Bomen planten langsheen straatzijde tuin

Bomen plan­ten, bomen ver­plan­ten of de juis­te boom kie­zen

Een boom plan­ten of ver­plan­ten. Alles start met een goed en door­dacht plan

 

Een boom in je tuin geeft karak­ter. Maar bij het aan­plan­ten of ver­plan­ten van bomen moet je met heel wat zaken reke­ning hou­den. Daar­om is een goed en door­dacht plan nood­za­ke­lijk voor­al­eer je een boom gaat plan­ten. Kies de juis­te boom­soort voor jouw tuin en jouw bodem. Kies ook de juis­te stand­plaats voor de boom. Plant je boom in het juis­te sei­zoen en gedu­ren­de de bes­te weers­om­stan­dig­he­den voor een suc­ces­vol­le aan­plant te garan­de­ren. En koop je boom bij een kwa­li­ta­tief hoog­staan­de kwe­ker uit de buurt.

Ver­trouw daar­om op een spe­ci­a­list, zodat je inves­te­ring niet ver­lo­ren gaat.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging helpt U graag met het plan­ten of ver­plan­ten van bomen. Uw boom plan­ten wij aan in een klei­ne stads­tui­nen of een uit­ge­strek­te park­tuin. Klei­ne bomen en gro­te bomen. Steeds met de mees­te zorg!

Vraag raad én daad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree voor het cor­rect aan­plan­ten van uw boom.

 

Bomen aanplanten langsheen perceelsgrens - Ilex aquifolium

Aan­plant van een rij Ilex aqui­fo­li­um langs­heen de per­ceels­grens en het heraan­leg­gen van de strook gazon ernaast. De jon­ge bomen komen finaal in een strook strooi­sel­laag te staan.

 

Bomen aanplanten met blote wortel

Uit­ge­leg­de en gesor­teer­de jon­ge klei­ne bomen voor een aan­plant met blo­te wor­tel in de win­ter­pe­ri­o­de. De wor­tels moe­ten steeds voch­tig gehou­den wor­den, anders dro­gen ze uit door de wind en de zon.

 

Uitzetten en sorteren voor aanplanten bomen en struiken

Het plant­goed wordt gecon­tro­leerd op kwa­li­teit en uit­ge­zet in de juis­te plant­vak­ken bij het aan­plan­ten van de bomen en strui­ken in de bor­ders van de tuin.

Uitzetten van plantgoed tijdens bomen en struiken aanplanten

 

Bomen ver­plan­ten vraagt om een gron­di­ge voor­be­rei­ding

 

Een boom ver­plan­ten doe je niet zomaar. Dat is net het­zelf­de als bij bomen aan­plan­ten. Heel wat fac­to­ren beïn­vloe­den de kan­sen op een suc­ces­vol­le ver­plan­ting. Laat het ver­plan­ten van je bomen dus over aan een spe­ci­a­list. Zo ver­mijd je het risi­co dat je inspan­nin­gen een maat voor niets zijn. Wij berei­den zowel je boom als de nieu­we stand­plaats en bodem gron­dig voor op de ver­plan­ting. Dit gefa­seerd voor­be­rei­dings­pro­ces kan tot wel een jaar tijd in beslag nemen bij gro­te bomen. Maar het garan­deert het suc­ces­vol ver­plan­ten van uw boom.

Net zoals bij bomen aan­plan­ten, denk je best goed na over de nieu­we stand­plaats die de te ver­plan­ten boom gaat krij­gen.

Boom ver­plan­ten? Vraag vrij­blij­vend advies

 

 

Stand­plaats­ver­be­te­ring van bomen

 

De kwa­li­tiet van de stand­plaats van een boom is één van de belang­rijk­ste zaken om de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van een boom te garan­de­ren. Zo zal een boom met een gro­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, een humus­rij­ke en bla­drij­ke bodem in zijn boom­spie­gel het veel beter doen kwa groei en con­di­tie dan een boom met als stand­plaats een betegle­de stoep zon­der eni­ge bodem, en met alleen maar ver­har­ding rond de boom.

Een pro­ble­ma­ti­sche stand­plaats kan ook ont­staan door ver­dich­ting van de bodem door ver­keer over de wor­tel­zo­ne van de boom of enkel gazon als onder­be­plan­ting onder de boom.

Het weg­ne­men van alle sto­ren­de fac­to­ren en het opti­ma­li­se­ren van de stand­plaats voor nor­ma­le ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den noemt men stand­plaats­ver­be­te­ring.

Voor­al­eer een boom te ver­plan­ten, dient een stand­plaats over­wo­gen te wor­den. Om de te ver­plan­ten boom terug in goe­de con­di­tie te bren­gen en zo een suc­ces­vol­le ver­plan­ting te kun­nen garan­de­ren.

Meer infor­ma­tie over stand­plaats­ver­be­te­ring.

 

 

Bomen kie­zen: bezoek onze show­tuin in Beer­zel

 

De juis­te bomen kie­zen voor je tuin is geen sine­cu­re. Zoek je een boom voor een com­pac­te stads­tuin of een uit­ge­strek­te park­tuin? Ga jij je bomen plan­ten in zand­grond of in klei­grond? En zul­len je bomen dicht bij je woning of tus­sen ande­re bomen staan? Laat je advi­se­ren door jouw boom­ver­zor­ger met ken­nis van zaken: b‑Tree. Wij luis­te­ren aan­dach­tig naar jouw wen­sen en gid­sen jou vak­kun­dig naar de juis­te bomen voor je tuin – voor een groen, onder­houds­vrien­de­lijk resul­taat.

Bomen kie­zen? Bezoek onze show­tuin van 11.000 m² met de mooi­ste bomen, per­ken en plan­ten te Beer­zel. Of onze park­tuin te Heist-op-den-Berg.

Twij­fels over wel­ke boom geschikt is voor jouw tuin? Bezoek onze show­tuin in Beer­zel – inclu­sief impo­san­te vij­ver – en zie met eigen ogen het ver­schil. Van soli­tai­re inland­se bomen tot een waai­er aan bomen en strui­ken voor duur­zaam bos­be­heer. Kij­ken en kie­zen kan hier naar har­ten­lust mid­den de prach­ti­ge beplan­tin­gen en bomen, bor­ders en per­ken. Laat je dus vol­op inspi­re­ren en advi­se­ren voor je klei­ne stads­tuin of uit­ge­strek­te kas­teel­tuin. Het uiterst geva­ri­eer­de, strak­ke kleu­ren­pa­let toont hoe ook jouw tuin rust en genot kan bren­gen.

Maak nu een afspraak voor jouw tuin­be­zoek in Beer­zel

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend