Hoe een boom vellen of kappen? Hier volgens de top-to-bottom methode.
Hoe een boom vellen? Hier met afvangtechniek.

Hoe een boom vel­len of kappen?

 

 

Hoe een boom vel­len of kap­pen? Een boom rooi­en kan op veel ver­schil­len­de manie­ren of vol­gens ver­schil­len­de methoden.

Hoe men een boom best kan kap­pen of ver­wij­de­ren en wat de meest vei­li­ge en meest effec­tie­ve metho­de is om een boom te kap­pen, is sterk afhan­ke­lijk van situ­a­tie tot situatie.

Met ande­re woor­den waar de boom staat en hoe de boom erbij staat.

Staat de boom soli­tair en kan deze vrij val­len of staat deze naast een woning of in bos­ver­band? Staat de te vel­len boom mooi recht of staat deze schuin? Is de te kap­pen boom nog vitaal of is deze reeds in zijn eind­fa­se? Of zijn er inrot­tin­gen in de stam of zijn er ande­re gebre­ken? En ga zo maar door.

Hoe een boom vel­len of kap­pen is dus afhan­ke­lijk van boom tot boom.

Ver­geet niet: ieder boom is belang­rijk voor ons als mens. Iede­re boom heeft ook een gro­te eco­lo­gi­sche, soci­a­le en soms ook finan­ci­ë­le waar­de. Over­weeg gron­dig of het wel nodig is een boom te vel­len. Er zijn mis­schien ande­re moge­lijk­he­den om de boom te behou­den, door bij­voor­beeld de boom te snoei­en. Wat vaak ook goed­ko­per is. Als u twij­felt, vraag gerust ons advies over uw boom. Wij kun­nen u zeker helpen.

 

Vak­ken­nis, ECC-cer­ti­fi­ca­ten en veiligheid

 

De ken­nis van de boom­ver­zor­ger om de situ­a­tie cor­rect in te schat­ten en te bepa­len hoe men de boom best velt, is hier erg belang­rijk. Hier kan u steeds ver­trou­wen op de erva­ring van b‑Tree boom­ver­zor­ging.

Voor­al­eer te bepa­len hoe een boom te rooi­en is het zeer belang­rijk alle vei­lig­heids­re­gels in acht te nemen. Om onge­val­len te voor­ko­men. Denk hier­bij o.a. maar aan het gebruik en de geva­ren van een ket­ting­zaag. Bij gebruik van een ket­ting­zaag is het nodig om over een ade­qua­te ECS-oplei­ding te beschik­ken. Om vei­lig een boom te kun­nen rooien.

Enke­le aan­dachts­pun­ten bij hoe een boom te vel­len of te kap­pen zijn bij­voor­beeld (maar dit is geen vol­le­di­ge lijst):

 • waar is het dichtst­bij­zijn­de zie­ken­huis of de dichtst­bij­zijn­de spoeddienst?
 • heb ik een GSM bin­nen handbereik?
 • is de bat­te­rij van mijn GSM opgeladen?
 • heb ik bereik op de plaats waar we een boom vel­len of kappen?
 • ken ik het nood­num­mer van de hulpdiensten?
 • is er een hulp­ver­le­ner in mijn team?
 • zijn de uit­voer­ders ECC-gecer­ti­fi­ceerd?

Merk op dat het gebruik van een top­hand­le ket­ting­zaag tij­dens het snoei­en van een boom ook de nodi­ge cer­ti­fi­ce­ring vereist.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging voert voor het begin van het werk steeds een risi­co­ana­ly­se uit.

Hier­bij komen al de ver­schil­len­de pun­ten aan bod. En deze bespre­ken we uit­ge­breid bin­nen ons team.

 

 

Een boom vel­len kan vol­gens ver­schil­len­de methoden

 

Opge­let: dit is geen hand­lei­ding, noch een pro­ce­du­re. Het vol­gen­de is lou­ter ter informatie.

 

 

Gewo­ne metho­de door het aan­bren­gen van een val­kerf en velsnede

 

Gewo­ne metho­de door het aan­bren­gen van een val­kerf en vel­sne­de en het al dan niet aan­bren­gen van een trek­lijn in de top van de boom.
Dit laat­ste indien de te vel­len boom:

 • Licht­jes naar ach­te­ren overhelt,
 • als de te vel­len boom vrij kan val­len en
 • de dia­me­ter van de boom klei­ner is dan de leng­te van het zaag­blad van de kettingzaag.
 • Hier wordt veel­al gewerkt met het aan­bren­gen van een spie om de boom uit­ein­de­lijk in de juis­te rich­ting te laten over­hel­len zodat deze zijn vrije val start.
 • Hier kan u meer lezen over vei­lig een boom vel­len vol­gens de gewo­ne metho­de door het aan­bren­gen van een val­kerf en velsnede.
 • Voor­deel: zeer snel om een vel­ling uit te voe­ren. Het min­ste werk en daar­om de goed­koop­ste manier.
 • Nadeel: er is veel plaats nodig om de boom vrij te kun­nen laten val­len en het is niet over­al toepasbaar.

 

 

De omge­keer­de methode

 

 • De omge­keer­de metho­de is de metho­de om een dun­ne boom te kap­pen of rooi­en die licht­je ach­ter­over helt. En waar­bij de te vel­len boom naar de ande­re kant dan naar waar  deze over­helt, moet val­len. Bij deze metho­de zaag je eerst de vel­sne­de. Daar­na breng je de vel­he­vel aan in de vel­sne­de en zaag je de val­kerf. Met de vel­he­vel hijs je de boom nu over zijn zwaar­te­punt. Om hem te doen val­len in de gewens­te richting.
 • Voor­deel: zeer snel om een vel­ling uit te voe­ren van een rela­tief dun­ne en licht naar ach­ter over­han­gen­de boom.
 • Nade­len: enkel bij rela­tief dun­ne bomen toe­pas­baar. Ook enkel bij bomen zon­der zwa­re kroon.

 

 

De gewo­ne metho­de waar­bij het zaag­blad kor­ter is dan de dia­me­ter van de stam

 

 • Metho­de waar­bij de vel­sne­de in twee keer wordt aan­ge­bracht. Dit gebeurt als de dia­me­ter van de boom gro­ter is dan de leng­te van het zaag­blad van de gebruik­te kettingzaag.
 • Na het aan­bren­gen van één deel van de vel­sne­de klop je een wig in dit deel van de vel­sne­de. Om de vel­sne­de niet te laten slui­ten bij het aan­bren­gen van het twee­de deel van de vel­sne­de. Na het aan­bren­gen van de vol­le­di­ge vel­sne­de klop je de wig dan ver­der in de vel­sne­de zodat de boom zal begin­nen vallen.

 

 

De Deen­se methode

 

 • De Deen­se metho­de (of vei­li­ge hoek metho­de vol­gens Husq­var­na) bestaat uit een vel­sne­de die in twee keer wordt aan­ge­bracht.  Maar één stuk­je hout aan de ach­ter­zij­de van het twee­de deel van de vel­sne­de blijft staan. Dit laat­ste stuk­je zaagt men weg juist voor het finaal vel­len van de boom. In het eer­ste deel van de vel­sne­de brengt men reeds een wig aan. Hier­door kan de boom nooit ach­ter­over val­len tij­dens het aan­bren­gen van het twee­de deel van de velsnede.

 

 

De hal­ter­band methode

 

 • De hal­ter­band metho­de is voor het vel­len van over­han­gen­de bomen, die over­han­gen in de rich­ting van het vel­len of kappen.
 • Bij deze metho­de maakt men tevens de vel­sne­de in twee keer. Net zoals bij de Deen­se metho­de. Maar een stuk­je hout aan de ach­ter­zij­de van de twee delen van de vel­sne­de blijft staan. Dit stuk­je zaagt men pas door bij het finaal vel­len van de boom.
 • Dit laat­ste stuk­je kan snel en krach­tig wor­den door­ge­zaagd, waar­door de boom plots in bewe­ging komt en zijn val­snel­heid gro­ter zal zijn dan bij de gewo­ne metho­de. Het gevolg is dat bij het vel­len van een boom in bos­ver­band deze boom meer kans maakt om vol­le­dig door de tak­ken van de naast­lig­gen­de bomen te val­len. En dus veel min­der kans maakt om te blij­ven hangen.

 

 

Boom vel­len vol­gens de han­gen­de boom methode

 

 • De han­gen­de boom metho­de gebruikt men voor het vel­len van een han­gen­de boom.
 • Hier­bij maakt men gebruik van een winch of lier om de boom op een vei­li­ge manier onder­uit te trekken.
 • De breuk­lijst, die nog intact is na de vel­ling, zaagt men op een ade­qua­te manier door zodat men de han­gen­de boom vei­lig in bewe­ging kan bren­gen met de lier. Nu trekt men de boom dus onder­uit tot­dat hij vol­le­dig valt.

 

 

Boom vel­len vol­gens de top to bottom metho­de of ook “boom demon­te­ren” of ver­wij­de­ren genaamd

 

 • Naast de boven ver­noem­de metho­den waar­bij de boom steeds vrij kan val­len, is er de top to bottom metho­de. Hier­bij ont­tak­ken we de boom eerst al klim­mend. Nadien bre­ken we de stam dan af in stukken.
 • Bij deze metho­de maken we dik­wijls gebruik van afvang­tech­nie­ken en takel­tech­nie­ken. Om gro­te­re tak­ken en gro­te­re stuk­ken stam ineens op een vei­li­ge manier naar de grond te bren­gen. Zon­der er scha­de aan te rich­ten aan beplan­tin­gen of ande­re omgevingselementen.
 • Deze metho­de wordt enkel gebruikt indien de boom niet vrij kan vallen.
 • Voor­deel: kan bij­na over­al toe­ge­past wor­den, ook al is er geen plaats om de boom vrij te laten vallen.
 • Nade­len: neemt meer tijd in beslag dan ande­re metho­den en kan niet toe­ge­past wor­den bij onsta­bie­le bomen. Dus niet bij een aan­ge­tas­te boom waar­bij de kans bestaat dat deze omver valt tij­dens de klimwerken.

 

 

Metho­de door gebruik te maken van een hoogtewerker

 

Is de boom bereik­baar met hoogtewerker?

 

 • Wan­neer de te vel­len boom kan bereikt wor­den met een hoog­te­wer­ker kan het soms inte­res­sant zijn om een hoog­te­wer­ker te gebruiken.
 • Op dezelf­de manier als de top to bottom metho­de wordt de boom dan afge­bro­ken of gede­mon­teerd (maar dan zon­der klim­wer­ken). Het gebruik van een hoog­te­wer­ker is ondanks de goe­de bereik­baar­heid van de te vel­len boom toch dik­wijls niet aan de orde omwil­le van de kost­prijs. Een boom vel­len door deze al klim­mend te demon­te­ren, mede door het gebruik van effi­ci­ën­te afvang­tech­nie­ken, is dik­wijls goedkoper.
 • De inzet van een hoog­te­wer­ker is ech­ter beperk­ter dan de inzet van touw­tech­nie­ken. We som­men enke­le voor­de­len en nade­len van het vel­len met hoog­te­wer­ker op.

 

Voor­de­len gebruik van een hoogtewerker

 

 •  Men kan bomen vel­len die te onsta­biel gewor­den zijn om in te klim­men (bij­voor­beeld door hout­rot aan­ge­tas­te bomen of dode bomen) en men kan zich snel rond­om de kruin bewe­gen om tak­ken sys­te­ma­tisch te ver­wij­de­ren om kruin tij­dens het vel­len van de boom in even­wicht te hou­den. Dit kan wel enkel indien de boom vrij staat.
 • Soms kan er tijds­be­spa­ring zijn door het gebruik van een hoog­te­wer­ker, maar zeker niet altijd.
 • Zijn er ande­re te snoei­en bomen in de buurt? U bent kunt ze snel berei­ken en mee inplan­nen tij­dens het vellen.

 

Nade­len gebruik van een hoogtewerker

 

 • Iede­re boom is omwil­le van zijn stand­plaats niet te berei­ken met een hoogtewerker.
 • Het aan- en afvoe­ren van een hoog­te­wer­ker en de gebruiks­kos­ten van een hoog­te­wer­ker zijn extra kos­ten die dik­wijls niet meer goed te maken zijn met het soms effi­ci­ën­ter kun­nen werken.
 • Een hoog­te­wer­ker weegt enorm veel (ton­nen!) en com­pac­teert de onder­grond waar de hoog­te­wer­ker staat. Indien er zich in de onder­grond wor­tels bevin­den van ande­re bomen zul­len deze hier­van enor­me scha­de kun­nen oplo­pen. Met afster­ven over de jaren heen als moge­lijk gevolg.
 • Niet iede­re uit­hoek van de kruin van een boom is dik­wijls te berei­ken met een hoog­te­wer­ker. Bij­voor­beeld omwil­le van obsta­kels zoals elek­tri­ci­teits­dra­den of ande­re bomen met zwa­re gestel­tak­ken die zich voor de te vel­len boom bevinden.
 • En de kos­ten lig­gen vaak hoger dan bij ande­re methoden.

 

 

De tele­kraan, tele­scoop­kraan of mobie­le toren­kraan methode

 

Wan­neer gebrui­ken we een telescoopkraan?

 

 • De tele­kraan of mobie­le toren­kraan metho­de kan in som­mi­ge situ­a­ties de eni­ge oplos­sing bie­den of kan soms ook zeer kos­ten­ef­fi­ci­ënt zijn, ondanks de rela­tief hoge uurprijs.
 • Hier wordt er gebruik gemaakt van een tele­sco­pi­sche hijs­kraan of een mobie­le toren­kraan, waar­mee de bomen in zeer gro­te delen, of soms in hun geheel weg gehe­sen wor­den van­af hun standplaats.
 • Een voor­beeld: een klei­ne inge­slo­ten tuin met een gro­te boom die moet geveld wor­den en waar alle hout nor­maal enkel door­heen de woning kan afge­voerd wor­den (rij­wo­ning met inge­slo­ten tuin); zal enorm veel man­kracht en uren met zich mee­bren­gen. Indien er een open plaats is ach­ter de tuin om een tele­kraan te plaat­sen of aan de straat­kant een mobie­le toren­kraan kan geplaatst wor­den, kan alles uit de tuin gehe­sen wor­den of over de woning gehe­sen wor­den in gro­te stuk­ken wat de werk­uren extreem ver­min­derd en dus ook de kostprijs.
  Dit is werk waar b‑Tree boom­ver­zor­ging erg goed in thuis is.

 

Voor­de­len van het gebruik van een telescoopkraan

 

 • Bomen die onsta­biel drei­gen te wor­den, kun­nen ermee gede­mon­teerd worden.
 • Er kun­nen heel gro­te delen van een boom ineens gede­mon­teerd wor­den en het vel­len of kap­pen gaat dan erg snel en op die manier wordt er veel bespaard op werkuren.
 • Een boom kan soms in zijn geheel ver­wij­derd worden.

 

Nade­len van het gebruik van een telescoopkraan

 

 • Het is erg kos­te­lijk of duur omwil­le van de tele­scoop­kraan of mobie­le toren­kraan en het trans­port naar en van de werkplek.
 • Er is heel veel ken­nis en erva­ring nodig; maar dit is geen pro­bleem voor b‑Tree boomverzorging :-).
 • Niet iede­re boom is bereik­baar met een tele­scoop­kraan (tele­kraan) of mobie­le torenkraan.

 

 

Denk eraan dat u enkel een boom vei­lig kan vel­len als u een geschik­te oplei­ding heeft gevolgd en de juis­te gereed­schap­pen en per­soon­lij­ke bescher­mings­mid­de­len gebruikt. Net zoals b‑Tree boom­ver­zor­ging dit dage­lijks doet. Doe anders beroep op de vak­ken­nis van b‑Tree boom­ver­zor­ging. Tot ons spijt moe­ten wij ver­mel­den dat er jaar­lijks in Bel­gië vele onge­val­len gebeuren.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

 

 

Keu­ze van de metho­de hoe een boom te vellen

Dit kan heel erg ver­schil­lend zijn. De ene metho­de vraagt heel wei­nig logis­tiek, maar veel meer han­den­ar­beid. De ande­re juist omgekeerd.
Het is de erva­ring, de ken­nis en het inzicht in wat kan en niet kan en wat lang duurt en wat snel kan uit­ge­voerd wor­den. Al deze para­me­ters bren­gen wij in kaart, om alzo de bes­te keu­ze te maken en te bepa­len hoe wij uw boom of bomen vellen.
Wij spre­ken met u af wat uw hoog­ste pri­o­ri­teit heeft: de snel­heid en/of de kost­prijs. Wij lich­ten u vol­le­dig in over de moge­lijk­he­den, het hoe en waar­om en de daar­aan ver­bon­den kosten.

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor een­der wel­ke bomen u wenst te laten vellen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart