Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Formele tuin. Zicht op het binnenplein van een erfgoedtuin te Heist-op-den-Berg.

Soorten tuinen en hun voordelen

 

De verschillende tuinsoorten en hun voordelen

 

Tuinen zijn een belang­rijk onder­deel van het land­schap en spe­len een vita­le rol in het cre­ë­ren van groe­ne oases in ste­de­lij­ke en lan­de­lij­ke gebie­den. Er zijn ver­schil­len­de  tuin­soor­ten, vari­ë­rend van for­me­le tot infor­me­le tui­nen en van moes­tui­nen tot sier­tui­nen. Elk type tuin heeft zijn eigen unie­ke ken­mer­ken en voor­de­len. Hier leest u meer over de ver­schil­len­de soor­ten tui­nen die er zijn, en de voor­de­len die ze bie­den voor mens en milieu.

 

 

Wat zijn formele tuinen, kasteeltuinen of parktuinen?

 

Formele tui­nen of kas­teel­tui­nen wor­den geken­merkt door hun sym­me­tri­sche ont­werp en strak­ke lij­nen. Ze wor­den vaak geas­so­ci­eerd met land­goe­de­ren, his­to­ri­sche gebou­wen en kas­te­len. De voor­de­len die for­me­le tui­nen bie­den zijn onder andere:

 • Ze heb­ben een esthe­ti­sche schoon­heid. Formele tui­nen of kas­teel­tui­nen stra­len een gevoel van ele­gan­tie en ver­fij­ning uit, waar­door ze per­fect zijn voor for­me­le eve­ne­men­ten en plechtigheden.
 • Het vaak erg strak­ke ont­werp van for­me­le tui­nen zorgt voor een gevoel van orde en struc­tuur, wat rust­ge­vend is voor de geest.
 • Je vindt er vaak oude monu­men­ta­le bomen, wat impres­si­o­nan­te blik­van­gers zijn in het totaal­beeld van de tuin.
 • Ook water­par­tij­en en fon­tei­nen zijn vaak geïn­te­greerd in de for­me­le tuin. De aan­we­zig­heid van water en groen is de mooi­ste com­bi­na­tie om je de natuur en rust te laten beleven.

 

 

Een specifieke tuinsoort zijn de erfgoedtuinen

 

Erfgoedtuinen zijn his­to­ri­sche tui­nen die vaak ver­bon­den zijn met oude land­hui­zen, kas­te­len, kloos­ters, abdij­en en land­goe­de­ren. Deze tui­nen heb­ben vaak een rij­ke geschie­de­nis en zijn zorg­vul­dig ont­wor­pen om de men­sen die er des­tijds leef­den, zo prak­tisch moge­lijk in hun noden van het dage­lijks leven te voor­zien. Dit cul­tu­re­le en archi­tec­tu­ra­le erf­goed is vaak beschermd om het zo goed moge­lijk te behou­den in de tijd. De voor­de­len van erf­goed­tui­nen zijn onder andere:

 • Erfgoedtuinen ver­te­gen­woor­di­gen de geschie­de­nis, archi­tec­tuur en levens­stijl van vroe­ge­re gene­ra­ties, waar­door ze belang­rij­ke cul­tu­re­le waar­den heb­ben en erf­goed­lo­ca­ties zijn.
 • Deze tui­nen bie­den edu­ca­tie­ve moge­lijk­he­den en kan­sen om bezoe­kers meer te leren over de tuin­ar­chi­tec­tuur en his­to­ri­sche landschapsontwerpen.

 

Erfgoedtuin met grote waterpartijen.

Erfgoedtuin met zicht op de gro­te vij­ver en het land­huis of kas­teel. De park­tuin wordt afge­lijnd door de gro­te bomen, het water en de oude gebouwen.

 

 

Een andere soort tuinen zijn de informele of natuurlijke tuinen

 

Informele tui­nen heb­ben een meer natuur­lij­ke uit­stra­ling en zijn vaak ont­wor­pen om een ont­span­nen en gezel­li­ge sfeer te cre­ë­ren. Voordelen van infor­me­le of natuur­lij­ke tui­nen zijn onder andere:

 • Een infor­me­le tuin onder­steunt de natuur­lij­ke bio­di­ver­si­teit beter, omdat er meer soor­ten bloe­men, strui­ken en bomen aan­we­zig zijn.
 • Informele tui­nen bie­den dan ook een uit­ste­ken­de habi­tat voor heel veel ver­schil­len­de soor­ten insec­ten en wil­de die­ren, juist omwil­le van de ver­schei­den­heid aan planten.
 • Met hun ont­span­nen en onge­dwon­gen uit­stra­ling zijn infor­me­le tui­nen of natuur­lij­ke tui­nen per­fec­te plek­ken om te ont­span­nen en te genie­ten van de natuur.

 

 

Landelijke tuinen

 

Landelijke tui­nen zijn vaak te vin­den op het plat­te­land en heb­ben een rus­tie­ke uit­stra­ling. Deze tui­nen wor­den geken­merkt door een ont­span­nen en infor­me­le sfeer. De voor­de­len van een lan­de­lij­ke tui­nen zijn onder andere:

 • Landelijke tui­nen bena­druk­ken de natuur­lij­ke schoon­heid van het omlig­gen­de land­schap, waar­door ze een naad­lo­ze over­gang cre­ë­ren tus­sen de tuin en de omgeving.
 • Door de aan­we­zig­heid en ook het aan­trek­ken van inheem­se plan­ten, krui­den en bloe­men, dra­gen lan­de­lij­ke tui­nen bij aan de biodiversiteit.
 • Landelijke tui­nen onder­steu­nen maxi­maal de loka­le flo­ra en fau­na. Enerzijds door hun naad­lo­ze inte­gra­tie in het natuur­lij­ke land­schap en door hun onder­steu­ning van de biodiversiteit.

 

Landschapstuin met aangeplantte bomen en aangelegde waterpartij, die naadloos over gaat in het natuurlijke landschap en grasland

Landschapstuin met aan­ge­plan­te bomen en aan­ge­leg­de water­par­tij, die naad­loos over gaat in het natuur­lij­ke land­schap en grasland.

 

 

Ecologische tuinsoort en de voordelen, ook voor het klimaat

 

Ecologische tui­nen wor­den steeds popu­lair­der van­we­ge hun focus op het cre­ë­ren van een har­mo­ni­eus eco­sys­teem en het onder­steu­nen van de bio­di­ver­si­teit. Ze zijn niet strak inge­richt, heb­ben een iets los­se­re, maar toch goed geor­ga­ni­seer­de aan­pak in onder­houd, zodat alle plan­ten, krui­den en bloe­men maxi­maal kun­nen ontwikkelen.

Deze tuin­soort bestaat voor­al uit bor­ders van bloe­men­de strui­ken. Bloemen en krui­den wor­den vaak gecom­bi­neerd met bomen en gras­vel­den. Ecologische tui­nen heb­ben erg veel voordelen:

 • Milieuvriendelijk: Ecologische tui­nen gebrui­ken duur­za­me metho­den, zoals com­pos­te­ring, regen­wa­ter­op­vang en het ver­mij­den van che­mi­sche bestrijdingsmiddelen.
 • Biodiversiteit: Deze tui­nen bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit door het aan­trek­ken van inheem­se plan­ten, bestui­vers en nut­ti­ge insecten.
 • Ecosysteemdiensten
 • Waterhuishouding
 • Ziekten en plagen

 

 

Wat zijn siertuinen?

 

Siertuinen zijn ont­wor­pen om esthe­ti­sche waar­de toe te voe­gen aan een woning en om te genie­ten van kleur­rij­ke bloe­men en prach­ti­ge land­schap­pen. Er is vaak veel aan­dacht besteed aan het kleuren- en geu­ren­pa­let. Ook door­heen de sei­zoe­nen heen. Zoals van bij het uit­lo­pen van de eer­ste plan­ten tot de herfst­ver­kleu­ring eraan komt. Siertuinen bie­den onder ande­re vol­gen­de voordelen:

 • Siertuinen heb­ben een hoge esthe­ti­sche aan­trek­kings­kracht. Ze voe­gen schoon­heid en char­me toe aan de omge­ving, waar­door ze aan­ge­na­me plek­ken zijn om naar te kij­ken en te vertoeven.
 • Siertuinen, en het onder­hou­den en genie­ten ervan, kun­nen stress ver­min­de­ren en het gevoel van wel­zijn bevorderen.

 

 

Stadstuinen

 

Stadstuinen zijn een cre­a­tie­ve oplos­sing voor het gebrek aan ruim­te in ste­de­lij­ke omge­vin­gen. Ze kun­nen zich bevin­den op bal­kons, ter­ras­sen, daken, bin­nen­plaat­sen of klei­ne per­ce­len grond. Enkele eigen­schap­pen van stads­tui­nen zijn:

 • Ruimteoptimalisatie: stads­tui­nen maken opti­maal gebruik van beperk­te ruim­tes en dra­gen bij aan groe­ne zones in ste­de­lij­ke gebieden.
 • Stadstuinen hel­pen bij het ver­min­de­ren van lucht­ver­vui­ling door kool­stof­di­oxi­de op te nemen en zuur­stof vrij te geven. Ook door het fil­te­ren van fijn stof uit de lucht, en in de stad lig­gen de con­cen­tra­ties fijn stof in de lucht vaak veel hoger lig­gen dan op het plat­te land, ver­be­te­ren stads­tui­nen de luchtkwaliteit.
 • En omdat stads­tui­nen groen uit­stra­len, komen men­sen meer tot rust, ook zelfs alleen al door de tuin te zien van­uit hun woning.

 

 

Zen-tuinen

 

Zen-tuinen, geïn­spi­reerd door de Japanse cul­tuur, zijn ont­wor­pen om een gevoel van vre­de, har­mo­nie en medi­ta­tie te bevor­de­ren. Enkele eigen­schap­pen van Zen-tuinen zijn onder andere:

 • Geestelijke rust: Zen-tuinen nodi­gen uit tot inner­lij­ke rust en medi­ta­tie, waar­door ze een kal­me­rend effect heb­ben op de geest.
 • Zen-tuinen heb­ben een mini­ma­lis­tisch design. Het een­vou­di­ge en even­wich­ti­ge ont­werp van een Zen-tuin cre­ëert een gevoel van orde en sereniteit.

 

 

Moderne Tuinen

 

Moderne tui­nen zijn geïn­spi­reerd door eigen­tijd­se archi­tec­tuur en design. Ze heb­ben vaak strak­ke lij­nen, mini­ma­lis­ti­sche ele­men­ten en inno­va­tie­ve mate­ri­a­len. Voordelen van moder­ne tui­nen zijn onder andere:

 • Esthetische uit­stra­ling: moder­ne tui­nen bie­den een eigen­tijd­se en stijl­vol­le uit­stra­ling, pas­send bij moder­ne en heden­daag­se architectuur.
 • Functionele ruim­tes: deze tui­nen zijn vaak ont­wor­pen met het oog op func­ti­o­na­li­teit en kun­nen bij­voor­beeld uit­no­di­gen tot bui­ten­le­ven of entertainment.
 • Moderne tui­nen zijn strak­ker door mid­del van keu­rig gesnoei­de hagen.

 

 

Moestuinen, fruit en groeten gecombineerd op één plek

 

Moestuinen zijn popu­lair gewor­den van­we­ge de toe­ne­men­de belang­stel­ling voor duur­zaam­heid en gezond eten. In een moes­tuin tref je zowel fruit­bo­men, groe­ten als bloe­men aan. Fruitbomen zijn er vaak aan­we­zig in de vorm van laag­stam­men of fruit­ha­gen. De bloe­men bie­den habi­tat voor bestui­ven­de insec­ten, wat de fruit­pro­duc­tie ten goe­de komt. De groe­ten kweekt men dan weer op een bed­ding, samen met ande­re groe­ten, zodat geen sproei­mid­de­len nodig zijn om vraat door insec­ten te behe­ren. Er zijn vele voor­de­len ver­bon­den aan een eigen moestuin:

 • Een moes­tuin bevor­dert de duurzaamheid,
 • Het ver­min­dert de afhan­ke­lijk­heid van indu­stri­ë­le voedselproductie,
 • Je beschikt steeds over ver­se en gezon­de pro­duc­ten. Het kwe­ken van eigen groen­ten en fruit zorgt voor ver­se en gezon­de pro­duc­ten zon­der che­mi­sche bestrijdingsmiddelen.

 

 

Ieder tuinsoort heeft zijn eigenheid en voordelen

 

De ver­schil­len­de tuin­soor­ten bie­den een sca­la aan voor­de­len, van esthe­ti­sche schoon­heid en ont­span­ning tot bio­di­ver­si­teit en his­to­risch behoud. Elk type tuin heeft zijn eigen unie­ke ken­mer­ken en bij­dra­ge aan ons wel­zijn en het milieu.

Of het nu gaat om een for­me­le tuin, een infor­me­le tuin, een moes­tuin, een sier­tuin, een lan­de­lij­ke tuin, een erf­goed­tuin, een stads­tuin, een Zen-tuin of een moder­ne tuin, tui­nen zijn waar­de­vol­le en veel­zij­di­ge ruim­tes die onze leef­om­ge­ving ver­rij­ken en ons ver­bin­den met de natuur­lij­ke wereld om ons heen. Zodat we tot ont­span­ning kun­nen komen.

 

 

Contacteer ons: kies uw tuinsoort en ken de voordelen

 

Heeft u vra­gen over tui­nen en hun voor­de­len, wenst u uw tuin te laten onder­hou­den, aan­pas­sen of uit­brei­den, en wenst u zeker te zijn van de bes­te en meest kwa­li­ta­tie­ve aan­pak, ook voor uw bestaan­de bomen, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart