Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Tuinonderhoud met respect voor bomen: door de aanleg van een boomspiegels en borders voorkom je tijdens tuinonderhoud maaischade aan de boomwortels

Maximaal respect voor de bomen bij tuinonderhoud

Onderhoud tuin met maximaal respect voor bomen en hun groeiplaatsen

 

Bomen zijn waar­de­vol­le en majes­tu­eu­ze ele­men­ten in onze tui­nen. Naast het bie­den van scha­duw, zuur­stof en schoon­heid, spe­len ze een cru­ci­a­le rol in het onder­steu­nen van de bio­di­ver­si­teit en het bevor­de­ren van een gezond eco­sys­teem. Daarom voert b‑Tree Boomverzorging ook tuin­on­der­houd uit, maar dan wel met maxi­maal res­pect voor de bomen. Wat bij ande­ren spij­tig genoeg niet altijd het geval is; dat weten we omwil­le van de opdrach­ten voor het opma­ken van boom­taxa­ties en scha­de­be­pa­lin­gen die we ontvangen.

Bij het onder­houd van onze tui­nen is het van essen­ti­eel belang om de behoef­ten van de bomen te res­pec­te­ren en te waar­bor­gen dat ze opti­maal kun­nen gedij­en. Op deze pagi­na zul­len we enke­le belang­rij­ke prak­tij­ken en tips bespre­ken om het onder­houd in de tuin uit te voe­ren. Dit met maxi­ma­le zorg en res­pect voor bomen en hun groei­plaat­sen. Zo behoud je jouw mooie en gezon­de bomen, ook op lan­ge ter­mijn. Ook met een lage­re onder­houds­kost voor uw bomen op termijn.

 

 

Kennis van boomsoorten, weet wat het belangrijkste is voor iedere boomsoort

 

Het begint alle­maal met ken­nis over de boom­soor­ten in uw tuin. Elk type boom heeft unie­ke behoef­ten en groei-eisen. Verzamel infor­ma­tie over de spe­ci­fie­ke eigen­schap­pen, groei­pa­tro­nen en ver­eis­ten van elke boom. Zo kun je het onder­houd beter afstem­men op hun indi­vi­du­e­le behoeften.

 

 

Bescherming van boomwortels tijdens het onderhoud van uw tuin

 

De wor­tels van bomen zijn van cru­ci­aal belang voor hun gezond­heid en sta­bi­li­teit. Vermijd zwa­re con­struc­ties, bestra­ting of ver­dich­ting van de grond in de kroon­pro­jec­tie van bomen en in de  wor­tel­zo­ne van bomen. Dit kan de wor­tels bescha­di­gen en zal de toe­voer van water, zuur­stof en voe­dings­stof­fen dan ver­sto­ren. Voer daar­om uw tuin­on­der­houd steeds it met res­pect voor de bomen en gebruik bij­voor­beeld rij­pla­ten, of voor bepaal­de onder­houds­wer­ken manu­eel uit in plaats van gro­te zwa­re machi­nes te gebruiken.

 

 

Tuinonderhoud met respect voor de bomen: voorkom alle soorten maaischade

 

Wanneer je je gazon maait, en er zijn in het gazon opper­vlak­ki­ge boom­wor­tels zicht­baar aan­we­zig, maai deze zone dan niet. Vaak zie je dat opper­vlak­ki­ge boom­wor­tels in het gazon zwaar bescha­digd zijn (schors eraf en stuk van de wor­tel weg gesne­den). Deze bescha­di­gin­gen zijn infec­tie­poor­ten voor aller­lei aan­tas­tin­gen; zowel voor schim­mels, bac­te­ri­ën als virus­sen. Door de zoen niet te maai­en, voor­kom je later problemen.

Daarnaast is best dat je een draad­maai­er of bos­maai­er, die al eens gebruikt wordt om boom­spie­gels ter hoog­te van de wor­tel­aan­zet van de boom vrij te maken van gras of ande­re begroei­ing, op de juis­te manier gebruikt. Wanneer je met de bos­maai­er of draad­maai­er door de bast van de boom maait, en dan even­tu­eel ook nog het cam­bi­um bescha­digd over een gro­te sec­tie, dan is het best moge­lijk dat de boom afsterft. Omdat de sap­stroom dan onder­bro­ken wordt en de boom zijn levens­pro­ces­sen niet meer kan vervullen.

 

 

Beperk graven en grondwerken en zorg voor boombescherming tijdens deze werken

 

Wanneer je in de tuin werkt, ver­mijd dan onno­dig gra­ven rond de bomen. Elk wor­tel­sys­teem is essen­ti­eel voor de boom. Te diep gra­ven of te dicht gra­ven tegen de boom zal de wor­tels bescha­di­gen en moge­lijks de mecha­ni­sche sta­bi­li­teit van de boom in gevaar bren­gen. Bijvoorbeeld wan­neer er graaf­wer­ken zou­den gebeu­ren bin­nen de BVZ (boom­ver­an­ke­rings­zo­ne).

Denk tij­dig aan een boom­be­scher­mings­plan wan­neer je in de buurt van een boom gaat wer­ken. Vooral gro­te­re bomen hun wor­tels kun­nen erg ver rei­ken en vaak nog behoor­lijk dik blij­ven, zelfs op een gro­te afstand van de stam verwijderd.

 

 

Zorg voor adequate watergift

 

Zorg voor een regel­ma­ti­ge en die­pe bewa­te­ring van bomen, voor­al tij­dens dro­ge peri­o­des. Bomen heb­ben veel water nodig om gezond te blij­ven. Hoe war­mer of heter het is, of hoe meer dro­ge noor­den­wind of noord­oos­ten­wind er is, zelfs in de win­ter wan­neer het niet regent, hoe meer water bomen ver­dam­pen via hun bla­de­ren. En wan­neer de water­toe­voer niet vol­doen­de is van­uit de bodem en wor­tel, komt de boom in droog­te­stress. Een goed bewa­te­rings­sys­teem dat de wor­tel­zo­ne bereikt, is cru­ci­aal voor een opti­ma­le groei.

En het is dan ook belang­rijk dat de bomen tij­dig water krij­gen. Om hier dan zeker van te zijn, plaatst b‑Tree Boomverzorging bodem­vocht­sen­so­ren in de klui­ten van één of meer­de­re bomen om ze te moni­to­ren, net zoals wij dit doen bij bron­be­ma­ling. Als een boom in droog­te­stress dreigt te komen krij­gen we alarm en schie­ten we in actie.

 

 

Gebruik organische mulch, hakselhout of boomschors

 

Mulch in de kroon­pro­jec­tie van de boom, tot zelfs enke­le meters daar­bui­ten, helpt de bodem­voch­tig­heid te behou­den, ver­mijdt recht­streek­se aan­stra­ling door de zon, onder­drukt onkruid en voegt voe­dings­stof­fen toe aan de bodem naar­ma­te de mulch lang­zaam afbreekt. Zorg ervoor dat de mul­ch­laag niet te dik is. En de mulch niet reikt tot aan de stam van de boom. Anders kan inrot­ten van de bast en stam op ter­mijn optreden.

Op deze manier, door de bomen te bescher­men tegen droog­te en door ze over meer vocht te laten beschik­ken, is het aan­bren­gen van een mul­ch­laag ook tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen.

 

 

Als snoeien nodig is, snoei dan vakkundig en volgens de regels van de kunst

 

Snoei bomen met zorg en enkel indien nodig. Verwijder dood hout als dit gevaar vormt. En even­tu­eel krui­sen­de tak­ken om het risi­co op het inschu­ren ervan, met breuk als gevolg, te ver­min­de­ren. En de gezon­de ont­wik­ke­ling van de kroon en groei te bevor­de­ren. Schakel ons in als pro­fes­si­o­neel boom­ver­zor­ger indien nodig. En laat ons al zeker de gro­te bomen snoei­en.  Op een cor­rec­te manier en met het gewens­te eindbeeld.

 

 

Bemest bomen niet, maar voorzie hen van het juiste traag afbrekende organisch materiaal

 

Gebruik geen mest­stof­fen om bomen te voe­den, zeker geen che­mi­sche mest­stof­fen. Gebruik daar­en­te­gen com­post en uit­ge­werkt orga­nisch mate­ri­aal. Dit voor­ziet de bomen op de juis­te manier van essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen zon­der scha­de­lij­ke che­mi­ca­li­ën, wat het bodem­le­ven enorm onder­steund (zoals Jeff Lowenfels en Wayne Lewis schrij­ven in hun boek “Teaming with Microbes – The orga­nic gard­ners gui­de to The soil food web”), en op zijn beurt weer de bomen en plan­ten. Je zou kun­nen zeg­gen dat het over­een komt met een groei­plaats­ver­be­te­ring voor de bomen.

 

 

Inspecteer op ziekten en plagen en neem de gepast maatregelen

 

Houd de bomen regel­ma­tig in de gaten op teke­nen van ziek­tes of pla­gen. Vroegtijdige detec­tie kan hel­pen om pro­ble­men op te los­sen voor­dat ze ern­stig wor­den. Als je twij­felt over iets dat je ziet aan uw boom, en je niet zeker bent wat het is, laat ons de boom dan gron­dig inspec­te­ren. Je krijgt van onze cer­ti­fied tree mana­ger zeker het aller­bes­te boom­tech­nisch advies.

 

 

Tuinonderhoud met respect voor de bomen: respecteer de habitat die ze bieden

 

Bomen bie­den een thuis aan vele soor­ten die­ren en insec­ten. Laat dode tak­ken en hout in de buurt van de boom lig­gen als het geen gevaar vormt voor eigen­dom­men,  men­sen of die­ren. Dit biedt leef­ge­bied en voed­sel voor ver­schil­len­de die­ren. Door tij­dens het tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen de tak­ken en het hout niet op te rui­men, onder­steun je de bio­di­ver­si­teit in uw tuin. Meer bodem­schim­mels, meer bodemleven, … .

Ook als je een boom moet vel­len of zwaar moet snoei­en omdat deze te gevaar­lijk is; denk dan ook aan de eco­lo­gi­sche vel­ling. Waarbij een zo hoog moge­lijk stuk stam blijft staan. Maar de vol­le­di­ge kruin toch ver­wij­derd is. Dit zorgt ervoor dat het gevaar is weg geno­men, maar het stuk recht­op­staan­de stam nog als eco­lo­gi­sche habi­tat kan die­nen. Het draagt bij aan de kli­maat­adap­tie­ve tuin met meer bio­di­ver­si­teit.

 

 

Professionele boomverzorger zoals b‑Tree Boomverzorging

 

Als je twij­felt over het onder­houd of de gezond­heid van uw bomen, raad­pleeg ons dan en onze cer­ti­fied tree mana­ger geef je als pro­fes­si­o­neel boom­ver­zor­ger het bes­te boom­tech­nisch advies. Wij kun­nen je hel­pen bij het iden­ti­fi­ce­ren van pro­ble­men en je voor­zien van des­kun­dig advies om uw bomen gezond te hou­den.

Lees meer over wel­ke voor­de­len je hebt als je kiest voor b‑Tree Boomverzorging.

 

 

Tuinonderhoud met respect voor uw bomen

 

Tuinonderhoud met maxi­maal res­pect voor uw bomen en hun groei­plaat­sen is van cru­ci­aal belang om de bomen hun gezond­heid en schoon­heid te behou­den. Door aan­dacht te beste­den aan hun spe­ci­fie­ke behoef­ten, hen vol­doen­de water te geven, orga­ni­sche mulch aan te bren­gen en de bomen cor­rect te snoei­en, kun je ervoor zor­gen dat uw bomen goed flo­re­ren en een thuis bie­den aan diver­se levens­vor­men in uw tuin.

Het res­pec­te­ren van de natuur­lij­ke habi­tat en het inscha­ke­len van b‑Tree als uw pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger, zal ervoor zor­gen dat uw bomen een waar­de­vol­le en blij­ven­de aan­vul­ling zijn op uw buitenruimte.

 

 

Contacteer ons voor tuinonderhoud met respect voor de bomen

 

Heb je vra­gen over uw tuin­on­der­houd en bent je hier­door ook bezorgd over de monu­men­ta­le bomen in uw tuin? Twijfel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren voor het bes­te en meest kwa­li­ta­tie­ve tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart