Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten
Klimaatadaptieve tuin met opvang regenwater in natuurlijke vijver met riet en gele lis.
Detail van borderbeplanting in bloemrijke border.
Tuin met bloemrijke border - detail beplanting
Klimaatadaptieve tuin met bloemrijke borders en bomen, gerealiseerd door klimaattuincoach b-Tree Boomverzorging.
Klimaatadaptieve tuin, border onder twee esdoorns, juist na het aanplanten.

Waarom klimaatadaptieve tuin en is meer biodiversiteit beter?

 

Waarom een klimaatadaptieve tuin bij jou thuis?

 

Overstap naar bloemrijke borders en de juiste boomsoorten

Een ecologische aanpak voor meer biodiversiteit

 

Omdat de kli­maat­ver­an­de­ring gewoon een feit is. En we met z’n allen met meer extre­men gecon­fron­teerd wor­den. Daarom is een eco­lo­gisch door­dach­te tuin, die kli­maat­adap­tief is en voor meer bio­di­ver­si­teit zorgt, de mooi­ste oplossing.

Dit om recht­streeks uw levens­kwa­li­teit, zelfs in tot uw woning, fel te verbeteren.

En dan is het soms nodig om een over­stap te maken met je hui­dig type van tuin en deze gelei­de­lijk aan kli­maat­adap­tief te maken.

Traditioneel zijn gazons een essen­ti­eel ken­merk van tuinen.

Echter, in het licht van de hui­di­ge kli­maat­ver­an­de­ring en afne­men­de bio­di­ver­si­teit, groeit ook een ander besef. Want we weten dat van 1970 tot nu is de bio­di­ver­si­teit met meer dan 67% gedaald is.

Het besef dat bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten­soor­ten name­lijk een waar­de­vol alter­na­tief zijn voor het tra­di­ti­o­ne­le gazon, neemt toe.

Op deze web­pa­gi­na bespre­ken we bij­voor­beeld de voor­de­len van het ver­min­de­ren van gazon. En het aan­leg­gen van bloem­rij­ke borders.

 

Met een focus op biodiversiteit en klimaatadaptatie

Ook bekij­ken we hoe we je als boom­ver­zor­ger kun­nen hel­pen als betrouw­ba­re klimaattuincoach.

En daar wij als boom­ver­zor­ger des te meer ken­nis heb­ben over bomen, heb­ben wij het voor­deel dat we al geen scha­de zul­len aan­rich­ten aan de bestaan­de bomen bij de overschakeling.

Zoals er maar al te vaak wor­tel­scha­de gemaakt wordt tij­dens tuin­wer­ken. Met alle gevol­gen van dien, zelfs tien­tal­len jaren later.

En wij bij­voor­beeld ook weten wat het eind­beeld van een bepaal­de boom­soort is.

Ook iets waar erg veel tegen gezon­digd wordt. Waardoor later onno­dig geld aan het snoei­en van de bomen moet uit­ge­ge­ven worden.

 

 

De klimaatresistente tuin bevordert de biodiversiteit

 

Diverse plan­ten voor diver­se insec­ten en die­ren: bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten bie­den een ver­schei­den­heid aan voed­sel­bron­nen en habi­tats voor diver­se insec­ten, zoals bij­en en vlin­ders, maar ook voor vogels.

Door het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in uw tuin, draag je bij aan het behoud van de natuur­lij­ke ecosystemen.

Ondersteuning van bestui­vers: bestui­vers spe­len een cru­ci­a­le rol in de bestui­ving van plan­ten en de voedselproductie.

Bloemrijke bor­ders trek­ken bij­en en vlin­ders aan, waar­door ze essen­ti­eel zijn voor het ont­staan van vruch­ten en zaden bij plan­ten. Wat op zijn beurt voor de voort­plan­ting van plan­ten zorgt. En dat geldt ook voor de voedselgewassen.

Natuurlijke plaag­be­strij­ding: een bloem­rij­ke tuin trekt natuur­lij­ke vij­an­den aan. Zoals lie­ve­heers­beest­jes en sluipwespen.

Die hel­pen bij het beheer­sen van scha­de­lij­ke insec­ten zon­der dat er gebruik moet gemaakt wor­den van scha­de­lij­ke pesticiden.

Het ene insect is name­lijk een pre­da­tor van het andere.

En zo hou­den ze elkaar onder con­tro­le en ont­staat er geen insectenplaag.

Ook is dit het geval met bij­voor­beeld schimmels.

De Trichodermasoorten, veel­al niet ziek­ma­ken­de schim­mels, onder­steu­nen de plan­ten door mid­del van er een sym­bi­o­se mee aan te gaan.

En hou­den op die manier ziek­te­ver­wek­ken­de schim­mels buiten.

 

 

Bomen bloeien ook, het zijn de hoekstenen van uw klimaatadaptieve tuin

 

Bomen bloei­en ook, het zijn niet alleen hees­ters of strui­ken die bij­dra­gen aan de biodiversiteit.

Ze zijn de hoek­ste­nen van de cor­ri­dors voor vlie­gen­de insec­ten. En ze kun­nen tot hon­der­den ver­schil­len­de soor­ten insec­ten huisvesten.

Als bomen zaden en vruch­ten wil­len maken, zul­len ze eerst moe­ten bloeien.

Zo zijn naast fruit­bo­men en sier­bo­men ook gro­ve den, eik, lin­de en beuk, een belang­rij­ke bron voor nec­tar. Denk hier­bij maar aan den­nen­ho­ning en acaciahoning.

Bomen aan­plan­ten in het kader van een kli­maat­adap­tie­ve tuin is daar­om ook erg belangrijk.

Niet alleen naar het ver­be­te­ren van bio­di­ver­si­teit. Maar ook naar het bescher­men van de bodem tegen direct zonlicht.

En bemerk dat bomen sui­kers pro­du­ce­ren, door de foto­syn­the­se in hun blad, en ook het bodem­voed­sel­web voe­den met een deel van deze gepro­du­ceer­de suikers.

Zo onder­steu­nen bomen de schim­mels en bac­te­ri­ën in de bodem. Die op hun beurt zor­gen in de voed­sel­voor­zie­ning van alle plan­ten, krui­den en grassen.

Als je kiest om bloei­en­de of bloe­men­de bomen aan te plan­ten, vraag zeker des­kun­dig boom­ad­vies aan ons en kies de juis­te soort voor jou tuin.

 

 

Klimaatadaptieve tuin met waterbeheer

 

Kasteeltuin met park en grote vijver. De vijver buffert het water bij extreme weersomstandigheden en is zo een bron voor leven, zowel binnen als buiten zijn oevers.

Kasteeltuin met park en gro­te vij­ver. De vij­ver buf­fert het water bij extre­me weers­om­stan­dig­he­den en is zo een bron voor leven, zowel bin­nen als bui­ten zijn oevers. Door mid­del van een sluis kan het water­ni­veau gere­geld worden.

 

Hitte-eilandeffect ver­min­de­ren: in ste­de­lij­ke gebie­den kan een over­vloed aan ver­har­de opper­vlak­ken en gazons lei­den tot het hitte-eilandeffect.

Bomen met een gro­te cano­py cover of kroon­pro­jec­tie en bloem­rij­ke bor­ders kun­nen dit effect tegen­gaan. Door scha­duw te bie­den. En door ver­koe­ling te bie­den omwil­le van de ver­dam­ping van water via hun bladeren.

Waterretentie: bomen en bloem­rij­ke bor­ders, samen met hun goed en aan­ge­pas­te groei­plaats­in­rich­tin­gen, hel­pen bij het opvan­gen en vast­hou­den van regenwater.

Waardoor er ener­zijds min­der runoff van regen­wa­ter en storm­wa­ter is. En dus de kans op over­stro­min­gen daalt. En waar­door ander­zijds de grond­wa­ter­stand wordt aangevuld.

Droogtetolerantie: inheem­se plan­ten­soor­ten zijn nor­maal goed aan­ge­past aan loka­le omstandigheden.

Maar omwil­le van het voor­ko­men van meer extre­me hit­te­da­gen, en dit gedu­ren­de een lan­ge­re aan­een geslo­ten peri­o­den, zijn som­mi­ge inheem­se plan­ten onvol­doen­de bestand tegen de droog­te dat dit met zich mee brengt.

De keu­ze van meer droog­te­re­sis­ten­te soor­ten en het beter inrich­ten van de groei­plaat­sen, zor­gen er dan samen voor dat deze plan­ten min­der water ver­ei­sen na hun eer­ste ves­ti­gings­fa­se, en ook nadien. Waardoor uw tuin kli­maat­adap­tie­ver wordt.

 

 

b‑Tree Boomverzorging als uw klimaattuincoach

 

Expertise in inheem­se plan­ten en bomen: b‑Tree Boomverzorging heeft uit­ge­brei­de ken­nis van inheem­se plan­ten­soor­ten en kan je advi­se­ren over wel­ke bomen en plan­ten het bes­te gedij­en in uw spe­ci­fie­ke omgeving.

Tuinontwerp: als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boomverzorging hel­pen bij het ont­wer­pen van uw tuin.

Door inplan­ting van de juis­te boom­soor­ten en bij­ho­ren­de bloem­rij­ke bor­ders, cre­ë­ren we een aan­trek­ke­lij­ke, bio­di­ver­se en kli­maat­vrien­de­lij­ke tuin.

Onderhoud en ver­zor­ging: b‑Tree Boomverzorging kan je bege­lei­den bij het onder­hou­den van uw kli­maat­adap­tie­ve tuin. En je voor­zien van effi­ci­ën­te tips en tech­nie­ken om ervoor te zor­gen dat uw tuin gedijt. En je veel geld bespaart op de kost van het onder­houd ten opzich­te van een klas­sie­ke tuin.

 

 

Wat met het onderhoud en de duurzaamheid van een klimaatadaptieve tuin?

 

Er zijn vele voor­de­len ver­bon­den aan een kli­maat­adap­tie­ve tuin op het gebied van onder­houd en duur­zaam­heid. Hier wordt veel te wei­nig bij stil gestaan. Je besteedt min­der tijd aan het onder­houd dan bij een klas­sie­ke tuin. En het is beter voor de duur­zaam­heid. Zowel voor het mili­eu als voor de natuur.

 

 

Welk onderhoud heeft een klimaatresistente of klimaatadaptieve tuin nodig?

 

Beheer van bloemrijke borders

Hoewel bloem­rij­ke bor­ders min­der inten­sief onder­houd ver­gen dan gazons, is het nog steeds belang­rijk om ze goed te beheren.

Dode bloe­men en uit­ge­bloei­de plan­ten kun­nen wor­den ver­wij­derd om de bloei te sti­mu­le­ren. En licht­in­val in de plant te verbeteren.

Door het snoei­sel te laten dro­gen kan je de zaden oog­sten voor het vol­gen­de jaar. Of als je ze ter plaat­se laat dro­gen, voor natuur­lij­ke uitzaaiing.

 

Compostering

Het gebruik van com­post en orga­ni­sche mulch in boom­spie­gels en bor­ders kan hel­pen om de bodem­struc­tuur te ver­be­te­ren. En ook het bodem­le­ven te sti­mu­le­ren en voe­dings­stof­fen en water vast te hou­den. Wat dan weer bij­draagt aan een duur­za­me en gezon­de kli­maat­adap­tie­ve tuin.

 

Waterbeheer

Overweeg ook het gebruik van regen­wa­ter­op­vang­sys­te­men om te voor­zien in de water­be­hoef­te van uw bloem­rij­ke bor­ders. Waardoor je de impact op kost­baar drink­wa­ter vermindert.

Richt uw groei­plaat­sen ook zo in dat er geen regen­wa­ter en storm­wa­ter runoff moge­lijk is. Maar dat dit water ineens wordt opge­van­gen in de groei­plaat­sen van uw bloem­rij­ke bor­ders en boomspiegels.

 

Vermijd chemische bestrijdingsmiddelen

Als onder­deel van een duur­za­me bena­de­ring ver­mijd je best het gebruik van che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len. Omdat deze scha­de­lijk zijn voor insec­ten, de plan­ten waar­op je ze sproeit, het bodem­le­ven, uw plan­ten ver­zwak­ken, … En hier­door dus de bio­di­ver­si­teit in uw tuin schaden.

 

Bedenk ook hoeveel tijd het onderhoud van het gazon vergt

Om even af te wegen ver­mel­den we graag hoe­veel onder­houd gazon vergt.

Een gazon dien je in het groei­sei­zoen weke­lijks te maai­en. En als je dit met een gras­ma­chi­ne of zit­maai­er doet, is er onder­houd en brand­stof nodig voor de machi­nes. Ook moe­ten de mes­sen tij­dig gesle­pen worden.

En in het najaar ga je dan weer je gazon ver­ti­cu­te­ren en het dor­re gras afvoe­ren. Ook zal je opnieuw inzaaien.

En naast bemes­ting in het voor­jaar, zal je gedu­ren­de het jaar ook ergens het gazon kalken.

Bedenk dat al dit onder­houd niet alleen tijd kost, maar ook geld voor machi­nes, afvoer, mest­stof­fen en kalk. Bedenk dan ook dat een kli­maat­adap­tie­ve tuin veel min­der onder­houd en geld vergt.

Minder is in dit geval meer.

 

 

Creëren van een educatieve tuin

 

Bewustwording ver­gro­ten: kli­maat­adap­tie­ve tui­nen met bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten bie­den een uit­ste­ken­de gele­gen­heid om bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit, inheem­se flo­ra en kli­maat­ver­an­de­ring te ver­gro­ten. Uw tuin kan als een edu­ca­tie­ve en inspi­re­ren­de plek die­nen voor fami­lie, vrien­den en buurtbewoners.

Lokale gemeen­schap betrek­ken: als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boomverzorging je hel­pen bij het orga­ni­se­ren van edu­ca­tie­ve eve­ne­men­ten en work­shops om de loka­le gemeen­schap te betrek­ken bij de waar­de van bloem­rij­ke bor­ders en duur­zaam tuinieren.

 

 

Een klimaatadaptieve tuin stimuleert leven

 

Het ver­min­de­ren van gazon en het aan­plan­ten van de juis­te boom­soor­ten en het aan­leg­gen van bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten zijn belang­rij­ke stap­pen naar het bevor­de­ren van bio­di­ver­si­teit. En het weer­baar maken van uw tuin aan de uit­da­gen­de klimaatverandering.

Het aan­leg­gen van bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten biedt tal­lo­ze voordelen.

Zowel op vlak van bio­di­ver­si­teit, als klimaatadaptatie.

Door de over­gang van tra­di­ti­o­ne­le gazons naar bloem­rij­ke bor­ders te maken, cre­ëer je een natuur­lij­ke oase. Die bestui­vers, nut­ti­ge insec­ten en vogels aan­trekt. Uw tuin wordt veer­krach­ti­ger tegen klimaatverandering.

En helpt bij water­be­heer en ver­min­dert het hitte-eilandeffect.

Als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boomverzorging je bege­lei­den bij het ont­werp, de aan­leg en het onder­houd van uw bloem­rij­ke tuin.

Samen kun­nen we een posi­tie­ve impact heb­ben op het mili­eu en onze leef­om­ge­ving, ter­wijl we edu­ca­tie­ve moge­lijk­he­den bie­den om ande­ren te inspi­re­ren tot duur­zaam tui­nie­ren en het ver­ho­gen van biodiversiteit.

Laten we samen­wer­ken aan een groe­ne­re, bio­di­ver­se en kli­maat­vrien­de­lij­ke­re toe­komst voor onze tui­nen en onze planeet.

 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een klimaatresistente tuin

 

Heb je vra­gen over kli­maat­adap­tie­ve tui­nen, kli­maat­re­sis­ten­te boom­soor­ten of de over­scha­ke­ling naar een kli­maat­adap­tie­ve tuin, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart