Grote bomen planten in een bestaande rij.
Plaatsen van de kluitboom in het plantgat en verankeren van de kluit.

Gro­te bomen plan­ten en wat je best alle­maal weet

Gro­te bomen plan­ten zorgt ervoor dat je ineens uit­stra­ling en ver­ster­king van het ruim­te­lijk effect aan je tuin en land­schap geeft.

Het kan een krach­ti­ge manier zijn om onmid­del­lijk schoon­heid, scha­duw en eco­lo­gi­sche waar­de toe te voe­gen aan je omgeving.

Gro­te vol­was­sen bomen bren­gen jaren­lan­ge groei en karak­ter met zich mee.

Maar het suc­ces­vol plan­ten en ver­zor­gen ervan ver­eist aan­dacht voor detail en zorg­vul­di­ge voor­be­rei­ding en planning.

In dit arti­kel zul­len we de voor­de­len van het plan­ten van gro­te bomen bespre­ken. Net als de stap­pen die nodig zijn voor een suc­ces­vol­le aan­plan­ting. En de nood­za­ke­lij­ke boom­tech­ni­sche details.

En tot slot geven we prij­zen mee, van enke­le gro­te bomen die we al heb­ben aangeplant.

 

 

 

Waar­om gro­te bomen planten?

De voor­de­len van het plan­ten van gro­te vol­was­sen bomen

 

Het plan­ten van gro­te bomen, biedt naast het esthe­ti­sche voor­deel ook voor­de­len op het gebied van eco­sys­teem­dien­sten, het mili­eu en uw patrimonium.

 

Onmid­del­lij­ke impact

In tegen­stel­ling tot het plan­ten van jon­ge bomen, bie­den gro­te bomen onmid­del­lij­ke schoon­heid, scha­duw en pri­va­cy. Ze ver­ho­gen ook de waar­de van uw eigendom.

 

Mili­eu­voor­de­len

Vol­was­sen bomen dra­gen bij aan de lucht­kwa­li­teit, ver­min­de­ren de kool­stof­voet­af­druk en bie­den habi­tat voor wil­de die­ren en insec­ten. Ook hel­pen ze bodem­ero­sie tegen te gaan en dra­gen ze bij aan een kli­maat­re­sis­ten­te­re tuin. Want hoe gro­ter de kroon­pro­jec­tie, des te beter.

 

Scha­duw en energiebesparing

Gro­te bomen plan­ten heeft ook als voor­deel dat ze ineens uw huis bescher­men tegen direct zon­licht en de zomer­hit­te. Het ver­min­dert de nood­zaak van air­con­di­ti­o­ning, zodat je aan­zien­lij­ke kan bespa­ren op je energierekening.

 

Bio­di­ver­si­teit

Klei­ne­re en jon­ge­re bomen heb­ben een vrij lage bio­di­ver­si­teit. Hoe gro­te bomen wor­den met de tijd, des te meer insec­ten leven van de boom. Ook trek­ken gro­te bomen meer vogels aan en bevor­de­ren ze zo de bio­di­ver­si­teit in uw omge­ving. Een gro­te bio­di­ver­si­teit zorgt er dan weer voor dat je min­der last hebt van ziek­ten en pla­gen in je tuin.

 

Visu­e­le aan­trek­kings­kracht van gro­te bomen

Vol­was­sen bomen voe­gen karak­ter en visu­e­le aan­trek­kings­kracht toe aan het land­schap. Het sti­mu­leert rust en ont­span­ning. En zorgt voor fij­ne plaat­sen voor ontmoetingen.

 

 

Kan je gro­te bomen planten?

 

Het is geen pro­bleem om ineens gro­te bomen te plan­ten. Maar je moet dit goed plan­nen en voor­be­rei­den. Dat leg­gen we later uit in het stuk over hoe je gro­te bomen plant.

Weet dat je vele voor­de­len hebt bij het plan­ten van gro­te bomen.

Maar dat er meer werk komt bij zien. En de inves­te­ring gro­ter is. Zeker als je wenst dat de bomen aan­slaan, gezond blij­ven en ze snel op eind­beeld komen.

 

 

Hoe plant je een gro­te boom?

 

Kies de juis­te boomsoort

Selec­teer boom­soor­ten die geschikt zijn voor het kli­maat, bodem­ge­steld­heid en de beschik­ba­re ruimte.

Vraag jezelf ook af wat het doel van de gro­te boom op die loca­tie is. Moet de boom veel scha­duw geven? Moet de boom ook pri­va­cy geven in de winter?

Over­leg met onze cer­ti­fied tree mana­ger die jou de juis­te keu­ze helpt maken.

 

Kies bomen bij een gere­nom­meer­de en kwa­li­ta­tie­ve boomkweker

Gro­te bomen plan­ten kost veel. Ener­zijds zijn de bomen in aan­koop duur­der dan jon­ge bomen. En er komt meer werk aan te pas om de gro­te bomen suc­ces­vol aan te plan­ten. Daar­om is het erg belang­rijk dat je kwa­li­ta­tief goe­de bomen kiest. Die ter­de­ge voor­be­reid zijn op een verplanting.

Een gere­nom­meer­de boom­kwe­ker zal zijn gro­te bomen tij­dig onder­snij­den in de kwe­ke­rij en tij­dig snoei­en. Dit jaren op een stuk, tot de boom op beeld is. Zodat zowel de kluit als de kruin kwa­li­ta­tief hoog­staand zijn.

 

Onder­zoek van de nieu­we groeiplaats

Niets is zo belang­rijk als een kwa­li­ta­tief geschik­te groei­plaats. Als de bodem geschikt is, zal de boom groei­en en ont­wik­ke­len. Daar­om zal onze cer­ti­fied tree mana­ger eerst een pro­fiel­kuil gra­ven waar de nieu­we gro­te bomen zul­len gepland worden.

Alleen op die manier is gewe­ten of er geen pro­ble­men zijn in de bodem, en waar de bomen water zul­len kun­nen nemen. Wat dan weer de nazorg mee bepaald; meer of vaker (of net niet) water geven.

 

Voor­be­rei­den van de nieu­we groeiplaats

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt ervoor dat de bodem goed drai­neert, kijkt na dat er geen sto­ren­de lagen aan­we­zig zijn, en zorgt dat de bodem goed door­wor­tel­baar is. En indien nodig ver­be­te­ren we de bodem met uit­ge­werk­te orga­ni­sche stof. Of boren we gro­te kokers om drai­na­ge te ver­be­te­ren of meer zuur­stof te voor­zien nabij de klui­ten van de nieu­we bomen.

En wan­neer er bestaan­de bomen aan­we­zig zijn, gebrui­ken wij enkel tech­nie­ken, zoals een air­s­pa­de of grond­zuig­wa­gen, om de wor­tels van de bestaan­de bomen mini­maal te beschadigen.

 

Gro­te bomen voor­be­rei­den en op trans­port plaatsen

De plan­ning voor het plan­ten van de gro­te bomen wordt nauw­keu­rig en in detail vast­ge­legd met de boom­kwe­ker. Op de kwe­ke­rij bereidt men de bomen voor op hun trans­port en ver­pak­ken ze de bomen, zodat ze scha­de­vrij op loca­tie raken.

In som­mi­ge geval­len betrek­ken we een sig­na­li­sa­tie­fir­ma die het tra­ject over de weg uit­stip­pelt en de nodi­ge omlei­din­gen organiseert.

 

Gra­ven van het plantgat

We gra­ven de plant­ga­ten tot twee à drie keer zo breed en even diep als de wor­tel­klui­ten van de bomen. Dit biedt vol­doen­de ruim­te voor de wor­tels om zich uit te sprei­den op ter­mijn, en ver­kleint de kans op het bloem­po­t­ef­fect net als het badkuipeffect.

Wij let­ten erg goed op dat de boom niet te diep geplant wordt. Want bij te diep plan­ten heeft de boom zuur­stof­ge­brek en groei­en zijn wor­tels niet. En dan gaat de con­di­tie van de boom ach­ter­uit en sterft de boom op termijn.

 

Ver­wij­de­ren van de jute en draadkluit

Als de boom mooi recht­op staat in het plant­gat ver­wij­de­ren we de draad­kluit en de jute.

Hoe beter het con­tact van de wor­tels uit de kluit met de bodem van de groei­plaats, hoe snel­ler de boom aanslaat.

En bemerk dat het ver­te­ren van jute uit de bodem zuur­stof ont­trekt. En dit heb­ben de nieu­we wor­tels nu net nodig om te groeien.

Dus jute eruit; wat ande­ren ook zeggen.

 

Ver­an­ke­ren van de boom

Omdat de boom zijn jon­ge wor­tels moe­ten kun­nen ont­wik­ke­len en vol­doen­de sterk moe­ten wor­den, en dus niet mogen bescha­digd wor­den bij te veel wind, ver­an­ke­ren we de kluit. Dit doen we door onder het maai­veld hou­ten palen rond de kluit aan te bren­gen en met een span­sys­teem de boom te verankeren.

Dit span­sys­teem nemen we na enke­le jaren weg. De hou­ten palen blij­ven zit­ten en zul­len met de jaren weg­rot­ten en vor­men ineens voed­sel voor de boom.

 

Aan­bren­gen lucht­ko­kers en water­geef­sys­teem rond de kluit

Een pas ver­plan­te gro­te boom heeft veel zuur­stof nodig in de bodem, en moet in dro­ge peri­o­den tij­dig en de juis­te hoe­veel­heid water krij­gen. Door geper­fo­reer­de bui­zen aan te bren­gen rond de klui­ten van de pas aan­ge­plan­te bomen, voor­zien we ze met omge­vings­lucht en dus zuur­stof. En het water­geef­sys­teem zorgt ervoor dat water ineens in de bodem, ter hoog­te van de nieu­we wor­tels, beschik­baar is.

 

Opvul­len van het plant­gat met teelaarde

Wij vul­len het plant­gat op met de grond die we heb­ben ver­wij­derd, en druk­ken de grond gedeel­te­lij­ke ste­vig en gedeel­te­lijk iets zach­ter aan. Dit is res­pec­tie­ve­lijk om de nieu­we aan­plant zowel in dro­ge­re peri­o­den als nat­te­re peri­o­den over geschik­te bodem te laten beschikken.

En aan­druk­ken is nodig om de wor­tel­kluit over­al con­tact te laten maken met de bodem en alle lucht te ver­wij­de­ren. Want in lucht kan een wor­tel niet groeien.

 

Mulch en Water

Nadien bren­gen we een laag mulch aan rond de basis van de boom om vocht vast te hou­den. Ook geven we de bomen roy­aal water, voor­al tij­dens het eer­ste groei­sei­zoen. Maar ook niet te veel, want dat is nog slech­ter. Daar­om plaat­sen we in de kluit van de bomen een vocht­sen­sor die we van op afstand moni­to­ren.

Zodat we exact weten wan­neer we hoe­veel water moe­ten geven.

 

Nazorg bij het plan­ten van gro­te bomen

Mee één van de meest belang­rij­ke ele­men­ten in het verhaal!

Om voor een geslaag­de aan­plant te zor­gen, vol­gen we de bomen nauw op. Zowel qua con­di­tie als vita­li­teit. Een gere­gel­de boom­in­spec­tie laat ons toe tij­dig in te grij­pen als er din­gen drei­gen fout te gaan.

Ook het boom­be­heer nadien, behoort tot de nazorg. Zoals het opkro­nen, bege­lei­dings­snoei, snoei­wer­ken in de tij­de­lij­ke en blij­ven­de kroon. Voor de snoei­wer­ken kan je uiter­aard op onze gepas­si­o­neer­de boom­ver­zor­gers rekenen.

Daar­naast moni­to­ren wij de bomen de eer­ste vijf jaar wat betreft vocht­be­hoef­te. En bemerk dat de laat­ste zeven jaren er zes met extre­me en lang­du­ri­ge droog­te waren. Dat is dus echt nodig.

En wan­neer uw bomen snel aan­slaan en ze kun­nen ont­wik­ke­len tot hun eind­beeld, zal ook uw tuin snel­ler onder­houds­vrien­de­lijk zijn, en je min­der tuin­on­der­houd heb­ben. Want vol­was­sen bomen met een matu­re boom­spie­gel vra­gen haast geen onder­houd meer.

 

 

Wat is de prijs om een gro­te boom te planten?

 

De inves­te­ring om een gro­te boom te plan­ten is erg in ver­hou­ding met wat je er voor krijgt. Want als je weet dat een gro­te boom al vele jaren is opge­kweekt in de kwe­ke­rij, valt de prijs voor de boom vaak nog erg goed mee.

Waar je wel reke­ning moet mee hou­den is dat de tota­le inves­te­ring oook nog uit een hoe­veel­heid werk bestaat. Die nodig is om de boom op de cor­rec­te manier te plan­ten, zodat hij goed aan­slaat. Deze hoe­veel­heid werk is vaak een even gro­te inves­te­ring. De ver­hou­ding tus­sen de aan­koop van de boom en het werk is natuur­lijk afhan­ke­lijk van de geko­zen boom­soort, boom­groot­te, omstan­dig­he­den op de plant­lo­ca­tie en plant­lo­ca­tie zelf.

Om een richt­waar­de te geven kan het aan­plan­ten van gro­te bomen vari­ë­ren tus­sen de € 1.000 en € 20.000 per boom.

En in Scher­pen­heu­vel bij­voor­beeld, heb­ben we een zeer sta­ti­ge lin­de met maat 40/45 aan­ge­plant. Samem met een vol­le­di­ge groei­plaats­ver­be­te­ring en alle trans­por­ten voor slechts €2.767,00 .

Wenst je exac­te prij­zen te ken­nen voor jouw pro­ject, twij­fel dan niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

 

 

Gro­te bomen plan­ten in een onder­grond­se groeiplaatsconstructie

 

Wan­neer je de boom op een beperk­te­re boven­grond­se plaats wenst te plan­ten en waar­bij er ver­har­din­gen nodig zijn zoals een par­king of oprit, dan is het ook moge­lijk om een gro­te boom duur­zaam aan te planten.

Lees onze web­pa­gi­na over onder­grond­se groei­plaats­con­struc­ties om te zien wat de moge­lijk­he­den zijn.

Een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie zorgt voor een goe­de door­wor­tel­ba­re bodem voor de boom, en voor een dege­lij­ke bestra­ting, die de bodem niet meer kan compacteren.

Win, win.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart