Geschatte lees­tijd: 3 minu­ten
Onze stronkenfrees voor het uitfrezen van stronken of stobben
Stronk uitfrezen van een paardenkastanje.
Uitfrezen stronk in keurig gazon.
herstellen gazon na verwijderen boomstronk

Boomstronken uitfrezen, stobben en wortels verwijderen

 

 

Voor het pro­fes­si­o­neel uit­fre­zen van stron­ken  kan b‑Tree Boomverzorging je keu­rig van dienst zijn, of het nu gaat over het fre­zen van stob­ben of het ver­wij­de­ren van boom­stron­ken samen met de wor­tels, wij ver­wij­de­ren alles net­jes, zodat je terug kan aanplanten.

Ook de wor­tel­aan­zet­ten en gestel­wor­tels fre­zen wij mee weg als u het nodig is. Echter let­ten wij wel op dat we geen wor­tels van ande­re leven­de bomen bescha­di­gen. We zijn boom­ver­zor­gers en weten dat scha­de aan leven­de wor­tels, van leven­de bomen vaak pas jaren later zicht­baar zijn. Maar nu al scha­de maken.

Bemerk ook dat een stronk ver­wij­de­ren met een stron­ken­frees gevaar­lijk is! Er zijn al veel en ern­sti­ge onge­val­len mee gebeurd. Als u niet erva­ren bent, laat het dan aan b‑Tree Boomverzorging over. Wij gaan dan ook steeds na of er nuts­lei­din­gen of ande­re zaken aan­we­zig zijn in de bodem.

 

 

Waarom stronken uitfrezen?

 

Na het vel­len van een boom blijft er steeds een stronk, boom­stronk of stob­be ach­ter in de bodem. Het uit­fre­zen van de boom­stron­ken is dan vaak nut­tig of nood­za­ke­lijk. Hier zijn ver­schil­len­de rede­nen voor:

  • plaats maken voor het aan­plan­ten van een nieu­we boom,
  • plaats maken voor het aan­plan­ten van perken,
  • het ega­li­se­ren van het gras­veld waar­in een boom stond, zodat de robot­maai­er zijn werk kan doen,
  • plaats maken voor de aan­leg van een ter­ras, zwem­bad, tuinhuis, …
  • het niet ach­ter­la­ten van een voe­dings­bo­dem voor para­si­tai­re schim­mels, die dan de ande­re bomen kun­nen aantasten,

Vraag hier zeker het advies van b‑Tree Boomverzorging, wan­neer u best de boom­stron­ken laat ver­wij­de­ren of frezen.

 

 

Welke stron­ken kun­nen wij uit­fre­zen of verwijderen?

 

Wij kun­nen met onze stron­ken­frees stob­ben fre­zen tot 50 cm diep. En als u wenst dat wij ook de wor­tels fre­zen is dat geen probleem.

Daarnaast beschik­ken wij over een rup­sen­kraan met rip­per­tand. Die tot 90 cm diep in de bodem de wor­tels kan ver­wij­de­ren. Om bij­voor­beeld de stob­ben van een coni­fe­ren haag of lau­rier­haag te ver­wij­de­ren is dit erg inte­res­sant. Dan heeft u geen stron­ken­frees nodig, en kun­nen we met de rup­sen­kraan zowel de boom­stronk als de bij­ho­ren­de wor­tels ineens ver­wij­de­ren. En dan is de bodem zo goed als plant­klaar voor een nieu­we haag of perk.

 

 

Freesresten afvoeren na het uitfrezen van de boom stronken

 

Na het fre­zen van boom­stron­ken van aan­ge­tas­te bomen, is het best de frees­res­ten af te voe­ren. Dit om zo wei­nig moge­lijk aan­ge­tast mate­ri­aal ach­ter te laten in uw tuin. Door het aan­ge­tast mate­ri­aal te ver­wij­de­ren, is de infec­tie­druk voor de nieu­we aan­plant veel kleiner.

Ook kan je er nadien gemak­ke­lij­ker nieu­we bomen aan­plan­ten. Omdat je dan terug ruim­te ter beschik­king heeft.

Jij kiest uiter­aard of wij de frees­res­ten al dan niet afvoeren.

 

 

Wortels verwijderen met kraan en rippertand na frezen stronken

 

Na het vel­len van één of meer­de­re bomen, kun­nen wij, naast het uit­fre­zen van de gro­te stron­ken, ook de wor­tels ver­wij­de­ren met onze rup­sen­kraan en wor­tel­tand (of ook rooi­tand of rip­per­tand genoemd).

Grote stron­ken frees je best uit, zeker als het een klei­ne­re tuin is waar je niet met een gro­te rup­sen­kraan terecht kan. Het eerst uit­fre­zen van de stron­ken, en het nadien ver­wij­de­ren van de wor­tels met een klei­ne rup­sen­kraan, is dan de bes­te oplossing.

Nadien voe­ren wij alles net­jes af. Ofwel manu­eel, als de toe­gangs­ruim­te beperkt is, of met onze rup­sen­kraan, sor­teer­grij­per en container.

Soms is het snel­ler wer­ken met een rup­sen­kraan, rip­per­tand en sor­teer­grij­per, dan het fre­zen van de stron­ken met een stron­ken­frees. Laat je dus goed infor­me­ren wat voor jouw situ­a­tie het goed­koop­ste is.

Ook gro­te stob­ben kun­nen wij met een gro­te rup­sen­kraan en wor­tel­tand effi­ci­ënt en keu­rig ver­wij­de­ren. Maar dan is er natuur­lijk plaats nodig.

Let we, wij gebrui­ken rij­pla­ten als dit nodig is, zodat we de bodem niet com­pac­te­ren, want dit is erg slecht voor de bomen. Een te gro­te machi­ne kan bodem­com­pac­ta­tie geven, waar­door er zuur­stof­ge­brek optreedt in de bodem. En dit is dan weer slecht voor de res­te­ren­de bomen.

 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor het uitfrezen van stronken

 

Vraag nu uw bes­te prijs voor het uit­fre­zen van stob­ben, het ver­wij­de­ren van boom­wor­tels, het hak­se­len van tak­ken en afvoe­ren van groen­res­ten of ande­re boomverzorgingswerken.

Stronken uitfrezen te Haacht. Detail stronkenfrees in actie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart