Onze stronkenfrees voor het uitfrezen van stronken of stobben
Stronk uitfrezen van een paardenkastanje.
Uitfrezen stronk in keurig gazon.
herstellen gazon na verwijderen boomstronk

Boom­stron­ken uit­fre­zen, stob­ben en wor­tels verwijderen

 

 

Voor het pro­fes­si­o­neel uit­fre­zen van stron­ken  kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging je keu­rig van dienst zijn, of het nu gaat over het fre­zen van stob­ben of het ver­wij­de­ren van boom­stron­ken samen met de wor­tels, wij ver­wij­de­ren alles net­jes, zodat je terug kan aanplanten.

Ook de wor­tel­aan­zet­ten en gestel­wor­tels fre­zen wij mee weg als u het nodig is. Ech­ter let­ten wij wel op dat we geen wor­tels van ande­re leven­de bomen bescha­di­gen. We zijn boom­ver­zor­gers en weten dat scha­de aan leven­de wor­tels, van leven­de bomen vaak pas jaren later zicht­baar zijn. Maar nu al scha­de maken.

Bemerk ook dat een stronk ver­wij­de­ren met een stron­ken­frees gevaar­lijk is! Er zijn al veel en ern­sti­ge onge­val­len mee gebeurd. Als u niet erva­ren bent, laat het dan aan b‑Tree Boom­ver­zor­ging over. Wij gaan dan ook steeds na of er nuts­lei­din­gen of ande­re zaken aan­we­zig zijn in de bodem.

 

 

Waar­om stron­ken uitfrezen?

 

Na het vel­len van een boom blijft er steeds een stronk, boom­stronk of stob­be ach­ter in de bodem. Het uit­fre­zen van de boom­stron­ken is dan vaak nut­tig of nood­za­ke­lijk. Hier zijn ver­schil­len­de rede­nen voor:

  • plaats maken voor het aan­plan­ten van een nieu­we boom,
  • plaats maken voor het aan­plan­ten van perken,
  • het ega­li­se­ren van het gras­veld waar­in een boom stond, zodat de robot­maai­er zijn werk kan doen,
  • plaats maken voor de aan­leg van een ter­ras, zwem­bad, tuinhuis, …
  • het niet ach­ter­la­ten van een voe­dings­bo­dem voor para­si­tai­re schim­mels, die dan de ande­re bomen kun­nen aantasten,

Vraag hier zeker het advies van b‑Tree Boom­ver­zor­ging, wan­neer u best de boom­stron­ken laat ver­wij­de­ren of frezen.

 

 

Wel­ke stron­ken kun­nen wij uit­fre­zen of verwijderen?

 

Wij kun­nen met onze stron­ken­frees stob­ben fre­zen tot 50 cm diep. En als u wenst dat wij ook de wor­tels fre­zen is dat geen probleem.

Daar­naast beschik­ken wij over een rup­sen­kraan met rip­per­tand. Die tot 90 cm diep in de bodem de wor­tels kan ver­wij­de­ren. Om bij­voor­beeld de stob­ben van een coni­fe­ren haag of lau­rier­haag te ver­wij­de­ren is dit erg inte­res­sant. Dan heeft u geen stron­ken­frees nodig, en kun­nen we met de rup­sen­kraan zowel de boom­stronk als de bij­ho­ren­de wor­tels ineens ver­wij­de­ren. En dan is de bodem zo goed als plant­klaar voor een nieu­we haag of perk.

 

 

Frees­res­ten afvoe­ren na het uit­fre­zen van de boom stronken

 

Na het fre­zen van boom­stron­ken van aan­ge­tas­te bomen, is het best de frees­res­ten af te voe­ren. Dit om zo wei­nig moge­lijk aan­ge­tast mate­ri­aal ach­ter te laten in uw tuin. Door het aan­ge­tast mate­ri­aal te ver­wij­de­ren, is de infec­tie­druk voor de nieu­we aan­plant veel kleiner.

Ook kan je er nadien gemak­ke­lij­ker nieu­we bomen aan­plan­ten. Omdat je dan terug ruim­te ter beschik­king heeft.

Jij kiest uiter­aard of wij de frees­res­ten al dan niet afvoeren.

 

 

Wor­tels ver­wij­de­ren met kraan en rip­per­tand na fre­zen stronken

 

Na het vel­len van één of meer­de­re bomen, kun­nen wij, naast het uit­fre­zen van de gro­te stron­ken, ook de wor­tels ver­wij­de­ren met onze rup­sen­kraan en wor­tel­tand (of ook rooi­tand of rip­per­tand genoemd).

Gro­te stron­ken frees je best uit, zeker als het een klei­ne­re tuin is waar je niet met een gro­te rup­sen­kraan terecht kan. Het eerst uit­fre­zen van de stron­ken, en het nadien ver­wij­de­ren van de wor­tels met een klei­ne rup­sen­kraan, is dan de bes­te oplossing.

Nadien voe­ren wij alles net­jes af. Ofwel manu­eel, als de toe­gangs­ruim­te beperkt is, of met onze rup­sen­kraan, sor­teer­grij­per en container.

Soms is het snel­ler wer­ken met een rup­sen­kraan, rip­per­tand en sor­teer­grij­per, dan het fre­zen van de stron­ken met een stron­ken­frees. Laat je dus goed infor­me­ren wat voor jouw situ­a­tie het goed­koop­ste is.

Ook gro­te stob­ben kun­nen wij met een gro­te rup­sen­kraan en wor­tel­tand effi­ci­ënt en keu­rig ver­wij­de­ren. Maar dan is er natuur­lijk plaats nodig.

Let we, wij gebrui­ken rij­pla­ten als dit nodig is, zodat we de bodem niet com­pac­te­ren, want dit is erg slecht voor de bomen. Een te gro­te machi­ne kan bodem­com­pac­ta­tie geven, waar­door er zuur­stof­ge­brek optreedt in de bodem. En dit is dan weer slecht voor de res­te­ren­de bomen.

 

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor het uit­fre­zen van stronken

 

Vraag nu uw bes­te prijs voor het uit­fre­zen van stob­ben, het ver­wij­de­ren van boom­wor­tels, het hak­se­len van tak­ken en afvoe­ren van groen­res­ten of ande­re boomverzorgingswerken.

Stronken uitfrezen te Haacht. Detail stronkenfrees in actie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart