Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten
Snoeien van een haag langsheen de perceelsgrens van een parktuin.
Opruimen van het snoeiafval na het snoeien van een heg langsheen de vijver van een parktuin.

Snoeien hagen en heggen

 

Hoe hagen snoeien of scheren en hoe heggen onderhouden

 

Eerst mis­schien iets over het ver­schil tus­sen een haag en een heg. En daar­na meer over het snoei­en of sche­ren van hagen en hoe je best heg­gen snoeit en onderhoud.

 

 

Wat is het verschil tussen een haag en een heg?

 

Hagen en heg­gen zijn twee veel­voor­ko­men­de ele­men­ten in tuin­ont­werp en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, maar ze wor­den vaak door elkaar gehaald. Hoewel ze ver­ge­lijk­baar zijn in hun doel om afschei­din­gen te cre­ë­ren en pri­va­cy te bie­den, zijn er sub­tie­le ver­schil­len tus­sen bei­de. Hier leg­gen we het gede­tail­leer­de ver­schil uit tus­sen hagen en heg­gen. En aan de hand van dui­de­lij­ke voor­beel­den krijgt u een beter beeld van hun spe­ci­fie­ke ken­mer­ken en toepassingen.

 

 

Wat is een haag?

 

Een haag ver­wijst naar een line­ai­re aan­plant van strui­ken, meest­al van dezelf­de soort, die op regel­ma­ti­ge afstan­den zijn aan­ge­plant. Ze wor­den gesnoeid om een dich­te en uni­for­me bar­ri­è­re te vor­men. Hagen heb­ben meest­al een for­me­le uit­stra­ling, zijn strak en kun­nen wor­den gebruikt als grens­af­schei­din­gen, pri­va­cy­wan­den of om ver­schil­len­de delen van een tuin te defi­ni­ë­ren. Ze kun­nen ook wor­den gebruikt om wind te bre­ken en geluid te dem­pen. Hagen kun­nen zowel groen­blij­vend als blad­ver­lie­zend zijn, afhan­ke­lijk van de geko­zen plantensoorten.

 

 

Wat is een heg?

 

Een heg is een meer infor­me­le en natuur­lij­ke afschei­ding, meest­al bestaan­de uit een mix van bomen, strui­ken en soms klim­plan­ten. Ze zijn veel min­der strak en eer­der orga­nisch van vorm. Heggen zijn min­der for­meel dan hagen en heb­ben dan vaak een meer natuur­lij­ke en onge­dwon­gen uit­stra­ling. Ze kun­nen wor­den gebruikt om eigen­doms­gren­zen te mar­ke­ren, beschut­ting te bie­den aan wil­de die­ren en een rus­tie­ke sfeer aan een land­schap toe te voe­gen. Heggen zijn meest­al min­der rigi­de in hun vorm en ver­ei­sen min­der regel­ma­tig snoei­en dan hagen.

 

 

Voorbeelden van hagen

 

1. Buxushaag (Buxus semp­er­vi­rens): een veel­voor­ko­men­de keu­ze voor for­me­le hagen van­we­ge de com­pac­te groei en dich­te bla­de­ren. Buxushagen wor­den vaak gebruikt in geo­me­tri­sche patro­nen en ze kun­nen in strak­ke lij­nen gesnoeid wor­den om for­me­le­re uit­stra­ling te geven.

2. Laurierkers (Prunus lau­ro­ce­ra­sus): ook een veel­voor­ko­men­de en een groen­blij­ven­de haag die snel groeit en een weel­de­ri­ge bar­ri­è­re vormt. Laurierkershagen wor­den gesnoeid om een net­te uit­stra­ling te behouden.

3. Taxushaag (Taxus bac­ca­ta): een lang­zaam groei­en­de, groen­blij­ven­de haag met don­ker­groe­ne naal­den. Taxushagen wor­den vaak gebruikt in for­me­le tui­nen en kun­nen indruk­wek­ken­de, strak­ke lij­nen cre­ë­ren. Taxushagen kan je ook veel hoger en mas­sie­ver laten wor­den dan bij­voor­beeld buxushagen.

 

 

Voorbeelden van heggen

 

1. De gemeng­de bloei­en­de heg: een infor­me­le heg bestaan­de uit ver­schil­len­de bloei­en­de strui­ken zoals vlin­der­strui­ken, weigela’s en hor­ten­si­a’s. Deze bloei­en­de heg­gen geven kleur en aan­trek­kings­kracht aan een land­schap. Ze zijn ook erg nut­tig voor vlie­gen­de insec­ten die er hun nec­tar komen halen. Wat dan weer de bio­di­ver­si­teit onder­steunt en ten goe­de komt.

2. Een mei­doorn heg (Crataegus spp.): dit is een natuur­lij­ke heg gemaakt van mei­doorn­strui­ken met klei­ne wit­te of roze bloe­men (afhan­ke­lijk van de soort) en die rode bes­sen pro­du­ce­ren. Meidoornheggen bie­den beschut­ting en voed­sel voor klei­ne vogels. Omdat de klei­ne vogels mak­ke­lijk langs­heen de ste­kels, die de mei­doorn­haag heeft op zijn tak­ken, kan pas­se­ren, maar gro­te roof­vo­gels niet.

3. Klimop heg (Hedera spp.): dit is een mix van klim­op­va­ri­ë­tei­ten die langs een draad of hek wor­den geleid om een groe­ne, leven­de afschei­ding te cre­ë­ren. Klimopheggen kun­nen een rus­tie­ke uit­stra­ling toe­voe­gen aan een tuin.

En zijn enorm nut­tig omdat deze inheem­se plant tot twee keer per sei­zoen bloeit en nec­tar biedt voor insec­ten, net als nest­ge­le­gen­heid voor vogels.

 

Hoewel hagen en heg­gen bei­de die­nen om gren­zen te mar­ke­ren en pri­va­cy te bie­den, ver­schil­len ze in hun for­me­le karak­ter en plan­ten­keu­ze. Hagen wor­den meest­al gemaakt van één soort struik en heb­ben een for­me­le uit­stra­ling, ter­wijl heg­gen een meer infor­me­le en natuur­lij­ke bar­ri­è­re vor­men met een mix van plan­ten. Door het begrij­pen van deze soms sub­tie­le ver­schil­len, kun­nen tui­niers en land­schaps­ar­chi­tec­ten de juis­te keu­ze maken tus­sen hagen en heg­gen op basis van het gewens­te uiter­lijk, hun func­tie en het onderhoudsniveau.

 

 

Snoeien van hagen, hoe ga je te werk en waar hou je rekening mee?

 

Heggen en hagen zijn belang­rij­ke ele­men­ten in een tuin, ze bie­den pri­va­cy, struc­tuur en een aan­trek­ke­lijk groen decor. Het snoei­en van heg­gen en hagen is van vitaal belang om hun vorm te behou­den en ze gezond te hou­den. Hier zijn enke­le zaken waar je best reke­ning mee houdt voor het res­pect­vol snoei­en van uw hagen en heggen.

 

Wanneer best uw haag of heg snoeien?

Het juis­te moment van snoei­en vari­eert afhan­ke­lijk van het type haag. Over het alge­meen is het het bes­te om de snoei uit te voe­ren in de late len­te of vroe­ge zomer, wan­neer de groei actief is. Vermijd ech­ter te snoei­en tij­dens het broed­sei­zoen, omdat dit vogels ver­stoort die in de heg­gen hun nest­plaats hebben.

 

Geleidelijk snoeien of gefaseerd snoeien

Bij het snoei­en van heg­gen en hagen is het beter om gelei­de­lijk te werk te gaan. Snoei niet te veel in één keer, maar behoudt de natuur­lij­ke vorm en con­tour van de haag. Een regel­ma­ti­ge lich­te snoei is door­gaans effec­tie­ver en min­der stress­vol voor de plan­ten dan een zwa­re snoei­beurt. Met ande­re woor­den, als u groei­krach­ti­ge heg­gen of hagen hebt, snoei dan meer dan eens per groeiseizoen.

 

Gebruik het juiste gereedschap

Zorg ervoor dat u scher­pe en scho­ne snoei­schaar of heg­gen­schaar gebruikt om net­te sne­den te maken. Botte gereed­schap­pen kun­nen de plan­ten bescha­di­gen en onge­lij­ke en uit­ge­ra­fel­de snoei­won­den ach­ter­la­ten, waar­door de snoei­won­den veel meer uit­dro­gen. Wat dan weer de gene­zing van de snoei­won­den vertraagt.

 

Rechte lijnen en organische vormen

Als u een for­me­le haag heeft, kunt u gebruik­ma­ken van een touw of een lat om rech­te lij­nen te cre­ë­ren tij­dens het snoei­en. Bij infor­me­le heg­gen volgt u gewoon de natuur­lij­ke groei­vorm en snoeit u voor­zich­tig om een net­te en ver­zorg­de uit­stra­ling te behou­den. Maak bij orga­ni­sche vor­men geen te klei­ne krom­min­gen, maar maak zach­te en gro­te­re krom­min­gen, dat resul­teert in een rust­ge­ven­der eindbeeld.

 

Vermijd het snoeien van hagen en heggen in direct zonlicht

Probeer te snoei­en op bewolk­te dagen of in de vroe­ge och­tend of late namid­dag, om te voor­ko­men dat de zon de gesnoei­de delen uit­droogt voor­dat de plan­ten de kans krij­gen om zich te herstellen.

 

Opruimen en verwerken van snoeiafval

Verwijder na het snoei­en alle tak­ken en bla­de­ren om te voor­ko­men dat de haag ziek­tes of pla­gen aan­trekt. Als je kan, hak­sel en com­pos­teer het snoei­afval. Voer het nadien terug als mulch tus­sen uw per­ken. Dat is dan ineens een bodem­ver­be­te­ring en nutri­ën­ten­buf­fer voor de komen­de jaren.

 

 

Het snoei­en van heg­gen en hagen ver­eist geduld en aan­dacht voor detail. Het doel is om een goed gede­fi­ni­eer­de vorm te behou­den ter­wijl u tege­lij­ker­tijd de natuur­lij­ke habi­tus van de plant res­pec­teert. Met zorg­vul­di­ge en regel­ma­ti­ge snoei zul­len uw heg­gen en hagen gedij­en en een prach­ti­ge ele­men­ten vor­men in uw tuinlandschap.

 

 

Specifieke snoeitechnieken voor verschillende haagsoorten

 

Afhankelijk van het type haag dat u in uw tuin heeft, zijn er ver­schil­len­de snoei­tech­nie­ken die u kunt toe­pas­sen om de opti­ma­le groei en vorm te bevorderen.

 

Scheren van bladverliezende hagen

Hagen zoals beu­ken­ha­gen (Fagus syl­va­ti­ca en Fagus syl­va­ti­ca pur­pu­rea), haag­beuk (Carpinus betu­lus) en ligus­ter (Ligustrum vul­ga­re of Ligustrum ova­li­fo­li­um) zijn blad­ver­lie­zen­de soor­ten. Snoei deze hagen in het late voor­jaar of vroe­ge zomer, net na de peri­o­de van actie­ve groei. Verwijder alleen het nieu­we groen dat is uit­ge­lo­pen en ver­mijd het terug­snoei­en van oud hout, omdat dit kan lei­den tot kaal­heid in de haag. Tenzij er ach­ter­stal­lig snoei is, dan is het vaak nodig om meer te snoei­en. Wees hier ech­ter voor­zich­tig mee.

 

Groenblijvende hagen scheren

Groenblijvende hagen, zoals taxus (Taxus bac­ca­ta), buxus (Buxus semp­er­vi­rens) en coni­fe­ren (Cupressocypares ley­lan­dii, Thuja occi­den­ta­lis, Thuja pli­ca­ta, Chamaecyparis lawso­ni­a­na), behou­den hun bla­de­ren gedu­ren­de het hele jaar. Deze hagen kun­nen wor­den gesnoeid in het late voor­jaar en opnieuw in de vroe­ge herfst, indien nodig. Het is belang­rijk om nooit ver­der te snoei­en dan het groe­ne blad­ge­deel­te, aan­ge­zien brui­ne delen niet meer zul­len terug­groei­en. De mees­te, zo niet haast alle coni­fe­ren, zijn niet regeneratief.

 

Vormsnoei

Voor for­me­le hagen, zoals buxus­ha­gen, kunt u vorm­snoei toe­pas­sen om spe­ci­fie­ke geo­me­tri­sche vor­men te cre­ë­ren, zoals bol­len, kegels of rech­te lij­nen. Gebruik sja­blo­nen of fra­mes als hulp­mid­del om gelijk­ma­ti­ge en sym­me­tri­sche vor­men te krij­gen. Voer de vorm­snoei gelei­de­lijk uit, zodat de haag zich aan de nieu­we vorm kan aan­pas­sen. En opnieuw kan ingroeien.

 

Informele haag snoeien

Informele hagen heb­ben vaak een natuur­lij­ke en los­se uit­stra­ling. Om hun natuur­lij­ke char­me te behou­den, is het vol­doen­de om licht­jes bij te snoei­en om een net­te en ver­zorg­de uit­stra­ling te behou­den zon­der hun natuur­lij­ke vorm te ver­sto­ren. Soms is het vol­doen­de om alleen de sterk uit­schie­ten­de tak­ken in te kor­ten. Maar denk er wel aan om ach­ter­stal­li­ge snoei te voorkomen.

 

 

Contour snoeien

Contour snoei­en is het behou­den van de natuur­lij­ke ron­din­gen en lij­nen van de haag. Werk gelei­de­lijk en volg de con­tour van de haag om een natuur­lij­ke, orga­ni­sche vorm te behouden.

 

 

 

Onderhoud van de haagschaar of heggenschaar en het snoeigereedschap

 

Om ervoor te zor­gen dat het snoei­en van uw heg­gen en hagen suc­ces­vol ver­loopt, is het belang­rijk om uw snoei­ge­reed­schap goed te onder­hou­den. Scherpe en scho­ne mes­sen maken net­te snoei­won­den en mini­ma­li­se­ren de kans op scha­de aan de planten.

Smeer en rei­nig de mes­sen regel­ma­tig, ook tij­dens de snoei­beur­ten van de dag door, met bij­voor­beeld een (bio­lo­gi­sche) hars­ver­wij­de­raar. En maak de heg­gen­schaar op het ein­de van de dag, na elk gebruik, schoon om roest­vor­ming te voorkomen.

Tip: leg een pas inge­spo­ten heg­gen­schaar nooit op natuur­steen op een ter­ras bij­voor­beeld. Dit kan hard­nek­ki­ge vlek­ken maken. Of met de mes­sen in het zand van de bodem. Zandkorrels maken uw heg­gen­schaar snel bot.

 

 

Samenvatting snoei­en hagen en heggen

 

Het snoei­en van heg­gen en hagen is een cru­ci­aal onder­deel van het onder­houd van uw tuin en draagt bij aan de struc­tuur en aan­trek­kings­kracht van het land­schap. Door de juis­te timing en tech­nie­ken toe te pas­sen, res­pec­teert u de natuur­lij­ke habi­tus van de plan­ten en bevor­dert u gezon­de groei. Vergeet niet om gedul­dig en zorg­vul­dig te werk te gaan, en uw tuin zal u belo­nen met prach­tig stra­len­de en bloei­en­de hagen die een bron van trots en vreug­de zijn.

 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor het snoeien van hagen en heggen

 

Heeft u vra­gen over het snoei­en van hagen en heg­gen, ook de even­tu­e­le ach­ter­stal­li­ge snoei ervan, en wenst u zeker te zijn van de goe­de en meest kwa­li­ta­tie­ve aan­pak van de snoei­wer­ken, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart