Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten
Grote boom vellen in kleine stadstuin te Antwerpen.

Prijs boom snoeien of vellen – online offerte

Vraag hier online je offerte aan

 

b‑Tree biedt je graag een een­vou­di­ge manier aan om een prijs aan te vra­gen, zodat je snel de prijs kent om een boom te snoei­en of te vellen.

Daarom kan je het onli­ne invul­for­mu­lier gebrui­ken om je gege­vens mede te delen en vra­gen te stellen.

 

 

Wat bepaalt de prijs voor het snoeien of vellen van een boom?

 

De inves­te­ring om een boom te snoei­en of vel­len die vrij staat, en die gemak­ke­lijk bereik­baar is, zal lager zijn dan voor een boom die op een inge­slo­ten loca­tie staat. Tussen bij­voor­beeld gebou­wen of bij­ge­bou­wen en die moei­lijk bereik­baar is.

Als alle tak­ken en twij­gen vrij kun­nen val­len, zon­der scha­de te maken aan de omge­ving en je moet dus geen tak­ken met een touw afvan­gen, zal het werk snel­ler gedaan zijn. En min­der werk­uren bete­kent een lage­re prijs.

Ook aan een klei­ne­re boom zal je min­der werk moe­ten spen­de­ren, dan aan het snoei­en van een gro­te boom.

Om de inves­te­ring die je wenst te maken, zo goed moge­lijk te kun­nen inschat­ten, kan je vrij­bij­vend het for­mu­lier in vullen.

Indien er zaken zijn waar­aan je twij­felt, ver­meldt dit dan gerust in het vak “Bijkomende infor­ma­tie of vragen”.

Je kan ons ook steeds tele­fo­nisch of per email bereiken.

 

Prijs voor het snoeien of vellen van een hoge boom zal hoger zijn, dan voor een kleine boom

 

 

Wat bepaalt de prijs voor het vellen van een boom?

Naast het voor­gaan­de, is er nog een belang­rijk ver­schil tus­sen de prijs voor het snoei­en van een boom en het vel­len of kap­pen van een boom.

Wanneer bij het kap­pen van een boom het brand­hout ter plaat­se blijft bij de eige­naar van de boom, dan mogen (op moment van schrij­ven) de wer­ken gefac­tu­reerd wor­den aan het 6% Btw-tarief. Anders, als het hout wordt afge­voerd, dan is een Btw-tarief van 21% van toe­pas­sing. Dit maakt uiter­aard al een groot ver­schil in prijs voor het snoei­en of vel­len van een boom.

 

 

Ook wat je doet met het hakselhout bepaalt de prijs

Het vel­len en snoei­en van een boom gaat altijd samen met het hak­se­len van de tak­ken. Als je het hak­sel­hout niet laat afvoe­ren maar in je tuin tus­sen de per­ken uit­spreidt, betaal je geen stortingskosten.

Hierdoor is de prijs voor het vel­len en snoei­en van bomen ook weer een stuk lager.

Bovendien is het hak­sel­hout in je tuin een gra­tis groei­plaats­ver­be­te­ring voor je bomen en plan­ten. Want het voor­komt uit­dro­ging van de bodem en zorgt voor nut­ti­ge schim­mels en een rijk bodem­le­ven. Allen nood­za­ke­lijk voor gezon­de bomen en planten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart