Contact b-Tree - Kruin van een oude linde na de veiligheidssnoei

Con­tact for­mu­lier en info b‑Tree Boomverzorging

Get in touch – con­tac­teer ons en ver­tel over jouw boomproject

We vra­gen je tele­foon­num­mer en e‑mailadres omdat we dan om bij­ko­men­de infor­ma­tie kun­nen vragen.

We vra­gen je pro­ject­adres omdat we dan al via een kor­te desktop­stu­die een indruk krij­gen waar­over je vertelt.

Zodat we een bete­re kijk krij­gen op jouw vra­gen en je zodoen­de beter van dienst kun­nen zijn.

Con­tact info

Team

Bert Jans­sens: advi­se­rend en uit­voe­rend cer­ti­fied tree mana­ger, team­lea­der en erva­ren klimmer.

Bram: uit­voe­rend boom­ver­zor­ger, grond­man en erva­ren klimmer.

Wout: uit­voe­rend boom­ver­zor­ger, grond­man en erva­ren klimmer.

Ser­ge: uit­voe­rend boom­ver­zor­ger en grondman.

Adres

b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV
Bareel­straat 76A
2580 Beer­zel (Put­te)

E‑mail

info@b‑tree.be

Gelie­ve het e‑mailadres niet te kopi­ë­ren van­af deze loca­tie, maar gewoon aan te klik­ken of in te typen in uw e‑mailprogramma (spam­be­vei­li­ging).

Je kan op b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV reke­nen voor de regio’s Ant­wer­pen tot Brus­sel. En van Turn­hout tot Leu­ven. Maar ook ver daarbuiten!

We beant­woor­den graag je vra­gen zo goed en zo spoe­dig als mogelijk.

Je kan, naast het invul­len van het con­tact­for­mu­lier, ons ook steeds berei­ken op het Gsm-num­mer.

Zeker voor drin­gen­de zaken.

Mis­schien kun­nen we je tele­fo­nisch zelfs al enig boom­ad­vies geven.

Omdat we vaak lui­de machi­nes gebrui­ken, horen we niet altijd de tele­foon­op­roep. Daar­om trach­ten we je steeds na het werk terug te bel­len. Dank voor je begrip.

Enke­le nut­ti­ge links op onze website

Boomverzorging inspecteert de twijgen en bladeren van een eik.
Boombeheer van een oude veterane Robinia pseudoacacia (onderzoek - snoeien - plaatsen kroonankers - allen onderdelen van de boomverzorging).
Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.
Inspectie en advies bomen - Tomografie van een oude linde
Boom verder vellen en verwijderen met telescoopkraan, na stormschade, omwille van houtrot aan de stamvoet.

Rou­te­be­schrij­ving naar b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV

U komt van­uit Meche­len (N15)

 

Volg van­af Meche­len de N15 rich­ting Heist-op-den-Berg. Van­af “Pas­brug” volgt u de Put­se­steen­weg tot aan de ver­keers­lich­ten “De Kroon” te Bon­hei­den. U gaat nu recht­door tot aan de roton­de met de R6. Ook hier gaat u recht­door en volgt u de Mechel­baan tot in Peulis.

Aan de ver­keers­lich­ten in Peulis gaat u recht­door tot aan de eerst­vol­gen­de lich­ten van de Vaat­jes­straat. Hier draait u rechts­af en rijdt u tot aan de roton­de. Volg nu links de Tinstraat.

Aan de ver­keers­lich­ten gaat u recht­door rich­ting Schriek. Na onge­veer 1 km komt u op een kruis­punt met ver­keers­drem­pel en hier gaat u links en volgt u de Booi­schot­baan. Draai nu de eer­ste straat links in, de Steen­ho­ven­straat, en het eer­ste kruis­punt volgt u rechts. U bent nu in de Bareelstraat.

 

 

Van­uit Lier

 

Ver­laat het cen­trum van Lier via de N10 (Aar­schot­se­steen­weg) rich­ting Heist-op-den-Berg en Aar­schot. U steekt de ring van Lier (R16) over en gaat recht­door via de N10 tot aan de roton­de ter hoog­te van Konings­hooi­kt (fabrie­ken Van Hool). Hier gaat u recht­door en volgt u ver­der de N10.

Ook de vol­gen­de roton­de gaat u recht­door en volgt u 1 km tot juist voor Ber­laar-Hei­kant. Aan het kruis­punt met de Gan­gel­berg (geen ver­keers­lich­ten) gaat u rechts af rich­ting en volgt u de Ber­laar­baan rich­ting Put­te en Beer­zel. Na 1,5 km gaat u rechts en volgt u de Houw­straat tot aan de ver­keers­lich­ten met de N15 of Mechel­baan (steen­weg van Heist-op-den-Berg en Put­te, Peulis tot Bon­hei­den en Mechelen).

U gaat nu rechts en onmid­del­lijk na 100 meter draait u links af in de Augus­tij­nen­lei. Op het ein­de gaat u links en na 200 meter gaat u rechts. U bent nu in de Steen­ho­ven­straat. Na 250 meter draait u links af en bent u in de Bareel­straat. Volg de Bareel­straat voor 300 meter en bent op uw bestem­ming bij b‑Tree Boomverzorging.

 

 

Onder­weg van­uit Leuven

 

Volg van­af Leu­ven de ring rond Leu­ven (kant Wil­se­le) en volg de N26 of N26a rich­ting auto­snel­weg E314/A2. Neem oprit 16 te Herent in de rich­ting van Lum­men en Genk. Volg de E314/A2 voor­bij Broek, Kes­sel-Dal, Bene­den Kes­sel, Bene­den, Boven­veld tot aan afrit 21 te Hols­beek. Neem afrit 21 en volg de N229 rich­ting Werchter.

Op de N229 gaat u aan de roton­de voor Rot­se­laar recht­door. Blijf de N229 vol­gen tot op het kruis­punt van de Haacht­sesteen­weg en Nieu­we­baan te Werch­ter. Hier gaat u rechts en volgt de N21 (Haachtesteenweg/Nieuwebaan) tot in Tre­me­lo. Op de roton­de hal­ver­we­ge de N21 gaat u recht­door naar Tre­me­lo cen­trum. Op de roton­de bij het bin­nen rij­den van Tre­me­lo gaat u recht­door. Na 300 meter gaat u links­af rich­ting Schriek en Heit-op-den-Berg.

Volg de Schriek­se­baan tot voor­bij Groot­lo (Heist-op-den-Berg) tot aan de roton­de met de Tuin­dijk en Langstraat. Hier gaat u recht­door. Na 800 meter draait u links­af rich­ting Schriek, Gras­hei­de en Put­te en volgt u de Schrieks­traat. Een hal­ve kilo­me­ter ver­der gaat u aan de roton­de recht­door rich­ting Put­te. Na 1 km slaat u rechts af naar cen­trum Beer­zel. Opnieuw na 1 km treft u op uw lin­ker­zij­de de kerk aan. U slaat juist voor­bij de kerk links­af in de Bareel­straat. U volgt de Bareel­straat voor 1 km en bent op uw bestem­ming bij b‑Tree Boomverzorging.

 

Contacteer ons: b-Tree Boomverzorging in de Bareelstraat

 

 

Con­tac­teer ons van­uit Westerlo

 

Volg de N19 (De Mero­de­dreef) van­uit cen­trum Wes­ter­lo in de rich­ting van Diest (zui­de­lijk). Na onge­veer 400 meter slaat u rechts af rich­ting Asberg, Stip­pel­berg en Huls­hout. U volgt nu de Koning Leo­pold­laan en aan­slui­tend Asberg.

Nadat u op uw lin­ker­zij­de het domein Kwa­rek­ken heeft gepas­seerd, slaat u links af en draait u Zoer­le­berg in. Na 600 meter bereik u het kruis­punt met de N152 (steen­weg van Voort­ka­pel en Zoer­le-Par­wijs) naar Snep­kens en Her­selt. Op dit kruis­punt gaat u links rich­ting Her­selt en volgt u de N152 tot aan de roton­de Snepkens.

Hier gaat u rechts de N15 op en volgt u de N15 (Pro­vin­cie­baan, Hei­de en Hoog­zand) tot in cen­trum West­meer­beek. In West­meer­beek gaat u recht­door en volgt u de N15 (nu Sta­ti­on­straat, Pro­vin­cie­baan, West­meer­beek­se­steen­weg en Dorp­straat) tot in cen­trum Booi­schot. Ver­laat na 500 meter de N15 en slaat u links af in de Mechel­baan, rich­ting Heist-Goor (Heist-op-den-Berg).

Ander­hal­ve km ver­der bereikt u de N10 (steen­weg van Aar­schot, Begij­nen­dijk en Pij­pel­hei­de rich­ting Konings­hooi­kt en Lier). U draait nu rechts af rich­ting Konings­hooi­kt en Lier. Na 400 meter komt u op een roton­de en ver­laat de N10 en slaat links af rich­ting Heist-Goor. Opnieuw 400 meter ver­der komt u opnieuw op een roton­de en hier volgt u de eer­ste rechts; de Hollandstraat.

Volg de Hol­land­straat gedu­ren­de 1 km, dit tot op de Ach­ter­hei­de. Steek nu schuin naar rechts de Scha­lie­hoe­vestraat over en volgt opnieuw de Hol­land­straat. Na 1 km steekt u de Konings­baan in Beer­zel over en volgt de Booi­schot­baan gedu­ren­de 700 meter en dan draait u rechts de Steen­ho­ven­straat in. Op het eer­ste kruis­punt gaat u rechts en dan bent u in de Bareel­straat. Na 300 meter treft u op uw lin­ker­kant b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!