Boom vellen, kappen of rooien - Amerikaanse eik aangetast door wortelrot
Boom vellen, verzaagd tot brandhout

Bomen vel­len, kap­pen, rooi­en, demon­te­ren of verwijderen

 

 

Voor het vel­len of kap­pen van bomen bent u bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan het juis­te adres. Ook wan­neer u slechts één boom wenst te rooi­en zit u bij b‑Tree goed. Moei­lij­ke bomen demon­te­ren en in stuk­ken ver­wij­de­ren is voor ons geen uit­da­ging meer.

Wan­neer een boom wordt geveld maakt wei­nig uit. Som­mi­gen den­ken dat het moei­lij­ker is of meer tijd vergt om een boom te kap­pen als er bla­de­ren aan staan. Dit maakt ech­ter geen ver­schil voor ons. Er zijn zelfs voor­de­len als de boom in blad staat.

Ech­ter, wan­neer u een boom laat snoei­en is wel dege­lijk belang­rijk. Voor het wel­zijn van de boom is dit vaak de zomer!

Niet altijd is het nodig voor de vei­lig­heid om een boom te kappen.

Vaak kan door mid­del van het snoei­en, het ver­be­te­ren van de groei­plaats of ande­re ingreep de boom gered worden.

Laat ons bij twij­fel de boom eerst inspec­te­ren en ons uit­ge­breid boom­ad­vies uit­bren­gen voor­al­eer u finaal beslist om te kappen.

Wij kun­nen een gro­te beuk ook snoei­en, zodat u hem niet hoeft te vel­len bij­voor­beeld. Het is zelfs beterkoop.

Denk eraan om tij­dig een kap­ver­gun­ning of kap­mach­ti­ging aan te vra­gen. Vaak is deze nodig en er staan gro­te boe­tes of scha­de­claims tegen­over als u er niet over beschikt als nodig. Een ver­eis­te in een kap­ver­gun­ning is vaak het plan­ten van nieu­we bomen. Kies zeker de juis­te soort voor de juis­te groeiplaats.

Vul gerust ons con­tact­for­mu­lier in voor meer infor­ma­tie of vraag ons des­kun­dig boom­ad­vies bij u ter plaatse.

 

 

Een boom vel­len: gevaar­lijk specialistenwerk

 

Bomen vel­len of rooi­en is gevaar­lijk en spe­ci­a­lis­ten­werk. Vei­lig­heid staat steeds voor­op. Bomen rooi­en laat u dus best aan onze exper­ti­se over. Wij weten hoe we een boom moe­ten vel­len en dit is in iede­re situ­a­tie anders.

Wij vel­len, kap­pen of rooi­en bomen waar­bij de boom zowel vrij kan val­len. Maar even goed waar­bij deze op een moei­lij­ke plaats staat. En wij de boom dus al klim­mend en met behulp van touw­tech­niek en afvang­tech­nie­ken, in stuk­ken afbre­ken en ver­wij­de­ren.

Velen den­ken dat het “gewoon omza­gen” van een boom sim­pel is. Niets is min­der waar. Bij het vel­len met behulp van het maken van een val­kerf en vel­sne­de komt veel kij­ken, indien u wenst dat dit vei­lig verloopt.

 

 

Afvang­tech­niek is ide­aal voor vel­len van boom op moei­lij­ke plaats

 

Boom-vellen-afvangtechniek-boom-verwijderen

 

Boom demonteren door middel van het afvangen van zware blokken hout, zodat ze bij het naar beneden komen geen schade maken.

 

Wij rooi­en of kap­pen uw boom vol­le­dig scha­de­vrij. Ook als de kroon en tak­ken zich boven een ser­re, veran­da, muur, kunst­werk of dak bevinden.

Onze gea­van­ceer­de en effi­ci­ën­te afvang­tech­nie­ken, net als onze ken­nis van de ver­schil­len­de werk­wij­zen en metho­den hoe een boom te vel­len, leve­ren een enor­me tijd­winst op. Zo bespaart u op de prijs voor het vel­len van uw bomen.

 

 

Wel­ke bomen vel­len of kap­pen wij voor u?

 

Gro­te of dik­ke boom vel­len: de zwa­re velling

 

Gro­te bomen of dik­ke bomen rooi­en is erg spe­ci­a­lis­tisch werk en zwaar werk. Het moet steeds vei­lig gebeuren.

Ver­ge­wis u ervan dat zul­ke bomen een enorm groot gewicht en val­be­reik heb­ben. Het is dan ook belang­rijk dat een zwa­re vel­ling op de juis­te manier wordt aangepakt.

Soms ver­wij­de­ren wij al klim­mend eerst al enke­le zwa­re gestel­tak­ken en vel­len wij pas nadien de tota­le boom. Zowel het aan­bren­gen van de val­kerf en vel­sne­de gebeurd bij het vel­len van dik­ke bomen in meer­de­re keren. Omdat het blad van de ket­ting­zaag hier­bij vaak te kort is. Dit maakt het vel­len moei­lij­ker dan normaal.

De gro­te en zwa­re ket­ting­za­gen die hier­voor nodig zijn, vor­men een gro­ter vei­lig­heids­ri­si­co dan nor­maal. Wij hou­den ons dan ook aan de vei­lig­heids­re­gels.

Laat een zwa­re vel­ling best aan ons over. Qua logis­tiek zijn wij hier­op ook voor­zien: kraan met sor­teer­grij­per, gro­te hak­selaar en con­tai­ners voor de afvoer als nodig. Vaak trach­ten wij de zwa­re vel­ling uit te voe­ren met behulp van een tele­scoop­kraan.

Graag her­ha­len wij: denk tij­dig aan de kap­ver­gun­ning of kap­mach­ti­ging. En vraag ons om de boom eerst gron­dig te inspec­te­ren, mis­schien blijkt dat ons boom­ad­vies hele­maal niet aan­geeft dat de boom hoeft gekapt te worden.

Denk er ook goed over na of u uw gro­te boom wel echt wenst te vel­len. Snoei­en is beter­koop en kan ook een oplos­sing zijn. Lees meer over hoe wij uw gro­te beu­ken­boom kun­nen snoei­en, en wel­ke voor­de­len dit heeft.

 

 

Na het ver­wij­de­ren van een boom kan het hout gekliefd worden

 

Met onze klief­ma­chi­nes klie­ven wij ook de groot­ste blok­ken hout (tot een dia­me­ter van 2 meter en meer). De hele gro­te blok­ken klie­ven wij met een klief­balk die op onze klei­ne en lich­te rup­sen­kraan staat. Licht, dan maken we geen bodem­scha­de. En gebrui­ken ook steeds rijplaten.

Die blok­ken klie­ven we dan met onze rup­sen­klie­ver die er tot 6 blok­ken brand­hout in één keer van maakt.

En met onze afkort­au­to­maat zagen wij iede­re blok brand­hout aan een razend snel tem­po tot op de gewens­te en exact dezelf­de lengte.

 

 

Dode bomen kap­pen wij op een vei­li­ge manier

 

Door de gea­van­ceer­de touw­tech­niek en de nodi­ge ken­nis en kun­de van gewo­ne rig­ging, 3D-rig­ging en kraan­tech­nie­ken (tele­scoop­kraan) kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging u met de groot­ste zorg en op de meest effi­ci­ën­te manier van dienst zijn. Zeker bij het vel­len van dode bomen.

Een dode boom vel­len is erg gevaar­lijk. Daar het niet altijd gewe­ten is of de boom nog vol­doen­de mecha­ni­sche sterk­te heeft om er in te klim­men. Of om er met een hoog­te­wer­ker gaan naast te staan.

Of om deze vol­gens de gewo­ne metho­de met val­kerf en vel­sne­de te rooi­en. Bij deze laat­ste metho­de zou het schar­nier mis­schien wel eens enkel uit zwak hout kun­nen bestaan. Dan kan de boom val­len in alle rich­tin­gen met alle gevol­gen van dien.

Ook voor dode bomen heeft u een kap­ver­gun­ning nodig. U bent niet vrij­ge­steld van een kap­mach­ti­ging omdat de boom die u velt dood is. Een dode boom heeft vaak een erg hoge eco­lo­gi­sche waarde.

En als de dode boom geen gevaar vormt naar de omge­ving toe, kan je zeker over­we­gen deze te laten staan. Als eco­lo­gisch monu­ment of eco­lo­gisch insec­ten­ho­tel. De natuur en b‑Tree Boom­ver­zor­ging zul­len er u dank­baar voor zijn.

 

 

Dode boom ver­wij­de­ren of laten staan als eco­lo­gisch monument?

 

Wij kun­nen wel de boom en de omge­ving inspec­te­ren en u het juis­te boom advies geven. Om de dode boom zo lang moge­lijk op een vei­li­ge manier te behouden.

Een oplos­sing kan bestaan uit het aan­bren­gen van een gro­te boom­spie­gel met lage natuur­lij­ke rand­af­slui­ting en wil­de begroei­ing erbin­nen. Als de dode boom dan valt, valt deze vol­le­dig bin­nen de afge­slo­ten boom­spie­gel. En zal dan nie­mand kun­nen kwet­sen en geen onge­val kun­nen veroorzaken.

Een ande­re moge­lijk­heid bestaat uit het door mid­del van snoei en zwaar inne­men van gro­te tak­ken en de boom ver­der cor­rect te onder­steu­nen. Zodat de gere­du­ceer­de dode boom op een vei­li­ge manier ver­der kan ver­teerd wor­den door de aan­we­zi­ge schimmels.

Zijn er geen moge­lijk­he­den, dan moet u de boom verwijderen.

 

 

Gevaar­lij­ke bomen – nood­kap of drin­gen­de velling

 

Dreigt er plots gevaar door een boom die aan het over­hel­len is of die deels gebro­ken of ont­wor­teld is, dan hel­pen wij zo spoe­dig als mogelijk.

Wij komen ter plaat­se om de situ­a­tie te sta­bi­li­se­ren zodat het gevaar wordt weg­ge­no­men. Het vel­len van de boom zal dan gebeu­ren vol­gens de nood­kap procedure.

Soms is het vol­doen­de om een boom te snoei­en om het gevaar weg te nemen. Als dit moge­lijk is, ver­kie­zen wij deze optie. Het is ook in de mees­te geval­len beter­koop. Wan­neer een boom gesnoeid wordt is wel belang­rijk. Maar bij een nood­si­tu­a­tie kan hier geen reke­ning mee gehou­den wor­den. Er zal ook op een min­der gun­stig moment gesnoeid wor­den. Om zo snel moge­lijk het gevaar weg te nemen.

 

 

Zie­ke of door pad­den­stoel aan­ge­tas­te boom kappen

 

Een zwaar afta­ke­len­de of zie­ke boom kan soms niet meer gered wor­den. Dan is het nodig om deze te vel­len voor­al­eer deze omvalt uit eigen gewicht. En als er geen opties meer zijn om als dode boom behou­den te blij­ven als eco­lo­gisch monu­ment of eco­lo­gisch insectenhotel.

Vele pad­den­stoe­len die op bomen groei­en zijn para­sie­ten. Para­sie­ten tas­ten de hout­stof van een boom aan. Ze eten als het ware de boom op.

Hier­door ver­zwakt de mecha­ni­sche struc­tuur van het hout en de boom. Een para­si­tai­re schim­mel­in­fec­tie tast vaak de stam­voet of wor­tels aan. Hier­door wordt de mecha­ni­sche sterk­te van de boom onder­mijnt. Waar­door de boom ten­slot­te omver valt.

Als u pad­den­stoe­len aan­treft op één van uw bomen, vraag ons dan tij­dig om de boom te inspec­te­ren door mid­del van een VTA-con­tro­le. Het is belang­rijk het juis­te boom­ad­vies te krij­gen, want som­mi­ge pad­den­stoe­len tas­ten de boom erg snel aan, zoals bij­voor­beeld hars­lak­zwam op Ame­ri­kaan­se eik of ech­te ton­der­zwam op beuk. Twij­fel dan niet om ons te con­tac­te­ren. Soms is het nodig om de boom drin­gend te vellen.

 

 

Dun­nings­kap in het bos – QD-methode

 

Naast het vel­len van zie­ke of aan­ge­tas­te bomen, vel­len wij ook gezon­de bomen. Bij­voor­beeld voor pro­duc­tie of om het pro­duc­tie­bos van kwa­li­teits­vol hout te voor­zien op termijn.

Dit gebeurt door het uit­voe­ren van een dun­nings­kap of gewoon­weg dun­ning genaamd.

Eén van de dun­nings­me­tho­den die wij uit­voe­ren is een dun­ning vol­gens de QD-methode.

Hier­bij vel­len wij de bomen rond de toe­komst­bo­men zodat de toe­komst­bo­men meer ruim­te, licht, water en voe­ding heb­ben. Zo bekomt u meer mooie bomen die meer zul­len opbren­gen bij een houtverkoop.

Laat uw toe­komst­bo­men tevens door ons selec­te­ren, zo wordt er niets over het hoofd gezien en maakt u de juis­te keuzes.

 

Moei­lij­ke bomen rooien

 

Niet iede­re boom kan gemak­ke­lijk geveld wor­den. Wan­neer een boom niet vrij kan val­len of men er niet bij geraakt met een hoog­te­wer­ker. Of de boom op een moei­lijk te berei­ken stand­plaats staat kun­nen we spre­ken van een moei­lijk te vel­len boom.

Soms is de regu­lie­re touw­tech­niek ook niet toe­pas­baar en zul­len wij 3D-tech­nie­ken moe­ten inzetten.

U bent bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging zeker aan het goe­de adres voor een moei­lij­ke velling.

Wij begin­nen waar ande­ren stoppen.

Wij wer­ken dan ook regel­ma­tig voor tuin­aan­ne­mers en ande­re boomverzorgers.

 

 

Schui­ne boom vellen

 

Een schui­ne boom vel­len is altijd een risi­co­vol­le klus. Tij­dens het vel­len van de schui­ne boom kan het schar­nier in het zaag­vlak afbre­ken en valt de boom niet in de gewens­te rich­ting of de boom valt al bij het zagen van de val­kerf als u dit fout aan­pakt. Wij gebrui­ken stuur en trek­lij­nen om de boom scha­de­vrij en op de juis­te plaats te laten neerkomen.

 

 

Boom kap­pen voor hout

 

Ook bos­bouw vel­lin­gen voe­ren wij uit. Dit is zui­ver vel­len voor pro­duc­tie­hout. Wij orga­ni­se­ren ook de hout­ver­koop of opkoop indien u dit wenst.

 

 

Vel­len met telescoopkraan

 

Het afbre­ken van een boom en het ver­wij­de­ren van een boom met behulp van een tele­scoop­kraan gaan wij niet uit de weg, inte­gen­deel. Door onze door­ge­dre­ven ken­nis en vei­lig­heids­nor­men voe­len wij ons hier het sterkste.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging biedt u steeds de bes­te oplos­sing voor uw situatie.

 

 

Ver­gun­ning bomen kap­pen of vellen?

 

Wan­neer u een boom wenst te kap­pen dan heeft u hier­voor dik­wijls een ver­gun­ning nodig. Niet altijd, maar u kijkt dit het bes­te erg gron­dig na. U kan een hoge boe­te oplo­pen indien u zon­der ver­gun­nin­gen en ver­gun­nings­plich­ti­ge boom laat vellen.

Lees alles gede­tail­leerd op onze pagi­na over ver­gun­nin­gen om een boom te kap­pen.

 

Is de situ­a­tie moei­lijk om een ver­gun­ning aan te vra­gen of is er een geschil?

 

Geen pro­bleem: wij hel­pen u ook hier graag mee ver­der. Bert Jans­sens is erg goed op de hoog­te van alle regel­ge­ving betref­fen­de bomen vel­len of kap­pen en pakt de situ­a­tie steeds diplo­ma­tisch aan. Con­tac­teer ons vrij­blij­vend.

 

Vei­lig­heid en ken­nis voor het vel­len van een boom

b‑Tree Boom­ver­zor­ging wenst uw boom alleen scha­de­vrij en op een vei­li­ge manier te vel­len. Daar­om heb­ben wij geïn­ves­teerd in het beha­len van de Euro­pean Chainsaw Standards. Bert Jans­sens van b‑Tree Boom­ver­zor­ging beschikt dan ook over een ECC1, ECC2 en ECC3 cer­ti­fi­caat. Ande­ren is ons team beschik­ken dan weer over de cer­ti­fi­ce­rin­gen voor het gebruik van een hoogtewerker.

Wij laten niets aan het toe­val over en hou­den onze ken­nis steeds op peil door de nodi­ge bij­scho­ling en aan­ge­pas­te oplei­din­gen. Vei­lig­heid is onze TOP­PRI­O­RI­TEIT in de boomverzorging.

Maak nu een afspraak met b‑Tree Boom­ver­zor­ging om uw bomen op een vei­li­ge manier te laten vel­len of kappen.

 

 

Prijs vel­len boom

 

Vraag ons vrij­blij­vend de kost­prijs om een boom te laten vel­len, kap­pen, rooi­en, omza­gen, afbre­ken, demon­te­ren of ver­wij­de­ren. Ook voor het ver­wij­de­ren kan u op ons beroep doen.

Iede­re boom is anders om te rooi­en. U kan onli­ne prijs vra­gen voor het rooi­en of kap­pen van bomen, of via ons con­tact­for­mu­lier.

Wij komen graag langs om onze bes­te prijs en oplos­sing aan te bieden.

U kiest vrij­blij­vend wat er gebeurt met het hout, het hak­sel­hout en de takken.

 

 

Wat bepaalt de prijs om een boom te vellen?

 

  • Als de boom vrij kan val­len zal dit moge­lijk zijn voor de bes­te prijs. Er hoe­ven dan geen klim­wer­ken te gebeu­ren of er hoeft geen hoog­te­wer­ker aan­ge­voerd en gebruikt te worden.
  • Wan­neer bomen moe­ten geveld wor­den met touw­tech­niek en klim­wer­ken zal dit meer kos­ten. Het neemt meer tijd in beslag aan werk­uren. Het stuk per stuk afbre­ken van de boom vol­gens de top to bottom appro­ach duurt gewoon lan­ger. De boom ineens kun­nen afza­gen ter hoog­te van het maai­veld is daar­en­te­gen veel snel­ler uitgevoerd.
  • De prijs wordt ook bepaald door het al dan niet hoe­ven af te voe­ren van de tak­ken, het hak­sel­hout en de stam­de­len. Ook de toe­gan­ke­lijk­heid van de stand­plaats van de boom speelt een gro­te rol. Als de boom in een klei­ne stads­tuin staat waar alles manu­eel moet bui­ten gedra­gen wor­den via een beperk­te door­gang zal de prijs hoger zijn omdat het meer werk­uren zijn.

Con­tac­teer ons om de bes­te en goed­koop­ste oplos­sing te zoe­ken voor uw boom. Maak gerust een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

 

Btw-tarief ver­wij­de­ren bomen

 

De Btw-regel­ge­ving, momen­teel op moment van schrij­ven, geeft aan dat er 6% BTW dient gere­kend te wor­den bij het kap­pen of vel­len van bomen, indien het brand­hout ter plaat­se blijft bij de klant.

Wan­neer wij het hout afvoe­ren moe­ten wij 21% reke­nen vol­gens de Btw-regel­ge­ving. Dit laat­ste zou te maken heb­ben met het feit dat deze laat­ste han­de­ling (afvoe­ren van het hout) gezien wordt als een eco­no­mi­sche acti­vi­teit. En niet als een bos­bouw­dienst of land­bouw­dienst; waar­bij aan 6% gere­kend wordt.

Bij­ko­men­de han­de­lin­gen wor­den aan een Btw-tarief gere­kend in func­tie van de hoofd­han­de­ling. Vraag ons hier­over meer info als u dit wenst!

 

 

U wenst te hel­pen bij het vel­len van uw boom?

 

Wenst u te hel­pen bij het vel­len van uw eigen bomen, laat het ons weten zodat we alles kun­nen over­lo­pen en afspre­ken zodat we fijn kun­nen samen­wer­ken en alles vei­lig en effi­ci­ënt verloopt.

Wij wer­ken heel vaak samen met onze klan­ten; zowel met par­ti­cu­lie­ren, met bedrij­ven als met collega’s die op onze exper­ti­se van moei­lij­ke boom­wer­ken wen­sen te beroepen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart