niet te veel. Want dan ver­drijf je alle lucht en dus ook zuur­stof uit de bodem.
 • Breng een gro­te boom­spie­gel aan met een laag­je uit­ge­werk­te com­post (3 cm) en daar­bo­ven op een dun laag­je hak­sel­hout (5 cm).
 • Laat in de win­ter de bla­de­ren onder de boom lig­gen. Maar zorg dat de bla­de­ren luch­tig lig­gen. En als het pak te dik wordt, voer je de over­tol­li­ge bla­de­ren af. Zo voor­kom je zuurstofgebrek.
 • Voer regel­ma­tig een bege­lei­dings­snoei uit. Zodat je geen pro­bleem­tak­ken krijgt in de blij­ven­de kroon en de stam tak­vrij is tot op de gewens­te hoogte.
 • Vergeeft de nazorg de vol­gen­de jaren niet. En geef op tijd water tij­dens de dro­ge peri­o­den. Dit kan soms tot 5 jaar, na het plan­ten van de boom, nodig zijn.

 

Opvolging van de watergift met vochtsensoren

Je kan uiter­aard op de zorg van b‑Tree reke­nen voor de juis­te nazorg. Want er kruipt soms wel wat tijd in.

En zeker met de kli­maat­ver­an­de­ring is nazorg vaak meer dan nodig.

Zo heb­ben wij de laat­ste jaren al onze nieu­we aan­plan­tin­gen water gege­ven gedu­ren­de de lang­du­rig hete en dro­ge zomers.

Zonder jon­ge bomen of pas aan­ge­plan­te bomen water te geven tij­dens deze voor­bije extre­me zomers, zou­den veel bomen het anders niet gehaald hebben.

Omdat jon­ge bomen of pas geplan­te bomen nog onvol­doen­de wor­tels heb­ben om in extreem dro­ge peri­o­den gans de kruin van vocht te voor­zien. Daarom moe­ten ze onder­steund wor­den met water geven tot­dat hun wor­tel­pak­ket vol­doen­de gegroeid en ont­wik­keld is.

TIP: Bemerk dat een goed inge­rich­te boom­spie­gel niet alleen zorgt voor een kwa­li­ta­tie­ve groei­plaats, maar ook het vocht beter vast­houdt in de bodem. En dat een boom­spie­gel er voor zorgt dat je de tuin onder­houds­vrien­de­lijk maakt, zodat je tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen kan uit­voe­ren. Want je zal geen maai­scha­de maken aan de stam of de wortels.

 

Water geven na het planten van bomen doe je zo

Om bomen te laten groei­en is er zuur­stof en water nodig in de bodem. En dit in de juis­te verhouding.

Als een bodem ver­za­digd is met water, is er geen plaats meer voor zuurstof.

Bij zuur­stof­ge­brek gaat een boom erg snel ach­ter­uit. Dit is maar een kwes­tie van dagen tot een paar weken. Zelfs dan is er al aan­zien­lij­ke scha­de gemaakt.

Te veel water (geven) is dus erg slecht. Kijk de voch­tig­heid van de bodem en de bodem­soort na voor­al­eer water te geven.

Daarentegen, als het nodig is om te gie­ten, is het beter om per giet­beurt meer water te geven, maar dan wel niet te dik­wijls. Minder giet­beur­ten dus. Op die manier heeft de boom in één giet­beurt zeker vol­doen­de water gekre­gen. En zal dit water ook in de kluit kun­nen drin­gen, tot aan de fij­ne wor­tels. Waar het water nodig is en opge­no­men wordt. En omdat het water in de grond sij­pelt, zal er opnieuw lucht met zuur­stof ach­ter­na komen, zodat de bodem ook zuur­stof bevat.

Let op: bij fre­quen­te­re giet­beur­ten met tel­kens maar een beet­je water, dringt het water niet vol­doen­de diep in de grond en heeft het geen effect. 
Het zal ver­dam­pen in plaats van opge­no­men te wor­den door de boom.
Daarom is het beter in één giet­beurt vol­doen­de water te geven, maar niet te vaak.

 

Door bodemvocht te monitoren met vochtsensoren in de kluit, voorkom je onherstelbare schade

Als je de nazorg door ons laat uit­voe­ren, hou­den we een log­boek bij zodat je zeker weet wan­neer er wel­ke acties onder­no­men zijn. En als je de nazorg zelf wenst te doen of aan der­den uit­be­steedt, dan kun­nen we de juis­te richt­lij­nen voor de nazorg voorschrijven.

Hoe beter de nazorg en opvol­ging van een nieu­we aan­plant, hoe gro­ter het slaag­per­cen­ta­ge en hoe min­der uit­val er zal zijn. Dat brengt steeds op. Want uit­val bete­kent dat de boom moet ver­van­gen wor­den door een nieu­we. En dat kost tijd en geld.

Daarom moni­to­ren wij het bodem­vocht, net zoals wij doen bij bomen in de nabij­heid van een bron­be­ma­ling, in de klui­ten van de pas aan­ge­plan­te bomen en lezen we dage­lijks het vocht­ge­hal­te af. Op basis daar­van bepa­len we hoe­veel water er we gaan geven om het bodem­vocht op het meest ide­a­le peil te hou­den. De voor­de­len hier­van zijn:

 • We kun­nen tij­dig water geven voor­al­eer er droog­te­stress zal optreden,
 • We geven niet te veel water, wat slecht is omwil­le van zuur­stof­ge­brek dat dan optreed in de bodem, waar­door de wor­tel­groei sterk afremt,
 • De kost­prijs van de nazorg hier­door opti­maal is. Want zowel teveel water geven, als te wei­nig water geven is altijd weg­ge­sme­ten geld. Omdat de kans alleen maar gro­ter is dat je plant­goed zal moe­ten vervangen.

 

Vergeet de begeleidingssnoei niet de eerste jaren na het planten van jouw bomen

Het snoei­en van de boom, de eer­ste jaren na de aan­plant, is belang­rijk om pro­bleem­tak­ken te voorkomen.

Zo is het bij­voor­beeld belang­rijk dat je de juis­te hoog­te van tak­vrije stam bekomt als de boom een laanboom.

Ook wens je geen pro­bleem­tak­ken, zoals elle­boog­tak­ken of codo­mi­nan­te top­pen, te behou­den in de defi­ni­tie­ve of blij­ven­de kroon.

En als je te lang zou wach­ten met de bege­lei­dings­snoei, dan wor­den de snoei­won­den en te snoei­en tak­ken weer te groot. Waardoor er meer kans op infec­ties en aan­tas­tin­gen ontstaat.

Neem gerust vrij­blij­vend con­tact met ons op en vraag om boom­ad­vies voor het cor­rect aan­plan­ten van jouw bomen.

Bomen aanplanten langsheen perceelsgrens - Ilex aquifolium

Aanplant van een rij Ilex aqui­fo­li­um langs­heen de per­ceels­grens en het heraan­leg­gen van de strook gazon ernaast. De jon­ge bomen komen finaal in een strook strooi­sel­laag te staan.


Bomen aanplanten met blote wortel

Uitgelegde en gesor­teer­de jon­ge klei­ne bomen met blo­te wor­tel. De jon­ge bomen moe­ten rij­ke­lijk voor­zien zijn van vele klei­ne en fij­ne wor­tels om goed te kun­nen aan­slaan. En moe­ten steeds voch­tig gehou­den wor­den tij­dens het plant­werk, anders dro­gen ze uit door de wind en de zon.


Uitzetten en sorteren van het plantgoed vóór het aanleggen van de borden

Boomverzorger Bert sor­teert het plant­goed en con­tro­leert de hoe­veel­he­den en de kwa­li­teit van het plant­goed. Dit vol­gens het tuinplan.


Uitzetten van plantgoed tijdens de aanleg van een border

Indelen van de plant­vak­ken en het uit­zet­ten van plantgoed.

 

Welke vragen moet je stellen vooraleer je bomen gaat planten?

Voordat je een boom gaat plan­ten, denk je best aan vol­gen­de zaken:

 • Wat is de doel­stel­ling van het plan­ten van de bomen?
 • Welk eind­beeld wens je dat de bomen berei­ken op termijn?
 • Welke soort en vari­ë­teit wens je te planten?
 • Kan b‑Tree Boomverzorging je mis­schien min­der goed geken­de soor­ten en vari­ë­tei­ten voorstellen?
 • Welke boom­soor­ten zor­gen ineens voor een kli­maat­adap­tie­ve tuin?
 • Is de stand­plaats en de groei­plaats geschikt voor jouw keu­ze? Om de geschik­te boom­soort te kie­zen, moet je bij­voor­beeld reke­ning hou­den met de ont­wik­ke­lings­fa­se en het eind­beeld van de boom.
 • Hoe is het met de bodem­ge­steld­heid? Zit er een sto­ren­de laag in de bodem die het aan­plan­ten van de bomen bemoei­lijkt? En kun­nen de bomen dan zon­der bij­ko­men­de maat­re­ge­len, zoals een groei­plaats­con­struc­tie of groei­plaats­ver­be­te­ring, uit­groei­en tot gezon­de vol­was­sen bomen?
 • Welke nazorg heb­ben de bomen de komen­de jaren nodig na het planten?
 • Wie gaat deze nazorg geven?
 • Hoe bewaak je de goe­de groei en ont­wik­ke­ling van de bomen?
 • Hoe voor­kom je, dat je jouw boom niet ieder jaar zal moe­ten snoei­en?

Wij advi­se­ren je hier­in op een pro­fes­si­o­ne­le manier. En hou­den reke­ning met alle fac­to­ren die belang­rijk zijn voor een geslaag­de aanplant.

b‑Tree Boomverzorging zorgt eerst voor een goed en door­dacht plan. Nadien voor een per­fec­te aan­plant op maat, dit met kwa­li­teits­vol plant­goed. En voor suc­ces voor de goe­de en gezon­de ont­wik­ke­ling van de bomen de jaren daarna.

 

Belang van de bodem bij het planten van bomen

Om ervoor te zor­gen dat bomen zich goed kun­nen ont­wik­ke­len, moet je bij het plan­ten van bomen inves­te­ren in een goe­de bodemkwaliteit.

Bomen halen uit de bodem vocht om hun sap­trans­port te ver­zor­gen. Het meest ele­men­tai­re fysi­o­lo­gi­sche levens­pro­ces. Daarnaast halen bomen ook nutri­ën­ten uit de bodem. En ver­brui­ken ze zuur­stof die in de bodem moet aan­we­zig zijn, om de boom­wor­tels te laten groeien.

Om er nu voor te zor­gen dat een boom nooit te nat of te droog staat:

 • Moet je ervoor zor­gen dat de bodem vol­doen­de drai­neert bij voch­ti­ge perioden.
 • Maar ander­zijds vol­doen­de water kan vasthouden,
 • en de boom­wor­tels vol­doen­de diep in de bodem tot aan de grond­wa­ter­ta­fel kun­nen groeien.

Zelfs kan het nodig zijn om in druk bebouw­de ste­de­lij­ke omge­vin­gen een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie te cre­ë­ren. Zodat de geplan­te bomen vol­doen­de en kwa­li­ta­tie­ve door­wor­tel­ba­re ruim­te ter beschik­king heb­ben. Zodat ze kun­nen uit­groei­en tot een toe­komst­boom.

Het laten uit­groei­en van bomen tot waar­de­vol­le toe­komst exem­pla­ren met mini­maal onder­houd, vergt dus een inves­te­ring in de bodem.

Het is niet sim­pel­weg een kwes­tie van een boom in de grond zet­ten en klaar! Nee, dat is het zeker niet.

 

Groeiproblemen en conditieverlies

Jammer genoeg komen we vaak situ­a­ties tegen, waar er ons gevraagd wordt waar­om de recent (door der­den) aan­ge­plan­te bomen niet groei­en. Verwelken of ver­lies van con­di­tie en vita­li­teit vertonen.

De oor­zaak is bij­na altijd in de bodem te zoe­ken. Ofwel zijn de bomen te diep in het plant­gat geplaatst bij het planten.

Ofwel staan ze te droog, te nat of beschik­ken ze niet over vol­doen­de zuur­stof in de bodem.

 

Kwalitatieve eigenschappen van de groeiplaats bij het planten

De kwa­li­teit van de groei­plaats van een boom is dan weer één van de belang­rijk­ste zaken om de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van een boom te garanderen.

Zo zal een boom met een gro­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, een humus­rij­ke en bla­drij­ke bodem in zijn boom­spie­gel, het veel beter doen qua groei en con­di­tie.

Tegenover een boom die geplant is te mid­den van een bete­gel­de stoep zon­der eni­ge kwa­li­ta­tie­ve bodem, en met alleen maar ver­har­ding errond. Deze boom kan niet ont­wik­ke­len en zal snel­ler con­di­tie­ver­lies hebben.

Een pro­ble­ma­ti­sche groei­plaats kan ook ont­staan door ver­dich­ting van de bodem door ver­keer over de wor­tel­zo­ne van de boom. Of omwil­le van gazon als onder­be­plan­ting onder de boom.

Lees waar­om de groei­plaats van een boom zo belang­rijk is en wel­ke ver­sto­ren­de fac­to­ren er kun­nen aan­we­zig zijn of optreden.

Het weg­ne­men van alle sto­ren­de fac­to­ren en het opti­ma­li­se­ren van de groei­plaats voor nor­ma­le ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den noemt men groei­plaats­ver­be­te­ring.

Bemerk dat je met een groei­plaats­ver­be­te­ring of stand­plaats­ver­be­te­ring iede­re bodem kan ver­be­te­ren. Als er bepaal­de ver­sto­ren­de ele­men­ten aan­we­zig zijn in de bodem waar je bomen gaat plan­ten, wor­den die best voor of teza­men met het aan­plan­ten ineens opge­lost. Het geeft meer toe­komst­per­spec­tief voor de bomen.

Vooraleer een boom te plan­ten, dient je dus een stand­plaats­ver­be­te­ring te over­we­gen. Want zo breng je de boom in zijn bes­te con­di­tie en zorg je voor een suc­ces­vol­le aanplanting.

 

TIPS bij het aanplanten van bomen

Overleg daar­om met ons en laat onze cer­ti­fied tree mana­ger je het bes­te boom­tech­nisch advies geven voor­dat je met het plan­ten van bomen begint.

Vraag ook wel­ke boom­soor­ten kli­maat­be­sten­di­ger zijn en dus beter bestand zijn tegen kli­maat­ver­an­de­ring in de toe­komst. Zo krijg je een kli­maat­adap­tie­ve tuin die een rij­ke­re bio­di­ver­si­teit ondersteunt.

Plant een boom nooit te diep, want dan zal de boom moge­lijk niet aan­slaan en kan hij zelfs afster­ven na enke­le maan­den of jaren. Bedenk dat een boom­zaad­je in het bos gewoon boven op de bodem valt en van daar­uit begint te groei­en. Een boom begint dus niet te groei­en van in de bodem, maar vanop de bodem. 

Plant bij beperk­te ruim­te geen gro­te boom­soort in je tuin. 

Een gro­te boom kan te veel ruim­te inne­men als hij op eind­beeld komt. En dan zal je de boom vaker wen­sen te snoei­en.

Aanplant van bomen in een parktuin te Beerzel

 

Wanneer kan je best bomen planten?

De bes­te peri­o­de om bomen te plan­ten is novem­ber en december.

Bomen plant je best wan­neer al de bla­de­ren van de bomen zijn geval­len. Dan zijn de kurklijs­ten tus­sen blad­steel en twijg vol­le­dig gevormd en is de boom in winterrust.

Door bomen te plan­ten in novem­ber of decem­ber is ener­zijds de kans klei­ner dat het ste­vig vriest.

Anderzijds heb­ben bomen dan nog een gan­se win­ter en een stuk van het voor­jaar om hun nieu­we wor­tels te laten groei­en. Vooraleer hun bla­de­ren begin­nen uit te lopen. En juist hier zit hem het gro­te voor­deel om een suc­ces­vol­le aan­plant te realiseren.

Als er meer jon­ge en nieu­we wor­tels zijn tegen het moment dat de bla­de­ren begin­nen uit te lopen, beschikt de boom over meer vocht en nutri­ën­ten die hij dan nodig heeft. Want door een boom uit een kwe­ke­rij te plan­ten op een nieu­we plaats is er steeds een deel van de wor­tels ver­lo­ren gegaan. De boom is dus in stress.

En door te plan­ten in novem­ber of decem­ber, kan de boom al een stuk stress te boven komen tegen het moment dat zijn bla­de­ren zul­len uitlopen.

Hoe later je aan­plant in het plant­sei­zoen, bij­voor­beeld april, hoe meer ver­zwakt dat je boom het groei­sei­zoen in gaat. En hoe gro­ter de kans dat de boom de eer­ste jaren aan ziek­ten en pla­gen is bloot­ge­steld. Zeker met ons meer extre­me kli­ma­to­lo­gi­sche weersomstandigheden.

 

Waarom bomen planten op het juiste tijdstip?

Plant je boom ook op het juis­te tijd­stip, name­lijk in de herfst of het begin van de win­ter. Want dan kan de boom gedu­ren­de de herfst en de win­ter al veel nieu­we wor­tels maken. Die de boom nodig heeft wan­neer in de len­te zijn bla­de­ren begin­nen met uit­lo­pen. En hoe meer wor­tels de boom tegen dan al heeft, hoe beter de boom kan begin­nen te groeien.

Maar plant je bomen niet als het vriest. En ook niet als zijn bla­de­ren al aan het uit­lo­pen zijn. Dan ben je veel te laat met aanplanten.

Respecteer je het ide­a­le tijd­stip om aan te plan­ten, dan heb je meer garan­tie op een suc­ces­vol­le aanplant.

 

Waarom is kwaliteitsvol plantgoed belangrijk?

Koop enkel kwa­li­teits­vol plant­goed. Zodat je veel meer kans hebt dat je inves­te­ring van een boom te plan­ten goed lukt en de boom dus goed aan­slaat. Want je wil niet dat je werk ver­lo­ren gaat.

En als de boom goed aan­slaat, kan deze later uit­groei­en tot een mooie boom op eindbeeld.

 

Wat is kwaliteitsvol plantgoed?

Kijk na bij de aan­koop van een boom dat deze vol­doet aan de vol­gen­de kwaliteitseisen:

 • niet bescha­digd, noch aan zijn tak­ken, stam en wortels,
 • bege­lei­dings­snoei gehad,
 • goed door­wor­tel­de kluit,
 • geen ziek­ten of aan­tas­tin­gen,
 • geen vraat of aan­tas­ting door insec­ten,
 • heeft geen dub­be­le toppen,
 • geen gene­ti­sche afwijking,
 • juis­te soort, vari­ë­teit en cultivar,
 • goe­de draad­kluit met natuur­lij­ke jut­te, gegloei­de draad en vas­te kluit,
 • voor­zien van plantenpaspoort.

Heb je twij­fels, koop dan je boom via ons.

Wij keu­ren steeds het plant­goed dat wij aan­ko­pen van kwa­li­teits­vol­le kwekers.

Dan ben je ook zeker van kwa­li­ta­tief hoog­staand plant­goed. En we kie­zen vaak een kwe­ker uit jouw buurt met een soort­ge­lij­ke bodem als waar je de boom zal planten.

Dit laat­ste helpt dan weer mee voor het goed aan­slaan van de boom. De boom onder­vindt dan geen gro­te wij­zi­ging in bodem, wat voor min­der stress zorgt.

Als je graag uit­ge­breid boom­ad­vies krijgt of je graag hulp wenst bij het plan­ten van bomen, staan we graag klaar.

Wij plan­ten zowel bomen aan in een klei­ne stads­tuin als in een uit­ge­strek­te park­tuin of ste­de­lijk gebied.

En zowel klei­ne bomen, als gro­te bomen. Zelfs met een tele­scoop­kraan als dit nodig is.

Vertrouw daar­om op ons, zodat je inves­te­ring niet ver­lo­ren gaat.

 

Welke boom kiezen om te planten

Er zijn erg veel boom­soor­ten waar­uit je kan kie­zen als je bomen gaat plan­ten. Van inheem­se soor­ten tot uit­heem­se soor­ten. En van klei­ne tot erg gro­te bomen wan­neer ze op eind­beeld zijn.

Maar waar hou je nu reke­ning mee als je een boom gaat planten?

Hieronder lees je er alles over de soort­keu­ze van een boom. Van de ruim­te die je nodig hebt. Welke bodem­ty­pe geschikt is voor wel­ke soort. Evenals den­ken aan wan­neer de boom op eind­beeld is.

 

Hoe een boom kiezen?

 

Hoe kies je de juiste boomsoort en variëteit voor jou tuin?

Als je een plan of ont­werp maakt van je tuin, hou dan reke­ning met de groot­te van de boom zoals wan­neer deze op eind­beeld is. Met ande­re woor­den, wan­neer deze vol­groeid is.

Zo voor­kom je dat de boom de jaren na aan­plant vele te groot is voor zijn omge­ving. En het nodig is de boom te snoeien.

Bepaal ook welk bodem­ty­pe je in je tuin hebt en welk bodem­pro­fiel. Want niet alle bomen hou­den van een dro­ge zand­grond of een nat­te leem­grond. Ook als de boom op een hang­wa­ter­pro­fiel moet over­le­ven, heeft dit invloed op de keu­ze van je boomsoort.

De juis­te keu­ze van boom­soort en vari­ë­teit voor jouw tuin maak je dus in func­tie van:
 • Standplaats (loca­tie en ruim­te die de boom ter beschik­king krijgt).
 • Groeiplaats (de kwa­li­ta­tie­ve eigen­schap­pen van de bodem waar de boom terecht komt).

Bemerk dat niet iede­re boom­soort is geschikt voor een bepaald type bodem, noch voor een bepaal­de ruim­te waar je wenst aan te plan­ten. Kies dus zorg­vul­dig in func­tie van de stand­plaats en de groeiplaats.

Lees zeker even wat het ver­schil is tus­sen stand­plaats en groei­plaats voor je hier­on­der ver­der leest. Dat ver­dui­de­lijkt beter wat we bedoelen.

 

Welke impact heeft de standplaats waar je bomen gaat planten?

De fysie­ke ruim­te die je ter beschik­king hebt in jouw pro­ject is de eer­ste bepa­len­de fac­tor die jou boom­soort­keu­ze beïnvloedt.

Heb je een klei­ne stads­tuin van slechts enke­le meters breed­te, plant dan bij­voor­beeld geen okker­noot. Want deze boom­soort heeft veel ruim­te nodig. Ze wor­den tot 15 meter breed en meer.

En ze kun­nen snoei slech­ter ver­dra­gen dan ande­re boomsoorten.

Er zijn dus ande­re boom­soor­ten die hier meer aan­ge­we­zen zijn.

We den­ken dan bij­voor­beeld aan klei­ne­re boom­soor­ten, waar­van het eind­beeld beperk­ter is in grootte.

Bomen van 2de groot­te, die tus­sen de 6 en 12 meter hoog wor­den, zijn dan meer geschikt om aan te planten.

Tot deze boom­soor­ten beho­ren onder ande­re kor­noel­je, lijs­ter­bes, vel­des­doorn, kren­ten­boom­pje, mei­doorn, mag­no­lia en vele ande­re soorten.

 

Waarom is de groeiplaats belangrijk bij de boomsoortkeuze?

Om even te her­ha­len bedoe­len we met groei­plaats voor­al de kwa­li­ta­tie­ve eigen­schap­pen van de bodem waar een boom groeit.

En hoe goed er het bodem­voed­sel­web floreert.

 

Waarom is het bodemtype belangrijk bij de boomsoortkeuze?

De bodem­soort en bodem­kwa­li­teit is dus van belang voor de toe­komst en ont­wik­ke­ling van de aan­ge­plan­te boom.

De bodem­soort kan gaan van erg lich­te zand­grond tot zwa­re kleigrond.

En niet iede­re boom­soort groeit goed in een zand­grond. Sommige soor­ten ech­ter wel.

Zo ver­kie­zen gro­ve den, val­se Christusdoorn, Japanse lork, ratel­po­pu­lier, Douglasspar en som­mi­ge eiken een dro­ge zandgrond.

Daarentegen zijn er ande­re soor­ten die eer­der een zwa­re leem- of klei­grond ver­kie­zen die voch­tig is.

Tot deze soor­ten beho­ren de ech­te tul­pen­boom (Liriodendron tuli­pi­fe­ra), wit­te paar­den­kas­tan­je, Japanse noten­boom, pla­taan, mam­moet­boom, tam­me kastanje, … .

 

Hoe zorgt boomsoort voor minimaal onderhoud wanneer op eindbeeld?

Langs wegen en lanen waar de berm­ruim­te beperkt is, is het vaak aan­ge­we­zen om een “fas­ti­gi­a­ta” vari­ë­teit aan te plan­ten. Omwille van de zuil­vorm van deze vari­ë­teit is het dan niet nodig deze bomen fre­quent te snoei­en.

Wat dan weer bespaart op onder­houds­kos­ten bij de open­ba­re groendienst.

Is er ruim­te genoeg, zoals bij­voor­beeld in een park­tuin of kas­teel­tuin, dan kun­nen bomen van 1ste groot­te aan­ge­plant worden.

Deze wor­den veel gro­ter. Zowel in de hoog­te als breedte.

Tot deze soor­ten beho­ren lin­de, eik, beuk, esdoorn, … .

Deze bomen kun­nen op hun stand­plaats dan uit­groei­en tot vol­waar­di­ge toe­komst­bo­men en hun natuur­lijk eind­beeld beha­len met de jaren.

Als er boven­gronds ruim­te genoeg is, is het niet altijd zo dat er ook onder­gronds vol­doen­de ruim­te is. Hou daar zeker reke­ning mee.

Op een stads­plein kan er boven­gronds erg veel ruim­te zijn. Maar als er over­al par­keer­plaat­sen nodig zijn, is er geen ruim­te voor een levens­nood­za­ke­lij­ke boomspiegel.

Hier kan door mid­del van een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie de groei­plaats van de boom per­fect inge­richt wor­den. Zodat dub­bel gebruik van de bodem moge­lijk is.

Ter hoog­te van het maai­veld heeft men dan de druk­be­sten­di­ge par­keer­plaat­sen. En eron­der een vol­le­dig ont­kop­pel­de boom­spie­gel die de boom van vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te, vocht, nutri­ën­ten en zuur­stof voorziet.

 

Bomen bekijken op eindbeeld

 

Bezoek onze showtuin in Beerzel en parktuin in Heist-op-den-Berg

De juis­te bomen kie­zen voor je tuin is geen sine­cu­re, zoals je hier­bo­ven kon lezen.

Zoek je een boom voor een com­pac­te stads­tuin of een uit­ge­strek­te park­tuin? Ga jij je bomen plan­ten in zand­grond of in kleigrond?

En zul­len je bomen dicht bij je woning of tus­sen ande­re bomen staan?

Laat je dan advi­se­ren door jouw boom­ver­zor­ger en Tree Manager met ken­nis van zaken. Wij luis­te­ren aan­dach­tig naar jouw wen­sen en gid­sen je vak­kun­dig naar de juis­te bomen voor je tuin – voor een groen, onder­houds­vrien­de­lijk resultaat.

Bomen kie­zen? Bezoek onze show­tuin met de mooi­ste bomen, per­ken en plan­ten, inclu­sief impo­san­te vij­ver te Beerzel. Of bezoek onze park­tuin te Heist-op-den-Berg. We nemen je ook mee naar een geschik­te boom­kwe­ker, om jouw exem­pla­ren uit te kiezen.

 

Wat valt er te zien in de showtuin bij b‑Tree Boomverzorging?

Van soli­tai­re inland­se bomen tot dre­ven en stuk­ken bos, allen met een door­dacht boom­be­heer. Kijken en kie­zen kan hier naar har­ten­lust mid­den de prach­ti­ge beplan­tin­gen en bomen, bor­ders en per­ken. Laat je dus vol­op inspi­re­ren en advi­se­ren voor je klei­ne stads­tuin of uit­ge­strek­te kas­teel­tuin. Het uiterst geva­ri­eer­de, strak­ke kleu­ren­pa­let toont hoe ook jouw tuin rust en genot kan brengen.

 

Dank om dit alles te lezen en contacteer ons met jouw vragen

We hopen dat je al een heel stuk ver­der kan.

Weet je nu alles over het plan­ten van bomen? Hopelijk is er veel dui­de­lijk gewor­den, maar er zijn uiter­aard nog veel meer weet­jes. Twijfel daar­om niet om ons te con­tac­te­ren en je te laten bij­staan in het suc­ces­vol plan­ten van bomen.

Maak gerust nu een afspraak en plan jouw tuinbezoek.

 

Lees ook andere nuttige artikelen in verband met bomen planten

 

Veel gestelde vragen over bomen planten

 

Welke bomen planten in België?

In België kan je alle inheem­se soor­ten plan­ten, zoals eik, beuk, esdoorn, mei­doorn, es, els, popu­lier en vele ande­re soor­ten. Ook uit­heem­se soor­ten gedij­en goed in België omdat we een gema­tigd kli­maat heb­ben. Hou wel reke­ning met de win­ter­hard­heid van de boom­soort. Soorten zoals steen­eik heb­ben slechts een win­ter­hard­heid van 8a (-12,2 tot ‑9,5 °C).

 

Kan je zomaar een boom planten?

Vaak kan je zomaar een boom plan­ten. Hou wel reke­ning met de wet­ge­ving die van toe­pas­sing is. Dit gaat zowel van het bur­ger­lijk wet­boek en het veld­wet­boek tot ver­plich­tin­gen of rech­ten die zijn voor­ge­schre­ven door ste­den en gemeen­ten, maar ook door decre­ten, zoals het natuur­de­creet. Of zijn vast­ge­legd in een aan­koop­ak­te. Ook onroe­rend erf­goed heeft zijn regels die je moet respecteren.

In woon­ge­bied dien je reke­ning te hou­den met een mini­ma­le afstand van 2 meter. En wan­neer je meer­de­re hoog­stam bomen aan­plant in groep, dan res­pec­teer je best een afstand van 3 meter (hoe­wel dit ook 2 meter mag zijn sinds de nieu­we wet­ge­ving “Goederen” in het bur­ger­lijk wetboek).

 

Kan je bomen planten in de zomer?

Bomen met blo­te wor­tel kan je niet in de zomer aan­plan­ten. Deze bomen zou­den te wei­nig wor­tels heb­ben om in hun vocht­be­hoef­te te voor­zien gedu­ren­de de zomer. Bomen in pot kan je even­tu­eel wel aan­plan­ten in de zomer, maar is des­on­danks niet aan te raden. Je gaat ze dan goed moten opvol­gen en tij­dig water moe­ten geven.

 

Waar mag je een boom planten in de tuin?

Je mag haast over­al in je tuin bomen plan­ten. Je moet er alleen voor zor­gen dat je de wet­te­lij­ke plant­af­stan­den res­pec­teert en geen buren­hin­der ver­oor­zaakt. De wet­te­lij­ke plant­af­stan­den vind je in het Burgerlijk wet­boek “Goederen”, arti­kel 3.133 en 3.134.

 

Hoe lang duurt het voor een boom aanslaat?

Bomen moe­ten haast onmid­del­lijk aan­slaan na het aan­plan­ten. De boom moet in de len­te zijn bla­de­ren laten uit­lo­pen, net zoals ande­re bomen dat doen. Niet iede­re soort is natuur­lijk even snel dan een ande­re soort en ook gene­tisch is er een ver­schil. Maar als er wei­nig blaad­jes aan de boom komen en de twij­gen niet groei­en in leng­te, is er iets mis.

Lees zeker ook de vol­gen­de veel gestel­de vraag hierover.

 

Hoe diep plant je een boom?

Bomen mag je niet te diep plan­ten. Want dan heeft de boom niet vol­doen­de zuur­stof beschik­baar aan zijn wor­tels en kan de pas geplan­te boom geen nieu­we wor­tels maken. En ster­ven bestaan­de wor­tels af. Wat ramp­za­lig is en de boom afsterft.

 

Wat kost een boom planten?

Een boom plan­ten kost meest­al niet veel geld. Hoe klei­ne de boom en hoe meer alge­meen de soort­keu­ze, hoe goed­ko­per. Plant je gro­te bomen of exclu­sie­ve soor­ten of meer­stam­mi­ge bomen, dan kan de inves­te­ring oplo­pen. De prijs vari­eert over het alge­meen tus­sen de € 250 en € 1.000 voor het plan­ten van ene boom.

 

Hoe ver moet een boom van de buren staan?

Een boom moet wet­te­lijk, vol­gens het Burgerlijk Wetboek, arti­kel 3.133, op 2 meter van de buur staan. Hoewel wij dit zelf erg kort vin­den omdat bomen nog zul­len groei­en en het best is, dat ze op ter­mijn geen last geven door over­han­gen­de tak­ken. Lees meer over plant­af­stan­den en het juri­di­sche kader.

 

Welke boom planten bij geboorte?

Veel geko­zen soor­ten zijn lin­de (Tillia) en eik (Quercus), maar je kan kie­zen wat je wenst. Deze soor­ten zijn bei­den ook geschikt om oud te wor­den en zijn boven­dien vrij kli­maat­re­sis­tent. Hou best wel reke­ning met de ruim­te die de boom later zal nodig heb­ben wan­neer deze groot is, en op eind­beeld is gekomen.

 

Welke boom planten in kleine tuin?

In een klei­ne tuin plant je best een boom­soort die niet te groot wordt, omdat de boom dan over­last geeft naar de buren. Zoals over­han­gen­de tak­ken of blad­val. Geschikte soor­ten zijn: mei­doorn, hulst, kor­noel­je, vel­des­doorn, Perzische slaap­boom, kren­ten­boom, mis­pel, laag­stam­mi­ge fruit­soor­ten en sering. Maar er zijn uiter­aard nog vele ande­re klei­ne­re boomsoorten.

Vraag het ons gerust wel­ke boom­soort geschikt is voor jouw tuin.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart