Wortelonderzoek onder leiding van een tree manager bij het individueel beheer van een Acer saccharinum.
Wor­tel­on­der­zoek onder lei­ding van een tree mana­ger bij het indi­vi­du­eel beheer van een Acer saccharinum.

Wat is een Tree Mana­ger en wat zijn zijn skills?

Wat is een Tree Mana­ger en wat zijn zijn skills?

 

Een Tree Mana­ger ont­fermt zich over indi­vi­du­e­le bomen en over gro­te­re bomen­be­stan­den zoals bij het Urban Fore­stry. Zowel het onder­zoek ervan, de ana­ly­se en ver­wer­king van de ver­za­mel­de gege­vens, als het advies en het beheer ervan beho­ren tot zijn taken.

Daar­naast beho­ren het gestruc­tu­reerd aan­pak­ken van het beheer van bomen, hun groei­plaats­in­rich­ting en het goed geor­ga­ni­seerd aan­stu­ren van de groen­dien­sten, hun uit­voer­ders en boom­ver­zor­gers, ook tot de kern­taak van een Tree Manager.

Een Tree Mana­ger beschikt, vaak naast zijn prak­ti­sche erva­ring in de uit­voe­ren­de en advi­se­ren­de boom­ver­zor­ging, dan ook over een breed gala aan skills. Zoals com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den, orga­ni­sa­tie­ta­lent en een bre­de waai­er aan ken­nis over:

Hier­na gaan we op een deel van deze ken­nis­pun­ten die­per in.

De Tree Mana­ger heeft voor­al een zeer goed over­zicht over het tota­le plaat­je bij het boom­be­heer. Zowel boom­tech­nisch, orga­ni­sa­to­risch als bud­get­tair. Hij weet hoe en met wel­ke tools hij de juis­te pri­o­ri­tei­ten kan en moet stel­len, in func­tie van het beoog­de doel op lan­ge termijn.

 

 

Ste­de­lijk groen, urban fore­stry en de Tree Mana­ger als lead

 

Urban fore­stry of stads­bos­bouw ver­taald uit https://en.wikipedia.org/wiki/ Urban_forestry  is:

“De ver­zor­ging en het beheer van indi­vi­du­e­le bomen en boom­po­pu­la­ties in ste­de­lij­ke omge­vin­gen met als doel het ver­be­te­ren van het ste­de­lijk mili­eu. Stads­bos­bouw omvat zowel plan­ning als beheer, inclu­sief de plan­ning van zorg- en onder­houds­werk­zaam­he­den aan het stadsbos.[1]

Stads­bos­bouw pleit voor de rol van bomen als cru­ci­aal onder­deel van de ste­de­lij­ke infra­struc­tuur. Ste­de­lij­ke boom­ver­zor­gers plan­ten en onder­hou­den bomen, onder­steu­nen het behoud van bomen en bos­sen, doen onder­zoek en pro­mo­ten de vele voor­de­len die bomen bie­den. Stads­bos­bouw wordt beoe­fend door gemeen­te­lij­ke en com­mer­ci­ë­le boom­ver­zor­gers, gemeen­te­lij­ke en nuts­bos­bou­wers, mili­eu­be­leids­ma­kers, stads­plan­ners, advi­seurs, opvoe­ders, onder­zoe­kers en activisten.”

[1] Caves, R. W. (2004). Ency­clo­pe­dia of the City. Rou­tled­ge. p. 695. ISBN 978 – 0415862875.

Urban Fore­stry legt  de focus op het ste­de­lij­ke bos­be­heer met als doel de eco­sys­teem­dien­sten van dit ste­de­lijk bos te ver­be­te­ren. Het is niet het­zelf­de als boom­ver­zor­ging. Urban fore­stry gaat ver­der dan het beheer van indi­vi­du­e­le bomen alleen, het over­schouwt het gan­se plaat­je op ste­de­lijk niveau.

 

 

Een meer beknop­te defi­ni­tie van Urban Fore­stry en hun ecosysteemdiensten

 

(citaat cur­sus Urban fore­stry I – ‘leef­om­ge­ving’ eco­sys­teem­dien­sten – ver­ant­woor­de­lij­ke: ir. Bregt Roo­broeck – Biotechniek
Bache­lor in de agro- en bio­tech­no­lo­gie – Aca­de­mie­jaar: 2021 – 2022):

“Urban fore­stry of ste­de­lijk bos­be­heer is de weten­schap, tech­no­lo­gie en kun­de van het behe­ren van bomen en hun eco­sys­teem­dien­sten in een ste­de­lij­ke omgeving.”

De Tree Mana­ger is de per­soon die beschikt over al deze skills om het Urban Forest, samen met de bij­ho­ren­de eco­sys­teem­dien­sten goed te beheren.

Ste­de­lijk groen en de stad als bos en bos­sen in de stad (bei­den zijn moge­lijk), wor­den als­maar belang­rij­ker. Dit om een ant­woord te bie­den op de vele uit­da­gin­gen die een stad met de hui­di­ge kli­maat­ver­an­de­ring vraagt. En om op die manier, met het voor­deel van de eco­sys­teem­dien­sten die bomen leve­ren, de stad meer leef­baar te maken voor mens en dier.

Eco­sys­teem­dien­sten van bomen zijn onder andere:

  • het leve­ren van scha­duw en bescher­ming tegen het hitte-eilandeffect,
  • geeft ver­koe­ling van de omge­ving (dit is niet het­zelf­de als scha­duw gele­verd door de boom) door ver­dam­ping van water via de bla­de­ren waar­door de omge­vings­tem­pe­ra­tuur daalt,
  • het voor­zien in een plek voor meer soci­aal con­tact (zit­bank in de buurt van monu­men­ta­le boom),
  • voor­zien in habi­tat voor insec­ten, vogels en ande­re dieren,
  • bescher­ming bie­den tegen over­stro­ming door de natuur­lij­ke water­op­vang in de groei­plaats van de bomen,
  • ver­be­te­ren (zui­ve­ren) van de lucht­kwa­li­teit en waterkwaliteit,
  • vei­lig­heid,
  • esthe­ti­sche waar­den en beleving,
  • en nog vele ande­re voor­de­len voor mens en dier.

 

 

Eén van de uit­da­gin­gen is dat ste­den meer opwar­men dan het plat­te land.

 

In een stad of in de dorps­kern is al gauw war­mer in de zomer dan op het plat­te land. Dit scheelt ver­schil­len­de gra­den Cel­si­us. In de zomer geeft dit snel­ler hit­te­stress bij de bewoners.

De stad is war­mer door­dat er meer hit­te­stra­ling is van gebou­wen en wegen. Maar er zijn ook meer warm­te­pro­du­cen­ten zoals voer­tui­gen, trein en metro en air­con­di­ti­o­ning­sys­te­men. En vaak min­der afkoe­len­de ele­men­ten zoals water­par­tij­en of bomen.

Door meer bomen te voor­zien op de meest geschik­te plaat­sen en ervoor te zor­gen dat ze vol­le­dig tot hun natuur­lij­ke eind­beeld kun­nen uit­groei­en, zor­gen ze voor een gro­te “cano­py cover” of kroon­pro­jec­tie. Met als resul­taat dat er meer scha­duw is en de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur lokaal daalt tot soms wel 15° C.

Een boom geeft niet alleen scha­duw onder zijn bla­der­dek, maar de bla­de­ren van een boom ver­dam­pen ook veel water. En het is nu juist het ver­dam­pen van water dat warm­te ont­trekt aan de omge­ving. Dit is naast de scha­duw, een twee­de ele­ment dat voor ver­koe­ling zorgt.

De taak van de Tree Mana­ger bestaat er in om bij­voor­beeld bij heraan­leg van een straat of wijk in de stad, zijn input te geven om er voor te zor­gen dat de bestaan­de belang­rij­ke bomen maxi­maal behou­den blij­ven. En dat bij het plan­ten van nieu­we bomen, deze kun­nen uit­groei­en tot vol­waar­di­ge bomen. Zodat de bomen maxi­maal hun eco­sys­teem­dien­sten leve­ren, ten goe­de van de samen­le­ving. Als voor­beeld: in regio’s of wij­ken waar veel hit­te­klach­ten zijn door de bewo­ners kan er maxi­maal wor­den inge­zet op een gro­te­re “cano­py cover”.

 

 

Een ande­re uit­da­ging in ste­den is over­stro­ming omwil­le van uit­ge­brei­de aan­we­zig­heid van verhardingen.

 

Hier­door ont­staat water runoff bij fel­le regen. Het water kan niet in de bodem trek­ken en loopt in gro­te hoe­veel­he­den naar de rio­le­ring. Die dit bij storm­weer vaak niet kan ver­wer­ken. Waar­door er over­stro­ming ont­staat van stra­ten, wij­ken of hele gebieden.

Door de groei­plaat­sen van bomen zo in te rich­ten dat er naast een geschikt door­wor­tel­baar bodem­vo­lu­me om de bomen tot hun natuur­lijk eind­beeld te laten ont­wik­ke­len, ook de moge­lijk­heid wordt voor­zien om storm­wa­ter op te van­gen, wor­den meer­de­re doe­len teza­men gediend. Name­lijk vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te en voor­ko­men van water runoff bij fel­le regen of storm, waar­door over­stro­ming wordt vermeden.

De Tree Mana­ger heeft ken­nis over de moge­lij­ke tech­ni­sche oplos­sin­gen voor zul­ke (onder­grond­se) groei­plaats­in­rich­tin­gen en welk sys­teem de bes­te keu­ze is voor wel­ke situ­a­tie. Ook bud­get­tair, zodat er maxi­maal ren­de­ment is bij de keuze.

 

Heeft u vra­gen, stel deze gerust aan Cer­ti­fied Tree Mana­ger Bert Jans­sens en neem con­tact met ons op.

 

 

Boom­be­heer op ste­de­lijk niveau. De tree mana­ger pakt het gestruc­tu­reerd aan

 

Indi­vi­du­eel boom­be­heer ver­schilt erg van ste­de­lijk boom­be­heer of het beheer van gro­te­re groe­pen. Gro­te­re groe­pen bomen behe­ren die meer wijd ver­spreid staan over een gro­te­re opper­vlak­te is moei­lij­ker en complexer.

Bij het beheer van gro­te­re groe­pen bomen, dient men daar­om gestruc­tu­reerd en wel­over­wo­gen te werk te gaan. Na gron­dig over­leg met de over­heids­dien­sten of pri­va­te opdracht­ge­vers, het bespre­ken van de moge­lijk­he­den, ver­wach­tin­gen en doel­stel­lin­gen, wordt vaak gestart met een inven­ta­ri­sa­tie. Om zicht te krij­gen op wat er aan­we­zig is op het terrein.

Wan­neer deze gege­vens beschik­baar zijn, is een belang­rij­ke, maar vaak gro­te taak vol­bracht en kan men gaan bepa­len waar de hoog­ste noden aan­we­zig zijn. Dit is steeds vei­lig­heid naar de omge­ving toe. Daar­na komen de ande­re prioriteiten.

Daar het inven­ta­ri­se­ren een erg gro­te job is, en hoe meer para­me­ters er wor­den geïn­ven­ta­ri­seerd van iede­re boom, hoe gro­ter de taak en tijds­be­ste­ding wordt. Ook hier is goed over­leg tus­sen de tree mana­ger en de betrok­ken over­heid of opdracht­ge­ver dan nood­za­ke­lijk om met een mini­mum aan mid­de­len, een maxi­maal bruik­ba­re data­set samen te stel­len. Zodat het boom­be­heer nadien maxi­maal rendeert.

 

Con­tac­teer ons van­daag nog als u advies wenst van een Cer­ti­fied Tree Manager.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!