Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

b‑Tree Boomverzorging is passie. En gedrevenheid.

Zowel voor de bomen als hun omgeving

 

Wij zijn gedre­ven en gepas­si­o­neer­de boomverzorgers.

Overal waar we klim­men, snoei­en of aan­plan­ten, stre­ven we naar stra­len­de en vita­le bomen. We kun­nen de per­fec­tie niet loslaten.

En zaak­voer­der Bert Janssens, Certified Tree Manager, ver­langt steeds naar beter en meer duur­zaam boom­be­heer. Naar meer kwa­li­ta­tie­ve bomen en groen. Waarbij de eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid en de bio­di­ver­si­teit voor­op staan.

Want we weten dat dit loont op lan­ge ter­mijn. Zowel voor de boom, als de klant, als ons klimaat.

Vincent Lembrechts
Vincent Lembrechts
31 Mei 2024
Bert is 7 op 7 bereikbaar voor het juiste boomadvies. Bij de inspectie van onze bomen werden we zeer goed geadviseerd om op lange termijn een mooie tuin te behouden.
Anke Dewin
Anke Dewin
2 November 2023
Ik wil graag mijn enthousiasme delen over b-Tree Boomverzorging. Als natuurliefhebber ben ik altijd op zoek naar experts die met toewijding bomen verzorgen. b-Tree heeft me positief verrast. Hier zijn enkele diensten waarmee ze mij al hebben geholpen: - Bomen kappen en vellen: Veilig en efficiënt verwijderen van bomen. - Bomen planten: Bijdragen aan een groenere toekomst door nieuwe bomen te planten. - Bomen snoeien en onderhouden: Deskundig snoeiwerk voor gezonde en mooie bomen. - Boomtaxatie en waardebepaling. - Groeiplaatsverbetering: Ze zorgen voor een optimale groeiplaats voor bomen. Enkele van mijn bomen waren niet gezond meer, dankzij de toegepaste groeiplaatsverbeteringen zijn ze weer aan het herstellen. - Boomveiligheidscontrole: Regelmatige inspecties om bomen veilig te houden. - Stormschade opruimen: Snel en efficiënt reageren bij stormschade. b-Tree is niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk betrokken bij de natuur. Ik heb hun diensten zelf ervaren en ben onder de indruk van hun deskundigheid en toewijding aan bomen. Groet, Anke
Dave
Dave
21 Oktober 2023
Zeer professionele aanpak van ons boomprobleem. Omdat het probleem vrij dringend was, werd er snel tijd gemaakt om ons verder te helpen. Het valt onmiddellijk op dat de mensen van B-tree goed weten waar ze mee bezig zijn. Onze ervaring was op alle vlakken zeer positief. Ook voor de opvolging en de nazorg van de boom kunnen we bij hen terecht. B-tree beschikt ook over de Europese certificaten. (ETW & ETT) Hun expertise zorgt voor een gedetailleerde onderbouwde boomanalyse. (boomschade)
G Recour
G Recour
20 Oktober 2023
Degelijk en betrouwbaar bedrijf.De ploeg, die een gevaarlijke noodkap moest uitvoeren, werkte uitstekend samen
Myriam Leroux
Myriam Leroux
28 September 2023
Prima werk op een heel moeilijke plaats ( kleine stadstuin en hoge boom). Jullie hebben zelfs nog een stuk van de boom kunnen redden. Wij en de vogels zijn jullie dankbaar.
Eddy Van Brussel
Eddy Van Brussel
6 September 2023
Wij hebben contact opgenomen met b-Tree om de toestand van onze prachtige pseudoacacia te laten controleren. Wij kregen, na een grondig onderzoek, een verslag met bijbehorend boom advies. Wat snoeiwerken werden uitgevoerd en een kroonanker werd geplaatst op een professionele manier. De werkzaamheden werden vakkundig uitgevoerd, alles werd mooi opgeruimd en netjes achtergelaten. Wij zijn onder de indruk van het werk en heel blij met het resultaat. Top team! Eddy & Anne
Kjel Dupon
Kjel Dupon
11 Mei 2023
Bert is enorm correct en stipt. Je kunt op hem rekenen.
Anneke Van Suetendael
Anneke Van Suetendael
8 Mei 2023
super professioneel , uitstekende kennis en ook een natuurvriend!
Joeri Clerckx
Joeri Clerckx
21 April 2023
Zeer professionele aanpak met kennis van zaken.

Eerst luisteren we, dan onderzoeken we, en dan pas adviseren we

 

Aan onze klan­ten vra­gen wij wat zij wen­sen en ver­wach­ten. Of wel­ke pro­ble­men er zijn.

Dan gaan we op onder­zoek en zoe­ken we alles uit. Zo krij­gen wij een juist zicht op iede­re situ­a­tie. Dan pas geven wij ons aan­ge­past en meest duur­za­me advies.

Onze werk­wij­ze bestaat eruit dat wij eerst goed luis­te­ren naar wat de klant te ver­tel­len heeft en wat de vra­gen en ver­wach­tin­gen zijn. Dan over­leg­gen wij samen met de boo­mei­ge­naar wat de moge­lijk­he­den zijn. In func­tie van de sta­tus van de bomen en het te ver­wach­ten resultaat.

Een inven­ta­ri­sa­tie van de bomen, het bepa­len van de con­di­tie en vita­li­teit van de bomen en de kwa­li­teit van de groei­plaats wor­den steeds mee­ge­no­men bij een advies. Er wordt erg goed uit­ge­legd waar­om een bepaald advies wordt gege­ven. Zodat u ter­de­ge begrijpt waar­om som­mi­ge zaken al dan niet wor­den geadviseerd.

Wij han­de­len altijd in func­tie van het wel­zijn van de bomen op lan­ge ter­mijn. Rekening hou­den­de met de omge­vings­fac­to­ren en haal­baar­heids­stu­die. Alles is wel­over­wo­gen en nooit “rap en gauw”. Dat spaart nadien op de kos­ten. Ook op lan­ge termijn.

 

 

Grondig overleg met de klant, dan pas uitvoering

 

Na gron­dig afstem­men en over­leg met de klant, star­ten we de uit­voe­ring. Altijd vei­lig, keu­rig en vol­gens plan. Want deze zaken dra­gen wij hoog in het vaan­del bij b‑Tree Boomverzorging.

 

 

We werken volgens de regels van de kunst en volgens plan

 

We wer­ken enkel vol­gens de regels van kunst. En beschik­ken over een groot net­werk van spe­ci­a­lis­ten. Hierdoor kun­nen we de wer­ken door­dacht en met veel onder­bouw­de ken­nis cor­rect uit­voe­ren. Altijd vol­gens een gestruc­tu­reerd plan van aan­pak dat op voor­hand vastligt.

 

 

En we toetsen steeds opnieuw af

 

Kijken naar wat wij gemaakt heb­ben? Altijd doen we dit.

Bomen zijn leven­de wezens. En alleen door ze te leren lezen, en opnieuw op onder­zoek uit te gaan, kan je resul­taat boe­ken. En stu­ren we bij als het nodig is.

Zo heb­ben wij al ver­schil­len­de monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen gered en gere­vi­ta­li­seerd. Daar waar ande­ren ze zou­den geveld heb­ben. Hier zijn wij dan ook erg trots op.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart