b‑Tree Boom­ver­zor­ging is pas­sie. En gedrevenheid.

Zowel voor de bomen als hun omgeving

 

Wij zijn gedre­ven en gepas­si­o­neer­de boomverzorgers.

Over­al waar we klim­men, snoei­en of aan­plan­ten, stre­ven we naar stra­len­de en vita­le bomen. We kun­nen de per­fec­tie niet loslaten.

En zaak­voer­der Bert Jans­sens, Cer­ti­fied Tree Mana­ger, ver­langt steeds naar beter en meer duur­zaam boom­be­heer. Naar meer kwa­li­ta­tie­ve bomen en groen. Waar­bij de eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid en de bio­di­ver­si­teit voor­op staan.

Want we weten dat dit loont op lan­ge ter­mijn. Zowel voor de boom, als de klant, als ons klimaat.

 

 

Eerst luis­te­ren we, dan onder­zoe­ken we, en dan pas advi­se­ren we

 

Aan onze klan­ten vra­gen wij wat zij wen­sen en ver­wach­ten. Of wel­ke pro­ble­men er zijn.

Dan gaan we op onder­zoek en zoe­ken we alles uit. Zo krij­gen wij een juist zicht op iede­re situ­a­tie. Dan pas geven wij ons aan­ge­past en meest duur­za­me advies.

Onze werk­wij­ze bestaat eruit dat wij eerst goed luis­te­ren naar wat de klant te ver­tel­len heeft en wat de vra­gen en ver­wach­tin­gen zijn. Dan over­leg­gen wij samen met de boo­mei­ge­naar wat de moge­lijk­he­den zijn. In func­tie van de sta­tus van de bomen en het te ver­wach­ten resultaat.

Een inven­ta­ri­sa­tie van de bomen, het bepa­len van de con­di­tie en vita­li­teit van de bomen en de kwa­li­teit van de groei­plaats wor­den steeds mee­ge­no­men bij een advies. Er wordt erg goed uit­ge­legd waar­om een bepaald advies wordt gege­ven. Zodat u ter­de­ge begrijpt waar­om som­mi­ge zaken al dan niet wor­den geadviseerd.

Wij han­de­len altijd in func­tie van het wel­zijn van de bomen op lan­ge ter­mijn. Reke­ning hou­den­de met de omge­vings­fac­to­ren en haal­baar­heids­stu­die. Alles is wel­over­wo­gen en nooit “rap en gauw”. Dat spaart nadien op de kos­ten. Ook op lan­ge termijn.

 

 

Gron­dig over­leg met de klant, dan pas uitvoering

 

Na gron­dig afstem­men en over­leg met de klant, star­ten we de uit­voe­ring. Altijd vei­lig, keu­rig en vol­gens plan. Want deze zaken dra­gen wij hoog in het vaan­del bij b‑Tree Boomverzorging.

 

 

We wer­ken vol­gens de regels van de kunst en vol­gens plan

 

We wer­ken enkel vol­gens de regels van kunst. En beschik­ken over een groot net­werk van spe­ci­a­lis­ten. Hier­door kun­nen we de wer­ken door­dacht en met veel onder­bouw­de ken­nis cor­rect uit­voe­ren. Altijd vol­gens een gestruc­tu­reerd plan van aan­pak dat op voor­hand vastligt.

 

 

En we toet­sen steeds opnieuw af

 

Kij­ken naar wat wij gemaakt heb­ben? Altijd doen we dit.

Bomen zijn leven­de wezens. En alleen door ze te leren lezen, en opnieuw op onder­zoek uit te gaan, kan je resul­taat boe­ken. En stu­ren we bij als het nodig is.

Zo heb­ben wij al ver­schil­len­de monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen gered en gere­vi­ta­li­seerd. Daar waar ande­ren ze zou­den geveld heb­ben. Hier zijn wij dan ook erg trots op.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!