Vacature boomverzorging: met z'n twee overleggen voor aanvang van het werk, communicatie is essentieel in ons vak.

Vaca­tu­re boomverzorger

b‑Tree zoekt erva­ren ETW-gecer­ti­fi­ceer­de boomverzorgers

 

We zoe­ken met deze vaca­tu­re een erva­ren klim­mend ETW-gecer­ti­fi­ceer­de boom­ver­zor­ger. Om ons b‑Tree team te versterken.

In 2012 is b‑Tree opge­richt. Al snel is het bedrijf begin­nen groei­en. Zodat we op dit moment onze werk­aan­vra­gen niet altijd tij­dig kun­nen beant­woor­den. Dit zien we wel­is­waar graag anders.

Daar­om zijn we op zoek naar een erva­ren klim­mend ETW-gecer­ti­fi­ceer­de mede­wer­ker. Iemand die zelf­stan­dig bepaal­de taken kan uit­voe­ren, samen met zijn team.

Zie je in deze vaca­tu­re uit­da­gend werk in de boom­ver­zor­ging? Werk je graag bui­ten? Ben je gedre­ven en neem je verantwoordelijkheid?

Dan is b‑Tree boom­ver­zor­ging op zoek naar jou!

 

Con­tac­teer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

 

Vaca­tu­re erva­ren klim­mend boomverzorger

 

Alge­me­ne vaardigheden

 

  • Wer­ken in een gemo­ti­veerd, gedre­ven en betrouw­baar team spreekt je erg aan,
  • Eer­lijk­heid, com­mu­ni­ca­tie, gemo­ti­veerd­heid en stipt­heid beho­ren tot je ster­ke punten,
  • Je bent resul­taat­ge­richt en kan oplos­sings­ge­richt werken,
  • Veel leren en kwa­li­teits­vol werk afle­ve­ren vind je vanzelfsprekend,
  • Je team moti­ve­ren kan je als geen ander. Je volgt hen op en draagt de ver­ant­woor­de­lijk voor werf­in­rich­ting, machi­nes, uit­voe­ring en kwa­li­teit. Zodat alles keu­rig, cor­rect en logis­tiek effi­ci­ënt verloopt,
  • Je spreekt en schrijft per­fect Neder­lands. Engels en Frans zijn een pluspunt.

 

 

Tech­ni­sche vaar­dig­he­den boomverzorger

 

 

 

Je zal zowel klim­mend als niet klim­mend boom­ver­zor­gings­werk uitvoeren

 

 

Fysiek hard wer­ken schrikt je niet af in deze vaca­tu­re als klim­mend boomverzorger.

En omdat vei­lig­heid erg belang­rijk is, blijf je com­mu­ni­ca­tief bij zwaar en belas­tend werk.

 

Con­tac­teer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

naast fisiek hard werken (hier verzagen stam met kettingzaag) kunnen we niet in de vacature als boomverzorger

 

Kun­nen wer­ken met machi­nes is een plus­punt. Stron­ken­frees, kraan en sor­teer­grij­per, hak­selaar, tele­scoop­kraan of hoogtewerker, …

 

Werken met een telescoopkraan in de boomverzorging is een pluspunt

 

  • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs BE. Indien je geen BE bezit, maar enkel een B, dan ben je bereid dit bin­nen de twee maan­den te behalen.
  • In het bezit zijn van een VOL VCA-attest is een pluspunt.
  • Erva­ring is een groot pluspunt.

 

We zijn ech­ter niet op zoek naar een hout­hak­ker.

Lees er meer over op onze pagi­na die de ver­ge­lij­king maakt tus­sen een boom­ver­zor­ger en hout­hak­ker.

Kan je jezelf vin­den in boven­staan­de vaca­tu­re boomverzorger?

En wens je een toe­komst in hoog­staan­de en pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ging?

Twij­fel dan niet, en con­tac­teer ons van­daag nog!

Stuur ons ook ineens jouw CV.

 

Con­tac­teer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

 

Wat bie­den we aan in deze vaca­tu­re boom­ver­zor­ger en wat mag je ver­wach­ten van ons?

 

b‑Tree biedt jou geva­ri­eerd en spe­ci­fiek werk aan in de boom­ver­zor­ging. Dit bin­nen een groei­end bedrijf met een open en trans­pa­ran­te visie, dat zorg draagt voor zijn medewerkers.

We bie­den jou uit­da­gen­de opdrach­ten. En leren je zeer gespe­ci­a­li­seer­de tech­nie­ken. Ook krijg je job­spe­ci­fie­ke opleidingen.

b‑Tree boom­ver­zor­ging biedt je een open en eer­lij­ke werk­sfeer. Samen met gemo­ti­veer­de en hard­wer­ken­de collega’s.

We voe­ren uit­da­gen­de en moei­lij­ke taken uit in de boom­ver­zor­ging. Soms deze waar ande­ren niet kun­nen of dur­ven aan te begin­nen. En dit met ken­nis van zaken en de hoogst moge­lij­ke efficiëntie.

Je komt op plaat­sen waar je anders niet kan komen. Zoals pri­vé-par­ken, kas­te­len, park­tui­nen, gro­te en mooie resi­den­ti­ë­le tui­nen… . Hier zal je er onder ande­re mee de monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen verzorgen.

Ener­zijds is zaak­voer­der Bert Jans­sens een gecer­ti­fi­ceerd Tree Mana­ger. En ander­zijds heeft hij een groot net­werk. Van zeer erva­ren boom­ver­zor­gers, myco­lo­gen, klim­mers tot den­dro­lo­gen. Waar­door je je eigen ken­nis in de boom­ver­zor­ging snel kan laten groeien.

Met deze vaca­tu­re als boom­ver­zor­ger is het niet gedaan. Je krijgt ook exter­ne oplei­din­gen om je steeds ver­der te ver­vol­ma­ken in de boom­ver­zor­ging.

Na ver­loop van tijd is door­groei­en bin­nen het bedrijf moge­lijk. Wel­is­waar als aan de juis­te ver­wach­tin­gen wordt voldaan.

Je wordt zeer cor­rect ver­loond en geniet bij­ko­men­de voor­de­len. Boven­dien is een bonus in func­tie van de pres­ta­ties mogelijk.

We hopen gauw je reac­tie op onze vaca­tu­re boom­ver­zor­ging te mogen ontvangen.

 

Con­tac­teer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart