Geschatte lees­tijd: 13 minu­ten
Boom vellen, kappen of rooien - Amerikaanse eik aangetast door wortelrot
Boom vellen, verzaagd tot brandhout

Bomen vellen, kappen, rooien, demonteren of verwijderen

Boom vellen, schadevrij en zonder zorgen

 

Voor het vel­len of kap­pen van bomen ben je bij b‑Tree Boomverzorging aan het juis­te adres, ook wan­neer je slechts één boom wenst te rooi­en of moei­lij­ke bomen scha­de­vrij gaat demon­te­ren en in stuk­ken verwijderen.

En omdat het gevaar­lijk spe­ci­a­lis­ten­werk is, berei­den we alles erg goed voor. Zodat je zeker kan zijn dat alles vei­lig en scha­de­vrij ver­loopt. Zelfs wan­neer de boom op of naast een golf­ter­rein staat, zal je niet eens mer­ken dat er gewerkt is. Zo nauw­keu­rig net­jes gaan we te werk bij het vel­len van bomen.

 

 

Op deze pagi­na lees je alles over bomen vel­len of kap­pen. Je leest over wel­ke bomen we voor je vel­len en het hoe en waar­om ervan.

Ook krijg je uit­leg over de kap­ver­gun­ning en de prijs voor het vel­len van een boom.

Hoe je een boom kan vel­len heb­ben ech­ter we op een apar­te pagi­na beschreven.

En soms vra­gen men­sen zich af wan­neer je best een boom velt. Laten we deze vraag eerst even beantwoorden.

 

Wanneer boom vellen?

Boom kappen wanneer deze in blad staat of juist niet

Wanneer je een boom velt of kapt maakt wei­nig uit, als het gaat of deze in blad staat of niet.

Sommigen den­ken dat het moei­lij­ker is of meer tijd vergt om een boom te kap­pen als er bla­de­ren aan staan. Dit maakt ech­ter geen of wei­nig ver­schil voor ons.

Er zijn zelfs heel wat voor­de­len aan, als je de boom kan vel­len als hij in blad staat.

Om maar een voor­beeld te geven: wan­neer er bla­de­ren aan de tak­ken staan, kan je goed zien wel­ke tak­ken nog leven en wel­ke afge­stor­ven zijn. Als klim­mer en boom­ver­zor­ger wens je uiter­aard te weten in wel­ke delen van de kruin je vei­lig kan klim­men. En wan­neer er nog bla­de­ren aan de tak­ken staan, zie je dat gewoon beter. Een dode tak of kruin­deel valt beter op.

Bijkomende zal je de ver­wij­der­de tak­ken nadien hak­se­len. En omdat tak­ken met bla­de­ren dan ook weer beter hak­sel­hout ople­ve­ren, omwil­le van deze blad­mas­sa, heb je een twee­de voordeel.

 

Takken zijn beter controleerbaar als ze bladeren hebben

En als tak­ken zacht­jes moe­ten val­len of afge­van­gen wor­den, later meer hier­over, dan is het ook een voor­deel dat er nog bla­de­ren aan de tak­ken staan. Want een tak met bla­de­ren wordt beter afge­remd tij­dens zijn val en kan je dan ook beter con­tro­le­ren. Waardoor die zach­ter landt.

Je leest het al. Het groei­sei­zoen of de zomer­pe­ri­o­de is dus ook een erg geschik­te peri­o­de om bomen te vellen.

Echter, wan­neer je een boom laat snoei­en is wel dege­lijk belang­rijk. Voor het wel­zijn van de boom is dit vaak de zomer!

 

Welke periode in het jaar en wat met het broedseizoen?

Je kan dus bomen vel­len heel het jaar door, behal­ve tij­dens het broedseizoen.

Tijdens het broed­sei­zoen, mag je geen bomen vel­len. Omdat er zich dan mis­schien wel nes­ten of broed­plaat­sen in de boom bevin­den. En die wens je niet te verstoren.

In Vlaanderen is het broed­sei­zoen wet­te­lijk vast­ge­steld van 15 maart tot en met 15 juli. Dit is de tijd van het jaar waar­in vogels hun eie­ren leg­gen, uit­broe­den en jon­gen groot­bren­gen. Het broed­sei­zoen vari­eert enigs­zins per vogel­soort, maar over het alge­meen kan je stel­len dat deze loopt van begin maart tot eind juli.

Door deze peri­o­de te res­pec­te­ren, geen lawaai te maken met ket­ting­za­gen of hak­selaars, en de habi­tat van de vogels niet te ver­sto­ren, zorg je voor hun wel­zijn en bescherming.

Deze regels rond het broed­sei­zoen zijn vast­ge­legd in de Vlaamse en fede­ra­le wet­ge­ving, waar­on­der het Natuurdecreet en de Wet op het Natuurbehoud.

 

Wanneer boom kappen voor de veiligheid

Het is niet altijd nodig voor de vei­lig­heid om de boom te kap­pen. Er zijn vaak ande­re oplos­sin­gen die beter­koop zijn. En beter voor het ecosysteem.

Vaak kan door mid­del van het snoei­en, het ver­be­te­ren van de groei­plaats of een ande­re ingreep de boom behou­den blijven.

Een aan­ge­tas­te boom, die mecha­ni­sche gebre­ken ver­toont, kan je mis­schien behou­den, door stuk­ken van de boom te ont­las­ten. Door het snoei­en van de aan­ge­tas­te delen. Zodat ze min­der moment­krach­ten uit­oe­fe­nen en min­der snel gana breken.

Laat ons daar­om bij twij­fel de boom eerst inspec­te­ren en ons uit­ge­breid boom­ad­vies uit­bren­gen, voor­al­eer je finaal beslist om te kappen.

Als je bij­voor­beeld een aan­ge­tas­te gro­te beuk kan snoei­en, zodat je hem niet hoeft te vel­len, kan je de boom mis­schien nog tien­tal­len jaren behou­den. En vormt hij een rijk boom­soort­ei­gen eco­sy­teem, ook voor de ande­re bomen in de buurt. En zal het veel beter­koop zijn dan de beuk te vellen.

Bemerk dat je ook voor een onvei­li­ge of drin­gen­de situ­a­tie een kap­ver­gun­ning of kap­mach­ti­ging dient aan te vra­gen. En weet dat er gro­te boe­tes of scha­de­claims tegen­over staan als je er niet over beschikt als het nodig is. Een kap­ver­gun­ning geeft niet alleen toe­la­ting of geen toe­la­ting tot kap­pen. Het legt ook maat­re­ge­len op bij toe­la­ting, zoals bij­voor­beeld het plan­ten van nieu­we bomen. Mede daar­om kun­nen de boe­tes erg hoog zijn.

Vul gerust ons con­tact­for­mu­lier in voor meer infor­ma­tie. Of vraag ons des­kun­dig boom­ad­vies bij jou ter plaatse.

 

 

 

 

Een boom vellen, gevaarlijk specialistenwerk

 

Bomen vel­len of rooi­en is gevaar­lijk en spe­ci­a­lis­ten­werk. Veiligheid staat steeds voor­op. Bomen rooi­en laat je dus best aan onze exper­ti­se over. Wij weten hoe we een boom moe­ten vel­len en dit is in iede­re situ­a­tie anders.

Wij vel­len, kap­pen of rooi­en bomen waar­bij de boom zowel vrij kan val­len. Maar even goed waar­bij deze op een moei­lij­ke plaats staat. En wij de boom dus al klim­mend en met behulp van touw­tech­niek en afvang­tech­nie­ken, in stuk­ken afbre­ken en ver­wij­de­ren.

Velen den­ken dat het “gewoon omza­gen” van een boom sim­pel is. Niets is min­der waar. Bij het vel­len met behulp van het maken van een val­kerf en vel­sne­de komt veel kij­ken, indien je wenst dat dit vei­lig verloopt.

 

Afvangtechniek is ideaal voor vellen van boom op moeilijke plaats

 

Boom-vellen-afvangtechniek-boom-verwijderen

 

Boom demonteren door middel van het afvangen van zware blokken hout, zodat ze bij het naar beneden komen geen schade maken.

 

We rooi­en of kap­pen bomen altijd vol­le­dig scha­de­vrij. Ook als de kroon en tak­ken zich boven een ser­re, veran­da, muur, kunst­werk of dak bevinden.

Onze gea­van­ceer­de en effi­ci­ën­te afvang­tech­nie­ken, net als onze ken­nis van de ver­schil­len­de werk­wij­zen en metho­den hoe een boom te vel­len, leve­ren een enor­me tijd­winst op. Zo bespaar je op de prijs voor het vel­len van jouw bomen.

 

 

Welke bomen vellen of kappen wij voor u?

 

Grote of dikke boom vellen: de zware velling

Grote bomen of dik­ke bomen rooi­en is erg spe­ci­a­lis­tisch werk en zwaar werk. Het moet steeds vei­lig gebeuren.

Vergewis je ervan dat zul­ke bomen een enorm groot gewicht en val­be­reik heb­ben. Het is dan ook belang­rijk dat een zwa­re vel­ling op de juis­te manier wordt aangepakt.

Soms ver­wij­de­ren wij al klim­mend eerst al enke­le zwa­re gestel­tak­ken en vel­len wij pas nadien de tota­le boom. Zowel het aan­bren­gen van de val­kerf en vel­sne­de gebeurd bij het vel­len van dik­ke bomen in meer­de­re keren. Omdat het blad van de ket­ting­zaag hier­bij vaak te kort is. Dit maakt het vel­len moei­lij­ker dan normaal.

De gro­te en zwa­re ket­ting­za­gen die hier­voor nodig zijn, vor­men een gro­ter vei­lig­heids­ri­si­co dan nor­maal. Wij hou­den ons dan ook aan de vei­lig­heids­re­gels.

Laat een zwa­re vel­ling best aan ons over. Qua logis­tiek zijn wij hier­op ook voor­zien: kraan met sor­teer­grij­per, gro­te hak­selaar en con­tai­ners voor de afvoer als nodig. Vaak trach­ten wij de zwa­re vel­ling uit te voe­ren met behulp van een tele­scoop­kraan.

Graag her­ha­len wij: denk tij­dig aan de kap­ver­gun­ning of kap­mach­ti­ging. En vraag ons om de boom eerst gron­dig te inspec­te­ren, mis­schien blijkt dat ons boom­ad­vies hele­maal niet aan­geeft dat de boom hoeft gekapt te worden.

Denk er ook goed over na of je jouw gro­te boom wel echt wenst te vel­len. Snoeien is beter­koop en kan ook een oplos­sing zijn.

Lees meer over hoe we jouw gro­te beu­ken­boom kun­nen snoei­en, en wel­ke voor­de­len dit heeft.

 

Na het verwijderen van een boom kan het hout gekliefd worden

Met onze klief­ma­chi­nes klie­ven wij ook de groot­ste blok­ken hout (tot een dia­me­ter van 2 meter en meer). De hele gro­te blok­ken klie­ven wij met een klief­balk die op onze klei­ne en lich­te rup­sen­kraan staat. Licht, dan maken we geen bodem­scha­de. En gebrui­ken ook steeds rijplaten.

Die blok­ken klie­ven we dan met onze rup­sen­klie­ver die er tot 6 blok­ken brand­hout in één keer van maakt.

En met onze afkort­au­to­maat zagen wij iede­re blok brand­hout aan een razend snel tem­po tot op de gewens­te en exact dezelf­de lengte.

 

Dode bomen kappen wij op een veilige manier

Door gebruik te maken van gea­van­ceer­de touw­tech­niek, rig­ging, 3D-rigging en kraan­tech­nie­ken (tele­scoop­kraan) kan je met de groot­ste zorg en op de meest effi­ci­ën­te manier een dode boom verwijderen.

Een dode boom vel­len is erg gevaar­lijk. Daar je niet altijd weet of de boom nog vol­doen­de mecha­ni­sche sterk­te heeft om er in te klim­men. Of om er met een hoog­te­wer­ker naast te staan.

Of je deze vol­gens de gewo­ne metho­de met val­kerf en vel­sne­de kan rooien.

Bij deze laat­ste metho­de, als het schar­nier enkel uit zwak hout bestaat, kan de boom in alle rich­tin­gen val­len. Omdat de schar­nier zijn werk niet meer doet. Met alle gevol­gen van dien.

Ook voor dode bomen heb je een kap­ver­gun­ning nodig. Je bent niet vrij­ge­steld van een kap­mach­ti­ging omdat de boom die je gaat vel­len dood is. Een dode boom heeft name­lijk ook een erg hoge eco­lo­gi­sche waarde.

En als de dode boom geen gevaar vormt naar de omge­ving toe, kan je zeker over­we­gen deze te laten staan. Als eco­lo­gisch monu­ment of eco­lo­gisch insectenhotel.

De natuur en zal er je dank­baar voor zijn.

 

Dode boom of boom met slechte conditie verwijderen of laten staan als ecologisch monument?

Overweeg je om een dode boom of boom met slech­te con­di­tie te vel­len? Stel dan even de vraag of er een groot risi­co is voor de omgeving.

Want een dode boom of boom met slech­te con­di­tie heeft heel wat te bie­den aan habi­tat voor insec­ten, vol­gels en ande­re die­ren zoals vleesmuizen.

Bemerk dat één van de para­me­ters van een gezond bos, ondere ande­re de aan­we­zig­heid van 10% staand dood hout en 10% lig­gend dood hout zijn.

Wanneer de dode boom of aan­ge­tas­te boom geen ver­hoogd risi­co geeft op scha­de aan de omge­ving, kan je zeker over­we­gen om deze te behou­den. Als eco­lo­gisch monument.

Hiervoor dien je de boom en de omge­ving nauw­ge­zet te inspec­te­ren. Om zeker te zijn dat je de boom op een vei­li­ge manier behoudt.

Doe hier­voor gerust beroep op ons boom­ad­vies, om samen met jou te bepa­len wat de moge­lijk­he­den zijn.

 

Mogelijkheden om vellen te vermijden

Een oplos­sing kan bestaan uit het aan­bren­gen van een gro­te boom­spie­gel met lage natuur­lij­ke rand­af­slui­ting en wil­de begroei­ing erbin­nen. Als de dode boom dan valt, valt deze vol­le­dig bin­nen de afge­slo­ten boom­spie­gel. En zal er nie­mand zich kwet­sen. En zal je geen onge­val ver­oor­za­ken. Het eco­sys­teem dat je hier­mee cree­ërt is enorm waar­de­vol voor de natuur. Je zal de bio­di­ver­si­teit waar­neem­baar zien stijgen.

Een ande­re moge­lijk­heid bestaat uit het ver­klei­nen van het risi­co op falen door mid­del van snoei en zwaar inne­men van gro­te tak­ken.

Probeer ook zoveel moge­lijk van het gesnoei­de hout ter plaat­se te laten in de boom­spie­gel. Zodat de hout ver­der kan ver­teerd wor­den door de aan­we­zi­ge bodem­schim­mels, en op die manier een bron van voed­sel is voor de gere­du­ceer­de of aan­ge­tas­te boom.

Zijn er geen moge­lijk­he­den, dan alleen moet je over­we­gen om de boom te vel­len en te verwijderen.

 

Gevaarlijke bomen – noodkap of dringende velling

Dreigt er plots gevaar door een boom die aan het over­hel­len is of die deels gebro­ken of ont­wor­teld is, dan hel­pen wij zo spoe­dig als mogelijk.

Wij komen ter plaat­se om de situ­a­tie te sta­bi­li­se­ren zodat het gevaar wordt weg­ge­no­men. Het vel­len van de boom zal dan gebeu­ren vol­gens de nood­kap procedure.

Soms is het vol­doen­de om een boom te snoei­en om het gevaar weg te nemen. Als dit moge­lijk is, ver­kie­zen wij deze optie. Het is ook in de mees­te geval­len beter­koop. Wanneer een boom gesnoeid wordt is wel belang­rijk. Maar bij een nood­si­tu­a­tie kan hier geen reke­ning mee gehou­den wor­den. Er zal ook op een min­der gun­stig moment gesnoeid wor­den. Om zo snel moge­lijk het gevaar weg te nemen.

 

Zieke of door paddenstoel aangetaste boom kappen

Een zwaar afta­ke­len­de of zie­ke boom kan soms niet meer gered wor­den. Dan is het nodig om deze te vel­len voor­al­eer deze omvalt uit eigen gewicht. En als er geen opties meer zijn om als dode boom behou­den te blij­ven als eco­lo­gisch monu­ment of eco­lo­gisch insectenhotel.

Vele pad­den­stoe­len die op bomen groei­en zijn para­sie­ten. Parasieten tas­ten de hout­stof van een boom aan. Ze eten als het ware de boom op.

Hierdoor ver­zwakt de mecha­ni­sche struc­tuur van het hout en de boom. Een para­si­tai­re schim­mel­in­fec­tie tast vaak de stam­voet of wor­tels aan. Hierdoor wordt de mecha­ni­sche sterk­te van de boom onder­mijnt. Waardoor de boom ten­slot­te omver valt.

Als je pad­den­stoe­len aan­treft op één van je bomen, vraag ons dan tij­dig om de boom te inspec­te­ren door mid­del van een VTA-controle. Het is belang­rijk het juis­te boom­ad­vies te krij­gen, want som­mi­ge pad­den­stoe­len tas­ten de boom erg snel aan, zoals bij­voor­beeld hars­lak­zwam op Amerikaanse eik. Of ech­te ton­der­zwam op beuk od populier.

Twijfel dan niet om ons te con­tac­te­ren. Soms is het nodig om de boom drin­gend te vellen.

 

Dunningskap in het bos volgens QD-methode

Naast het vel­len van zie­ke of aan­ge­tas­te bomen, vel­len wij ook gezon­de bomen. Bijvoorbeeld voor pro­duc­tie of om het pro­duc­tie­bos van kwa­li­teits­vol hout te voor­zien op termijn.

Dit gebeurt door het uit­voe­ren van een dun­nings­kap of gewoon­weg dun­ning genaamd.

Eén van de dun­nings­me­tho­den die wij uit­voe­ren is een dun­ning vol­gens de QD-methode.

Hierbij vel­len wij de bomen rond de toe­komst­bo­men zodat de toe­komst­bo­men meer ruim­te, licht, water en voe­ding heb­ben. Zo bekomt je meer mooie bomen die meer zul­len opbren­gen bij een houtverkoop.

Laat je toe­komst­bo­men tevens door ons selec­te­ren, zo wordt er niets over het hoofd gezien en maak je de juis­te keuzes.

 

Moeilijke bomen rooien

Niet iede­re boom kan je gemak­ke­lijk vellen.

Wanneer bomen niet vrij kun­nen val­len of je er niet bij geraakt met een hoog­te­wer­ker, of de boom op een moei­lijk te berei­ken stand­plaats staat, kan je spre­ken van een moei­lijk te vel­len bomen.

En als de regu­lie­re touw­tech­niek ook niet toe­pas­baar is, zal je 3D-rigging tech­nie­ken moe­ten inzetten.

Dit zijn com­plexe vel­lin­gen, die je enkel aan experts over­laat. Want je hebt naast uit­ge­brei­de ken­nis over krach­ten­leer, boom­soor­ten en hun eigen­schap­pen, ook erva­ring nodig als boomverzorger.

 

 

 

Schuine boom vellen

Een schui­ne boom vel­len is altijd een risi­co­vol­le klus. Tijdens het vel­len van de schui­ne boom kan het schar­nier in het zaag­vlak afbre­ken en valt de boom niet in de gewens­te rich­ting of de boom valt al bij het zagen van de val­kerf als je dit fout aan­pakt. Wij gebrui­ken stuur en trek­lij­nen om de boom scha­de­vrij en op de juis­te plaats te laten neerkomen.

 

Boom kappen voor hout

Bomen kap je ook voor hout­op­brengst, zoals in de bos­bouw. Dit is het zui­ver vel­len voor productiehout.

Wens je hier­voor beroep te doen op ons, dan orga­ni­se­ren we ook de hout­ver­koop als je dit wenst.

En bemerk als je bomen laat kap­pen voor het hout, dat we zeker ook de moei­lij­ke exem­pla­ren, scha­de­vrij vel­len. En met res­pect voor de bodem. Want zwa­re mach­nes wor­den niet gebruikt. Zodat je niet alleen nu, maar ook de vol­gen­de gene­ra­tie een hoge­re opbrengst heeft.

 

Boom verwijderen met telescoopkraan

Het afbre­ken en ver­wij­de­ren van een boom met behulp van een tele­scoop­kraan is een erg effi­ci­ën­te techniek.

Het is ook een com­plexe manier om een boom te vel­len en ver­wij­de­ren, maar het is zeer effi­ci­ënt. Je kan hier­mee de boom vaak in één geheel of in enke­le gro­te stuk­ken ver­wij­de­ren. Hierdoor bespaar je enorm op werkuren.

Al moet er gezegd wor­den, dat je de afwe­ging gron­dig moet maken. Want een boom vel­len met tele­scoop­kraan is duur wat betreft het gebruik van de tele­scoop­kraan. En dit gedeel­te moet je kun­nen bespa­ren op de werkuren.

Anders gebruik je beter touwtechnieken.

Door onze ver­re­gaan­de ken­nis, erva­ring en stik­te vei­lig­heids­nor­men voe­len we ons hier een zeer geschik­te part­ner voor.

b‑Tree Boomverzorging biedt je steeds de bes­te oplos­sing voor jouw uitdaging.

 

 

Vergunning bomen kappen of vellen?

 

Wanneer je een boom wenst te kap­pen dan heb je hier­voor dik­wijls een ver­gun­ning nodig.

Niet altijd, maar je kijkt dit het bes­te gron­dig na.

Je kan een hoge boe­te oplo­pen indien je zon­der ver­gun­ning een ver­gun­nings­plich­ti­ge boom laat vellen.

Lees alles gede­tail­leerd op onze pagi­na over ver­gun­nin­gen om een boom te kap­pen.

 

Is de situatie complex om een vergunning aan te vragen of is er een geschil?

Als het een com­plexe situ­a­tie betreft om ene ver­gun­ning ana te vra­gen, kan je beroep doen op tree mana­ger Bert Janssens, die is erg goed op de hoog­te is van de vele regel­ge­ving ter­za­ke. Regelgeving over bomen vel­len of kap­pen en bomen in het alge­men is erg ver­spreid bin­nen de ver­schil­len­de lui­ken van de wet­ge­ving. En het is niet altijd dui­de­lijk hoe de situ­a­tie best te bena­de­ren. Ook is hier steeds eni­ge diplo­ma­tie aan de orde.

Wanneer er een geschil is over een boom en je bent boo­mei­ge­naar, dien je jezelf zeker goed te infor­me­ren. Zo heb­ben we ooit een situ­a­tie mee­ge­maakt waar­bij een buur vroeg om een boom te vel­len omwil­le van de hin­der. Waarmee de boo­mei­ge­naar akkoord ging. En een kap­ver­gun­ning had aan­ge­vraagd. Maar ech­ter met ongun­stig advies. Waarop de buur rea­geer­de met een dag­vaar­ding en een hoge dwang­som oplegde.

In zul­ke situ­a­tie wens je niet terecht te komen.

Hier is het raad­zaam beroep te doen op juri­di­sche bij­stand en boom­tech­nisch advies.

 

Veiligheid en kennis voor het vellen van een boom

b‑Tree Boomverzorging wenst je boom alleen scha­de­vrij en op een vei­li­ge manier te vellen.

Daarom heb­ben wij geïn­ves­teerd in het beha­len van de European Chainsaw Standards. We beschik­ken dan ook over de ECC1, ECC2 en ECC3 certificaten.

We laten niets aan het toe­val over en hou­den onze ken­nis steeds op peil door de nodi­ge bij­scho­ling en aan­ge­pas­te oplei­din­gen. Veiligheid is onze top­pri­o­ri­teit in de boomverzorging.

Lees meer over hoe je een boom vei­lig moet vel­len.

 

 

Prijs vellen boom

 

Vraag ons vrij­blij­vend de kost­prijs om een boom te laten vel­len, kap­pen, rooi­en, omza­gen, afbre­ken, demon­te­ren of ver­wij­de­ren. Ook voor het ver­wij­de­ren kan je op ons beroep doen.

Iedere boom is anders om te rooi­en. Je kan onli­ne prijs vra­gen voor het rooi­en of kap­pen van bomen, of via ons con­tact­for­mu­lier.

Wij komen graag langs om onze bes­te prijs en oplos­sing aan te bieden.

Het is jouw kie­ze wat er gebeurt met het hout, het hak­sel­hout en de takken.

 

Wat bepaalt de prijs om een boom te vellen?

  • Als de boom vrij kan val­len zal dit moge­lijk zijn voor de bes­te prijs. Er hoe­ven dan geen klim­wer­ken te gebeu­ren of er hoeft geen hoog­te­wer­ker aan­ge­voerd en gebruikt te worden.
  • Wanneer bomen moe­ten geveld wor­den met touw­tech­niek en klim­wer­ken zal dit meer kos­ten. Het neemt meer tijd in beslag aan werk­uren. Het stuk per stuk afbre­ken van de boom vol­gens de top to bottom appro­ach duurt gewoon lan­ger. De boom ineens kun­nen afza­gen ter hoog­te van het maai­veld is daar­en­te­gen veel snel­ler uitgevoerd.
  • De prijs wordt ook bepaald door het al dan niet hoe­ven af te voe­ren van de tak­ken, het hak­sel­hout en de stam­de­len. Ook de toe­gan­ke­lijk­heid van de stand­plaats van de boom speelt een gro­te rol. Als de boom in een klei­ne stads­tuin staat waar alles manu­eel moet bui­ten gedra­gen wor­den via een beperk­te door­gang zal de prijs hoger zijn omdat het meer werk­uren zijn.

Contacteer ons vrij­blij­vend om de bes­te en goed­koop­ste oplos­sing te zoe­ken voor je boom.

 

Btw-tarief verwijderen bomen

De Btw-regelgeving, momen­teel op moment van schrij­ven, geeft aan dat er 6% Btw va toe­pas­sing is bij het kap­pen of vel­len van bomen, indien het brand­hout ter plaat­se blijft bij jou als klant.

Wanneer het je het hout laat afvoe­ren, is 21% van toe­pas­sing. Dit laat­ste zou te maken heb­ben met het feit dat de han­de­ling (afvoe­ren van het hout) gezien wordt als een eco­no­mi­sche activiteit.

En niet als een bos­bouw­dienst of land­bouw­dienst; waar­bij 6% van toe­pas­sing is.

Bijkomende han­de­lin­gen wor­den aan een Btw-tarief gere­kend in func­tie van de hoofdhandeling.

Vraag vrij­blij­vend infor­ma­tie over de prijs en het Btw-tarief dat voor jouw pro­ject van toe­pas­sing is.

 

Wens je te helpen bij het vellen van jouw boom?

Wenst je te hel­pen bij het vel­len van je eigen bomen, laat het ons weten. Zodat we alles kun­nen over­lo­pen en afspre­ken. Zodat alles vei­lig en effi­ci­ënt verloopt.

Vaak hel­pen onze klan­ten. Zowel par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven als collega’s die op de onze exper­ti­se van moei­lij­ke boom­wer­ken beroep doen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart