Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.

Wat is boom­ver­zor­ging en het ver­schil met boomchirurgie?

Standplaatsverbetering of groeiplaatsverbetering te Lier. Detail boomspiegels midden.

Wat is boomverzorging?

 

Boom­ver­zor­ging is het geheel van zorg­dra­gen­de han­de­lin­gen en maat­re­ge­len voor bomen.

Gedu­ren­de gans hun leven en erna.

Het begint van­af het kie­zen van een geschik­te boom­soort voor een bepaal­de stand­plaats en het aan­plan­ten van de bomen.

Daar­na volgt het bege­lei­den en ver­zor­gen tij­dens de groei ervan. Van­af hun jeugd­fa­se tot de vol­was­sen, vete­ra­ne en eind­fa­se. Steeds met de maxi­ma­le aan­dacht voor het wel­zijn van de bomen, hun con­di­tie en vita­li­teit en hun eco­sys­teem (omge­ving).

De bege­lei­ding van bomen tij­dens iede­re levens­fa­se is een belang­rij­ke bezig­heid in de boom­ver­zor­ging. Tij­dens iede­re levens­fa­se heeft een boom, al dan niet in moei­lijk­he­den, ande­re noden. Een gron­di­ge ana­ly­se, samen met de ken­nis van de fysi­o­lo­gie, mor­fo­lo­gie en het eco­sys­teem van een boom, lei­den tot vak­kun­di­ge boomverzorging.

Ook het uit­ein­de­lijk scha­de­vrij ver­wij­de­ren van een onge­nees­lij­ke zie­ke boom, dode boom of gevaar­lij­ke boom in zijn eind­fa­se behoort tot het werk in de boomverzorging.

 

 

Wat is het ver­schil tus­sen boom­ver­zor­ging en boomchirurgie?

 

Vroe­ger, voor de jaren 1970, bestond boom­ver­zor­ging niet. Het is een gevolg van de bete­re inzich­ten en ken­nis die voort­komt uit de weten­schap inza­ke de mor­fo­lo­gi­sche, fysi­o­lo­gi­sche en mecha­ni­sche wer­king van bomen. Net als de bete­re ken­nis over hun bij­ho­ren­de eco­sys­te­men. Of zoals Ger­rit J. Kei­zer zegt “het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem”. Het ver­schil is dat men in de boom­chi­rur­gie niet beschik­te over deze inzich­ten en kennis.

Boom­chi­rur­gie bestond bij­voor­beeld uit het mecha­nisch ver­ste­vi­gen van bomen of kruin­de­len. Door in hol­ten beton te gie­ten of met­sel­wer­ken met ijze­ren sta­ven erin aan te bren­gen. Ook het weg­za­gen van rot­te delen of uit­fre­zen van door para­si­tai­re schim­mels aan­ge­tas­te delen. Tevens bracht men in de boom­chi­rur­gie soms sta­len kabels aan. Om uit­scheu­ren van zwaar over­be­las­te kruin­de­len of pla­kok­sels in deze bomen te vermijden.

Ook het aan­bren­gen van wond­af­dek­mid­del is een oude prak­tijk uit de boomchirurgie.

 

 

Enke­le voor­beel­den van deze oude praktijken

 

Vele van deze prak­tij­ken in de boom­chi­rur­gie zijn vol­le­dig achterhaalt.

Om een voor­beeld te geven, is het uit­fre­zen of weg­za­gen van rot­te delen van een boom erg slecht. Omdat hier­door de afgren­de­lings­zo­ne die gevormd zijn in het hout, om het gezon­de hout af te scher­men van de para­si­tai­re schim­mel­in­fec­tie, wor­den door­bro­ken. Hier­door kan de schim­mel veel snel­ler bij­ko­mend gezond hout aan­tas­ten en ver­snelt dit de aan­tas­ting van de boom.

boomchirurgie-uitfrezen van inrotting in beuk

Hier ziet u de hol­te onder­aan in de stam­voet van een oude beuk. Deze is ont­staan door der­tig jaar voor­heen er een rot stuk hout uit weg te zagen met een ket­ting­zaag. Nu is de stam­voet vol­le­dig aan­ge­tast (zie de vrucht­li­cha­men in de hol­te van de plat­te ton­der­zwam). Om de boom mecha­nisch te ont­las­ten was het nodig de beuk te snoei­en

 

 

 

Een twee­de voor­beeld van deze oude prak­tij­ken uit de boomchirurgie

 

Een ander voor­beeld is het aan­bren­gen van sta­len kabels in bomen. Deze vor­men sta­ti­sche kroon­an­kers waar­door de kruin­de­len min­der bewe­gen. Dan is er min­der dik­te­groei, maar nog wel leng­te­groei, de jaren nadien. Het gevolg is dat deze kruin­de­len dan breuk­ge­voe­li­ger worden.

boomchirurgie-stalen-kabel-statisch-kroonanker

Staal­ka­bels hou­den de kruin van deze monu­men­ta­le lin­de samen. Het is een sta­ti­sche kroon­ver­an­ke­ring die in de boom­chi­rur­gie gebruikt werd.

 

 

 

Een der­de voor­beeld uit de boom­chi­rur­gie; gebruik van wondafdekmiddel

Het aan­bren­gen van wond­af­dek­mid­del ver­snelt het inrot­ten ach­ter de plaats waar het is aan­ge­bracht. Ach­ter het wond­af­dek­mid­del blijft het voch­tig (de snoei­wond kan niet uit­dro­gen). Dit is wat nodig is om een schim­mel te kwe­ken en in leven te hou­den. De bar­sten die in het wond­af­dek­mid­del komen, zor­gen dat er ook lucht en dus zuur­stof bij de schim­mel kan. Nu heeft de para­si­tai­re schim­mel alles om zijn werk te doen. De boom zal naar bin­nen toe begin­nen te rotten.

Er zijn nog tien­tal­len voor­beel­den te geven.

De ken­nis in de boom­ver­zor­ging neemt iede­re dag nog toe en dit zal zo blij­ven. Daar­om volgt b‑Tree Boom­ver­zor­ging vele cur­sus­sen en vak­bla­den. Ieder jaar, iede­re week, dag na dag.

 

 

 

Het snoei­en van bomen als voor­beeld van boomverzorging.

 

Tij­dens de groei van een boom is de bege­lei­dings­snoei belang­rijk. Om de gewens­te groot­te en vorm te beko­men en om in een vroeg­tij­dig sta­di­um pro­bleem­tak­ken te voorkomen.

Bij bege­lei­dings­snoei, snoeit men klei­ner tak­ken en scheu­ten weg. Dit is gans anders bij onder­houds­snoei of ach­ter­stal­li­ge snoei.

Door een bege­lei­dings­snoei uit te voe­ren, van­af een vroeg sta­di­um in de jeugd­fa­se, wordt het risi­co op aan­doe­nin­gen zoals para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties, bij het weg­snoei­en van tak­ken, in een late­re levens­fa­se van de boom, verkleind.

Bij de bege­lei­dings­snoei snoeit men enkel en alleen klei­ne­re tak­ken (klei­ner in dia­me­ter). Hier­door zijn de snoei­won­den klei­ner en dus ook het risi­co op ziek­ten en aan­tas­tin­gen ver­kleint. Hier­door ver­be­te­ren dan weer  het wel­zijn en de levens­kan­sen van de boom op lan­ge termijn.

Bij late­re onder­houds­snoei of ach­ter­stal­li­ge snoei, die dus ont­staan indien de bege­lei­dings­snoei niet werd uit­ge­voerd, moe­ten er gro­te­re snoei­won­den gemaakt wor­den. Omwil­le van deze gro­te­re snoei­won­den is het risi­co op infec­ties ook groter.

 

Con­tac­teer ons nu voor het tij­dig snoei­en van uw bomen.

 

 

 

Een afta­ke­len­de boom, wat kan de boom­ver­zor­ger bete­ke­nen voor uw boom?

 

Als er peri­o­den zijn dat een boom het moei­lijk heeft, door bijvoorbeeld:

  • bloot­stel­ling aan een stren­ge win­ter met lang­du­ri­ge en ste­vi­ge vorst,
  • of door bloot­stel­lin­gen aan een heet en droog voor­jaar of hete zomer,
  • of door een infectie,

nemen we in de boom­ver­zor­ging tij­dig maat­re­ge­len om de boom terug in goe­de con­di­tie te krij­gen. En alzo erger te voor­ko­men (afster­ven in het slecht­ste geval). Hier is de ken­nis van de boom­ver­zor­ger belang­rijk om het gewens­te resul­taat te beha­len. Een cor­rec­te en juist uit­ge­voer­de stand­plaats­ver­be­te­ring biedt vaak de oplossing.

Bomen die met de jaren sterk zijn afge­ta­keld door te beperk­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, ziek­te of een para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­ting, kun­nen gevoe­lig zijn aan wind­worp, stam­breuk, of tak­breuk. Deze bomen vor­men dan een risi­co voor de mens en de omgeving.

 

 

 

Juist inschat­ten van de slech­te con­di­tie van de boom en de omkeer­baar­heid is het vak­werk van de boomverzorger

 

Het vak­kun­dig kun­nen inschat­ten of een stand­plaats­ver­be­te­ring nog zijn nut heeft, of niet meer aan de orde is, omdat de boom bij­voor­beeld getrof­fen is door een agres­sie­ve zwak­te­pa­ra­siet, is tevens onze taak bij b‑Tree boom­ver­zor­ging.

Inves­teer tij­dig in een stand­plaats­ver­be­te­ring of het plaat­sen van ver­luch­tings­ko­kers of voe­dings­son­den als het voor de boom nodig is. Wacht niet tot het te laat is. Als de con­di­tie van de boom zo ver is ach­ter­uit gegaan, dat het afta­ke­lings­pro­ces onom­keer­baar is, is het te laat en moet u de boom kap­pen. U wenst toch ook niet te lang te wach­ten om een dok­ter te con­tac­te­ren als u ziek bent.

b‑Tree boom­ver­zor­ging kan u daar­bij het bes­te advies geven en de bes­te oplos­sin­gen aanbieden.

 

Con­tac­teer ons vrijblijvend.

 

 

 

Waar­om voor­al touw­tech­niek gebrui­ken in de boom­chi­rur­gie. Wat zijn de voor- en de nadelen?

 

Bij het snoei­en en ver­zor­gen van bomen betre­den wij deze hoofd­za­ke­lijk door gebruik te maken van touw­tech­nie­ken (rope access).

Waar­om met behulp van touwtechnieken?

Wan­neer bomen op een zeer moei­lij­ke en slecht bereik­ba­re plaats staan, bv. in een park, een bos of in een totaal inge­slo­ten plaats is dit inte­res­sant. Ook wan­neer er zich tak­ken bevin­den boven naast­lig­gen­de gebou­wen, daken, veranda’s is het vaak met de klas­sie­ke metho­den onmo­ge­lijk om de wer­ken op een kost­vrien­de­lij­ke en boom­vrien­de­lij­ke manier uit te voe­ren. Het gebruik van touw­tech­nie­ken heeft als gro­te voor­deel dat er geen zwaar rol­lend mate­ri­eel zoals bv. een hoog­te­wer­ker of kraan dient gebruikt te worden.

 

 

 

En waar­om wij een hoog­te­wer­ker vaak niet gebruiken

 

Een hoog­te­wer­ker of kraan brengt in veel geval­len bescha­di­gin­gen aan. Aan het wor­tel­stel­sel van de boom en aan de omge­ving. Zoals bv. oprit­ten, onder­grond­se lei­din­gen, per­ken en gazon. Bij gebruik van zwaar rol­lend mate­ri­eel treedt er een gro­te druk op de grond. Hier­door dus ook op het wor­tel­stel­sel van de boom. Als gevolg treedt er ver­dich­ting van de bodem op. Wat op zijn beurt zuur­stof­ge­brek ver­oor­zaakt in de bodem. Met wor­tel­sterf­te en dus ook con­di­tie­ver­lies van de boom tot gevolg.

Door de bodem­ver­dich­ting kun­nen bomen en plan­ten veel slech­ter bodem­gas­sen uit­wis­se­len met de omge­ving. Wat tot con­di­tie­ver­lies en zwa­re scha­de leidt. Zelfs vaak tot het vol­le­dig afster­ven van de boom. Dit pro­ces kan zich over ver­schil­len­de jaren sprei­den. Meest­al lei­den de fou­ten van 10 tot 20 jaar gele­den tot de heden­daag­se pro­ble­men en gevolgen.

 

 

 

Twee­de groot voor­deel van touwtechnieken

 

Een twee­de zeer groot voor­deel van de touw­tech­nie­ken voor het betre­den van de te snoei­en en ver­zor­gen bomen is dat de bast van de bomen niet bescha­digd wordt. Tegen­over betre­ding met klimsporen.

Het betre­den van bomen met klim­spo­ren ver­oor­zaakt klei­ne, maar zeer veel kra­ter­vor­mi­ge bescha­di­gin­gen in de bast van de boom. Deze kra­ter­vor­mi­ge bescha­di­gin­gen vor­men een ide­a­le poort voor onge­wens­te para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties of zwam­men. En ande­re besmet­tin­gen zoals bac­te­ri­ën of virus­sen. Schim­mel­in­fec­ties kun­nen aan­lei­ding geven tot het inwen­dig weg­rot­ten van de stam. Wat een totaal ver­lies van de boom kan bete­ke­nen op termijn.

Voor de moei­lijkst bereik­ba­re plaat­sen heb­ben wij een oplos­sing. Geef ons gerust een nieu­we uit­da­ging. We love it!

 

Con­tac­teer ons nu voor een afspraak.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart