Tuinonderhoud met respect voor bomen: door de aanleg van een boomspiegel voorkom je tijdens tuinonderhoud maaischade aan de boomwortels

Maxi­maal res­pect voor de bomen bij tuinonderhoud

 

Onder­houd tuin met maxi­maal res­pect voor bomen en hun groeiplaatsen

 

Bomen zijn waar­de­vol­le en majes­tu­eu­ze ele­men­ten in onze tui­nen. Naast het bie­den van scha­duw, zuur­stof en schoon­heid, spe­len ze een cru­ci­a­le rol in het onder­steu­nen van de bio­di­ver­si­teit en het bevor­de­ren van een gezond eco­sys­teem. Daar­om voert b‑Tree Boom­ver­zor­ging ook tuin­on­der­houd uit, maar dan wel met maxi­maal res­pect voor de bomen. Wat bij ande­ren spij­tig genoeg niet altijd het geval is; dat weten we omwil­le van de opdrach­ten voor het opma­ken van boom­taxa­ties en scha­de­be­pa­lin­gen die we ontvangen.

Bij het onder­houd van onze tui­nen is het van essen­ti­eel belang om de behoef­ten van de bomen te res­pec­te­ren en te waar­bor­gen dat ze opti­maal kun­nen gedij­en. Op deze pagi­na zul­len we enke­le belang­rij­ke prak­tij­ken en tips bespre­ken om het onder­houd in de tuin uit te voe­ren. Dit met maxi­ma­le zorg en res­pect voor bomen en hun groei­plaat­sen. Zo behoud je jouw mooie en gezon­de bomen, ook op lan­ge ter­mijn. Ook met een lage­re onder­houds­kost voor uw bomen op termijn.

 

 

Ken­nis van boom­soor­ten, weet wat het belang­rijk­ste is voor iede­re boomsoort

 

Het begint alle­maal met ken­nis over de boom­soor­ten in uw tuin. Elk type boom heeft unie­ke behoef­ten en groei-eisen. Ver­za­mel infor­ma­tie over de spe­ci­fie­ke eigen­schap­pen, groei­pa­tro­nen en ver­eis­ten van elke boom. Zo kun je het onder­houd beter afstem­men op hun indi­vi­du­e­le behoeften.

 

 

Bescher­ming van boom­wor­tels tij­dens het onder­houd van uw tuin

 

De wor­tels van bomen zijn van cru­ci­aal belang voor hun gezond­heid en sta­bi­li­teit. Ver­mijd zwa­re con­struc­ties, bestra­ting of ver­dich­ting van de grond in de kroon­pro­jec­tie van bomen en in de  wor­tel­zo­ne van bomen. Dit kan de wor­tels bescha­di­gen en zal de toe­voer van water, zuur­stof en voe­dings­stof­fen dan ver­sto­ren. Voer daar­om uw tuin­on­der­houd steeds it met res­pect voor de bomen en gebruik bij­voor­beeld rij­pla­ten, of voor bepaal­de onder­houds­wer­ken manu­eel uit in plaats van gro­te zwa­re machi­nes te gebruiken.

 

 

Tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen: voor­kom alle soor­ten maaischade

 

Wan­neer je je gazon maait, en er zijn in het gazon opper­vlak­ki­ge boom­wor­tels zicht­baar aan­we­zig, maai deze zone dan niet. Vaak zie je dat opper­vlak­ki­ge boom­wor­tels in het gazon zwaar bescha­digd zijn (schors eraf en stuk van de wor­tel weg gesne­den). Deze bescha­di­gin­gen zijn infec­tie­poor­ten voor aller­lei aan­tas­tin­gen; zowel voor schim­mels, bac­te­ri­ën als virus­sen. Door de zoen niet te maai­en, voor­kom je later problemen.

Daar­naast is best dat je een draad­maai­er of bos­maai­er, die al eens gebruikt wordt om boom­spie­gels ter hoog­te van de wor­tel­aan­zet van de boom vrij te maken van gras of ande­re begroei­ing, op de juis­te manier gebruikt. Wan­neer je met de bos­maai­er of draad­maai­er door de bast van de boom maait, en dan even­tu­eel ook nog het cam­bi­um bescha­digd over een gro­te sec­tie, dan is het best moge­lijk dat de boom afsterft. Omdat de sap­stroom dan onder­bro­ken wordt en de boom zijn levens­pro­ces­sen niet meer kan vervullen.

 

 

Beperk gra­ven en grond­wer­ken en zorg voor boom­be­scher­ming tij­dens deze werken

 

Wan­neer je in de tuin werkt, ver­mijd dan onno­dig gra­ven rond de bomen. Elk wor­tel­sys­teem is essen­ti­eel voor de boom. Te diep gra­ven of te dicht gra­ven tegen de boom zal de wor­tels bescha­di­gen en moge­lijks de mecha­ni­sche sta­bi­li­teit van de boom in gevaar bren­gen. Bij­voor­beeld wan­neer er graaf­wer­ken zou­den gebeu­ren bin­nen de BVZ (boom­ver­an­ke­rings­zo­ne).

Denk tij­dig aan een boom­be­scher­mings­plan wan­neer je in de buurt van een boom gaat wer­ken. Voor­al gro­te­re bomen hun wor­tels kun­nen erg ver rei­ken en vaak nog behoor­lijk dik blij­ven, zelfs op een gro­te afstand van de stam verwijderd.

 

 

Zorg voor ade­qua­te watergift

 

Zorg voor een regel­ma­ti­ge en die­pe bewa­te­ring van bomen, voor­al tij­dens dro­ge peri­o­des. Bomen heb­ben veel water nodig om gezond te blij­ven. Hoe war­mer of heter het is, of hoe meer dro­ge noor­den­wind of noord­oos­ten­wind er is, zelfs in de win­ter wan­neer het niet regent, hoe meer water bomen ver­dam­pen via hun bla­de­ren. En wan­neer de water­toe­voer niet vol­doen­de is van­uit de bodem en wor­tel, komt de boom in droog­te­stress. Een goed bewa­te­rings­sys­teem dat de wor­tel­zo­ne bereikt, is cru­ci­aal voor een opti­ma­le groei.

En het is dan ook belang­rijk dat de bomen tij­dig water krij­gen. Om hier dan zeker van te zijn, plaatst b‑Tree Boom­ver­zor­ging bodem­vocht­sen­so­ren in de klui­ten van één of meer­de­re bomen om ze te moni­to­ren, net zoals wij dit doen bij bron­be­ma­ling. Als een boom in droog­te­stress dreigt te komen krij­gen we alarm en schie­ten we in actie.

 

 

Gebruik orga­ni­sche mulch, hak­sel­hout of boomschors

 

Mulch in de kroon­pro­jec­tie van de boom, tot zelfs enke­le meters daar­bui­ten, helpt de bodem­voch­tig­heid te behou­den, ver­mijdt recht­streek­se aan­stra­ling door de zon, onder­drukt onkruid en voegt voe­dings­stof­fen toe aan de bodem naar­ma­te de mulch lang­zaam afbreekt. Zorg ervoor dat de mul­ch­laag niet te dik is. En de mulch niet reikt tot aan de stam van de boom. Anders kan inrot­ten van de bast en stam op ter­mijn optreden.

Op deze manier, door de bomen te bescher­men tegen droog­te en door ze over meer vocht te laten beschik­ken, is het aan­bren­gen van een mul­ch­laag ook tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen.

 

 

Als snoei­en nodig is, snoei dan vak­kun­dig en vol­gens de regels van de kunst

 

Snoei bomen met zorg en enkel indien nodig. Ver­wij­der dood hout en krui­sen­de tak­ken om het risi­co op ziek­tes te ver­min­de­ren en de gezon­de ont­wik­ke­ling van de kroon en groei te bevor­de­ren. Scha­kel ons in als pro­fes­si­o­neel boom­ver­zor­ger indien nodig. En laat ons al zeker de gro­te bomen snoei­en.  Op een cor­rec­te manier en met het gewens­te eindbeeld.

 

 

Bemest bomen niet, maar voor­zie hen van het juis­te traag afbre­ken­de orga­nisch materiaal

 

Gebruik geen mest­stof­fen om bomen te voe­den, zeker geen che­mi­sche mest­stof­fen. Gebruik daar­en­te­gen com­post en uit­ge­werkt orga­nisch mate­ri­aal. Dit voor­ziet de bomen op de juis­te manier van essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen zon­der scha­de­lij­ke che­mi­ca­li­ën, wat het bodem­le­ven enorm onder­steund (zoals Jeff Lowen­fels en Way­ne Lewis schrij­ven in hun boek “Tea­ming with Micro­bes – The orga­nic gard­ners gui­de to The soil food web”), en op zijn beurt weer de bomen en plan­ten. Je zou kun­nen zeg­gen dat het over­een komt met een groei­plaats­ver­be­te­ring voor de bomen.

 

 

Inspec­teer op ziek­ten en pla­gen en neem de gepast maatregelen

 

Houd de bomen regel­ma­tig in de gaten op teke­nen van ziek­tes of pla­gen. Vroeg­tij­di­ge detec­tie kan hel­pen om pro­ble­men op te los­sen voor­dat ze ern­stig wor­den. Als je twij­felt over iets dat je ziet aan uw boom, en je niet zeker bent wat het is, laat ons de boom dan gron­dig inspec­te­ren. Je krijgt van onze cer­ti­fied tree mana­ger zeker het aller­bes­te boom­tech­nisch advies.

 

 

Tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen: res­pec­teer de habi­tat die ze bieden

 

Bomen bie­den een thuis aan vele soor­ten die­ren en insec­ten. Laat dode tak­ken en hout in de buurt van de boom lig­gen als het geen gevaar vormt voor eigen­dom­men,  men­sen of die­ren. Dit biedt leef­ge­bied en voed­sel voor ver­schil­len­de die­ren. Door tij­dens het tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen de tak­ken en het hout niet op te rui­men, onder­steun je de bio­di­ver­si­teit in uw tuin. Meer bodem­schim­mels, meer bodemleven, … .

Ook als je een boom moet vel­len of zwaar moet snoei­en omdat deze te gevaar­lijk is; denk dan ook aan de eco­lo­gi­sche vel­ling. Waar­bij een zo hoog moge­lijk stuk stam blijft staan. Maar de vol­le­di­ge kruin toch ver­wij­derd is. Dit zorgt ervoor dat het gevaar is weg geno­men, maar het stuk recht­op­staan­de stam nog als eco­lo­gi­sche habi­tat kan die­nen. Het draagt bij aan de kli­maat­adap­tie­ve tuin met meer bio­di­ver­si­teit.

 

 

Pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger zoals b‑Tree Boomverzorging

 

Als je twij­felt over het onder­houd of de gezond­heid van uw bomen, raad­pleeg ons dan en onze cer­ti­fied tree mana­ger geef je als pro­fes­si­o­neel boom­ver­zor­ger het bes­te boom­tech­nisch advies. Wij kun­nen je hel­pen bij het iden­ti­fi­ce­ren van pro­ble­men en je voor­zien van des­kun­dig advies om uw bomen gezond te hou­den.

Lees meer over wel­ke voor­de­len je hebt als je kiest voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging.

 

 

Tuin­on­der­houd met res­pect voor uw bomen

 

Tuin­on­der­houd met maxi­maal res­pect voor uw bomen en hun groei­plaat­sen is van cru­ci­aal belang om de bomen hun gezond­heid en schoon­heid te behou­den. Door aan­dacht te beste­den aan hun spe­ci­fie­ke behoef­ten, hen vol­doen­de water te geven, orga­ni­sche mulch aan te bren­gen en de bomen cor­rect te snoei­en, kun je ervoor zor­gen dat uw bomen goed flo­re­ren en een thuis bie­den aan diver­se levens­vor­men in uw tuin.

Het res­pec­te­ren van de natuur­lij­ke habi­tat en het inscha­ke­len van b‑Tree als uw pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ger, zal ervoor zor­gen dat uw bomen een waar­de­vol­le en blij­ven­de aan­vul­ling zijn op uw buitenruimte.

 

 

Con­tac­teer ons voor tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen

 

Heb je vra­gen over uw tuin­on­der­houd en bent je hier­door ook bezorgd over de monu­men­ta­le bomen in uw tuin? Twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren voor het bes­te en meest kwa­li­ta­tie­ve tuin­on­der­houd met res­pect voor de bomen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!