Klimaatadaptieve tuin met opvang regenwater in natuurlijke vijver met riet en gele lis.
Detail van borderbeplanting in bloemrijke border.
Tuin met bloemrijke border - detail beplanting
Klimaatadaptieve tuin met bloemrijke borders en bomen, gerealiseerd door klimaattuincoach b-Tree Boomverzorging.
Klimaatadaptieve tuin, border onder twee esdoorns, juist na het aanplanten.

Waar­om kli­maat­adap­tie­ve tuin en is meer bio­di­ver­si­teit beter?

 

Waar­om een kli­maat­adap­tie­ve tuin bij jou thuis?

 

Over­stap naar bloem­rij­ke bor­ders en de juis­te boomsoorten

Een eco­lo­gi­sche aan­pak voor meer biodiversiteit

 

Omdat de kli­maat­ver­an­de­ring gewoon een feit is. En we met z’n allen met meer extre­men gecon­fron­teerd wor­den. Daar­om is een eco­lo­gisch door­dach­te tuin, die kli­maat­adap­tief is en voor meer bio­di­ver­si­teit zorgt, de mooi­ste oplossing.

Dit om recht­streeks uw levens­kwa­li­teit, zelfs in tot uw woning, fel te verbeteren.

En dan is het soms nodig om een over­stap te maken met je hui­dig type van tuin en deze gelei­de­lijk aan kli­maat­adap­tief te maken.

Tra­di­ti­o­neel zijn gazons een essen­ti­eel ken­merk van tuinen.

Ech­ter, in het licht van de hui­di­ge kli­maat­ver­an­de­ring en afne­men­de bio­di­ver­si­teit, groeit ook een ander besef. Want we weten dat van 1970 tot nu is de bio­di­ver­si­teit met meer dan 67% gedaald is.

Het besef dat bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten­soor­ten name­lijk een waar­de­vol alter­na­tief zijn voor het tra­di­ti­o­ne­le gazon, neemt toe.

Op deze web­pa­gi­na bespre­ken we bij­voor­beeld de voor­de­len van het ver­min­de­ren van gazon. En het aan­leg­gen van bloem­rij­ke borders.

Met een focus op bio­di­ver­si­teit en klimaatadaptatie.

Ook bekij­ken we hoe we je als boom­ver­zor­ger kun­nen hel­pen als betrouw­ba­re klimaattuincoach.

En daar wij als boom­ver­zor­ger des te meer ken­nis heb­ben over bomen, heb­ben wij het voor­deel dat we al geen scha­de zul­len aan­rich­ten aan de bestaan­de bomen bij de overschakeling.

Zoals er maar al te vaak wor­tel­scha­de gemaakt wordt tij­dens tuin­wer­ken. Met alle gevol­gen van dien, zelfs tien­tal­len jaren later.

En wij bij­voor­beeld ook weten wat het eind­beeld van een bepaal­de boom­soort is.

Ook iets waar erg veel tegen gezon­digd wordt. Waar­door later onno­dig geld aan het snoei­en van de bomen moet uit­ge­ge­ven worden.

 

 

De kli­maat­re­sis­ten­te tuin bevor­dert de biodiversiteit

 

Diver­se plan­ten voor diver­se insec­ten en die­ren: bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten bie­den een ver­schei­den­heid aan voed­sel­bron­nen en habi­tats voor diver­se insec­ten, zoals bij­en en vlin­ders, maar ook voor vogels.

Door het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in uw tuin, draag je bij aan het behoud van de natuur­lij­ke ecosystemen.

Onder­steu­ning van bestui­vers: bestui­vers spe­len een cru­ci­a­le rol in de bestui­ving van plan­ten en de voedselproductie.

Bloem­rij­ke bor­ders trek­ken bij­en en vlin­ders aan, waar­door ze essen­ti­eel zijn voor het ont­staan van vruch­ten en zaden bij plan­ten. Wat op zijn beurt voor de voort­plan­ting van plan­ten zorgt. En dat geldt ook voor de voedselgewassen.

Natuur­lij­ke plaag­be­strij­ding: een bloem­rij­ke tuin trekt natuur­lij­ke vij­an­den aan. Zoals lie­ve­heers­beest­jes en sluipwespen.

Die hel­pen bij het beheer­sen van scha­de­lij­ke insec­ten zon­der dat er gebruik moet gemaakt wor­den van scha­de­lij­ke pesticiden.

Het ene insect is name­lijk een pre­da­tor van het andere.

En zo hou­den ze elkaar onder con­tro­le en ont­staat er geen insectenplaag.

Ook is dit het geval met bij­voor­beeld schimmels.

De Tri­cho­der­ma­soor­ten, veel­al niet ziek­ma­ken­de schim­mels, onder­steu­nen de plan­ten door mid­del van er een sym­bi­o­se mee aan te gaan.

En hou­den op die manier ziek­te­ver­wek­ken­de schim­mels buiten.

 

 

Bomen bloei­en ook, het zijn de hoek­ste­nen van uw kli­maat­adap­tie­ve tuin

 

Bomen bloei­en ook, het zijn niet alleen hees­ters of strui­ken die bij­dra­gen aan de biodiversiteit.

Bomen zijn de hoek­ste­nen van de cor­ri­dors voor vlie­gen­de insec­ten. En ze kun­nen tot hon­der­den ver­schil­len­de soor­ten insec­ten huisvesten.

Als bomen zaden en vruch­ten wil­len maken, zul­len ze eerst moe­ten bloeien.

Zo zijn naast fruit­bo­men en sier­bo­men ook gro­ve den, eik, lin­de en beuk, een belang­rij­ke bron voor nec­tar. Denk hier­bij maar aan den­nen­ho­ning en acaciahoning.

Bomen aan­plan­ten in het kader van een kli­maat­adap­tie­ve tuin is daar­om ook erg belangrijk.

Niet alleen naar het ver­be­te­ren van bio­di­ver­si­teit. Maar ook naar het bescher­men van de bodem tegen direct zonlicht.

En bemerk dat bomen sui­kers pro­du­ce­ren, door de foto­syn­the­se in hun blad, en ook het bodem­voed­sel­web voe­den met een deel van deze gepro­du­ceer­de suikers.

Zo onder­steu­nen bomen de schim­mels en bac­te­ri­ën in de bodem. Die op hun beurt zor­gen in de voed­sel­voor­zie­ning van alle plan­ten, krui­den en grassen.

Als je kiest om bloei­en­de of bloe­men­de bomen aan te plan­ten, vraag zeker des­kun­dig boom­ad­vies aan ons en kies de juis­te soort voor jou tuin.

 

 

Kli­maat­adap­tie­ve tuin met waterbeheer

 

Hit­te-eiland­ef­fect ver­min­de­ren: in ste­de­lij­ke gebie­den kan een over­vloed aan ver­har­de opper­vlak­ken en gazons lei­den tot het hitte-eilandeffect.

Bomen met een gro­te cano­py cover of kroon­pro­jec­tie en bloem­rij­ke bor­ders kun­nen dit effect tegen­gaan. Door scha­duw te bie­den. En door ver­koe­ling te bie­den omwil­le van de ver­dam­ping van water via hun bladeren.

Water­re­ten­tie: bomen en bloem­rij­ke bor­ders, samen met hun goed en aan­ge­pas­te groei­plaats­in­rich­tin­gen, hel­pen bij het opvan­gen en vast­hou­den van regenwater.

Waar­door er ener­zijds min­der runoff van regen­wa­ter en storm­wa­ter is. En dus de kans op over­stro­min­gen daalt. En waar­door ander­zijds de grond­wa­ter­stand wordt aangevuld.

Droog­te­to­le­ran­tie: inheem­se plan­ten­soor­ten zijn nor­maal goed aan­ge­past aan loka­le omstandigheden.

Maar omwil­le van het voor­ko­men van meer extre­me hit­te­da­gen, en dit gedu­ren­de een lan­ge­re aan­een geslo­ten peri­o­den, zijn som­mi­ge inheem­se plan­ten onvol­doen­de bestand tegen de droog­te dat dit met zich mee brengt.

De keu­ze van meer droog­te­re­sis­ten­te soor­ten en het beter inrich­ten van de groei­plaat­sen, zor­gen er dan samen voor dat deze plan­ten min­der water ver­ei­sen na hun eer­ste ves­ti­gings­fa­se, en ook nadien. Waar­door uw tuin kli­maat­adap­tie­ver wordt.

 

 

b‑Tree Boom­ver­zor­ging als uw klimaattuincoach

 

Exper­ti­se in inheem­se plan­ten en bomen: b‑Tree Boom­ver­zor­ging heeft uit­ge­brei­de ken­nis van inheem­se plan­ten­soor­ten en kan je advi­se­ren over wel­ke bomen en plan­ten het bes­te gedij­en in uw spe­ci­fie­ke omgeving.

Tuin­ont­werp: als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging hel­pen bij het ont­wer­pen van uw tuin.

Door inplan­ting van de juis­te boom­soor­ten en bij­ho­ren­de bloem­rij­ke bor­ders, cre­ë­ren we een aan­trek­ke­lij­ke, bio­di­ver­se en kli­maat­vrien­de­lij­ke tuin.

Onder­houd en ver­zor­ging: b‑Tree Boom­ver­zor­ging kan je bege­lei­den bij het onder­hou­den van uw kli­maat­adap­tie­ve tuin. En je voor­zien van effi­ci­ën­te tips en tech­nie­ken om ervoor te zor­gen dat uw tuin gedijt. En je veel geld bespaart op de kost van het onder­houd ten opzich­te van een klas­sie­ke tuin.

 

 

Wat met het onder­houd en de duur­zaam­heid van een kli­maat­adap­tie­ve tuin?

 

Er zijn vele voor­de­len ver­bon­den aan een kli­maat­adap­tie­ve tuin op het gebied van onder­houd en duur­zaam­heid. Hier wordt veel te wei­nig bij stil gestaan. Je besteedt min­der tijd aan het onder­houd dan bij een klas­sie­ke tuin. En het is beter voor de duur­zaam­heid. Zowel voor het mili­eu als voor de natuur.

 

 

Welk onder­houd heeft een kli­maat­re­sis­ten­te of kli­maat­adap­tie­ve tuin nodig?

 

Beheer van bloem­rij­ke borders

Hoe­wel bloem­rij­ke bor­ders min­der inten­sief onder­houd ver­gen dan gazons, is het nog steeds belang­rijk om ze goed te beheren.

Dode bloe­men en uit­ge­bloei­de plan­ten kun­nen wor­den ver­wij­derd om de bloei te sti­mu­le­ren. En licht­in­val in de plant te verbeteren.

Door het snoei­sel te laten dro­gen kan je de zaden oog­sten voor het vol­gen­de jaar. Of als je ze ter plaat­se laat dro­gen, voor natuur­lij­ke uitzaaiing.

 

Com­pos­te­ring

Het gebruik van com­post en orga­ni­sche mulch in boom­spie­gels en bor­ders kan hel­pen om de bodem­struc­tuur te ver­be­te­ren. En ook het bodem­le­ven te sti­mu­le­ren en voe­dings­stof­fen en water vast te hou­den. Wat dan weer bij­draagt aan een duur­za­me en gezon­de kli­maat­adap­tie­ve tuin.

 

Water­be­heer

Over­weeg ook het gebruik van regen­wa­ter­op­vang­sys­te­men om te voor­zien in de water­be­hoef­te van uw bloem­rij­ke bor­ders. Waar­door je de impact op kost­baar drink­wa­ter vermindert.

Richt uw groei­plaat­sen ook zo in dat er geen regen­wa­ter en storm­wa­ter runoff moge­lijk is. Maar dat dit water ineens wordt opge­van­gen in de groei­plaat­sen van uw bloem­rij­ke bor­ders en boomspiegels.

 

Ver­mijd che­mi­sche bestrijdingsmiddelen

Als onder­deel van een duur­za­me bena­de­ring ver­mijd je best het gebruik van che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len. Omdat deze scha­de­lijk zijn voor insec­ten, de plan­ten waar­op je ze sproeit, het bodem­le­ven, uw plan­ten ver­zwak­ken, … En hier­door dus de bio­di­ver­si­teit in uw tuin schaden.

 

Bedenk ook hoe­veel tijd het onder­houd van het gazon vergt

Om even af te wegen ver­mel­den we graag hoe­veel onder­houd gazon vergt.

Een gazon dien je in het groei­sei­zoen weke­lijks te maai­en. En als je dit met een gras­ma­chi­ne of zit­maai­er doet, is er onder­houd en brand­stof nodig voor de machi­nes. Ook moe­ten de mes­sen tij­dig gesle­pen worden.

En in het najaar ga je dan weer je gazon ver­ti­cu­te­ren en het dor­re gras afvoe­ren. Ook zal je opnieuw inzaaien.

En naast bemes­ting in het voor­jaar, zal je gedu­ren­de het jaar ook ergens het gazon kalken.

Bedenk dat al dit onder­houd niet alleen tijd kost, maar ook geld voor machi­nes, afvoer, mest­stof­fen en kalk. Bedenk dan ook dat een kli­maat­adap­tie­ve tuin veel min­der onder­houd en geld vergt.

Min­der is in dit geval meer.

 

 

Cre­ë­ren van een edu­ca­tie­ve tuin

 

Bewust­wor­ding ver­gro­ten: kli­maat­adap­tie­ve tui­nen met bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten bie­den een uit­ste­ken­de gele­gen­heid om bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit, inheem­se flo­ra en kli­maat­ver­an­de­ring te ver­gro­ten. Uw tuin kan als een edu­ca­tie­ve en inspi­re­ren­de plek die­nen voor fami­lie, vrien­den en buurtbewoners.

Loka­le gemeen­schap betrek­ken: als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging je hel­pen bij het orga­ni­se­ren van edu­ca­tie­ve eve­ne­men­ten en work­shops om de loka­le gemeen­schap te betrek­ken bij de waar­de van bloem­rij­ke bor­ders en duur­zaam tuinieren.

 

 

Een kli­maat­adap­tie­ve tuin sti­mu­leert leven

 

Het ver­min­de­ren van gazon en het aan­plan­ten van de juis­te boom­soor­ten en het aan­leg­gen van bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten zijn belang­rij­ke stap­pen naar het bevor­de­ren van bio­di­ver­si­teit. En het weer­baar maken van uw tuin aan de uit­da­gen­de klimaatverandering.

Het aan­leg­gen van bloem­rij­ke bor­ders met inheem­se plan­ten biedt tal­lo­ze voordelen.

Zowel op vlak van bio­di­ver­si­teit, als klimaatadaptatie.

Door de over­gang van tra­di­ti­o­ne­le gazons naar bloem­rij­ke bor­ders te maken, cre­ëer je een natuur­lij­ke oase. Die bestui­vers, nut­ti­ge insec­ten en vogels aan­trekt. Uw tuin wordt veer­krach­ti­ger tegen klimaatverandering.

En helpt bij water­be­heer en ver­min­dert het hitte-eilandeffect.

Als kli­maat­t­uin­coach kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging je bege­lei­den bij het ont­werp, de aan­leg en het onder­houd van uw bloem­rij­ke tuin.

Samen kun­nen we een posi­tie­ve impact heb­ben op het mili­eu en onze leef­om­ge­ving, ter­wijl we edu­ca­tie­ve moge­lijk­he­den bie­den om ande­ren te inspi­re­ren tot duur­zaam tui­nie­ren en het ver­ho­gen van biodiversiteit.

Laten we samen­wer­ken aan een groe­ne­re, bio­di­ver­se en kli­maat­vrien­de­lij­ke­re toe­komst voor onze tui­nen en onze planeet.

 

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor een kli­maat­re­sis­ten­te tuin

 

Heb je vra­gen over kli­maat­adap­tie­ve tui­nen, kli­maat­re­sis­ten­te boom­soor­ten of de over­scha­ke­ling naar een kli­maat­adap­tie­ve tuin, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!