Geschatte lees­tijd: 4 minu­ten
Vacature boomverzorging: met z'n twee overleggen voor aanvang van het werk, communicatie is essentieel in ons vak.

Vacature boomverzorger

b‑Tree zoekt ervaren ETW-gecertificeerde boomverzorgers

 

We zoe­ken met deze vaca­tu­re een erva­ren klim­mend ETW-gecertificeerde boom­ver­zor­ger. Om ons b‑Tree team te versterken.

In 2012 is b‑Tree opge­richt. Al snel is het bedrijf begin­nen groei­en. Zodat we op dit moment onze werk­aan­vra­gen niet altijd tij­dig kun­nen beant­woor­den. Dit zien we wel­is­waar graag anders.

Daarom zijn we op zoek naar een erva­ren klim­mend ETW-gecertificeerde mede­wer­ker. Iemand die zelf­stan­dig bepaal­de taken kan uit­voe­ren, samen met zijn team.

Zie je in deze vaca­tu­re uit­da­gend werk in de boom­ver­zor­ging? Werk je graag bui­ten? Ben je gedre­ven en neem je verantwoordelijkheid?

Dan is b‑Tree boom­ver­zor­ging op zoek naar jou!

 

Contacteer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

 

Vacature ervaren klimmend boomverzorger

 

Algemene vaardigheden

 

 • Werken in een gemo­ti­veerd, gedre­ven en betrouw­baar team spreekt je erg aan,
 • Eerlijkheid, com­mu­ni­ca­tie, gemo­ti­veerd­heid en stipt­heid beho­ren tot je ster­ke punten,
 • Je bent resul­taat­ge­richt en kan oplos­sings­ge­richt werken,
 • Veel leren en kwa­li­teits­vol werk afle­ve­ren vind je vanzelfsprekend,
 • Je team moti­ve­ren kan je als geen ander. Je volgt hen op en draagt de ver­ant­woor­de­lijk voor werf­in­rich­ting, machi­nes, uit­voe­ring en kwa­li­teit. Zodat alles keu­rig, cor­rect en logis­tiek effi­ci­ënt verloopt,
 • Je spreekt en schrijft per­fect Nederlands. Engels en Frans zijn een pluspunt.

 

 

Technische vaardigheden boomverzorger

 

 • Je bent in het bezit van een ETW-certificaat van klim­mend boomverzorger,
 • Ook ben je in het bezit van een ECC1, ECC2 en ECC3 kettingzaagcertificaat,
 • Je hecht enorm veel belang aan vei­lig­heid en vei­lig wer­ken. Ook aan de vei­lig­heid van uw collega’s. En je onder­steunt en stuurt jouw collega’s bij waar nodig.

 

 

Je zal zowel klimmend als niet klimmend boomverzorgingswerk uitvoeren

 

 

Fysiek hard wer­ken schrikt je niet af in deze vaca­tu­re als klim­mend boomverzorger.

En omdat vei­lig­heid erg belang­rijk is, blijf je com­mu­ni­ca­tief bij zwaar en belas­tend werk.

 

Contacteer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

naast fisiek hard werken (hier verzagen stam met kettingzaag) kunnen we niet in de vacature als boomverzorger

 

Kunnen werken met machines is een pluspunt. Stronkenfrees, kraan en sorteergrijper, hakselaar, telescoopkraan of hoogtewerker, …

 

Werken met een telescoopkraan in de boomverzorging is een pluspunt

 

 • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs BE. Indien je geen BE bezit, maar enkel een B, dan ben je bereid dit bin­nen de twee maan­den te behalen.
 • In het bezit zijn van een VOL VCA-attest is een pluspunt.
 • Ervaring is een groot pluspunt.

 

We zijn ech­ter niet op zoek naar een hout­hak­ker.

Lees er meer over op onze pagi­na die de ver­ge­lij­king maakt tus­sen een boom­ver­zor­ger en hout­hak­ker.

Kan je jezelf vin­den in boven­staan­de vaca­tu­re boomverzorger?

En wens je een toe­komst in hoog­staan­de en pro­fes­si­o­ne­le boom­ver­zor­ging?

Twijfel dan niet, en con­tac­teer ons van­daag nog!

Stuur ons ook ineens jouw CV.

 

Contacteer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

 

 

Wat bieden we aan in deze vacature boomverzorger en wat mag je verwachten van ons?

 

b‑Tree biedt jou geva­ri­eerd en spe­ci­fiek werk aan in de boom­ver­zor­ging. Dit bin­nen een groei­end bedrijf met een open en trans­pa­ran­te visie, dat zorg draagt voor zijn medewerkers.

We bie­den jou uit­da­gen­de opdrach­ten. En leren je zeer gespe­ci­a­li­seer­de tech­nie­ken. Ook krijg je job­spe­ci­fie­ke opleidingen.

b‑Tree boom­ver­zor­ging biedt je een open en eer­lij­ke werk­sfeer. Samen met gemo­ti­veer­de en hard­wer­ken­de collega’s.

We voe­ren uit­da­gen­de en moei­lij­ke taken uit in de boom­ver­zor­ging. Soms deze waar ande­ren niet kun­nen of dur­ven aan te begin­nen. En dit met ken­nis van zaken en de hoogst moge­lij­ke efficiëntie.

Je komt op plaat­sen waar je anders niet kan komen. Zoals privé-parken, kas­te­len, park­tui­nen, gro­te en mooie resi­den­ti­ë­le tui­nen… . Hier zal je er onder ande­re mee de monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen verzorgen.

Enerzijds is zaak­voer­der Bert Janssens een gecer­ti­fi­ceerd Tree Manager. En ander­zijds heeft hij een groot net­werk. Van zeer erva­ren boom­ver­zor­gers, myco­lo­gen, klim­mers tot den­dro­lo­gen. Waardoor je je eigen ken­nis in de boom­ver­zor­ging snel kan laten groeien.

Met deze vaca­tu­re als boom­ver­zor­ger is het niet gedaan. Je krijgt ook exter­ne oplei­din­gen om je steeds ver­der te ver­vol­ma­ken in de boom­ver­zor­ging.

Na ver­loop van tijd is door­groei­en bin­nen het bedrijf moge­lijk. Weliswaar als aan de juis­te ver­wach­tin­gen wordt voldaan.

Je wordt zeer cor­rect ver­loond en geniet bij­ko­men­de voor­de­len. Bovendien is een bonus in func­tie van de pres­ta­ties mogelijk.

We hopen gauw je reac­tie op onze vaca­tu­re boom­ver­zor­ging te mogen ontvangen.

 

Contacteer ons nu en stuur een e‑mail naar contact@b‑tree.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart