Vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging, onze TOPPRIORITEIT

 

 

Een groot deel van ons werk is jouw en onze vei­lig­heid garanderen.

 

Daar­om wer­ken wij in elke situ­a­tie vol­gens de regels van de kunst.  En met de juis­te en actu­e­le know­how. Want alleen met vei­lig werk kun­nen wij goed werk leve­ren. Daar­om zijn wij heel trots dat wij sinds 2012 onge­val­vrij en scha­de­vrij zijn. Vei­lig­heid is dan ook onze TOPPRIORITEIT.

Maak nu een afspraak met b‑Tree boom­ver­zor­ging om uw bomen op een vei­li­ge manier te laten vel­len of kap­pen.

 

 

3 Euro­pean Chainsaw Cer­ti­fi­ca­tes, de bekwaamheidsattesten

 

Bomen vel­len bete­kent wer­ken met zwa­re machi­nes en ket­ting­za­gen. Dat vraagt om de juis­te vaar­dig­he­den en bekwaamheidsattesten.

 

 

Ern­sti­ge onge­val­len met ket­ting­zaag. Vei­lig­heid moet op de eer­ste plaats komen

Ieder jaar gebeu­ren er steeds vele en ern­sti­ge onge­val­len met ket­ting­za­gen tij­dens het kap­pen van bomen. Zowel in Bel­gië als in de rest van Euro­pa en gans de wereld. Tot ons spijt ook gere­geld met dode­lij­ke afloop. Dit zowel in de bos­bouw, als bij boom­ver­zor­ging. En ook bij par­ti­cu­lie­ren thuis tij­dens occa­si­o­neel gebruik van de kettingzaag.

Wij besef­fen maar al te goed dat boom­ver­zor­ging niet kan zon­der de veiligheid!

 

 

Mel­din­gen van onge­val­len door klan­ten door het niet res­pec­te­ren van de veiligheidsregels

Uit de vele gesprek­ken met onze klan­ten is geble­ken dat velen een ver­haal kun­nen ver­tel­len van iemand die ze ken­nen uit hun vrien­den­kring, buren of fami­lie die ooit een onge­val of bij­na-onge­val heeft gehad met een kettingzaag.

Vaak gebeu­ren er onge­val­len door het gebruik van lad­ders, waar­bij de gebrui­ker zich niet zekert tegen val, tij­dens het snoei­en of vel­len van bomen.

Om de vei­lig­heid te ver­be­te­ren, ben je als boom­ver­zor­ger steeds goed bevei­ligd met tou­wen tij­dens het klim­men. Ook heb je de nodig ken­nis; die je hebt opge­daan tij­dens de erg gespe­ci­a­li­seer­de cur­sus­sen klim­men en afvan­gen en de werk­er­va­ring met erva­ren collega’s.

 

 

Euro­pees cer­ti­fi­ce­rings­sys­teem voor ket­ting­zaag­ge­brui­kers – ECS

Daar­om heeft Euro­pa een cer­ti­fi­ce­rings­sys­teem voor ket­ting­zaag­ge­brui­kers ont­wik­keld. Dit samen met ket­ting­zaag­ex­perts uit heel Euro­pa. Om de vei­lig­heid te ver­be­te­ren en onge­val­len te voor­ko­men. Deze ken­nis en de eraan ver­bon­den exa­mens om de ken­nis en vaar­dig­he­den van de ket­ting­zaag­ge­brui­ker te kun­nen tes­ten, zijn onder­ge­bracht in de Euro­pean Chainsaw Standards.

Deze ECS-stan­daar­den (Euro­pean Chainsaw Standards) lig­gen erg hoog. Zodat onge­luk­ken zoveel moge­lijk kun­nen voor­ko­men wor­den. Deze zijn dan ook heel erg nauw­keu­rig gekend en wor­den door b‑Tree en ons team elke dag opnieuw toe­ge­past in het veld.

 

 

ECC-cer­ti­fi­ca­ten b‑Tree boomverzorging

Voor ieder ECC-cer­ti­fi­caat dient tel­kens een geslaagd en gere­gle­men­teerd exa­men te wor­den afgelegd.

Op de web­si­te van Eco­pe­dia kan je alles vin­den over deze ECS (Euro­pean Chainsaw Stan­daards) en de ECC’s (Euro­pean Chainsaw Cer­ti­fi­ca­tes).

Bert Jans­sens van b‑Tree boom­ver­zor­ging beschikt over een ECC1, ECC2 en ECC3 cer­ti­fi­caat. Tevens zal hij in 2021 zijn exa­men doen voor zijn ECC‑4 cer­ti­fi­caat. Alle mede­wer­kers van b‑Tree boom­ver­zor­ging beschik­ken over ECC-oplei­din­gen. Dit is onont­beer­lijk voor de veiligheid.

 

ECC3 certificaat - veiligheid kettingzaaggebruik - attest Bert Janssens

ECC3 deel­na­me­be­wijs van Bert Jans­sens (zaak­voer­der b‑Tree Boom­ver­zor­ging BVBA). Hij behaal­de tevens zijn ECC3 cer­ti­fi­caat (BE-Inver­de-1191). ECC3 betreft het vel­len van bomen met een dia­me­ter gro­ter dan 40 cm door het maken van een val­kerf van­af bei­de zij­den en hoe je een vel­sne­de aan­pakt wan­neer het zaag­blad te klein is. Ook hoe je velt met meer­de­re vel­wig­gen of met een mecha­ni­sche vel­wig. Zelfs tot bomen met een dia­me­ter van 200 cm!

 

 

 

Altijd de juis­te PBM’s (Per­soon­lij­ke Beschermingsmiddelen)

Per­soon­lij­ke bescher­mings­mid­de­len zijn een “must” in ons vak. Een door­dach­te keu­ze voor de bes­te hel­men, bril­len, werk­broe­ken met zaag­be­scher­ming, hand­schoe­nen, com­mu­ni­ca­tie mid­de­len, en vele zaken meer wor­den in top­con­di­tie gehou­den om ons iede­re dag opnieuw de maxi­ma­le bescher­ming te geven.

 

 

Trai­ning en oplei­ding, de juis­te men­ta­li­teit, het juis­te inzicht, het delen van kennis

Enkel wan­neer de ken­nis en de juis­te men­ta­li­teit aan­we­zig zijn, bij ieder­een in ons team en ieder­een het­zelf­de eind­doel nastreeft. Name­lijk iede­re dag een werk­dag zon­der onge­val­len neer­zet­ten bij de klant. Enkel zo kan er een goed vei­lig­heids­re­sul­taat wor­den neergezet.

Oplei­ding en trai­ning zijn dan ook een belang­rijk deel van onze inzet. Ook het delen van ken­nis onder alle mede­wer­kers en onder­aan­ne­mers. Dit is de basis van onze ijze­ren veiligheid.

 

 

Vei­lig­heid op de werk­vloer begint met een VOL VCA-certificaat

Zaak­voer­der Bert Jans­sens behaal­de in 2011 zijn VOL VCA-cer­ti­fi­caat – ofwel het cer­ti­fi­caat van Vei­lig­heid Voor Ope­ra­ti­o­neel Leidinggevenden.

 

Twij­fel niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren voor uw bomen. Wij wen­sen je de bes­te zor­gen aan te bieden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart