Grote boom vellen in kleine stadstuin te Antwerpen.

Prijs boom snoei­en of vel­len – Onli­ne offerte

 

 

Prijs boom snoei­en of vel­len, vraag hier onli­ne uw offer­te aan

 

b‑Tree biedt u graag een een­vou­di­ge manier aan om een offer­te aan te vra­gen, zodat u snel de prijs kent om een boom te snoei­en of te vel­len. Daar­om heb­ben wij een onli­ne invul­for­mu­lier voor­zien waar u al uw gege­vens kan mede­de­len en vra­gen kan stellen.

 

 

De prijs hangt af van de loca­tie en de groot­te van de boom

 

De inves­te­ring om een boom te snoei­en of vel­len die vrij staat en die gemak­ke­lijk bereik­baar is, zal lager zijn dan een boom die inge­slo­ten staat tus­sen gebou­wen en die moei­lijk bereik­baar is.

Als alle tak­ken vrij kun­nen val­len, zon­der scha­de te maken aan de omge­ving en er moe­ten dus geen tak­ken met een touw afge­van­gen wor­den, zal het werk snel­ler gedaan zijn. En min­der werk­uren bete­kent een lage­re inves­te­ring. Ook aan een klei­ne­re boom zal min­der werk zijn dan aan een gro­te boom.

Om de inves­te­ring die u wenst te maken zo goed moge­lijk te kun­nen inschat­ten vra­gen wij onder­staand offer­te for­mu­lier zo vol­le­dig en accu­raat moge­lijk in te vul­len. Indien er ech­ter zaken zijn waar­aan u twij­felt, ver­meldt dit dan gerust in het vak “Bij­ko­men­de infor­ma­tie of vragen”.

U kan ons ook steeds tele­fo­nisch of per email berei­ken.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!