Boom­be­scher­mings­plan voor wer­ken rond bomen

Wel­kom op onze web­pa­gi­na over het boom­be­scher­mings­plan om bomen te bescher­men op de bouw­werf of ande­re bouwlocaties.

We beschrij­ven wat ons boom­be­scher­mings­plan omvat. Van­af alle voor­af­gaan­de­lij­ke onder­zoe­ken en effec­tie­ve maat­re­ge­len. Tot het beëin­di­gen van de wer­ken en de nazorg voor de bomen. Om de bestaan­de bomen maxi­maal te kun­nen behou­den op lan­ge termijn.

Ons boom­be­scher­mings­plan beschrijft in detail alle stap­pen die gedu­ren­de de gan­se peri­o­de van de wer­ken nodig zijn.

 

 

 

Waar­om een boombeschermingsplan?

 

Een effec­tief boom­be­scher­mings­plan is van cru­ci­aal belang om het wel­zijn en behoud van bomen op lan­ge ter­mijn te waar­bor­gen. Omdat zowel boven­grond­se als onder­grond­se scha­de aan de bomen moet voor­ko­men worden.

Bomen vor­men een essen­ti­eel onder­deel van onze leefomgeving.

Ze bie­den scha­duw, zui­ve­ren de lucht, bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit. En dra­gen bij aan het esthe­ti­sche karak­ter van ste­den, dor­pen en woonomgevingen.

Het belang van het bescher­men en ver­zor­gen van bestaan­de bomen is steeds dui­de­lij­ker. Zeker wan­neer je wer­ken gaat uit­voe­ren in de buurt van bomen.

En dan heb je nu een­maal een boom­be­scher­mings­plan nodig. Omdat er altijd vele betrok­ken par­tij­en zijn. Zoals de bouw­heer, aan­ne­mer, nuts­maat­schap­pij­en, grond­wer­ker, tuin­aan­leg­ger, en ga zo maar door.

En ieder­een moet weten wat mag, niet mag en moet, om scha­de te voorkomen.

 

 

Wat is een boombeschermingsplan?

 

Een boom­be­scher­mings­plan is een stra­te­gisch plan. Dat is ont­wor­pen om bestaan­de bomen, te behou­den, bescher­men en behe­ren bin­nen een spe­ci­fiek gebied. Zoals een stad, park, bouw­ter­rein, bron­be­ma­ling zone, of natuur­ge­bied. En om de bomen hun gezond­heid, vei­lig­heid en groei­mo­ge­lijk­he­den te waar­bor­gen. Ondanks moge­lij­ke bedrei­gin­gen zoals bouw­werk­zaam­he­den, ziek­ten, pla­gen, of ande­re men­se­lij­ke activiteiten.

Een boom­be­scher­mings­plan omvat onder­zoe­ken, zoals deze in een Bomen Effect Ana­ly­se en de spe­ci­fie­ke bij­ko­men­de bescher­mings­maat­re­ge­len. Die moe­ten geno­men wor­den om ervoor te zor­gen dat bomen goed kun­nen gedij­en en geen scha­de onder­vin­den. Zelfs te mid­den van al de men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten en ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den, die een bouw­werf of bouw­pro­ject met zich mee brengen.

 

TIP

Betrek ons zo vroeg moge­lijk bij jouw pro­ject. Dan kun­nen we nog de mees­te impact hebben.

En kun­nen we je geld bespa­ren, omdat nog niet alle beslis­sin­gen in het ont­werp finaal zijn.

Ook kun­nen we het mees­te bete­ke­nen voor het gezond behoud van de bestaan­de bomen.

 

 

Waar­uit bestaat ons boombeschermingsplan?

 

Inven­ta­ri­sa­tie, boom­in­spec­tie en diagnose

Eerst wor­den gron­di­ge boom­in­spec­ties of VTA-con­tro­les uit­ge­voerd door onze gekwa­li­fi­ceer­de boom­ver­zor­gers. Ze vor­men de basis van het boombeschermingsplan.

Dit omvat zowel het iden­ti­fi­ce­ren en inven­ta­ri­se­ren van alle bestaan­de bomen. En ook even­tu­eel de loca­ties die oppor­tu­ni­tei­ten bie­den om nieu­we bomen aan te planten.

Van de bestaan­de bomen wor­den de boom­con­di­tie, omvang en  alle even­tu­e­le gebre­ken, zoals ziek­ten, struc­tuur­pro­ble­men, schim­mel­aan­tas­tin­gen en der­ge­lij­ke geno­teerd. Ook ande­re gezond­heids­kwes­ties die de bomen hun toe­komst­ver­wach­ting beïn­vloe­den nemen we mee. Zo voe­ren wij ook een Picus geluids­to­mo­gra­fie uit als nader onder­zoek nodig is.

Daar­naast bepa­len we de waar­de van de bomen. Deze boom­taxa­tie dient als nul­me­ting in geval er toch scha­de zou optreden.

 

Bepa­len van de boom­be­scher­mings­zo­nes en boomverankeringszone

We defi­ni­ë­ren aan de hand van de boom­in­ven­ta­ri­sa­tie zowel de bescher­mings­zo­nes als de boom­ver­an­ke­rings­zo­ne. Die we mee aan­dui­den op de kaart.

De boom­be­scher­mings­zo­ne is de zone rond de bomen die je gaat afscher­men om fysie­ke scha­de te voor­ko­men tij­dens wer­ken in de buurt van de bomen. Deze zone houdt reke­ning met de wor­tel­zo­ne en de ruim­te die bomen nodig heb­ben om te groei­en zon­der beperkingen.

De boom­ver­an­ke­rings­zo­ne is de mini­ma­le wor­tel­zo­ne die een boom nodig heeft om nooit in sta­bi­li­teits­pro­ble­men te raken. Bin­nen deze zone mogen nooit wor­tels gesnoeid wor­den. Anders kan de boom met mecha­ni­sche insta­bi­li­teit te maken krijgen.

 

Aftoet­sing ten opzich­te van het pro­ject en de haalbaarheid

Nadien maken we een syn­the­se­kaart van de inven­ta­ri­sa­tie­plan­nen en de bouw­plan­nen. Op die manier iden­ti­fi­ce­ren we moge­lij­ke pro­ble­men, waar bomen en bouw­wer­ken met elkaar in con­flict komen.

Dit betreft nog voor­na­me­lijk een desktop­stu­die. Uiter­aard met gege­vens uit het veld van de inven­ta­ri­sa­tie en de bouwplannen.

Het effec­tief boom­be­scher­mings­plan houdt ook reke­ning met de omrin­gen­de omge­ving, zoals gebou­wen, wegen, water en infrastructuur.

 

Wor­tel­on­der­zoek en onder­zoek bewortelingspatroon

Omdat bij de oprich­ting van een bouw­werk er steeds wer­ken gebeu­ren in de bodem, moet je weten waar er zich boom­wor­tels bevin­den en hoe groot ze zijn.

Gro­te boom­wor­tels mag je niet snoei­en en hun aan­we­zig­heid bepa­len mee het bouwplan.

Klei­ne­re dia­me­ters van wor­tels snoei­en we pre­ven­tief, net zoals bij het snoei­en van de kruin, zodat er zich nieu­we fij­ne wor­tels kun­nen vor­men. Waar­door de boom zich tij­dig kan aan­pas­sen aan de nieu­we situatie.

De onder­grond­se groei­ruim­te van de boom bescher­men we om wor­tel­pro­ble­men en ver­sto­rin­gen in de bodem te voorkomen.

 

Snoei­plan­nen

Omdat er boven­gronds vaak tak­ken in de weg komen te zit­ten voor het oprich­ten van het gebouw, of omdat er machi­nes moe­ten kun­nen wer­ken, is snoei van de kroon soms nodig. Deze snoei beschrij­ven we nauw­keu­rig, net als de uit­voe­ring ervan ver­zor­gen we deskundig.

 

Beheer­stra­te­gie­ën

Alle ver­schil­len­de beheer­stra­te­gie­ën zet­ten we nauw­keu­rig op papier. En deze zijn afhan­ke­lijk van de staat en behoef­ten van elke indi­vi­du­e­le boom.

Het betreft:

 

Water­be­heer

Spe­ci­fiek bij pro­jec­ten met bron­be­ma­ling gaan we na hoe ver de invloeds­sfeer van de bema­ling reikt. En aan de hand van het bewor­te­lings­pa­troon in de bodem, gaan we de bomen bewa­te­ren en monitoren.

Zowel te wei­nig water, als teveel water is scha­de­lijk voor de bomen. Het water­be­heer­plan beschrijft hoe je ervoor zorgt dat de bomen op het juis­te moment de cor­rec­te hoe­veel­heid water krijgen.

 

Sen­si­bi­li­se­ring of bewustwording

We cre­ë­ren bewust­wor­ding bin­nen de loka­le gemeen­schap over het belang van bomen en hoe ze als bewo­ners kun­nen bij­dra­gen aan het boom­be­scher­mings­plan. We orga­ni­se­ren edu­ca­tie­ve momen­ten, even­tu­eel samen met de stad of bouw­heer, om men­sen te infor­me­ren over de plan­nen en de gemaak­te keuzes.

Dit helpt bij het aan­vaar­den en omgaan met de wij­zi­gin­gen die een pro­ject met zich mee brengen.

 

Regel­ma­ti­ge eva­lu­a­tie en bijstelling

Een boom­be­scher­mings­plan is dyna­misch, we vol­gen het op en stel­len het regel­ma­tig bij na eva­lu­a­ties tij­dens de wer­ken. Omwil­le van ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den, wij­zi­gin­gen in con­di­tie van bomen, de weers­om­stan­dig­he­den of de bouw­wer­ken zelf, is het belang­rijk tij­dig te rea­ge­ren en in te grij­pen. Zodat het boom­be­scher­mings­plan effec­tief blijft en zijn doel bereikt.

De opvol­ging gebeurt door onze tree mana­ger die alles bespreekt met de betrok­ken par­tij­en en rapporteert.

Boom­mo­ni­to­ring in het boombeschermingsplan

Een regel­ma­ti­ge moni­to­ring van de gezond­heid van de bomen is essen­ti­eel om vroeg­tij­dig te kun­nen ingrij­pen bij even­tu­e­le pro­ble­men. Dit omvat het obser­ve­ren van blad­kleur, blad­val, tak­sterf­te en ande­re teke­nen van moge­lij­ke stress. Door pro­ac­tie­ve maat­re­ge­len te nemen, zoals ingrij­pen op de irri­ga­tie, de bron­be­ma­ling, groei­plaats­ver­be­te­rin­gen, of de boom­be­scher­mings­zo­ne ver­min­de­ren we pro­ble­men voor­dat ze ern­sti­ger worden.

 

 

Tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties die hel­pen bij boombeschermingsplannen

 

Via onder­aan­ne­ming kun­nen we beschik­ken over moder­ne tech­no­lo­gie­ën, zoals LIDAR 3D-scan­ners, dro­nes en grond­ra­dar of bodem­ra­dar, om nauw­keu­ri­ge gege­vens te ver­za­me­len over de boom en zijn bewortelingspatroon.

Deze gege­vens kun­nen ver­vol­gens wor­den gea­na­ly­seerd in het kader van het pro­ject en de haal­baar­heid van oplossingen.

 

 

Wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen ver­ei­sen vaak een boombeschermingsplan

 

Omwil­le van bestem­mings­plan­nen en ver­gun­nings­ei­sen is het vaak nodig een boom­be­scher­mings­plan op te stel­len. Omdat de bestaan­de bomen maxi­maal moe­ten behou­den blijven.

Soms is het moge­lijk om bouw­ont­wer­pen gefun­deerd aan te pas­sen om bomen te kun­nen behou­den. Wat waar­de­vol is voor zowel het mili­eu als het esthe­ti­sche aspect van de omgeving.

 

 

Eco­no­mi­sche voor­de­len van een boombeschermingsplan

 

Naast eco­lo­gi­sche en esthe­ti­sche voor­de­len geven goed onder­hou­den bomen met toe­komst­per­spec­tief ook eco­no­mi­sche voordelen.

Bomen ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed, ver­min­de­ren ener­gie­kos­ten door scha­duw en ver­min­de­ren water­over­last door het absor­be­ren van regen­wa­ter en storm­wa­ter runoff.

Een goed door­dacht boom­be­scher­mings­plan met een goe­de onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting kan dus indi­rect bij­dra­gen aan de loka­le economie.

 

 

Samen­wer­king met onze cer­ti­fied tree mana­ger en ande­re experten

 

Een boom­be­scher­mings­plan ver­eist samen­wer­king met gekwa­li­fi­ceer­de boom­ver­zor­gers en ande­re experts.

Ken­nis over de fysi­o­lo­gi­sche wer­king van bomen, de behoef­ten van bomen om ze te kun­nen laten ont­wik­ke­len en de moge­lijk­he­den om ze te bescher­men, lei­den tot een duur­zaam eindresultaat.

Onze cer­ti­fied tree mana­ger werkt samen met archi­tec­ten, inge­ni­eurs, land­schaps­ar­chi­tec­ten en eco­lo­gen. Hun inzich­ten en ken­nis dra­gen samen bij aan een duur­za­me aan­pak van de bomen.

 

 

Toe­komst­per­spec­tief

 

Naar­ma­te ste­de­lij­ke gebie­den groei­en en de impact van kli­maat­ver­an­de­ring toe­neemt, wordt een effec­tief boom­be­scher­mings­plan steeds belang­rij­ker. Het behoud van bomen is niet alleen een taak voor de over­heid, maar ook voor indi­vi­du­en en orga­ni­sa­ties. Met een geza­men­lij­ke inspan­ning kun­nen we onze ste­den groen hou­den en de vele voor­de­len van bomen voor de komen­de gene­ra­ties veiligstellen.

Een door­dacht boom­be­scher­mings­plan is van onschat­ba­re waar­de voor het behoud van onze kost­ba­re bomen. Door mid­del van zorg­vul­di­ge inspec­ties, gepas­te behan­de­lin­gen en het bewust­zijn van hun omge­ving, kun­nen we ervoor zor­gen dat toe­kom­sti­ge gene­ra­ties kun­nen blij­ven genieten.

Een goed uit­ge­voerd boom­be­scher­mings­plan gaat ver­der dan alleen het behoud van indi­vi­du­e­le bomen. Het draagt bij aan een gezon­de leef­om­ge­ving, bevor­dert bio­di­ver­si­teit, ver­fraait onze omge­ving en draagt bij aan de kwa­li­teit van ons leven.

Het is onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om de schoon­heid en func­ti­o­na­li­teit van bomen te behou­den en te koes­te­ren, en met een goed door­dacht boom­be­scher­mings­plan kun­nen we deze mis­sie met suc­ces volbrengen.

Een goed boom­be­scher­mings­plan com­bi­neert weten­schap­pe­lij­ke ken­nis, tech­ni­sche exper­ti­se en loka­le inzich­ten om een geba­lan­ceer­de aan­pak te bie­den. Die zowel de bomen als de omge­ving ten goe­de komen.

Het is belang­rijk om samen te wer­ken met alle vak­be­kwa­me ambach­ten en gemeen­schap­pen om een suc­ces­vol plan te ont­wik­ke­len en uit te voeren.

 

 

Neem van­daag nog con­tact met ons op voor jouw boombeschermingsplan!

 

Als je op zoek bent naar een pro­fes­si­o­neel boom­be­scher­mings­plan voor wer­ven of bouw­pro­jec­ten, ben je bij ons aan het juis­te adres.

Neem con­tact met ons op om je pro­ject te bespre­ken en te ont­dek­ken hoe we je kun­nen hel­pen bij het behoud van waar­de­vol­le bomen tij­dens bouwactiviteiten.

Samen kun­nen we een duur­za­me toe­komst cre­ë­ren waar­in bomen en con­struc­ties hand in hand gaan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart