Snoeien van een haag langsheen de perceelsgrens van een parktuin.
Opruimen van het snoeiafval na het snoeien van een heg langsheen de vijver van een parktuin.

Snoei­en hagen en heggen

 

Hoe hagen snoei­en of sche­ren en hoe heg­gen onderhouden

 

Eerst mis­schien iets over het ver­schil tus­sen een haag en een heg. En daar­na meer over het snoei­en of sche­ren van hagen en hoe je best heg­gen snoeit en onderhoud.

 

 

Wat is het ver­schil tus­sen een haag en een heg?

 

Hagen en heg­gen zijn twee veel­voor­ko­men­de ele­men­ten in tuin­ont­werp en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, maar ze wor­den vaak door elkaar gehaald. Hoe­wel ze ver­ge­lijk­baar zijn in hun doel om afschei­din­gen te cre­ë­ren en pri­va­cy te bie­den, zijn er sub­tie­le ver­schil­len tus­sen bei­de. Hier leg­gen we het gede­tail­leer­de ver­schil uit tus­sen hagen en heg­gen. En aan de hand van dui­de­lij­ke voor­beel­den krijgt u een beter beeld van hun spe­ci­fie­ke ken­mer­ken en toepassingen.

 

 

Wat is een haag?

 

Een haag ver­wijst naar een line­ai­re aan­plant van strui­ken, meest­al van dezelf­de soort, die op regel­ma­ti­ge afstan­den zijn aan­ge­plant. Ze wor­den gesnoeid om een dich­te en uni­for­me bar­ri­è­re te vor­men. Hagen heb­ben meest­al een for­me­le uit­stra­ling, zijn strak en kun­nen wor­den gebruikt als grens­af­schei­din­gen, pri­va­cy­wan­den of om ver­schil­len­de delen van een tuin te defi­ni­ë­ren. Ze kun­nen ook wor­den gebruikt om wind te bre­ken en geluid te dem­pen. Hagen kun­nen zowel groen­blij­vend als blad­ver­lie­zend zijn, afhan­ke­lijk van de geko­zen plantensoorten.

 

 

Wat is een heg?

 

Een heg is een meer infor­me­le en natuur­lij­ke afschei­ding, meest­al bestaan­de uit een mix van bomen, strui­ken en soms klim­plan­ten. Ze zijn veel min­der strak en eer­der orga­nisch van vorm. Heg­gen zijn min­der for­meel dan hagen en heb­ben dan vaak een meer natuur­lij­ke en onge­dwon­gen uit­stra­ling. Ze kun­nen wor­den gebruikt om eigen­doms­gren­zen te mar­ke­ren, beschut­ting te bie­den aan wil­de die­ren en een rus­tie­ke sfeer aan een land­schap toe te voe­gen. Heg­gen zijn meest­al min­der rigi­de in hun vorm en ver­ei­sen min­der regel­ma­tig snoei­en dan hagen.

 

 

Voor­beel­den van hagen

 

1. Buxus­haag (Buxus semp­er­vi­rens): een veel­voor­ko­men­de keu­ze voor for­me­le hagen van­we­ge de com­pac­te groei en dich­te bla­de­ren. Buxus­ha­gen wor­den vaak gebruikt in geo­me­tri­sche patro­nen en ze kun­nen in strak­ke lij­nen gesnoeid wor­den om for­me­le­re uit­stra­ling te geven.

2. Lau­rier­kers (Pru­nus lau­ro­ce­ra­sus): ook een veel­voor­ko­men­de en een groen­blij­ven­de haag die snel groeit en een weel­de­ri­ge bar­ri­è­re vormt. Lau­rier­kers­ha­gen wor­den gesnoeid om een net­te uit­stra­ling te behouden.

3. Taxus­haag (Taxus bac­ca­ta): een lang­zaam groei­en­de, groen­blij­ven­de haag met don­ker­groe­ne naal­den. Taxus­ha­gen wor­den vaak gebruikt in for­me­le tui­nen en kun­nen indruk­wek­ken­de, strak­ke lij­nen cre­ë­ren. Taxus­ha­gen kan je ook veel hoger en mas­sie­ver laten wor­den dan bij­voor­beeld buxushagen.

 

 

Voor­beel­den van heggen

 

1. De gemeng­de bloei­en­de heg: een infor­me­le heg bestaan­de uit ver­schil­len­de bloei­en­de strui­ken zoals vlin­der­strui­ken, weigela’s en hor­ten­si­a’s. Deze bloei­en­de heg­gen geven kleur en aan­trek­kings­kracht aan een land­schap. Ze zijn ook erg nut­tig voor vlie­gen­de insec­ten die er hun nec­tar komen halen. Wat dan weer de bio­di­ver­si­teit onder­steunt en ten goe­de komt.

2. Een mei­doorn heg (Cra­tae­gus spp.): dit is een natuur­lij­ke heg gemaakt van mei­doorn­strui­ken met klei­ne wit­te of roze bloe­men (afhan­ke­lijk van de soort) en die rode bes­sen pro­du­ce­ren. Mei­doorn­heg­gen bie­den beschut­ting en voed­sel voor klei­ne vogels. Omdat de klei­ne vogels mak­ke­lijk langs­heen de ste­kels, die de mei­doorn­haag heeft op zijn tak­ken, kan pas­se­ren, maar gro­te roof­vo­gels niet.

3. Klim­op heg (Hede­ra spp.): dit is een mix van klim­op­va­ri­ë­tei­ten die langs een draad of hek wor­den geleid om een groe­ne, leven­de afschei­ding te cre­ë­ren. Klim­op­heg­gen kun­nen een rus­tie­ke uit­stra­ling toe­voe­gen aan een tuin.

En zijn enorm nut­tig omdat deze inheem­se plant tot twee keer per sei­zoen bloeit en nec­tar biedt voor insec­ten, net als nest­ge­le­gen­heid voor vogels.

 

Hoe­wel hagen en heg­gen bei­de die­nen om gren­zen te mar­ke­ren en pri­va­cy te bie­den, ver­schil­len ze in hun for­me­le karak­ter en plan­ten­keu­ze. Hagen wor­den meest­al gemaakt van één soort struik en heb­ben een for­me­le uit­stra­ling, ter­wijl heg­gen een meer infor­me­le en natuur­lij­ke bar­ri­è­re vor­men met een mix van plan­ten. Door het begrij­pen van deze soms sub­tie­le ver­schil­len, kun­nen tui­niers en land­schaps­ar­chi­tec­ten de juis­te keu­ze maken tus­sen hagen en heg­gen op basis van het gewens­te uiter­lijk, hun func­tie en het onderhoudsniveau.

 

 

Snoei­en van hagen, hoe ga je te werk en waar hou je reke­ning mee?

 

Heg­gen en hagen zijn belang­rij­ke ele­men­ten in een tuin, ze bie­den pri­va­cy, struc­tuur en een aan­trek­ke­lijk groen decor. Het snoei­en van heg­gen en hagen is van vitaal belang om hun vorm te behou­den en ze gezond te hou­den. Hier zijn enke­le zaken waar je best reke­ning mee houdt voor het res­pect­vol snoei­en van uw hagen en heggen.

 

Wan­neer best uw haag of heg snoeien?

Het juis­te moment van snoei­en vari­eert afhan­ke­lijk van het type haag. Over het alge­meen is het het bes­te om de snoei uit te voe­ren in de late len­te of vroe­ge zomer, wan­neer de groei actief is. Ver­mijd ech­ter te snoei­en tij­dens het broed­sei­zoen, omdat dit vogels ver­stoort die in de heg­gen hun nest­plaats hebben.

 

Gelei­de­lijk snoei­en of gefa­seerd snoeien

Bij het snoei­en van heg­gen en hagen is het beter om gelei­de­lijk te werk te gaan. Snoei niet te veel in één keer, maar behoudt de natuur­lij­ke vorm en con­tour van de haag. Een regel­ma­ti­ge lich­te snoei is door­gaans effec­tie­ver en min­der stress­vol voor de plan­ten dan een zwa­re snoei­beurt. Met ande­re woor­den, als u groei­krach­ti­ge heg­gen of hagen hebt, snoei dan meer dan eens per groeiseizoen.

 

Gebruik het juis­te gereedschap

Zorg ervoor dat u scher­pe en scho­ne snoei­schaar of heg­gen­schaar gebruikt om net­te sne­den te maken. Bot­te gereed­schap­pen kun­nen de plan­ten bescha­di­gen en onge­lij­ke en uit­ge­ra­fel­de snoei­won­den ach­ter­la­ten, waar­door de snoei­won­den veel meer uit­dro­gen. Wat dan weer de gene­zing van de snoei­won­den vertraagt.

 

Rech­te lij­nen en orga­ni­sche vormen

Als u een for­me­le haag heeft, kunt u gebruik­ma­ken van een touw of een lat om rech­te lij­nen te cre­ë­ren tij­dens het snoei­en. Bij infor­me­le heg­gen volgt u gewoon de natuur­lij­ke groei­vorm en snoeit u voor­zich­tig om een net­te en ver­zorg­de uit­stra­ling te behou­den. Maak bij orga­ni­sche vor­men geen te klei­ne krom­min­gen, maar maak zach­te en gro­te­re krom­min­gen, dat resul­teert in een rust­ge­ven­der eindbeeld.

 

Ver­mijd het snoei­en van hagen en heg­gen in direct zonlicht

Pro­beer te snoei­en op bewolk­te dagen of in de vroe­ge och­tend of late namid­dag, om te voor­ko­men dat de zon de gesnoei­de delen uit­droogt voor­dat de plan­ten de kans krij­gen om zich te herstellen.

 

Oprui­men en ver­wer­ken van snoeiafval

Ver­wij­der na het snoei­en alle tak­ken en bla­de­ren om te voor­ko­men dat de haag ziek­tes of pla­gen aan­trekt. Als je kan, hak­sel en com­pos­teer het snoei­afval. Voer het nadien terug als mulch tus­sen uw per­ken. Dat is dan ineens een bodem­ver­be­te­ring en nutri­ën­ten­buf­fer voor de komen­de jaren.

 

 

Het snoei­en van heg­gen en hagen ver­eist geduld en aan­dacht voor detail. Het doel is om een goed gede­fi­ni­eer­de vorm te behou­den ter­wijl u tege­lij­ker­tijd de natuur­lij­ke habi­tus van de plant res­pec­teert. Met zorg­vul­di­ge en regel­ma­ti­ge snoei zul­len uw heg­gen en hagen gedij­en en een prach­ti­ge ele­men­ten vor­men in uw tuinlandschap.

 

 

Spe­ci­fie­ke snoei­tech­nie­ken voor ver­schil­len­de haagsoorten

 

Afhan­ke­lijk van het type haag dat u in uw tuin heeft, zijn er ver­schil­len­de snoei­tech­nie­ken die u kunt toe­pas­sen om de opti­ma­le groei en vorm te bevorderen.

 

Sche­ren van blad­ver­lie­zen­de hagen

Hagen zoals beu­ken­ha­gen (Fagus syl­va­ti­ca en Fagus syl­va­ti­ca pur­pu­rea), haag­beuk (Car­pinus betu­lus) en ligus­ter (Ligu­s­trum vul­ga­re of Ligu­s­trum ova­li­fo­li­um) zijn blad­ver­lie­zen­de soor­ten. Snoei deze hagen in het late voor­jaar of vroe­ge zomer, net na de peri­o­de van actie­ve groei. Ver­wij­der alleen het nieu­we groen dat is uit­ge­lo­pen en ver­mijd het terug­snoei­en van oud hout, omdat dit kan lei­den tot kaal­heid in de haag. Ten­zij er ach­ter­stal­lig snoei is, dan is het vaak nodig om meer te snoei­en. Wees hier ech­ter voor­zich­tig mee.

 

Groen­blij­ven­de hagen scheren

Groen­blij­ven­de hagen, zoals taxus (Taxus bac­ca­ta), buxus (Buxus semp­er­vi­rens) en coni­fe­ren (Cupres­so­cy­pa­res ley­lan­dii, Thu­ja occi­den­ta­lis, Thu­ja pli­ca­ta, Cha­mae­cy­pa­ris lawso­ni­a­na), behou­den hun bla­de­ren gedu­ren­de het hele jaar. Deze hagen kun­nen wor­den gesnoeid in het late voor­jaar en opnieuw in de vroe­ge herfst, indien nodig. Het is belang­rijk om nooit ver­der te snoei­en dan het groe­ne blad­ge­deel­te, aan­ge­zien brui­ne delen niet meer zul­len terug­groei­en. De mees­te, zo niet haast alle coni­fe­ren, zijn niet regeneratief.

 

Vorm­snoei

Voor for­me­le hagen, zoals buxus­ha­gen, kunt u vorm­snoei toe­pas­sen om spe­ci­fie­ke geo­me­tri­sche vor­men te cre­ë­ren, zoals bol­len, kegels of rech­te lij­nen. Gebruik sja­blo­nen of fra­mes als hulp­mid­del om gelijk­ma­ti­ge en sym­me­tri­sche vor­men te krij­gen. Voer de vorm­snoei gelei­de­lijk uit, zodat de haag zich aan de nieu­we vorm kan aan­pas­sen. En opnieuw kan ingroeien.

 

Infor­me­le haag snoeien

Infor­me­le hagen heb­ben vaak een natuur­lij­ke en los­se uit­stra­ling. Om hun natuur­lij­ke char­me te behou­den, is het vol­doen­de om licht­jes bij te snoei­en om een net­te en ver­zorg­de uit­stra­ling te behou­den zon­der hun natuur­lij­ke vorm te ver­sto­ren. Soms is het vol­doen­de om alleen de sterk uit­schie­ten­de tak­ken in te kor­ten. Maar denk er wel aan om ach­ter­stal­li­ge snoei te voorkomen.

 

 

Con­tour snoeien

Con­tour snoei­en is het behou­den van de natuur­lij­ke ron­din­gen en lij­nen van de haag. Werk gelei­de­lijk en volg de con­tour van de haag om een natuur­lij­ke, orga­ni­sche vorm te behouden.

 

 

 

Onder­houd van de haag­schaar of heg­gen­schaar en het snoeigereedschap

 

Om ervoor te zor­gen dat het snoei­en van uw heg­gen en hagen suc­ces­vol ver­loopt, is het belang­rijk om uw snoei­ge­reed­schap goed te onder­hou­den. Scher­pe en scho­ne mes­sen maken net­te snoei­won­den en mini­ma­li­se­ren de kans op scha­de aan de planten.

Smeer en rei­nig de mes­sen regel­ma­tig, ook tij­dens de snoei­beur­ten van de dag door, met bij­voor­beeld een (bio­lo­gi­sche) hars­ver­wij­de­raar. En maak de heg­gen­schaar op het ein­de van de dag, na elk gebruik, schoon om roest­vor­ming te voorkomen.

Tip: leg een pas inge­spo­ten heg­gen­schaar nooit op natuur­steen op een ter­ras bij­voor­beeld. Dit kan hard­nek­ki­ge vlek­ken maken. Of met de mes­sen in het zand van de bodem. Zand­kor­rels maken uw heg­gen­schaar snel bot.

 

 

Samen­vat­ting snoei­en hagen en heggen

 

Het snoei­en van heg­gen en hagen is een cru­ci­aal onder­deel van het onder­houd van uw tuin en draagt bij aan de struc­tuur en aan­trek­kings­kracht van het land­schap. Door de juis­te timing en tech­nie­ken toe te pas­sen, res­pec­teert u de natuur­lij­ke habi­tus van de plan­ten en bevor­dert u gezon­de groei. Ver­geet niet om gedul­dig en zorg­vul­dig te werk te gaan, en uw tuin zal u belo­nen met prach­tig stra­len­de en bloei­en­de hagen die een bron van trots en vreug­de zijn.

 

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor het snoei­en van hagen en heggen

 

Heeft u vra­gen over het snoei­en van hagen en heg­gen, ook de even­tu­e­le ach­ter­stal­li­ge snoei ervan, en wenst u zeker te zijn van de goe­de en meest kwa­li­ta­tie­ve aan­pak van de snoei­wer­ken, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!