Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten

Boombeschermingsplan voor werken rond bomen

Welkom op onze web­pa­gi­na over het boom­be­scher­mings­plan om bomen te bescher­men op de bouw­werf of ande­re bouwlocaties.

We beschrij­ven wat ons boom­be­scher­mings­plan omvat. Vanaf alle voor­af­gaan­de­lij­ke onder­zoe­ken en effec­tie­ve maat­re­ge­len. Tot het beëin­di­gen van de wer­ken en de nazorg voor de bomen. Om de bestaan­de bomen maxi­maal te kun­nen behou­den op lan­ge termijn.

Ons boom­be­scher­mings­plan beschrijft in detail alle stap­pen die gedu­ren­de de gan­se peri­o­de van de wer­ken nodig zijn.

 

 

 

Waarom een boombeschermingsplan?

 

Een effec­tief boom­be­scher­mings­plan is van cru­ci­aal belang om het wel­zijn en behoud van bomen op lan­ge ter­mijn te waar­bor­gen. Omdat zowel boven­grond­se als onder­grond­se scha­de aan de bomen moet voor­ko­men worden.

Bomen vor­men een essen­ti­eel onder­deel van onze leefomgeving.

Ze bie­den scha­duw, zui­ve­ren de lucht, bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit. En dra­gen bij aan het esthe­ti­sche karak­ter van ste­den, dor­pen en woonomgevingen.

Het belang van het bescher­men en ver­zor­gen van bestaan­de bomen is steeds dui­de­lij­ker. Zeker wan­neer je wer­ken gaat uit­voe­ren in de buurt van bomen.

En dan heb je nu een­maal een boom­be­scher­mings­plan nodig. Omdat er altijd vele betrok­ken par­tij­en zijn. Zoals de bouw­heer, aan­ne­mer, nuts­maat­schap­pij­en, grond­wer­ker, tuin­aan­leg­ger, en ga zo maar door.

En ieder­een moet weten wat mag, niet mag en moet, om scha­de te voorkomen.

 

Vincent Lembrechts
Vincent Lembrechts
31 Mei 2024
Bert is 7 op 7 bereikbaar voor het juiste boomadvies. Bij de inspectie van onze bomen werden we zeer goed geadviseerd om op lange termijn een mooie tuin te behouden.
Anke Dewin
Anke Dewin
2 November 2023
Ik wil graag mijn enthousiasme delen over b-Tree Boomverzorging. Als natuurliefhebber ben ik altijd op zoek naar experts die met toewijding bomen verzorgen. b-Tree heeft me positief verrast. Hier zijn enkele diensten waarmee ze mij al hebben geholpen: - Bomen kappen en vellen: Veilig en efficiënt verwijderen van bomen. - Bomen planten: Bijdragen aan een groenere toekomst door nieuwe bomen te planten. - Bomen snoeien en onderhouden: Deskundig snoeiwerk voor gezonde en mooie bomen. - Boomtaxatie en waardebepaling. - Groeiplaatsverbetering: Ze zorgen voor een optimale groeiplaats voor bomen. Enkele van mijn bomen waren niet gezond meer, dankzij de toegepaste groeiplaatsverbeteringen zijn ze weer aan het herstellen. - Boomveiligheidscontrole: Regelmatige inspecties om bomen veilig te houden. - Stormschade opruimen: Snel en efficiënt reageren bij stormschade. b-Tree is niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk betrokken bij de natuur. Ik heb hun diensten zelf ervaren en ben onder de indruk van hun deskundigheid en toewijding aan bomen. Groet, Anke
Dave
Dave
21 Oktober 2023
Zeer professionele aanpak van ons boomprobleem. Omdat het probleem vrij dringend was, werd er snel tijd gemaakt om ons verder te helpen. Het valt onmiddellijk op dat de mensen van B-tree goed weten waar ze mee bezig zijn. Onze ervaring was op alle vlakken zeer positief. Ook voor de opvolging en de nazorg van de boom kunnen we bij hen terecht. B-tree beschikt ook over de Europese certificaten. (ETW & ETT) Hun expertise zorgt voor een gedetailleerde onderbouwde boomanalyse. (boomschade)
G Recour
G Recour
20 Oktober 2023
Degelijk en betrouwbaar bedrijf.De ploeg, die een gevaarlijke noodkap moest uitvoeren, werkte uitstekend samen
Myriam Leroux
Myriam Leroux
28 September 2023
Prima werk op een heel moeilijke plaats ( kleine stadstuin en hoge boom). Jullie hebben zelfs nog een stuk van de boom kunnen redden. Wij en de vogels zijn jullie dankbaar.
Eddy Van Brussel
Eddy Van Brussel
6 September 2023
Wij hebben contact opgenomen met b-Tree om de toestand van onze prachtige pseudoacacia te laten controleren. Wij kregen, na een grondig onderzoek, een verslag met bijbehorend boom advies. Wat snoeiwerken werden uitgevoerd en een kroonanker werd geplaatst op een professionele manier. De werkzaamheden werden vakkundig uitgevoerd, alles werd mooi opgeruimd en netjes achtergelaten. Wij zijn onder de indruk van het werk en heel blij met het resultaat. Top team! Eddy & Anne
Kjel Dupon
Kjel Dupon
11 Mei 2023
Bert is enorm correct en stipt. Je kunt op hem rekenen.
Anneke Van Suetendael
Anneke Van Suetendael
8 Mei 2023
super professioneel , uitstekende kennis en ook een natuurvriend!
Joeri Clerckx
Joeri Clerckx
21 April 2023
Zeer professionele aanpak met kennis van zaken.

Wat is een boombeschermingsplan?

 

Een boom­be­scher­mings­plan is een stra­te­gisch plan. Dat is ont­wor­pen om bestaan­de bomen, te behou­den, bescher­men en behe­ren bin­nen een spe­ci­fiek gebied. Zoals een stad, park, bouw­ter­rein, bron­be­ma­lings­zo­ne, of natuur­ge­bied. En om de bomen hun gezond­heid, vei­lig­heid en groei­mo­ge­lijk­he­den te waar­bor­gen. Ondanks moge­lij­ke bedrei­gin­gen zoals bouw­werk­zaam­he­den, ziek­ten, pla­gen, of ande­re men­se­lij­ke activiteiten.

Een boom­be­scher­mings­plan omvat onder­zoe­ken, zoals deze in een Bomen Effect Analyse en de spe­ci­fie­ke bij­ko­men­de bescher­mings­maat­re­ge­len. Die moe­ten geno­men wor­den om ervoor te zor­gen dat bomen goed kun­nen gedij­en en geen scha­de onder­vin­den. Zelfs te mid­den van al de men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten en ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den, die een bouw­werf of bouw­pro­ject met zich mee brengen.

 

TIP

Betrek ons zo vroeg moge­lijk bij jouw pro­ject. Dan kun­nen we nog de mees­te impact hebben.

En kun­nen we je geld bespa­ren, omdat nog niet alle beslis­sin­gen in het ont­werp finaal zijn.

Ook kun­nen we het mees­te bete­ke­nen voor het gezond behoud van de bestaan­de bomen.

 

 

Waaruit bestaat ons boombeschermingsplan?

 

Inventarisatie, boominspectie en diagnose

Eerst wor­den gron­di­ge boom­in­spec­ties of VTA-controles uit­ge­voerd door onze gekwa­li­fi­ceer­de boom­ver­zor­gers. Zodat je over een cor­rect data­set aan boom­ge­ge­vens beschikt, die de basis vomrt van het boom­be­scher­mings­plan. En waar­door je later je juis­te beslis­sin­gen kan nemen inza­ke maat­re­g­le­nen. En het al dan niet behou­den van bepaal­de bomen.

Dit gedeel­te omvat zowel het iden­ti­fi­ce­ren en inven­ta­ri­se­ren van alle bestaan­de bomen. En ook even­tu­eel de loca­ties die oppor­tu­ni­tei­ten bie­den om nieu­we bomen aan te planten.

Van de bestaan­de bomen wor­den de boom­con­di­tie, omvang en  alle even­tu­e­le gebre­ken, zoals ziek­ten, struc­tuur­pro­ble­men, schim­mel­aan­tas­tin­gen en der­ge­lij­ke geno­teerd. Ook ande­re gezond­heids­kwes­ties die de bomen hun toe­komst­ver­wach­ting beïn­vloe­den nemen we mee. Zo voe­ren wij ook een Picus geluids­to­mo­gra­fie uit als nader onder­zoek nodig is.

Daarnaast bepa­len we de waar­de van de bomen. Deze boom­taxa­tie dient als nul­me­ting in geval er toch scha­de zou optre­den. Hierdoor is het later mak­ke­lij­ker om de aan­spra­ke­lijk­he­den ana te tonen.

 

Bepalen van de boombeschermingszones en boomverankeringszone

We defi­ni­ë­ren aan de hand van de boom­in­ven­ta­ri­sa­tie zowel de bescher­mings­zo­nes als de boom­ver­an­ke­rings­zo­ne. Die we mee aan­dui­den op de kaart.

De boom­be­scher­mings­zo­ne is de zone rond de bomen die je gaat afscher­men om fysie­ke scha­de te voor­ko­men tij­dens wer­ken in de buurt van de bomen. Deze zone houdt reke­ning met de wor­tel­zo­ne en de ruim­te die bomen nodig heb­ben om te groei­en zon­der beperkingen.

De boom­ver­an­ke­rings­zo­ne is de mini­ma­le wor­tel­zo­ne die een boom nodig heeft om nooit in sta­bi­li­teits­pro­ble­men te raken. Binnen deze zone mogen nooit wor­tels gesnoeid wor­den. Anders kan de boom met mecha­ni­sche insta­bi­li­teit te maken krijgen.

 

Aftoetsing ten opzichte van het project en de haalbaarheid

Nadien maken we een syn­the­se­kaart van de inven­ta­ri­sa­tie­plan­nen en de bouw­plan­nen. Op die manier iden­ti­fi­ce­ren we moge­lij­ke pro­ble­men, waar bomen en bouw­wer­ken met elkaar in con­flict komen.

Dit betreft nog voor­na­me­lijk een desktop­stu­die. Uiteraard met gege­vens uit het veld van de inven­ta­ri­sa­tie en de bouwplannen.

Het effec­tief boom­be­scher­mings­plan houdt ook reke­ning met de omrin­gen­de omge­ving, zoals gebou­wen, wegen, water en infrastructuur.

 

Wortelonderzoek en onderzoek bewortelingspatroon

Omdat bij de oprich­ting van een bouw­werk er steeds wer­ken gebeu­ren in de bodem, moet je weten waar er zich boom­wor­tels bevin­den en hoe groot ze zijn. Zodat je de boom­wor­tels niet gaat bescha­di­gen.

Doordat je pre­ven­tief wor­tel­on­der­zoek gaat doen op de meest belang­rij­ke plaat­sen, waar con­flict dreigt tus­sen bouw­werk­zaam­he­den en bomen, voer je een doel­ge­richt wor­tel­on­der­zoek uit. En wan­neer je bij­voor­beeld gro­te boom­wor­tels tegen komt, mag je deze niet snoei­en. Waardoor hun aan­we­zig­heid mee het bouw­plan zal bepalen.

Darentegen snoei­en we klei­ne­re dia­me­ters van wor­tels wel pre­ven­tief. Net zoals bij het snoei­en van de kruin bij­voor­beeld. Zodat er zich nieu­we fij­ne wor­tels kun­nen vor­men. Waardoor de boom zich tij­dig kan aan­pas­sen aan de nieu­we situatie.

De onder­grond­se groei­ruim­te van de boom bescher­men we om wor­tel­pro­ble­men en ver­sto­rin­gen in de bodem te voorkomen.

 

Snoeiplannen

Omdat er boven­gronds vaak tak­ken in de weg komen te zit­ten voor het oprich­ten van het gebouw, of omdat er machi­nes moe­ten kun­nen wer­ken, is snoei van de kroon soms nodig. Deze snoei beschrij­ven we nauw­keu­rig, net als de uit­voe­ring ervan ver­zor­gen we deskundig.

 

Beheerstrategieën

Alle ver­schil­len­de beheer­stra­te­gie­ën zet­ten we nauw­keu­rig op papier. En deze zijn afhan­ke­lijk van de staat en behoef­ten van elke indi­vi­du­e­le boom.

Het betreft:

 

Waterbeheer

Specifiek bij pro­jec­ten met bron­be­ma­ling gaan we na hoe ver de invloeds­sfeer van de bema­ling reikt. En aan de hand van het bewor­te­lings­pa­troon in de bodem, gaan we de bomen bewa­te­ren en monitoren.

Zowel te wei­nig water, als teveel water is scha­de­lijk voor de bomen. Het water­be­heer­plan beschrijft hoe je ervoor zorgt dat de bomen op het juis­te moment de cor­rec­te hoe­veel­heid water krijgen.

 

Sensibilisering of bewustwording

We cre­ë­ren bewust­wor­ding bin­nen de loka­le gemeen­schap over het belang van bomen en hoe ze als bewo­ners kun­nen bij­dra­gen aan het boom­be­scher­mings­plan. We orga­ni­se­ren edu­ca­tie­ve momen­ten, even­tu­eel samen met de stad of bouw­heer, om men­sen te infor­me­ren over de plan­nen en de gemaak­te keuzes.

Dit helpt bij het aan­vaar­den en omgaan met de wij­zi­gin­gen die een pro­ject met zich mee brengen.

 

Regelmatige evaluatie en bijstelling

Een boom­be­scher­mings­plan is dyna­misch, we vol­gen het op en stel­len het regel­ma­tig bij na eva­lu­a­ties tij­dens de wer­ken. Omwille van ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den, wij­zi­gin­gen in con­di­tie van bomen, de weers­om­stan­dig­he­den of de bouw­wer­ken zelf, is het belang­rijk tij­dig te rea­ge­ren en in te grij­pen. Zodat het boom­be­scher­mings­plan effec­tief blijft en zijn doel bereikt.

De opvol­ging gebeurt door onze tree mana­ger die alles bespreekt met de betrok­ken par­tij­en en rapporteert.

Boommonitoring in het boombeschermingsplan

Een regel­ma­ti­ge moni­to­ring van de gezond­heid van de bomen is essen­ti­eel om vroeg­tij­dig te kun­nen ingrij­pen bij even­tu­e­le pro­ble­men. Dit omvat het obser­ve­ren van blad­kleur, blad­val, tak­sterf­te en ande­re teke­nen van moge­lij­ke stress. Door pro­ac­tie­ve maat­re­ge­len te nemen, zoals ingrij­pen op de irri­ga­tie, de bron­be­ma­ling, groei­plaats­ver­be­te­rin­gen, of de boom­be­scher­mings­zo­ne ver­min­de­ren we pro­ble­men voor­dat ze ern­sti­ger worden.

 

 

Technologische innovaties die helpen bij boombeschermingsplannen

 

Via onder­aan­ne­ming kun­nen we beschik­ken over moder­ne tech­no­lo­gie­ën, zoals LIDAR 3D-scanners, dro­nes en grond­ra­dar of bodem­ra­dar, om nauw­keu­ri­ge gege­vens te ver­za­me­len over de boom en zijn bewortelingspatroon.

Deze gege­vens kun­nen ver­vol­gens wor­den gea­na­ly­seerd in het kader van het pro­ject en de haal­baar­heid van oplossingen.

 

 

Wettelijke verplichtingen vereisen vaak een boombeschermingsplan

 

Omwille van bestem­mings­plan­nen en ver­gun­nings­ei­sen is het vaak nodig een boom­be­scher­mings­plan op te stel­len. Omdat de bestaan­de bomen maxi­maal moe­ten behou­den blijven.

Soms is het moge­lijk om bouw­ont­wer­pen gefun­deerd aan te pas­sen om bomen te kun­nen behou­den. Wat waar­de­vol is voor zowel het mili­eu als het esthe­ti­sche aspect van de omgeving.

 

 

Economische voordelen van een boombeschermingsplan

 

Naast eco­lo­gi­sche en esthe­ti­sche voor­de­len geven goed onder­hou­den bomen met toe­komst­per­spec­tief ook eco­no­mi­sche voordelen.

Bomen ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed, ver­min­de­ren ener­gie­kos­ten door scha­duw en ver­min­de­ren water­over­last door het absor­be­ren van regen­wa­ter en storm­wa­ter runoff.

Een goed door­dacht boom­be­scher­mings­plan met een goe­de onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting kan dus indi­rect bij­dra­gen aan de loka­le economie.

 

 

Samenwerking met onze certified tree manager en andere experten

 

Een boom­be­scher­mings­plan ver­eist samen­wer­king met gekwa­li­fi­ceer­de boom­ver­zor­gers en ande­re experts.

Kennis over de fysi­o­lo­gi­sche wer­king van bomen, de behoef­ten van bomen om ze te kun­nen laten ont­wik­ke­len en de moge­lijk­he­den om ze te bescher­men, lei­den tot een duur­zaam eindresultaat.

Onze cer­ti­fied tree mana­ger werkt samen met archi­tec­ten, inge­ni­eurs, land­schaps­ar­chi­tec­ten en eco­lo­gen. Hun inzich­ten en ken­nis dra­gen samen bij aan een duur­za­me aan­pak van de bomen.

 

 

Toekomstperspectief

 

Naarmate ste­de­lij­ke gebie­den groei­en en de impact van kli­maat­ver­an­de­ring toe­neemt, wordt een effec­tief boom­be­scher­mings­plan steeds belang­rij­ker. Het behoud van bomen is niet alleen een taak voor de over­heid, maar ook voor pri­vé boo­mei­ge­na­ren en organisaties.

Zo kun­nen we met een geza­men­lij­ke inspan­ning onze ste­den groen hou­den. Waardoor we de vele voor­de­len van bomen voor de komen­de gene­ra­ties veiligstellen.

Enerzijds is een door­dacht boom­be­scher­mings­plan van onschat­ba­re waar­de voor het behoud van onze kost­ba­re bomen. Door mid­del van zorg­vul­di­ge inspec­ties, gepas­te behan­de­lin­gen en het bewust­zijn van hun omge­ving, kun­nen we ervoor zor­gen dat toe­kom­sti­ge gene­ra­ties kun­nen blij­ven genieten.

En ander­zijds gaat een goed uit­ge­voerd boom­be­scher­mings­plan ver­der dan alleen het behoud van indi­vi­du­e­le bomen. Het draagt bij aan een gezon­de leef­om­ge­ving, bevor­dert bio­di­ver­si­teit, ver­fraait onze omge­ving en draagt bij aan de kwa­li­teit van ons leven.

Het is onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om de schoon­heid en func­ti­o­na­li­teit van bomen te behou­den en te koes­te­ren, en met een goed door­dacht boom­be­scher­mings­plan kun­nen we deze mis­sie met suc­ces volbrengen.

Een goed boom­be­scher­mings­plan com­bi­neert weten­schap­pe­lij­ke ken­nis, tech­ni­sche exper­ti­se en loka­le inzich­ten om een geba­lan­ceer­de aan­pak te bie­den. Die zowel de bomen als de omge­ving ten goe­de komen.

Samenvattend is het belang­rijk om samen te wer­ken met alle vak­be­kwa­me ambach­ten, gemeen­schap­pen en opdracht­ge­vers op het gebied van boom­be­scher­ming, om suc­ces­vol bouw­plan­nen te ont­wik­ke­len en uit te voe­ren, met gezond behoud van bestaan­de bomen.

 

 

Neem vandaag nog contact met ons op voor jouw boombeschermingsplan!

 

Als je op zoek bent naar een pro­fes­si­o­neel boom­be­scher­mings­plan voor wer­ven of bouw­pro­jec­ten, ben je bij ons aan het juis­te adres.

Neem con­tact met ons op om je pro­ject te bespre­ken en te ont­dek­ken hoe we je kun­nen hel­pen bij het behoud van waar­de­vol­le bomen tij­dens bouwactiviteiten.

Samen kun­nen we een duur­za­me toe­komst cre­ë­ren waar­in bomen en con­struc­ties hand in hand gaan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart