Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Wortelonderzoek onder leiding van een tree manager bij het individueel beheer van een Acer saccharinum in het kader van een Bomen Effect Analyse.
Wortelonderzoek onder lei­ding van een tree mana­ger bij het indi­vi­du­eel beheer van een Acer sac­cha­ri­num in het kader van een Bomen Effect Analyse.

Wat is een Tree Manager en wat zijn zijn skills?

Wat is een tree manager en wat doet hij?

Een tree mana­ger is een gewo­ne boom­ver­zor­ger kan je den­ken, maar het ver­schil tus­sen een boom­be­heer­der of tree mana­ger en een boom­ver­zor­ger ligt in de aard en het niveau van hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den en taken.

Beide beroe­pen spe­len een belang­rij­ke rol in het beheer en onder­houd van bomen, maar ze heb­ben ver­schil­len­de focus­ge­bie­den en ver­ei­sen daar­om ver­schil­len­de vaar­dig­he­den en kennis.

Een tree mana­ger heeft een bre­der en vaak meer stra­te­gisch gericht taken­pak­ket. De rol van de tree mana­ger omvat over­we­gend het beheer van een geheel bomen­be­stand in een bepaal­de omge­ving, zoals een stad of een groot park.

 

 

Praktisch

Een tree mana­ger ont­fermt zich ook wel over indi­vi­du­e­le bomen. Maar meer over de gro­te­re bomen­be­stan­den, zoals bij ste­de­lijk boom­be­heer of Urban Forestry.

De tree mana­ger met zijn team doet en super­vi­seert het onder­zoek van bomen, de ana­ly­se en ver­wer­king van de ver­za­mel­de gege­vens, en zorgt voor het gepas­te boom­ad­vies en boombeheer.

Daarnaast kan je beroep doen op een tree mana­ger voor het gestruc­tu­reerd aan­pak­ken van boom­tech­ni­sche vraag­stuk­ken. Zoals de bere­ke­ning en ont­werp van groei­plaats­in­rich­tin­gen en het geor­ga­ni­seerd plan­nen en aan­stu­ren van ste­de­lij­ke groen­dien­sten, hun uit­voer­ders en boomverzorgers.

Een tree mana­ger beschikt, naast zijn prak­ti­sche erva­ring in de uit­voe­ren­de en advi­se­ren­de boom­ver­zor­ging, dan ook over een breed gala aan skills. Zoals com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den, orga­ni­sa­tie­ta­lent en een bre­de waai­er aan kennis.

 

Kennisdomeinen van een tree manager

 • ana­to­mie en mor­fo­lo­gie van bomen,
 • fysi­o­lo­gie van bomen,
 • bodem-voedselweb en het belang van schimmels,
 • bodem­kun­de (abi­o­tiek en bio­tiek) en groeiplaatsonderzoek,
 • kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen en ARCHI,
 • wor­tel­on­der­zoek,
 • soor­ten­ken­nis en hun toepassing,
 • SB250 (Standaard Bestek 250).

 

Vaardigheden tree manager

 

Overzicht totaal bomenbestand en de toestand ervan

De Tree Manager heeft voor­al een zeer goed over­zicht over het tota­le plaat­je bij het boom­be­heer. Zowel boom­tech­nisch, orga­ni­sa­to­risch als bud­get­tair. Hij weet hoe, en met wel­ke tools hij de juis­te pri­o­ri­tei­ten kan en moet stel­len, in func­tie van het beoog­de streef­doel op lan­ge termijn.

 

 

Stedelijk groen, urban forestry en de tree manager als lead

Urban fore­stry of stads­bos­bouw ver­taald uit https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Urban_forestry  is:

“De ver­zor­ging en het beheer van indi­vi­du­e­le bomen en boom­po­pu­la­ties in ste­de­lij­ke omge­vin­gen met als doel het ver­be­te­ren van het ste­de­lijk mili­eu. Stadsbosbouw omvat zowel plan­ning als beheer, inclu­sief de plan­ning van zorg- en onder­houds­werk­zaam­he­den aan het stadsbos.[1]

Stadsbosbouw pleit voor de rol van bomen als cru­ci­aal onder­deel van de ste­de­lij­ke infra­struc­tuur. Stedelijke boom­ver­zor­gers plan­ten en onder­hou­den bomen, onder­steu­nen het behoud van bomen en bos­sen, doen onder­zoek en pro­mo­ten de vele voor­de­len die bomen bie­den. Stadsbosbouw wordt beoe­fend door gemeen­te­lij­ke en com­mer­ci­ë­le boom­ver­zor­gers, gemeen­te­lij­ke en nuts­bos­bou­wers, mili­eu­be­leids­ma­kers, stads­plan­ners, advi­seurs, opvoe­ders, onder­zoe­kers en activisten.”

[1] Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 695. ISBN 978 – 0415862875.

Urban Forestry legt  de focus op het ste­de­lij­ke bos­be­heer met als doel de eco­sys­teem­dien­sten van dit ste­de­lijk bos te ver­be­te­ren. Het is niet het­zelf­de als boom­ver­zor­ging. Urban fore­stry gaat ver­der dan het beheer van indi­vi­du­e­le bomen alleen, het over­schouwt het gan­se plaat­je op ste­de­lijk niveau.

 

 

Een meer beknopte definitie van Urban Forestry en hun ecosysteemdiensten

(citaat cur­sus Urban fore­stry I – ‘leef­om­ge­ving’ eco­sys­teem­dien­sten – ver­ant­woor­de­lij­ke: ir. Bregt Roobroeck – Biotechniek
Bachelor in de agro- en bio­tech­no­lo­gie – Academiejaar: 2021 – 2022):

“Urban fore­stry of ste­de­lijk bos­be­heer is de weten­schap, tech­no­lo­gie en kun­de van het behe­ren van bomen en hun eco­sys­teem­dien­sten in een ste­de­lij­ke omgeving.”

De Tree Manager is de per­soon die beschikt over al deze skills om het Urban Forest, samen met de bij­ho­ren­de eco­sys­teem­dien­sten goed te beheren.

Stedelijk groen en de stad als bos en bos­sen in de stad (bei­den zijn moge­lijk), wor­den als­maar belang­rij­ker. Dit om een ant­woord te bie­den op de vele uit­da­gin­gen die een stad met de hui­di­ge kli­maat­ver­an­de­ring vraagt. En om op die manier, met het voor­deel van de eco­sys­teem­dien­sten die bomen leve­ren, de stad meer leef­baar te maken voor mens en dier.

 

Welke ecosysteemdiensten leveren bomen?

 • Leveren van scha­duw en bescher­ming tegen het hitte-eilandeffect,
 • Ze geven ver­koe­ling van de omge­ving (dit is niet het­zelf­de als scha­duw gele­verd door de boom) door ver­dam­ping van water via de bla­de­ren waar­door de omge­vings­tem­pe­ra­tuur daalt,
 • Bomen voor­zien in een plek voor meer soci­aal con­tact (zit­bank in de buurt van monu­men­ta­le boom),
 • Ze voor­zien in habi­tat voor insec­ten, vogels en ande­re dieren,
 • Door hun groei­plaat­sen bie­den bomen bescher­ming tegen over­stro­ming door de natuur­lij­ke wateropvang,
 • Verbeteren (zui­ve­ren) van de lucht­kwa­li­teit en waterkwaliteit,
 • Veiligheid,
 • Esthetische waar­den en beleving,
 • En nog vele ande­re voor­de­len voor mens en dier.

 

 

Eén van de uitdagingen is dat steden meer opwarmen dan het platte land

In een stad of in de dorps­kern is al gauw war­mer in de zomer dan op het plat­te land. Dit scheelt ver­schil­len­de gra­den Celsius. In de zomer geeft dit daar­om snel­ler hit­te­stress bij de bewoners.

De stad is war­mer door­dat er meer hit­te­stra­ling is van gebou­wen en wegen. Maar er zijn ook meer warm­te­pro­du­cen­ten zoals voer­tui­gen, trein en metro en air­con­di­ti­o­ning­sys­te­men. En vaak min­der afkoe­len­de ele­men­ten zoals water­par­tij­en of bomen.

Door meer bomen te voor­zien op de meest geschik­te plaat­sen en ervoor te zor­gen dat ze vol­le­dig tot hun natuur­lij­ke eind­beeld kun­nen uit­groei­en, zor­gen ze voor een gro­te “cano­py cover” of kroon­pro­jec­tie. Met als resul­taat dat er meer scha­duw is en de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur lokaal daalt tot soms wel 15° C.

Een boom geeft niet alleen scha­duw onder zijn bla­der­dek, maar de bla­de­ren van een boom ver­dam­pen ook veel water. En het is nu juist het ver­dam­pen van water dat warm­te ont­trekt aan de omge­ving. Dit is naast de scha­duw, een twee­de ele­ment dat voor ver­koe­ling zorgt.

 

Impact van de tree manager als voorbeeld bij heraanleg straat of wijk

De taak van de Tree Manager bestaat er in om bij heraan­leg van een straat of wijk in de stad, zijn input te geven, om er voor te zor­gen dat de bestaan­de belang­rij­ke bomen maxi­maal behou­den blij­ven. Maar ook het in kaart bren­gen van de nieu­we opportuniteiten.

En dat bij het plan­ten van nieu­we bomen, deze kun­nen uit­groei­en tot vol­waar­di­ge bomen en zelfs toe­komst­bo­men. Zodat de bomen maxi­maal hun eco­sys­teem­dien­sten leve­ren, ten goe­de van de samenleving.

Als voor­beeld: in regio’s of wij­ken waar veel hit­te­klach­ten of klach­ten over lawaai zijn door de bewo­ners, kan er maxi­maal wor­den inge­zet op een gro­te­re “cano­py cover”.

 

 

Een andere uitdaging in steden is overstroming omwille van uitgebreide aanwezigheid van verhardingen.

Hierdoor ont­staat water runoff bij fel­le regen. Het water kan niet in de bodem trek­ken en loopt in gro­te hoe­veel­he­den naar de rio­le­ring. Die dit bij storm­weer vaak niet kan ver­wer­ken. Waardoor er over­stro­ming ont­staat van stra­ten, wij­ken of hele gebieden.

Door de groei­plaat­sen van bomen zo in te rich­ten dat er naast een geschikt door­wor­tel­baar bodem­vo­lu­me om de bomen tot hun natuur­lijk eind­beeld te laten ont­wik­ke­len, ook de moge­lijk­heid wordt voor­zien om storm­wa­ter op te van­gen, wor­den meer­de­re doe­len teza­men gediend. Namelijk vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te en voor­ko­men van water runoff bij fel­le regen of storm, waar­door over­stro­ming wordt vermeden.

De Tree Manager heeft ken­nis over de moge­lij­ke tech­ni­sche oplos­sin­gen voor zul­ke (onder­grond­se) groei­plaats­in­rich­tin­gen en welk sys­teem de bes­te keu­ze is voor wel­ke situ­a­tie. Ook bud­get­tair, zodat er maxi­maal ren­de­ment is bij de keuze.

 

Heeft u vra­gen, stel deze gerust aan Certified Tree Manager Bert Janssens en neem con­tact met ons op.

 

 

Boombeheer op stedelijk niveau. De tree manager pakt het gestructureerd aan

Individueel boom­be­heer ver­schilt erg van ste­de­lijk boom­be­heer of het beheer van gro­te­re groe­pen. Grotere groe­pen bomen behe­ren die meer wijd ver­spreid staan over een gro­te­re opper­vlak­te is moei­lij­ker en complexer.

Bij het beheer van gro­te­re groe­pen bomen, dient men daar­om gestruc­tu­reerd en wel­over­wo­gen te werk te gaan. Na gron­dig over­leg met de over­heids­dien­sten of pri­va­te opdracht­ge­vers, het bespre­ken van de moge­lijk­he­den, ver­wach­tin­gen en doel­stel­lin­gen, wordt vaak gestart met een inven­ta­ri­sa­tie. Om zicht te krij­gen op wat er aan­we­zig is op het terrein.

Wanneer deze gege­vens beschik­baar zijn, is een belang­rij­ke, maar vaak gro­te taak vol­bracht en kan men gaan bepa­len waar de hoog­ste noden aan­we­zig zijn. Dit is steeds vei­lig­heid naar de omge­ving toe. Daarna komen de ande­re prioriteiten.

Omdat het inven­ta­ri­se­ren een erg gro­te job is, en hoe meer para­me­ters er wor­den geïn­ven­ta­ri­seerd van iede­re boom, hoe gro­ter de taak en tijds­be­ste­ding wordt. Ook hier is goed over­leg tus­sen de tree mana­ger en de betrok­ken over­heid of opdracht­ge­ver dan nood­za­ke­lijk. Om met een mini­mum aan mid­de­len, een maxi­maal bruik­ba­re data­set samen te stel­len. Zodat het boom­be­heer nadien maxi­maal rendeert.

 

Contacteer ons van­daag nog als u advies wenst van een Certified Tree Manager.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart