Oplei­ding Tree Manager

Oplei­ding Tree Mana­ger om nog meer ken­nis te hebben

 

Wel, zelf ben ik er opnieuw inge­vlo­gen met stu­de­ren en van start gegaan met de oplei­ding Tree Mana­ger. En intus­sen, als klei­ne upda­te voor sep­tem­ber 2022, ook afge­stu­deerd met onderscheiding.

Deze oplei­ding is de ide­a­le, maar wel zwa­re weg, ter voor­be­rei­ding van het ETT-exa­men (Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an).

De oplei­ding vergt behoor­lijk wat voor­ken­nis en erva­ring, en ver­diept zich voor­al in het ste­de­lijk boom­be­heer. Daar de groei­plaat­sen van bomen in de stad toch wel erg spe­ci­fiek zijn en extra ken­nis behoe­ven om ze goed te kun­nen beheren.

Met behulp van ste­de­lijk groen en voor­al door het ver­gro­ten van het aan­tal toe­komst­bo­men in de stad, wordt de stad leef­baar­der gemaakt voor de mens en de samenleving.

Een “urban forest” ver­laagt onder ande­re het hit­te-eiland­ef­fect. Een stad met een gro­te “cano­py cover” of kroon­be­dek­king door bomen, warmt min­der snel op. Het urban forest biedt scha­duw op hete dagen, ver­groot het soci­aal con­tact door­dat men­sen eron­der samenkomen.

En als de Tree Mana­ger een goe­de onder­grond­se groei­plaats heeft ont­wor­pen, zorgt deze voor storm­wa­ter­op­vang. Zodat er min­der over­stro­min­gen zijn, omdat het water niet onmid­del­lijk naar de rio­le­ring vloeit. En de boom krijgt vol­doen­de water aan zijn kluit, om zo weer een tijd de hit­te te kun­nen trotseren.

De vak­ge­bie­den in de oplei­ding Tree Mana­ger gaan ver­der dan alleen Urban Forestry.

Ook inven­ta­ri­sa­tie­tech­nie­ken en data­ver­wer­king, com­mu­ni­ca­tie en groei­plaats­on­der­zoek (bio­tiek en abi­o­tiek) komen uit­ge­breid aan bod. Ook gaan we diep in op de ana­to­mie en fysi­o­lo­gie van bomen, civiel­tech­nie­ken, exper­ti­ses en werfor­ga­ni­sa­tie. Daar­naast is boom­be­scher­ming op wer­ven en het opstel­len van een boom­be­scher­mings­plan één van de vele expertiseopdrachten.

 

Wortelonderzoek-tree-manager

Wor­tel­on­der­zoek van een Acer sac­cha­ri­num ter voor­be­rei­ding van civie­le wer­ken naast de boom.

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart