Hal­lo, ik ben Bert. Jouw boom­ver­zor­ger voor de regio Ant­wer­pen over Leu­ven, Turn­hout en Brus­sel

Van kinds af ben ik een bui­ten­mens. Mijn moe­der moest me naar bin­nen roe­pen toen mijn han­den en lip­pen blauw waren – hele­maal ver­kleumd door de kou. Maar ik vond het heer­lijk om bui­ten te zijn. Het con­tact met de natuur vind ik onbe­schrij­fe­lijk.

Na mijn ICT-oplei­ding werk­te ik 27 jaar met hart en ziel in een raf­fi­na­de­rij (petro­che­mie). Maar ik ben heel graag bui­ten en ik hou van fysiek werk. Daar­door vond je me in mijn vrije tijd vaak in het bos. En af en toe vel­de ik een boom voor brand­hout. Al snel kreeg ik de vraag van fami­lie, vrien­den en ken­nis­sen om hen te hel­pen bij het snoei­en of vel­len van bomen.

“Hoog in een boom ben ik het geluk­kigst: het con­tact met de natuur is onbe­taal­baar.”

Op een dag zag ik een boom die ik niet kon vel­len. Ik begon mij met­een bij te scho­len tot boom­ver­zor­ger en de boom­mi­cro­be kreeg mij hele­maal te pak­ken. Wie mij kent weet dat ik een ‘hevi­ge’ ben wan­neer ik door iets gepas­si­o­neerd geraak. Ik volg­de een bat­te­rij aan oplei­din­gen over klim­men, boom­ver­zor­ging en vei­lig ket­ting­zaag­ge­bruik (ECC1, 2 en 3), en ik las elk boek dat ik te pak­ken kon krij­gen. Boven­dien zocht ik over­al in het land experts op om les bij te vol­gen: van spe­ci­a­lis­ten in fruit­bo­men tot myco­lo­gen (schim­mel­ex­per­ten).

“Hoe meer ken­nis ik ver­za­mel­de, hoe meer ik om bomen begon te geven, omdat ik zag hoe­veel er met bomen geknoeid wordt.”

Boom­ver­zor­ging of boom­chi­rur­gie is veel meer dan bomen kap­pen. Je hebt ken­nis en inzicht nodig. Je moet weten hoe de boom fysi­o­lo­gisch en mecha­nisch in elkaar zit. Anders maak je fou­ten. Om een boom met schim­mels of zwam­men cor­rect te behan­de­len moet je myco­lo­gie ken­nen. Want ver­schil­len­de pad­den­stoe­len heb­ben een ande­re inwer­king: is het een para­siet of niet? Daar­om wil ik alles weten en ver­gaar ik zoveel moge­lijk know­how. Om elke vol­gen­de boom nog beter te ver­zor­gen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend