Contact b-Tree - Kruin van een oude linde na de veiligheidssnoei

Con­tact for­mu­lier en info b‑Tree Boomverzorging

Ver­trouw op onze diep­ge­wor­tel­de ken­nis voor gezon­de, vei­li­ge en mooie bomen. Neem daar­om vrij­blij­vend con­tact met me op en vul het onder­staan­de con­tact­for­mu­lier gerust in.

U kan op b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV reke­nen voor de regio’s Ant­wer­pen tot Brus­sel. En van Turn­hout tot Leu­ven. Maar ook ver daarbuiten!

Wij zul­len uw vra­gen zo goed en zo spoe­dig als moge­lijk beantwoorden.

Je kan, naast het invul­len van het con­tact­for­mu­lier, ons ook steeds berei­ken op het Gsm-num­mer. Zeker voor drin­gen­de zaken.

Mis­schien kun­nen we u tele­fo­nisch zelfs al enig advies geven.

Omdat wij vaak lui­de machi­nes gebrui­ken, hoor ik niet altijd een tele­foon­op­roep. Daar­om tracht ik u steeds na het werk terug te bellen.

Wij dan­ken u voor uw begrip.

Get in touch – con­tac­teer ons

  Wenst u con­tact op te nemen voor een sol­li­ci­ta­tie, lees dan ook onze open­staan­de vaca­tu­re boom­ver­zor­ging.

  Con­tact info

  Bert Jans­sens: advi­se­rend en uit­voe­rend cer­ti­fied tree mana­ger, team­lea­der en erva­ren klimmer.

  Bram: uit­voe­rend boom­ver­zor­ger, grond­man en erva­ren klimmer.

  Wout: uit­voe­rend boom­ver­zor­ger, grond­man en klimmer.

  Adres

  b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV
  Bareel­straat 76A
  2580 Beer­zel (Put­te)

  Email

  info@b‑tree.be

  Gelie­ve het e‑mailadres niet te kopi­ë­ren van­af deze loca­tie, maar gewoon aan te klik­ken of in te typen in uw mail­pro­gram­ma (spam­be­vei­li­ging).

  Boomverzorging inspecteert de twijgen en bladeren van een eik.
  Boombeheer van een oude veterane Robinia pseudoacacia (onderzoek - snoeien - plaatsen kroonankers - allen onderdelen van de boomverzorging).
  Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.
  Inspectie en advies bomen - Tomografie van een oude linde
  Boom verder vellen en verwijderen met telescoopkraan, na stormschade, omwille van houtrot aan de stamvoet.

  Rou­te­be­schrij­ving naar b‑Tree Boom­ver­zor­ging BVBA

  U komt van­uit Meche­len (N15)

   

  Volg van­af Meche­len de N15 rich­ting Heist-op-den-Berg. Van­af “Pas­brug” volgt u de Put­se­steen­weg tot aan de ver­keers­lich­ten “De Kroon” te Bon­hei­den. U gaat nu recht­door tot aan de roton­de met de R6. Ook hier gaat u recht­door en volgt u de Mechel­baan tot in Peulis.

  Aan de ver­keers­lich­ten in Peulis gaat u recht­door tot aan de eerst­vol­gen­de lich­ten van de Vaat­jes­straat. Hier draait u rechts­af en rijdt u tot aan de roton­de. Volg nu links de Tinstraat.

  Aan de ver­keers­lich­ten gaat u recht­door rich­ting Schriek. Na onge­veer 1 km komt u op een kruis­punt met ver­keers­drem­pel en hier gaat u links en volgt u de Booi­schot­baan. Draai nu de eer­ste straat links in, de Steen­ho­ven­straat, en het eer­ste kruis­punt volgt u rechts. U bent nu in de Bareelstraat.

   

   

  Van­uit Lier

   

  Ver­laat het cen­trum van Lier via de N10 (Aar­schot­se­steen­weg) rich­ting Heist-op-den-Berg en Aar­schot. U steekt de ring van Lier (R16) over en gaat recht­door via de N10 tot aan de roton­de ter hoog­te van Konings­hooi­kt (fabrie­ken Van Hool). Hier gaat u recht­door en volgt u ver­der de N10.

  Ook de vol­gen­de roton­de gaat u recht­door en volgt u 1 km tot juist voor Ber­laar-Hei­kant. Aan het kruis­punt met de Gan­gel­berg (geen ver­keers­lich­ten) gaat u rechts af rich­ting en volgt u de Ber­laar­baan rich­ting Put­te en Beer­zel. Na 1,5 km gaat u rechts en volgt u de Houw­straat tot aan de ver­keers­lich­ten met de N15 of Mechel­baan (steen­weg van Heist-op-den-Berg en Put­te, Peulis tot Bon­hei­den en Mechelen).

  U gaat nu rechts en onmid­del­lijk na 100 meter draait u links af in de Augus­tij­nen­lei. Op het ein­de gaat u links en na 200 meter gaat u rechts. U bent nu in de Steen­ho­ven­straat. Na 250 meter draait u links af en bent u in de Bareel­straat. Volg de Bareel­straat voor 300 meter en bent op uw bestem­ming bij b‑Tree Boomverzorging.

   

   

  Onder­weg van­uit Leuven

   

  Volg van­af Leu­ven de ring rond Leu­ven (kant Wil­se­le) en volg de N26 of N26a rich­ting auto­snel­weg E314/A2. Neem oprit 16 te Herent in de rich­ting van Lum­men en Genk. Volg de E314/A2 voor­bij Broek, Kes­sel-Dal, Bene­den Kes­sel, Bene­den, Boven­veld tot aan afrit 21 te Hols­beek. Neem afrit 21 en volg de N229 rich­ting Werchter.

  Op de N229 gaat u aan de roton­de voor Rot­se­laar recht­door. Blijf de N229 vol­gen tot op het kruis­punt van de Haacht­sesteen­weg en Nieu­we­baan te Werch­ter. Hier gaat u rechts en volgt de N21 (Haachtesteenweg/Nieuwebaan) tot in Tre­me­lo. Op de roton­de hal­ver­we­ge de N21 gaat u recht­door naar Tre­me­lo cen­trum. Op de roton­de bij het bin­nen rij­den van Tre­me­lo gaat u recht­door. Na 300 meter gaat u links­af rich­ting Schriek en Heit-op-den-Berg.

  Volg de Schriek­se­baan tot voor­bij Groot­lo (Heist-op-den-Berg) tot aan de roton­de met de Tuin­dijk en Langstraat. Hier gaat u recht­door. Na 800 meter draait u links­af rich­ting Schriek, Gras­hei­de en Put­te en volgt u de Schrieks­traat. Een hal­ve kilo­me­ter ver­der gaat u aan de roton­de recht­door rich­ting Put­te. Na 1 km slaat u rechts af naar cen­trum Beer­zel. Opnieuw na 1 km treft u op uw lin­ker­zij­de de kerk aan. U slaat juist voor­bij de kerk links­af in de Bareel­straat. U volgt de Bareel­straat voor 1 km en bent op uw bestem­ming bij b‑Tree Boomverzorging.

   

  Contacteer ons: b-Tree Boomverzorging in de Bareelstraat

   

   

  Con­tac­teer ons van­uit Westerlo

   

  Volg de N19 (De Mero­de­dreef) van­uit cen­trum Wes­ter­lo in de rich­ting van Diest (zui­de­lijk). Na onge­veer 400 meter slaat u rechts af rich­ting Asberg, Stip­pel­berg en Huls­hout. U volgt nu de Koning Leo­pold­laan en aan­slui­tend Asberg.

  Nadat u op uw lin­ker­zij­de het domein Kwa­rek­ken heeft gepas­seerd, slaat u links af en draait u Zoer­le­berg in. Na 600 meter bereik u het kruis­punt met de N152 (steen­weg van Voort­ka­pel en Zoer­le-Par­wijs) naar Snep­kens en Her­selt. Op dit kruis­punt gaat u links rich­ting Her­selt en volgt u de N152 tot aan de roton­de Snepkens.

  Hier gaat u rechts de N15 op en volgt u de N15 (Pro­vin­cie­baan, Hei­de en Hoog­zand) tot in cen­trum West­meer­beek. In West­meer­beek gaat u recht­door en volgt u de N15 (nu Sta­ti­on­straat, Pro­vin­cie­baan, West­meer­beek­se­steen­weg en Dorp­straat) tot in cen­trum Booi­schot. Ver­laat na 500 meter de N15 en slaat u links af in de Mechel­baan, rich­ting Heist-Goor (Heist-op-den-Berg).

  Ander­hal­ve km ver­der bereikt u de N10 (steen­weg van Aar­schot, Begij­nen­dijk en Pij­pel­hei­de rich­ting Konings­hooi­kt en Lier). U draait nu rechts af rich­ting Konings­hooi­kt en Lier. Na 400 meter komt u op een roton­de en ver­laat de N10 en slaat links af rich­ting Heist-Goor. Opnieuw 400 meter ver­der komt u opnieuw op een roton­de en hier volgt u de eer­ste rechts; de Hollandstraat.

  Volg de Hol­land­straat gedu­ren­de 1 km, dit tot op de Ach­ter­hei­de. Steek nu schuin naar rechts de Scha­lie­hoe­vestraat over en volgt opnieuw de Hol­land­straat. Na 1 km steekt u de Konings­baan in Beer­zel over en volgt de Booi­schot­baan gedu­ren­de 700 meter en dan draait u rechts de Steen­ho­ven­straat in. Op het eer­ste kruis­punt gaat u rechts en dan bent u in de Bareel­straat. Na 300 meter treft u op uw lin­ker­kant b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart