Door een boomverzorger van b-Tree Boomverzorging het manueel met de schop uitspreiden van het bomenzand voor de granulaatgedragen en drukspreidende groeiplaatsconstructie.
Door een boom­ver­zor­ger van b‑Tree Boom­ver­zor­ging het manu­eel met de schop uit­sprei­den van het bomen­zand voor de gra­nu­laat­ge­dra­gen en druk­sprei­den­de groeiplaatsconstructie.
Met de trilplaat licht aangedrukt bomenzand tot draagkrachtige maar goed doorwortelbare bodem van de groeiplaatsinrichting.
Met de tril­plaat licht aan­ge­drukt bomen­zand tot draag­krach­ti­ge, maar goed door­wor­tel­ba­re bodem van de groeiplaatsinrichting.
Nivelleren van de straatlaag bestaande uit rijnzand, om er de sandwichelementen, onderdeel van de groeiplaatsconstructie, er boven op te kunnen leggen. De straatlaag rijnzand ligt boven op de laag bomenzand.
Nivel­le­ren van de straat­laag bestaan­de uit rijn­zand, om er de sand­wi­che­le­men­ten, onder­deel van de groei­plaats­con­struc­tie, er boven op te kun­nen leg­gen. De straat­laag rijn­zand ligt boven op de laag bomenzand.
Leggen van de sandwichelementen bij de drukspreidende granulaatgedragen groeiplaatsinrichting.
Leg­gen van de sand­wi­che­le­men­ten bij de druk­sprei­den­de gra­nu­laat­ge­dra­gen groeiplaatsinrichting.

Groei­plaats­in­rich­ting en groei­plaats­con­struc­ties bij plan­ten van bomen

Een kwa­li­ta­tie­ve groei­plaats­in­rich­ting zorgt dat de boom groeit

 

 

Niets is mooi­er en aan­ge­na­mer dan een gro­te vita­le boom in de stad of in de tuin, en dat kan alleen met een goe­de groeiplaatsinrichting.

Dan is het genie­ten van de scha­duw bij heet weer. Je komt er men­sen tegen op de bank en er spe­len kin­de­ren. Altijd fijn in de buurt van een gro­te mooie boom.

De boom geeft veel. Maar bomen heb­ben ook noden. En daar zorg je voor met een goe­de groei­plaats­in­rich­ting of groei­plaats­con­struc­tie. Zeker bij dub­bel gebruik van de bodem. Bij­voor­beeld als je zowel ene par­keer­plaats wenst, en een mooie goed grooei­en­de boom.

Want als de boom over meer door­wor­tel­ba­re ruim­te beschikt onder­gronds, die hij met zijn wor­tels kan kolo­ni­se­ren en benut­ten, wordt de boom groot. En blijft hij vitaal, wordt het een toe­komst­boom en geeft hij ons veel in de plaats.

Om een goe­de groei­plaats­in­rich­ting te maken voor een boom, dient men zowel de boven­grond­se als onder­grond­se noden te kennen.

Wan­neer we een gro­te boom te mid­den van een plein met veel par­keer­mo­ge­lijk­heid plan­ten, zal een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie de oplos­sing bie­den. De bodem kan dan zowel gebruikt wor­den door de boom. Als door de gebrui­kers van de par­keer­plaat­sen. Zon­der dat de bodem in de wor­tel­zo­ne van de boom com­pac­teert. Wat nade­lig is voor de groeiomstandigheden.

 

 

Tip ach­ter­stal­lig onderhoud

 

Lees meer over het opkui­sen of opknap­pen van uw tuin, en voer eerst ach­ter­stal­li­ge snoei uit, voor­al­eer je begint aan een groei­plaats­in­rich­ting. Zo krijg je een beter zicht waar je best bomen plant. En kom je tot een fraai­er eindbeeld.

 

Het met de air-spade puinvrij blazen van de wortels ter voorbereiding van de groeiplaatsinrichting met drukspreidende constructie van sandwichelementen

Het met een air-spa­de puin­vrij bla­zen van de wor­tels van een boom ter hoog­te van nuts­lei­din­gen, ter voor­be­rei­ding van de groei­plaats­in­rich­ting met druk­sprei­den­de con­struc­tie van sand­wi­che­le­men­ten. Dit om de bodem terug door­wor­tel­baar te maken onder de toe­kom­sti­ge oprit en parkeerplaatsen.

 

Een groei­plaats­in­rich­ting heeft meer­de­re functies

 

Een geschik­te groei­plaats­in­rich­ting heeft meer­de­re func­ties. Naast het voor­zien in vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te en nutri­ën­ten voor de boom, zorgt deze ook voor storm­wa­ter­op­vang en buf­fe­ring van water.

Het storm­wa­ter komt niet in de rio­le­ring terecht en de boom wordt op een natuur­lij­ke manier van water voorzien.

Door de kli­maat­ver­an­de­ring komen naar ver­wach­ting vijf­tig- en hon­derd­ja­ri­ge stor­men vier keer meer voor van­af 2030. Een uit­ge­kien­de onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie vangt storm­wa­ter op. En leidt het naar de groei­plaats van de boom. Er zijn dan twee voor­de­len. Ener­zijds krijgt de boom tij­dig vol­doen­de water. Ander­zijds loopt al het hemel­wa­ter niet naar de rio­le­ring of beek. Waar­door over­stro­min­gen voor­ko­men worden.

Hoe beter en hoe meer hemel­wa­ter een groei­plaats­in­rich­ting kan opvan­gen, hoe min­der over­last. En hoe beter voor de boom en het aan­vul­len van de onder­grond­se water­re­ser­ves. Het water kan in de bodem trek­ken met ande­re woorden.

Over­weeg zeker bij het plan­ten van gro­te bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving, om deze ineens te voor­zien van een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting. Dat ren­deert onmid­del­lijk en bevor­dert de goe­de en gezon­de ont­wik­ke­ling van uw investering.

 

 

 

Dub­bel gebruik van de bodem met een groeiplaatsconstructie

 

Wat bete­kent dub­bel gebruik van de bodem

 

Met dub­bel gebruik van de bodem bedoe­len we let­ter­lijk dat de bodem op één plaats twee keer, en dan zelfs op de meest geschik­te manier, gebruikt wordt. Het maai­veld wordt als het ware ont­kop­peld van de bodem. En bij sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­ties wordt voor de boom zelfs een vol­le­dig onaf­han­ke­lijk twee­de maai­veld gecre­ëerd onder de bestrating.

Onder­gronds om de boom die we plan­ten van kwa­li­ta­tie­ve door­wor­tel­ba­re te voor­zien. En boven­gronds door de gebrui­kers van de bestra­ting of par­king van een draag­krach­ti­ge bodem te voor­zien. Die net­jes kan onder­hou­den worden.

 

Verwijderen steenpuin parkeerplaats voor aanleg ondergrondse groeiplaatsconstructie

Ver­wij­de­ren van het niet door­wor­tel­ba­re steen­puin in de bodem naast de boom, om de bodem nadien van bomen­zand te voor­zien voor de onder­grond­se groeiplaatsinrichting.

 

 

Kwa­li­teit van een groei­plaats­con­struc­tie of groeiplaatsinrichting

 

De kwa­li­teit van een groei­plaats­in­rich­ting moet opti­maal zijn voor de boom. De bodem waar een boom in wor­telt moet naast de geschik­te samen­stel­ling en hoe­veel­heid nutri­ën­ten, ook de juis­te struc­tuur en luch­tig­heid heb­ben. Hij mag niet te com­pact zijn, moet vocht en veel zuur­stof bevatten.

Een bodem van een boom in de stad of aan een oprit van een woning, waar auto’s of ander ver­keer rijdt, zal snel com­pac­te­ren. Dan zit er geen zuur­stof meer in de pori­ën van de bodem en kan er haast geen water insij­pe­len. De regen spoelt eraf, runoff genaamd, in plaats van erin te drin­gen. De bestaan­de wor­tels van de boom zul­len afster­ven. Of nieu­we wor­tels raken met hun wor­tel­muts niet in de har­de bodem. In bei­den geval­len zorgt dit voor stress voor de boom en neemt zijn con­di­tie af. En dient de boom een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring te krij­gen om te voor­ko­men dat hij afsterft.

 

 

Onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie als oplos­sing voor plaatsgebrek

 

Door onder­gronds een geschik­te groei­plaats­con­struc­tie te maken, geven we aan de uit­da­ging van plaats­ge­brek een oplossing.

Er zijn ver­schil­len­de moge­lijk­he­den of soor­ten van groei­plaats­con­struc­tie om plaats­ge­brek weg te wer­ken. En zowel de boom door­wor­tel­ba­re ruim­te te bie­den onder­gronds. Als boven­gronds gebuik te kun­nen maken van de gepas­te bestrating.

 

Wat bepaalt de keu­ze van groeiplaatsconstructie?

De keu­ze van groei­plaats­con­struc­tie maak je nn func­tie waar­voor de bodem boven­op moet die­nen. En in func­tie van de beno­dig­de door­wor­tel­ba­re ruim­te voor de boom.

Zo maak je al een onder­scheid tus­sen het gebruik door zwaar ver­keer of licht ver­keer of fiet­sers en voet­gan­gers. Ook is er ver­schil tus­sen zelf­dra­gen­de en niet-zelf­dra­gen­de of druk­sprei­den­de con­struc­ties. Later meer over de voor- en nade­len van ver­schil­len­de soor­ten groeiplaatsconstructies.

Bij de keu­zes van mate­ri­a­len voor een groei­plaats­in­rich­ting hou­den we reke­ning met het beoog­de resul­taat en de kost­prijs van de groei­plaats­con­struc­tie. Er is een groot ver­schil in bud­get tus­sen de ver­schil­len­de groei­plaats­con­struc­ties per m² en per m³. Zodoen­de kie­zen we steeds de bud­get­tair meest geschik­te, maar met het beha­len van de voor­waar­den waar­aan de groei­plaats­in­rich­ting moet vol­doen. Zoals bij­voor­beeld de belas­ting in com­bi­na­tie met de fre­quen­tie die de groei­plaats­in­rich­ting moet aankunnen.

 

 

Soor­ten groei­plaats­in­rich­tin­gen en hun voor- en nadelen

 

Zoals eer­der ver­meld zijn er twee belang­rij­ke soor­ten groei­plaats­con­struc­ties die bruik­baar zijn bij het aan­plan­ten van bomen in civiel druk­ke omge­vin­gen. Ener­zijds de zelf­dra­gen­de of gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­tin­gen. Ander­zijds de niet-zelf­dra­gen­de, druk­sprei­den­de of sys­teem­ge­dra­gen groeiplaatsinrichtingen.

Een gra­nu­laat­ge­dra­gen bodem bestaat uit een gra­nu­laat zoals gesteen­te, dat gro­te­re bodem­druk aan­kan, met ertus­sen grond, al dan niet ver­rijkt met orga­nisch mate­ri­aal, waar de wor­tels kun­nen in groei­en. Of uit bomen­zand. Dat bestaat uit bij­voor­beeld eentop­pig zand, ver­rijkt met orga­ni­sche stof en mine­ra­len. Met erbo­ven­op een druk­sprei­den­de sand­wich­con­struc­tie die voor een twee­de maai­veld zorgt.

Verspreiden bomenzand granulaatgedragen groeiplaatsconstructie

Ver­sprei­den van het met orga­ni­sche stof ver­rijk­te bomen­zand voor de gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie waar de toe­kom­sti­ge oprit en par­king komt.

 

Voor een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie zijn er ook meer­de­re mogelijkheden.

Deze kan bestaan uit zoge­naam­de boom­bun­kers. Deze bestaan uit kunst­stof ele­men­ten of krat­ten die aan en naast elkaar vast­ge­maakt wor­den tot ze één geheel vor­men. De boom­bun­kers heb­ben een open struc­tuur bin­nen­in aan de zij­kan­ten zodat de bodem door­heen al de krat­ten in zijn geheel kan geko­lo­ni­seerd wor­den door boom­wor­tels. De boven­zij­de van de boom­bun­kers is ook open, zodat er regen­wa­ter en lucht door kan. Maar de boven­zij­de is wel erg draagkrachtig.

Naast een boom­bun­ker­sys­teem bestaat er ook een Waters­hell-sys­teem en een Tree­box-sys­teem. Alle­maal sys­te­men met een draag­krach­ti­ge struc­tuur met eron­der en ertus­sen de bodem voor de bomen.

 

 

Voor­de­len en nade­len van de twee soor­ten groeiplaatsconstructies

 

Een gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­ting heeft als voor­deel dat het tot ver­schil­len­de malen goed­ko­per is dan een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­ting. Ech­ter zijn er ook nade­len. Bij een gra­nu­laat gedra­gen groei­plaats­in­rich­ting is er beperk­te­re door­wor­tel­ba­re ruim­te. En kan deze veel min­der ver­keers­druk aan dan een sys­teem­ge­dra­gen of druk­sprei­den­de groeiplaatsconstructie.

Als we een bestaan­de groei­plaats ver­be­te­ren door toe­pas­sing van een groei­plaats­in­rich­ting, is een sys­teem­ge­dra­gen oplos­sing dan weer min­der flexi­bel tegen­over een gra­nu­laat­ge­dra­gen oplos­sing. Merk op als er nuts­lei­din­gen aan­we­zig zijn op een bestaan­de groei­plaats, het soms onmo­ge­lijk is pre­fab ele­men­ten van een sys­teem­ge­dra­gen groei­plaats­con­struc­tie aan te brengen.

 

 

Bere­ke­nen van een groei­plaats­con­struc­tie en ontwerp

 

Een groei­plaats­con­struc­tie moe­ten we bere­ke­nen in func­tie van de omge­vings­va­ri­a­be­len en het doel. Hier­bij hou­den we reke­ning dat een boom tot maxi­maal 1,3 meter diep zal wor­te­len. We nemen aan dat er tot deze diep­te vol­doen­de zuur­stof aan­we­zig is. Ondanks dat bomen op som­mi­ge plaat­sen veel die­per kun­nen wor­te­len. Er zit dus mar­ge aan de goe­de kant.

Afhan­ke­lijk van de boom­soort­keu­ze bij de aan­plant en het te ver­wach­ten eind­beeld in de vol­was­sen fase van de boom, kan men bere­ke­nen hoe groot de tota­le groei­plaats­in­rich­ting moet zijn. Mede in func­tie van de inves­te­rings­kos­ten gekop­peld aan een bepaald sys­teem en de te beha­len voor­ge­schre­ven ken­mer­ken waar­aan de groei­plaats­in­rich­ting moet vol­doen, wordt de soort groei­plaats­con­struc­tie gekozen.

Onze Cer­ti­fied Tree Mana­ger zet het tota­le ont­werp van geko­zen sys­teem, de manier van opbouw en de bere­ke­nin­gen, in een gede­tail­leer­de moti­ve­ren­de nota. Net als de beno­dig­de mate­ri­a­len en bij­ko­men­de sys­te­men zoals water­voor­zie­ning en/of waterafvoer.

 

 

Ande­re boom­ver­zor­gings­in­gre­pen bij de aan­leg van een groeiplaatsconstructie

 

Wan­neer je bij een bestaan­de toe­komst­boom een groeip­plaats­con­struc­tie moet aan­bren­gen, is er voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek nodig. Dit om een zicht te krij­gen hoe de bodem geko­lo­ni­seerd is, hoe groot de wor­tels er zijn, en waar er wor­tel­snoei moge­lijk is. Om dan de groei­plaats­con­struc­tie finaal te bepalen.

Ook boven­grond­se snoei kan dan nodig zijn. Lees er meer over op onze pagi­na over de ver­schil­len­de soor­ten snoei bij bomen.

 

 

Con­tac­teer ons van­daag nog voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek

 

Als u op zoek bent naar een pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger of iemand die voor u de per­fec­te groei­plaats­con­struc­tie of groei­plaats­in­rich­ting kan maken, dan staat b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor u klaar.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om uw behoef­ten te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over groei­plaats­in­rich­tin­gen en groei­plaats­con­struc­ties. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om u te hel­pen bij het behoud en de onder­steu­ning van uw waar­de­vol­le bomen tij­dens een uit­da­gen­de klimaatverandering.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart