Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten

Groeiplaatsinrichting en groeiplaatsconstructies bij planten van bomen

Een kwalitatieve groeiplaatsinrichting zorgt dat de boom groeit

 

Niets is mooi­er en aan­ge­na­mer dan een gro­te vita­le boom in de stad of in de tuin, en dat kan alleen met een goe­de groeiplaatsinrichting.

Dan is het genie­ten van de scha­duw bij heet weer. Je komt er men­sen tegen op de bank en er spe­len kin­de­ren. Altijd fijn in de buurt van een gro­te mooie boom.

 

 

De boom geeft veel. Maar bomen heb­ben ook noden. En daar zorg je voor met een goe­de groei­plaats­in­rich­ting of groei­plaats­con­struc­tie. Zeker bij dub­bel gebruik van de bodem. Bijvoorbeeld als je zowel een par­keer­plaats wenst, en een mooie goed grooei­en­de boom.

Want als de boom over meer door­wor­tel­ba­re ruim­te beschikt onder­gronds, die hij met zijn wor­tels kan kolo­ni­se­ren en benut­ten, wordt de boom groot. En blijft hij vitaal, wordt het een toe­komst­boom en geeft hij ons veel in de plaats.

Om een goe­de groei­plaats­in­rich­ting te maken voor een boom, dient men zowel de boven­grond­se als onder­grond­se noden te kennen.

Wanneer we een gro­te boom te mid­den van een plein met veel par­keer­mo­ge­lijk­heid plan­ten, zal een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie de oplos­sing bie­den. De bodem kan dan zowel gebruikt wor­den door de boom. Als door de gebrui­kers van de par­keer­plaat­sen. Zonder dat de bodem in de wor­tel­zo­ne van de boom com­pac­teert. Wat nade­lig is voor de groeiomstandigheden.

 

 

Tip achterstallig onderhoud

 

Lees meer over het opkui­sen of opknap­pen van je tuin, en voer eerst ach­ter­stal­li­ge snoei uit, voor­al­eer je begint aan een groei­plaats­in­rich­ting. Zo krijg je een beter zicht waar je best bomen plant. En kom je tot een fraai­er eindbeeld.

 

Het met de air-spade puinvrij blazen van de wortels ter voorbereiding van de groeiplaatsinrichting met drukspreidende constructie van sandwichelementen

Het met een air-spade puin­vrij bla­zen van de wor­tels van een boom ter hoog­te van nuts­lei­din­gen, ter voor­be­rei­ding van de groei­plaats­in­rich­ting met druk­sprei­den­de con­struc­tie van sand­wi­che­le­men­ten. Dit om de bodem terug door­wor­tel­baar te maken onder de toe­kom­sti­ge oprit en parkeerplaatsen.

 

Een groeiplaatsinrichting heeft meerdere functies

 

Een geschik­te groei­plaats­in­rich­ting heeft meer­de­re func­ties. Naast het voor­zien in vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te en nutri­ën­ten voor de boom, zorgt deze ook voor storm­wa­ter­op­vang en buf­fe­ring van water.

Het storm­wa­ter komt niet in de rio­le­ring terecht en de boom wordt op een natuur­lij­ke manier van water voorzien.

Door de kli­maat­ver­an­de­ring komen naar ver­wach­ting vijftig- en hon­derd­ja­ri­ge stor­men vier keer meer voor van­af 2030. Een uit­ge­kien­de onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie vangt storm­wa­ter op. En leidt het naar de groei­plaats van de boom. Er zijn dan twee voor­de­len. Enerzijds krijgt de boom tij­dig vol­doen­de water. Anderzijds loopt al het hemel­wa­ter niet naar de rio­le­ring of beek. Waardoor over­stro­min­gen voor­ko­men worden.

Hoe beter en hoe meer hemel­wa­ter een groei­plaats­in­rich­ting kan opvan­gen, hoe min­der over­last. En hoe beter voor de boom en het aan­vul­len van de onder­grond­se water­re­ser­ves. Het water kan in de bodem trek­ken met ande­re woorden.

Overweeg zeker bij het plan­ten van gro­te bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving, om deze ineens te voor­zien van een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting. Dat ren­deert onmid­del­lijk en bevor­dert de goe­de en gezon­de ont­wik­ke­ling van je investering.

 

 

 

Dubbel gebruik van de bodem met een groeiplaatsconstructie

 

Wat betekent dubbel gebruik van de bodem

 

Met dub­bel gebruik van de bodem bedoe­len we let­ter­lijk dat de bodem op één plaats twee keer, en dan zelfs op de meest geschik­te manier, gebruikt wordt. Het maai­veld wordt als het ware ont­kop­peld van de bodem. En bij sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­ties wordt voor de boom zelfs een vol­le­dig onaf­han­ke­lijk twee­de maai­veld gecre­ëerd onder de bestrating.

Ondergronds om de boom die we plan­ten van kwa­li­ta­tie­ve door­wor­tel­ba­re te voor­zien. En boven­gronds door de gebrui­kers van de bestra­ting of par­king van een draag­krach­ti­ge bodem te voor­zien. Die net­jes kan onder­hou­den worden.

 

Verwijderen steenpuin parkeerplaats voor aanleg ondergrondse groeiplaatsconstructie

Verwijderen van het niet door­wor­tel­ba­re steen­puin in de bodem naast de boom, om de bodem nadien van bomen­zand te voor­zien voor de onder­grond­se groeiplaatsinrichting.

 

 

Kwaliteit van een groeiplaatsconstructie of groeiplaatsinrichting

 

De kwa­li­teit van een groei­plaats­in­rich­ting moet opti­maal zijn voor de boom. De bodem waar een boom in wor­telt moet naast de geschik­te samen­stel­ling en hoe­veel­heid nutri­ën­ten, ook de juis­te struc­tuur en luch­tig­heid heb­ben. Hij mag niet te com­pact zijn, moet vocht en veel zuur­stof bevatten.

Een bodem van een boom in de stad of aan een oprit van een woning, waar auto’s of ander ver­keer rijdt, zal snel com­pac­te­ren. Dan zit er geen zuur­stof meer in de pori­ën van de bodem en kan er haast geen water insij­pe­len. De regen spoelt eraf, runoff genaamd, in plaats van erin te drin­gen. De bestaan­de wor­tels van de boom zul­len afster­ven. Of nieu­we wor­tels raken met hun wor­tel­muts niet in de har­de bodem. In bei­den geval­len zorgt dit voor stress voor de boom en neemt zijn con­di­tie af. En dient de boom een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring te krij­gen om te voor­ko­men dat hij afsterft.

 

 

Ondergrondse groeiplaatsconstructie als oplossing voor plaatsgebrek

 

Door onder­gronds een geschik­te groei­plaats­con­struc­tie te maken, geven we aan de uit­da­ging van plaats­ge­brek een oplossing.

Er zijn ver­schil­len­de moge­lijk­he­den of soor­ten van groei­plaats­con­struc­tie om plaats­ge­brek weg te wer­ken. En zowel de boom door­wor­tel­ba­re ruim­te te bie­den onder­gronds. Als boven­gronds gebuik te kun­nen maken van de gepas­te bestrating.

 

Wat bepaalt de keuze van groeiplaatsconstructie?

De keu­ze van groei­plaats­con­struc­tie maak je nn func­tie waar­voor de bodem boven­op moet die­nen. En in func­tie van de beno­dig­de door­wor­tel­ba­re ruim­te voor de boom.

Zo maak je al een onder­scheid tus­sen het gebruik door zwaar ver­keer of licht ver­keer of fiet­sers en voet­gan­gers. Ook is er ver­schil tus­sen zelf­dra­gen­de en niet-zelfdragende of druk­sprei­den­de con­struc­ties. Later meer over de voor- en nade­len van ver­schil­len­de soor­ten groeiplaatsconstructies.

Bij de keu­zes van mate­ri­a­len voor een groei­plaats­in­rich­ting hou­den we reke­ning met het beoog­de resul­taat en de kost­prijs van de groei­plaats­con­struc­tie. Er is een groot ver­schil in bud­get tus­sen de ver­schil­len­de groei­plaats­con­struc­ties per m² en per m³. Zodoende kie­zen we steeds de bud­get­tair meest geschik­te, maar met het beha­len van de voor­waar­den waar­aan de groei­plaats­in­rich­ting moet vol­doen. Zoals bij­voor­beeld de belas­ting in com­bi­na­tie met de fre­quen­tie die de groei­plaats­in­rich­ting moet aankunnen.

 

 

Soorten groeiplaatsinrichtingen en hun voor- en nadelen

 

Zoals eer­der ver­meld zijn er twee belang­rij­ke soor­ten groei­plaats­con­struc­ties die bruik­baar zijn bij het aan­plan­ten van bomen in civiel druk­ke omge­vin­gen. Enerzijds de zelf­dra­gen­de of gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­tin­gen. Anderzijds de niet-zelfdragende, druk­sprei­den­de of sys­teem­ge­dra­gen groeiplaatsinrichtingen.

Een gra­nu­laat­ge­dra­gen bodem bestaat uit een gra­nu­laat zoals gesteen­te, dat gro­te­re bodem­druk aan­kan, met ertus­sen grond, al dan niet ver­rijkt met orga­nisch mate­ri­aal, waar de wor­tels kun­nen in groei­en. Of uit bomen­zand. Dat bestaat uit bij­voor­beeld eentop­pig zand, ver­rijkt met orga­ni­sche stof en mine­ra­len. Met erbo­ven­op een druk­sprei­den­de sand­wich­con­struc­tie die voor een twee­de maai­veld zorgt.

Verspreiden bomenzand granulaatgedragen groeiplaatsconstructie

Verspreiden van het met orga­ni­sche stof ver­rijk­te bomen­zand voor de gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie waar de toe­kom­sti­ge oprit en par­king komt.

 

Voor een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie zijn er ook meer­de­re mogelijkheden.

Deze kan bestaan uit zoge­naam­de boom­bun­kers. Deze bestaan uit kunst­stof ele­men­ten of krat­ten die aan en naast elkaar vast­ge­maakt wor­den tot ze één geheel vor­men. De boom­bun­kers heb­ben een open struc­tuur bin­nen­in aan de zij­kan­ten zodat de bodem door­heen al de krat­ten in zijn geheel kan geko­lo­ni­seerd wor­den door boom­wor­tels. De boven­zij­de van de boom­bun­kers is ook open, zodat er regen­wa­ter en lucht door kan. Maar de boven­zij­de is wel erg draagkrachtig.

Naast een boom­bun­ker­sys­teem bestaat er ook een Watershell-systeem en een Treebox-systeem. Allemaal sys­te­men met een draag­krach­ti­ge struc­tuur met eron­der en ertus­sen de bodem voor de bomen.

 

 

Voordelen en nadelen van de twee soorten groeiplaatsconstructies

 

Een gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­ting heeft als voor­deel dat het tot ver­schil­len­de malen goed­ko­per is dan een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­ting. Echter zijn er ook nade­len. Bij een gra­nu­laat gedra­gen groei­plaats­in­rich­ting is er beperk­te­re door­wor­tel­ba­re ruim­te. En kan deze veel min­der ver­keers­druk aan dan een sys­teem­ge­dra­gen of druk­sprei­den­de groeiplaatsconstructie.

Als we een bestaan­de groei­plaats ver­be­te­ren door toe­pas­sing van een groei­plaats­in­rich­ting, is een sys­teem­ge­dra­gen oplos­sing dan weer min­der flexi­bel tegen­over een gra­nu­laat­ge­dra­gen oplos­sing. Merk op als er nuts­lei­din­gen aan­we­zig zijn op een bestaan­de groei­plaats, het soms onmo­ge­lijk is pre­fab ele­men­ten van een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie aan te brengen.

 

 

Berekenen van een groeiplaatsconstructie en ontwerp

 

Een groei­plaats­con­struc­tie moe­ten we bere­ke­nen in func­tie van de omge­vings­va­ri­a­be­len en het doel. Hierbij hou­den we reke­ning dat een boom tot maxi­maal 1,3 meter diep zal wor­te­len. We nemen aan dat er tot deze diep­te vol­doen­de zuur­stof aan­we­zig is. Ondanks dat bomen op som­mi­ge plaat­sen veel die­per kun­nen wor­te­len. Er zit dus mar­ge aan de goe­de kant.

Afhankelijk van de boom­soort­keu­ze bij de aan­plant en het te ver­wach­ten eind­beeld in de vol­was­sen fase van de boom, kan men bere­ke­nen hoe groot de tota­le groei­plaats­in­rich­ting moet zijn. Mede in func­tie van de inves­te­rings­kos­ten gekop­peld aan een bepaald sys­teem en de te beha­len voor­ge­schre­ven ken­mer­ken waar­aan de groei­plaats­in­rich­ting moet vol­doen, wordt de soort groei­plaats­con­struc­tie gekozen.

Onze Certified Tree Manager zet het tota­le ont­werp van geko­zen sys­teem, de manier van opbouw en de bere­ke­nin­gen, in een gede­tail­leer­de moti­ve­ren­de nota. Net als de beno­dig­de mate­ri­a­len en bij­ko­men­de sys­te­men zoals water­voor­zie­ning en/of waterafvoer.

 

 

Andere boomverzorgingsingrepen bij de aanleg van een groeiplaatsconstructie

 

Wanneer je bij een bestaan­de toe­komst­boom een groeip­plaats­con­struc­tie moet aan­bren­gen, is er voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek nodig. Dit om een zicht te krij­gen hoe de bodem geko­lo­ni­seerd is, hoe groot de wor­tels er zijn, en waar er wor­tel­snoei moge­lijk is. Om dan de groei­plaats­con­struc­tie finaal te bepalen.

Ook boven­grond­se snoei kan dan nodig zijn. Lees er meer over op onze pagi­na over de ver­schil­len­de soor­ten snoei bij bomen.

 

 

Contacteer ons vandaag nog voor een eerste vrijblijvend gesprek of bezoek

 

Als je op zoek bent naar een pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger of iemand die voor jou de per­fec­te groei­plaats­con­struc­tie of groei­plaats­in­rich­ting kan maken, dan staat b‑Tree Boomverzorging voor je klaar.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om je wen­sen te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over groei­plaats­in­rich­tin­gen en groei­plaats­con­struc­ties. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om je te hel­pen bij het behoud en de onder­steu­ning van je waar­de­vol­le bomen tij­dens een uit­da­gen­de klimaatverandering.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart