Statische kroonverankering om uitbreken plakoksel onderaan de twee kroondelen te voorkomen.

Sta­ti­sche en dyna­mi­sche kroonverankeringen

Kroon­ver­an­ke­ring bij bomen is een tech­niek die gebruikt wordt om de sta­bi­li­teit en breuk­ge­voe­lig­heid van een boom of kruin­deel te ver­be­te­ren. Door het onder­steu­nen of bevei­li­gen van zwak­ke tak­ken en het redu­ce­ren van de bewe­gings­vrij­heid tus­sen tak­ken en stam­de­len. Zodat breuk wordt voor­ko­men, of gebro­ken delen niet kun­nen val­len en zodoen­de geen scha­de maken.

Kroon­ver­an­ke­ring pas je vaak toe bij waar­de­vol­le, his­to­ri­sche of vete­ra­ne bomen. Waar­bij het behoud van belang is. Of in situ­a­ties waar het risi­co van gro­te val­len­de tak­ken een gevaar vormt voor men­sen, eigen­dom­men of de omgeving.

 

Het ver­an­ke­ren van tak­ken uit de kroon of stam­de­len, kan zowel sta­tisch als dynamisch.

Waar­bij de voor­keur meest­al naar een dyna­mi­sche kroon­ver­an­ke­ring gaat. Omdat de bevei­lig­de delen (lees tak­ken en kroon­de­len) dan nog behoor­lijk vrij kun­nen bewe­gen. En zodoen­de vol­doen­de dik­te­groei kun­nen maken. Waar­door ze ster­ker wor­den, wat een voor­deel is en je dan uiter­aard wenst.

 

Gespleten stam die beveiligd zal worden door een statisch kroonanker, omdat de stamdelen anders niet meer aan elkaar kunnen groeien

 

 

Sta­ti­sche kroon­ver­an­ke­ring bij bomen

Sta­ti­sche kroon­ver­an­ke­ring maakt gebruik van star­re sys­te­men om delen van de boom aan elkaar of aan een extern steun­punt vast te maken.

Dit type ver­an­ke­ring beperkt de natuur­lij­ke bewe­ging van de boom of de kruin­de­len aanzienlijk.

Sta­ti­sche sys­te­men gebruik je wan­neer een direc­te en ster­ke onder­steu­ning nood­za­ke­lijk is. Zoals bij het sta­bi­li­se­ren van een bij­na gesple­ten stam of zwa­re pla­kok­sel. Of het onder­steu­nen van zwa­re, over­han­gen­de tak­ken, die een direct risi­co op uit­scheu­ren vormen.

Het plaat­sen van sta­ti­sche kroon­an­kers is ont­staan in de vroe­ge­re “boom­chi­rugie”. Waar­bij men vaak gebruik maak­te van kabels of sta­len assen tus­sen twee of meer­de­re gro­te kruindelen.

Toen besef­te men nog niet dat de dik­te­groei van deze delen ver­min­der­de. Tegen­over zon­der deze sta­ti­sche kroon­ver­an­ke­ring. Door het sta­ti­sche karak­ter van dit type kroon­ver­an­ke­ring inves­te­ren de bevei­lig­de delen meer in leng­te­groei. In plaats van in dik­te­groei. Waar­door het pro­bleem dat je wenst op te los­sen, vaak onge­wild gro­ter wordt, omwil­le van de gro­te­re moment­krach­ten die hier­door gaan inwer­ken op de takaan­zet (of oksel) die je juist wenst te beveiligen.

Later zijn dan, om dit pro­bleem te voor­ko­men, dyna­mi­sche kroon­an­kers ontstaan.

Bemerk dat oude sta­ti­sche kroon­an­kers enkel kun­nen ver­van­ge wor­den door nieu­we sta­ti­sche kroon­ver­an­ke­rin­gen. En niet door ene dyna­misch kroon­an­ker. De kroon­de­len of tak­ken heb­ben hier­voor de voor­bije jaren dan te wei­nig dik­te­groei gemaakt.

Statische kroonverankering van een plataan met gebarsten stam

 

 

Dyna­mi­sche kroon­ver­an­ke­ring bij bomen

Dyna­mi­sche kroon­ver­an­ke­ring biedt daar­en­te­gen meer flexi­bi­li­teit en laat een bepaal­de mate van natuur­lij­ke bewe­ging toe.

Deze metho­de gebruikt vaak flexi­be­le mate­ri­a­len zoals tou­wen of spe­ci­a­le ban­den die uit­rek­ken onder span­ning of druk.

Dyna­mi­sche sys­te­men zijn bedoeld om de boom te onder­steu­nen in zijn natuur­lij­ke groei en bewe­gin­gen, wat de vor­ming van ster­ker hout bevor­dert, door de dik­te­groei die dan nog op ene nor­maal niveau plaats­vindt. En de kans op breuk wel erg vermindert.

Dit type ver­an­ke­ring is geschikt voor het onder­steu­nen en bevei­li­gen van tak­ken en kruin­de­len die ver­sterkt moe­ten wor­den, maar op zich nog vol­doen­de juve­niel zijn.

Dynamische kroonverankering tussen de kroondelen van een oude eik.

 

 

Toe­pas­sing van kroonankers

De keu­ze tus­sen sta­ti­sche en dyna­mi­sche kroon­ver­an­ke­ring hangt af van de spe­ci­fie­ke situ­a­tie. En de behoef­ten van de boom.

Sta­ti­sche ver­an­ke­ring wordt gebruikt in meer urgen­te, risi­co­vol­le situ­a­ties waar­bij onmid­del­lij­ke sta­bi­li­sa­tie ver­eist is.

Dyna­mi­sche ver­an­ke­ring wordt daar­en­te­gen vaker gebruikt voor pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len en lan­ge­ter­mijn­on­der­steu­ning. Waar­bij de gezond­heid en natuur­lij­ke groei van de boom voor­op­staan en dik­te­groei gestaag kan teonemen.

 

EAC Best Prac­ti­ces voor Tree Cabling

Het Euro­pean Arbo­ri­cul­tu­ral Coun­cil (EAC) stelt best prac­ti­ces vast voor “Tree Cabling” (het aan­bren­gen van kabels en ver­an­ke­rin­gen in bomen), om te zor­gen voor effec­tie­ve en vei­li­ge onder­steu­ning. Enke­le van deze richt­lij­nen zijn:

Gron­di­ge inspec­tie van de boom, ana­ly­se en maat­re­ge­len bepalen

Voor­dat kabels wor­den aan­ge­bracht, moet een gede­tail­leer­de inspec­tie wor­den uit­ge­voerd door onze cer­ti­fied tree mana­ger om de gezond­heid van de boom, de kroon­struc­tuur, en de spe­ci­fie­ke behoef­ten te beoor­de­len. Als­me­de de mees­te geschik­te maat­re­ge­len te bepalen.

Vaak is het niet alleen vol­doen­de om één enke­le maat­re­gel op te leg­gen. Maar dien je, na het vin­den van de oor­za­ken, de meest doel­tref­fen­de maat­re­ge­len te selecteren.

Juis­te materialen

Gebruik enkel mate­ri­a­len die ont­wor­pen zijn voor kroon­ver­an­ke­ring, zoals UV-besten­di­ge kabels en cor­ro­sie­be­sten­di­ge hard­wa­re, om de duur­zaam­heid en effec­ti­vi­teit te garanderen.

Plaat­sing van een kroonanker

De plaat­sing en loca­tie van de aan­grij­pings­pun­ten van kabels en hard­wa­re, zowel voor dyna­mi­sche bevei­li­ging als sta­ti­sche bevei­li­ging, moet je zorg­vul­dig over­we­gen. Zodat je effec­tie­ve onder­steu­ning biedt, zon­der de groei en gezond­heid van de boom te belem­me­ren. En zodat je geen bij­ko­men­de over­be­las­ting van tak­ken of kroon­de­len “zelf” organiseerd.

Moni­to­ring en onder­houd kroon­ver­an­ke­rin­gen bij bomen

Na instal­la­tie is regel­ma­ti­ge inspec­tie en onder­houd van de kabel­sys­te­men nood­za­ke­lijk. Om te zor­gen dat ze in goe­de staat ver­ke­ren, blij­ven en effec­tief func­ti­o­ne­ren. Een jaar­lijk­se inspec­tie is een mini­ma­le noodzaak.

Vei­lig­heid

Vei­lig­heids­maat­re­ge­len moe­ten altijd voor­op staan. Zeker bij het wer­ken in en rond bomen. Om risico’s voor de omge­ving, werk­ne­mers en bezoe­kers te minimaliseren.

Door de “best prac­ti­ces” te vol­gen, kan je kroon­ver­an­ke­rin­gen suc­ces­vol toe­pas­sen, om de levens­duur van bomen te ver­len­gen en de vei­lig­heid van de omge­ving te waarborgen.

 

Snoei­en in com­bi­na­tie met kroonverankering

Bij het toe­pas­sen van tree cabling, ofte­wel het aan­bren­gen van kroon­an­kers, zal je ook vaak snoei­en. Om de kroon van de boom te opti­ma­li­se­ren. En te zor­gen dat de kabels en ankers effec­tief hun werk kun­nen doen, maar voor­al om delen te ont­las­ten qua gewicht en om voor de juis­te licht­in­val te zorgen.

Dit pro­ces ver­eist zorg­vul­di­ge ana­ly­se, plan­ning en uit­voe­ring. Om zowel de struc­tu­re­le inte­gri­teit van de boom te ver­be­te­ren, als de gezond­heid en con­di­tie van de boom te behouden.

Het snoei­en van de boom in com­bi­na­tie met het plaat­sen van kroon­an­kers is een belang­rij­ke stap die meer­de­re doe­len dient:

Ver­min­de­ring van belasting

Door selec­tief tak­ken te snoei­en, wordt de belas­ting op de kroon­ver­an­ke­ring ver­min­derd. Dit helpt bij het voor­ko­men van over­be­las­ting van de ankers en kabels, wat de kans op falen van de takaan­zet­ten of takaan­hech­tin­gen en het sys­teem zelf verkleinen.

Ver­be­te­ring van de boomstructuur

Snoei­en helpt bij het vorm­ge­ven van de boom en het cor­ri­ge­ren van struc­tu­re­le zwak­he­den. Zoals con­cur­re­ren­de lei­ders, schu­ren­de tak­ken, pla­kok­sels, die de sta­bi­li­teit van de boom kun­nen ver­min­de­ren of onder­mij­nen. Ook door de licht­in­val in de kruin opti­maal te orga­ni­se­ren door snoei, ver­be­ter je de toe­kom­sti­ge kroon­struc­tuur.

Ver­wij­de­ring van bescha­dig­de delen

Bescha­dig­de, dode of zie­ke tak­ken kan je ver­wij­de­ren om de alge­he­le vei­lig­heid van de boom te bevor­de­ren. En even­tu­e­le ver­sprei­ding van ziek­tes of aan­tas­tin­gen te voorkomen.

 

Best Prac­ti­ces voor snoei­en bij het plaat­sen van kroonverankering

Bij het uit­voe­ren van snoei- en kroon­ver­an­ke­rings­werk­zaam­he­den zijn er ver­schil­len­de best prac­ti­ces om in gedach­ten te houden:

Gron­di­ge inspectie

Voor­al­eer over te gaan tot het beslui­ten en plaat­sen van een kroon­ver­an­ke­ring, wel­ke type ook, voer je een gron­di­ge inspec­tie van de boom uit. Om te bepa­len wel­ke tak­ken gesnoeid moe­ten wor­den en waar de aan­ge­rij­pings­pun­ten van de kroon­an­kers geplaatst moe­ten wor­den. Om op die manier voor opti­ma­le onder­steu­ning en groei te zorgen.

Snoei­tech­nie­ken

Gebruik de juis­te snoei­tech­nie­ken om scha­de aan de boom te mini­ma­li­se­ren. Dit omvat het maken van scho­ne zaag­sne­den, op de juis­te plaat­sen. Om de natuur­lij­ke gene­zing van de boom te bevor­de­ren en infec­ties te voorkomen.

Tijd­stip van het snoeien

Het ide­a­le tijd­stip voor snoei­en kan vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de boom­soort. Over het alge­meen wordt aan­be­vo­len om te snoei­en tij­dens de zomer wan­neer de boom op zijn maxi­ma­le ener­gie­ni­veau zit. Soms kan men ech­ter niet anders dan in te grij­pen op het moment dat zich met de boom een inci­dent voor doet.

Beperk de snoeiomvang

Snoei niet meer dan nood­za­ke­lijk. Over­ma­tig snoei­en kan stress ver­oor­za­ken en de gezond­heid en con­di­tie van de boom aan­tas­ten. Een alge­me­ne regel is om niet meer dan 25% van de blad­mas­sa van een vol­was­sen boom in één sei­zoen te ver­wij­de­ren. Snoei ook niet ieder jaar; laat de boom terug op zijn nor­ma­le ener­gie­ni­veau komen.

Des­kun­dig advies snoei­en en kroonankers

Vraag ons des­kun­dig advies, van onze tree mana­ger, zeker wan­neer het over pro­ble­men met gro­te bomen gaat. Zowel voor het plaat­sen van kroon­an­kers als het snoei­en. Ons pro­fes­si­o­neel team kan des­kun­dig advies geven en ervoor zor­gen dat de werk­zaam­he­den op een vei­li­ge en effec­tie­ve manier wor­den uitgevoerd.

Door deze richt­lij­nen te vol­gen, kun­nen bomen effec­tief wor­den onder­steund en bevei­ligd door het plaat­sen van kroon­an­kers ter­wijl hun gezond­heid en struc­tuur wor­den behouden.

Het com­bi­ne­ren van kroon­ver­an­ke­ring met zorg­vul­dig en stra­te­gisch snoei­en leidt tot ster­ke, sta­bie­le bomen. Die beter bestand zijn tegen de natuur­ele­men­ten en een lan­ge­re levens­duur hebben.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart