Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Publicatie principes b‑Tree Boomverzorging

Doel publicaties van artikels

De web­si­te van b‑Tree Boomverzorging voor­ziet in heden­daag­se infor­ma­tie over onder­wer­pen in de boom­ver­zor­ging, en wel­ke dien­sten b‑Tree ter beschik­king stelt aan zijn klanten.

De web­si­te heeft als bedoe­ling cor­rec­te en prak­tisch bruik­ba­re infor­ma­tie te geven over boom­ver­zor­ging en de dien­sten die b‑Tree Boomverzorging aan­biedt. Ook over de manier waar­op b‑Tree deze dien­sten uit­voert of uit­ge­voerd heeft bij zijn klanten.

b‑Tree Boomverzorging hecht er erg veel belang aan om infor­ma­tie mede te delen die leidt tot duur­zaam­heid en, die zowel op kor­te als lan­ge ter­mijn, goed zijn voor het behoud van een gezond, vitaal en kli­maat­re­sis­tent bomen­be­stand.

Wij wen­sen met onze infor­ma­tie men­sen beter bewust te maken over het belang van bomen op onze pla­neet en het belang van cor­rect boom­be­heer.

Waarover gaan de artikels op deze website?

De arti­kels en infor­ma­tie op deze web­si­te gaan over “alles wat met bomen in de tuin en de stad” te maken heeft.

Dit gaat zowel van de keu­ze van een boom­soort voor het aan­plan­ten ervan, als alle moge­lij­ke soor­ten onder­houd van de boom (zoals snoei­en) en zijn groei­plaats (zoals groei­plaats­ver­be­te­ring), als tot het finaal ver­wij­de­ren van de boom als hij in zijn eind­fa­se is geko­men en gevaar­lijk is geworden.

Daarnaast wor­den ook zaken als het oprich­ten van bouw­wer­ken in de buurt van bestaan­de bomen, en de bij­ho­ren­de uit­da­gin­gen zoals boom­be­scher­ming, hoe omgaan met bron­be­ma­ling, en het irri­ge­ren van bomen besproken.

Ook wordt veel aan­dacht besteed aan het geven van des­kun­dig boom­ad­vies, het inspec­te­ren van bomen, inven­ta­ri­se­ren van boom­be­stan­den, het beheer ervan en het opstel­len van bomen­plan­nen.

Hiernaast is er ook een deel juri­di­sche infor­ma­tie beschik­baar. Enerzijds omwil­le van ver­gun­nin­gen die vaak nodig zijn of omwil­le van geschil­len die kun­nen ont­staan tus­sen buren door bij­voor­beeld over­han­gen­de tak­ken.

Op welke lezers richt de website b‑Tree.be zich

De redac­tie richt zich op een erg bre­de doel­groep, met als bedoe­ling zoveel moge­lijk cor­rec­te infor­ma­tie te delen over heden­daag­se boom­ver­zor­ging en hoe b‑Tree met zijn dien­sten hier­op inspeelt.

En daar wij men­sen met onze infor­ma­tie beter bewust wil­len maken over het belang van bomen op onze pla­neet en het belang van het cor­rect beheer van bomen, rich­ten wij ons op:

  • poten­ti­ë­le klan­ten die duur­zaam­heid belang­rijk vin­den; dit zijn zowel par­ti­cu­lie­ren, onder­ne­min­gen als overheden,
  • park­be­heer­ders, groenbeheerders, …
  • stu­den­ten groen­ma­na­ge­ment, boom­ver­zor­ging, ecologie, …
  • tuin­aan­ne­mers, bouwondernemingen,
  • sol­li­ci­tan­ten,
  • onder­aan­ne­mers,
  • pro­ject­ont­wik­ke­laars,
  • archi­tec­ten,
  • advo­ca­ten, recht­ban­ken en hoven inza­ke boom­tech­nisch advies,

Onafhankelijkheid

Onze web­si­te en de infor­ma­tie erop is vol­le­dig onaf­han­ke­lijk van adver­teer­ders, leve­ran­ciers of fabrikanten.

Bronvermelding

Wanneer b‑Tree Boomverzorging infor­ma­tie citeert of para­fra­seert, wordt steeds de bron ver­meld. Bij het raad­ple­gen van bron­nen wordt steeds nage­gaan of deze infor­ma­tie­bron heden­daag­se nor­men in de boom­ver­zor­ging han­teert en deze zoveel als moge­lijk weten­schap­pe­lijk onder­bouwd is.

Controle op inhoud en aanpassingen

De redac­tie van deze web­si­te con­tro­leert de gepu­bli­ceer­de infor­ma­tie gron­dig en zal bij het ont­dek­ken van fou­ten, of het ont­van­gen van terech­te feed­back of sug­ges­ties van gebrui­kers, deze infor­ma­tie zo snel als moge­lijk aanpassen.

Ontvangen feed­back, sug­ges­ties of aan­vra­gen tot cor­rec­ties zul­len gron­dig bestu­deerd wor­den en met exter­ne experts in de boom­ver­zor­ging bespro­ken wor­den, voor­al­eer de even­tu­e­le aan­pas­sin­gen wor­den doorgevoerd.

De redac­tie behoudt zich het recht om finaal te beslis­sen over het al dan niet publi­ce­ren of corrigeren.

Ga hier naar het over­zicht van al onze diensten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart