Web­si­te dis­clai­mer en pri­va­cy­ver­kla­ring (con­form GDPR)

 

Naar aan­lei­ding van de nieu­we pri­va­cy wet­ge­ving GDPR (Gene­ral Data Pro­tec­ti­on Regu­la­ti­on) ofwel AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming), wel­ke van kracht gaat van­af 25 mei 2018, wil­len wij naast onze dis­clai­mer ook onze aan­ge­pas­te pri­va­cy­ver­kla­ring mede delen.

 

Deze web­si­te is eigen­dom van b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV

Con­tact­ge­ge­vens

Adres maat­schap­pe­lijk zetel: Bareel­straat 76A, 2580 Beerzel

Tele­foon: 015 25 09 69

GSM: 0495 53 60 80

E‑mail: info@b‑tree.be

Onder­ne­mings­num­mer: 0716.917.595

RPR: N.v.t.

Toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit: N.v.t.

Door de toe­gang tot en het gebruik van de web­si­te ver­klaart u zich uit­druk­ke­lijk akkoord met de vol­gen­de alge­me­ne voorwaarden.

 

Intel­lec­tu­e­le eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbe­grip van de mer­ken, logo’s, teke­nin­gen, data, pro­duct- of bedrijfs­na­men, tek­sten, beel­den e.d. zijn beschermd door intel­lec­tu­e­le rech­ten en beho­ren toe aan b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV of recht­hou­den­de derden.

 

Alge­meen

Het onder­staan­de is van toe­pas­sing zowel op alle bezoe­ken aan en het gebruik van deze inter­netsi­te als op alle infor­ma­tie, gege­vens en inhoud (niet limi­ta­tie­ve lijst) die op of door mid­del van deze inter­netsi­te wor­den aangeboden.

 

Beper­king van aansprakelijkheid

De infor­ma­tie op de web­si­te is van alge­me­ne aard. De infor­ma­tie is niet aan­ge­past aan per­soon­lij­ke of spe­ci­fie­ke omstan­dig­he­den, en kan dus niet als een per­soon­lijk, pro­fes­si­o­neel of juri­disch advies aan de gebrui­ker wor­den beschouwd. b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV levert gro­te inspan­nin­gen opdat de ter beschik­king gestel­de infor­ma­tie vol­le­dig, juist, nauw­keu­rig en bij­ge­werkt zou zijn. Ondanks deze inspan­nin­gen kun­nen onjuist­he­den zich voor­doen in de ter beschik­king gestel­de infor­ma­tie. Indien de ver­strek­te infor­ma­tie onjuist­he­den zou bevat­ten of indien bepaal­de infor­ma­tie op of via de web­si­te onbe­schik­baar zou zijn, kan b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV ech­ter niet aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor recht­streek­se of onrecht­streek­se scha­de die ont­staat uit het gebruik van de infor­ma­tie op deze web­si­te. Indien u onjuist­he­den zou vast­stel­len in de infor­ma­tie die via de site ter beschik­king wordt gesteld, kan u de beheer­der van de web­si­te con­tac­te­ren. De inhoud van de web­si­te (links of hyper­links inbe­gre­pen) kan te allen tij­de zon­der aan­kon­di­ging of ken­nis­ge­ving aan­ge­past, gewij­zigd of aan­ge­vuld wor­den. b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV geeft geen garan­ties voor de goe­de wer­king van de web­si­te en kan op geen enke­le wij­ze aan­spra­ke­lijk gehou­den wor­den voor een slech­te wer­king of tij­de­lij­ke (on)beschikbaarheid van de web­si­te of voor eni­ge vorm van scha­de, recht­streek­se of onrecht­streek­se, die zou voort­vloei­en uit de toe­gang tot of het gebruik van de web­si­te. b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV kan in geen geval tegen­over wie dan ook, op direc­te of indi­rec­te, bij­zon­de­re of ande­re wij­ze aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor scha­de te wij­ten aan het gebruik van deze web­si­te of van een ande­re, inzon­der­heid als gevolg van links of hyper­links, met inbe­grip, zon­der beper­king, van alle ver­lie­zen, werk­on­der­bre­kin­gen, bescha­di­ging van programma’s of ande­re gege­vens op het com­pu­ter­sys­teem, van appa­ra­tuur, pro­gram­ma­tuur of ande­re van de gebrui­ker. De web­si­te kan links of hyper­links bevat­ten naar web­si­tes of pagina’s van der­den, of daar onrecht­streeks naar ver­wij­zen. Het plaat­sen van links of hyper­links naar deze web­si­tes of pagina’s impli­ceert op geen enke­le wij­ze een impli­cie­te goed­keu­ring van de inhoud ervan. b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV ver­klaart uit­druk­ke­lijk dat zij geen zeg­gen­schap heeft over de inhoud of over ande­re ken­mer­ken van deze web­si­tes en kan in geen geval aan­spra­ke­lijk gehou­den wor­den voor de inhoud of de ken­mer­ken ervan of voor eni­ge ande­re vorm van scha­de door het gebruik ervan.

 

Toe­pas­se­lijk recht en bevoeg­de rechtbanken

Het Bel­gisch recht is van toe­pas­sing op deze web­si­te. In geval van een geschil zijn enkel de recht­ban­ken van het arron­dis­se­ment Meche­len bevoegd.

 

Pri­va­cy­be­leid

b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV ver­werkt per­soons­ge­ge­vens over­een­kom­stig deze pri­va­cy­ver­kla­ring. Voor ver­de­re infor­ma­tie, vra­gen of opmer­kin­gen over ons pri­va­cy beleid, kunt u terecht op info@b‑tree.be.

 

Pri­va­cy­be­leid – Verwerkingsdoeleinden

b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV ver­za­melt en ver­werkt de per­soons­ge­ge­vens van klan­ten voor klan­ten- en order­be­heer (o.a. klan­ten­ad­mi­ni­stra­tie, opvol­gen van bestellingen/leveringen, fac­tu­ra­tie, opvol­gen van de sol­va­bi­li­teit, pro­fi­le­ring en het ver­zen­den van mar­ke­ting en geper­so­na­li­seer­de reclame).

 

Pri­va­cy­be­leid – Rechtsgrond(en) van de verwerking

Per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt op basis van arti­kel 6.1. (a) toe­stem­ming, (b) nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst, © nood­za­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting, (f) nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van onze gerecht­vaar­dig­de belang om te onder­ne­men van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming. In zover­re de ver­wer­king van de per­soons­ge­ge­vens plaats­vindt op basis van arti­kel 6.1. (a) (toe­stem­ming), heeft de klant steeds het recht om de gege­ven toe­stem­ming terug in te trekken.

 

Pri­va­cy­be­leid – Over­ma­ken aan derden

Indien dit nood­za­ke­lijk is ter ver­we­zen­lij­king van de voor­op­ge­stel­de doel­ein­den, zul­len de per­soons­ge­ge­vens van de klant wor­den gedeeld met ande­re ven­noot­schap­pen (van de b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV groep) bin­nen de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te die recht­streeks of onrecht­streeks met b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV ver­bon­den zijn of met eni­ge ande­re part­ner van b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV; b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV garan­deert dat deze ont­van­gers de nodi­ge tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len zul­len nemen ter bescher­ming van de persoonsgegevens.

 

Pri­va­cy­be­leid – Bewaarperiode

De per­soons­ge­ge­vens ver­werkt voor klan­ten­be­heer zul­len wor­den bewaard gedu­ren­de de ter­mijn die nood­za­ke­lijk is om aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten te vol­doen (onder ande­re op het gebied van boekhouding).

 

Pri­va­cy­be­leid – Recht van inza­ge, ver­be­te­ring, wis­sing, beper­king, bezwaar en over­draag­baar­heid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tij­de recht op inza­ge van zijn per­soons­ge­ge­vens en kan ze (laten) ver­be­te­ren indien ze onjuist of onvol­le­dig zijn, ze laten ver­wij­de­ren, de ver­wer­king ervan laten beper­ken en bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van hem betref­fen­de per­soons­ge­ge­vens op basis van arti­kel 6.1 (e) of (f), met inbe­grip van pro­fi­le­ring op basis van die bepa­lin­gen. Boven­dien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestruc­tu­reer­de, gang­ba­re en machi­naal lees­ba­re vorm) van zijn per­soons­ge­ge­vens te beko­men en de per­soons­ge­ge­vens te laten door­stu­ren naar een ande­re ven­noot­schap. Om boven­ver­mel­de rech­ten uit te oefe­nen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instel­lin­gen van zijn klan­te­nac­count aan te passen;
  • en/of* een e‑mail te ver­zen­den naar het vol­gen­de e‑mailadres: info@b‑tree.be .

 

Pri­va­cy­be­leid – Direct marketing

De klant heeft het recht zich kos­te­loos te ver­zet­ten tegen elke ver­wer­king van zijn per­soons­ge­ge­vens met het oog op direct marketing.

 

Pri­va­cy­be­leid – Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te die­nen bij de Com­mis­sie voor de Bescher­ming van de Per­soon­lij­ke Levens­sfeer (Druk­pers­straat 35, 1000 Brus­sel – [email protected]).

 

Het gebruik van “coo­kies”

Tij­dens een bezoek aan de site kun­nen ‘coo­kies’ op de har­de schijf van uw com­pu­ter geplaatst wor­den. Een coo­kie is een tekst­be­stand dat door de ser­ver van een web­si­te in de brow­ser van uw com­pu­ter of op uw mobiel appa­raat geplaatst wordt wan­neer u een web­si­te raad­pleegt. Coo­kies kun­nen niet wor­den gebruikt om per­so­nen te iden­ti­fi­ce­ren, een coo­kie kan slechts een machi­ne iden­ti­fi­ce­ren. Wel­ke soort coo­kies wor­den er gebruikt door b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV op de web­si­te https://b‑tree.be en waar­voor: ‘First par­ty coo­kies’ zijn tech­ni­sche coo­kies die gebruikt wor­den door de web­si­te https://b‑tree.be zelf en die tot doel heb­ben de site opti­maal te laten func­ti­o­ne­ren. Voor­beeld: instel­lin­gen die de gebrui­ker bij de vori­ge bezoe­ken aan de site heeft gedaan, of nog: een voor­af inge­vuld for­mu­lier met data dat de gebrui­ker tij­dens vori­ge bezoe­ken heeft gedaan. ‘Third Par­ty coo­kies’ zijn coo­kies die niet afkom­stig zijn van de web­si­te zelf, maar wel van der­den, bij­voor­beeld een aan­we­zi­ge mar­ke­ting of adver­ten­tie­plug-in. De web­si­te https://b‑tree.be maakt gebruik van coo­kies van Goog­le Ana­ly­tics, Dou­ble­Click (ope­ra­ted by Goog­le), Goog­le+ Plat­form, Facebook Impres­si­on, Facebook Con­nect, Dou­ble­Click en Hot­Jar. Hier­voor wordt u om toe­stem­ming gevraagd bij het bezoe­ken van de web­si­te https://b‑tree.be. b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV gebruikt coo­kies om:

  •  het gebruik en de func­ti­o­na­li­tei­ten van de web­si­te https://b‑tree.be te ver­be­te­ren en,
  • te ana­ly­se­ren hoe gebrui­kers gebruik maken van de web­si­te https://b‑tree.be en,
  • om sta­tis­tie­ken op te stellen.

Waar­voor gebrui­ken de der­den bestan­den en tech­no­lo­gie­ën via de web­si­te https://b‑tree.be ? Der­den gebrui­ken bestan­den en tech­no­lo­gie­ën voor de vol­gen­de doeleinden:

  • bestan­den en tech­no­lo­gie­ën die uw surf­ge­schie­de­nis bij­hou­den in de tijd, al dan niet gecom­bi­neerd met infor­ma­tie van ande­re adver­ten­ties of via der­de bron­nen, om recla­me­bood­schap­pen van der­den te tonen. * bij­voor­beeld: op basis van uw eer­der surf­ge­drag, uw geo-loca­tie, de adver­ten­ties die u reeds aan­klik­te, wordt u geper­so­na­li­seer­de inhoud en recla­me van der­den getoond.
  • bestan­den en tech­no­lo­gie­ën die u via een soci­aal net­werk kun­nen vol­gen nadat u op een knop van het soci­a­le net­werk heeft geklikt en waar­door die soci­a­le net­wer­ken op auto­ma­ti­sche wij­ze uw per­soons­ge­ge­vens ontvangen.
  • bij­voor­beeld: like of sha­re knop van facebook.

U kan uw inter­net­brow­ser zoda­nig instel­len dat coo­kies niet wor­den geac­cep­teerd, dat u een waar­schu­wing ont­vangt wan­neer een coo­kie geïn­stal­leerd wordt of dat de coo­kies nadien van uw har­de schijf wor­den ver­wij­derd. Dit kan u doen via de instel­lin­gen van uw brow­ser (via de help-func­tie, via instel­lin­gen of op een ande­re manier; afhan­ke­lijk van de brow­ser die u gebruikt). Hou er hier­bij wel reke­ning mee dat bepaal­de gra­fi­sche ele­men­ten niet cor­rect kun­nen ver­schij­nen, of dat u bepaal­de appli­ca­ties niet zal kun­nen gebrui­ken indien u coo­kies niet accep­teert. Door gebruik te maken van onze web­si­te, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Goog­le analytics

Deze web­si­te maakt gebruik van Goog­le Ana­ly­tics, een weba­na­ly­se-ser­vi­ce die wordt aan­ge­bo­den door Goog­le Inc. (“Goog­le”). Goog­le Ana­ly­tics maakt gebruik van “coo­kies” (tekst­be­stand­jes die op Uw com­pu­ter wor­den geplaatst) om de web­si­te te hel­pen ana­ly­se­ren hoe gebrui­kers de site gebrui­ken. De door het coo­kie gege­ne­reer­de infor­ma­tie over Uw gebruik van de web­si­te (met inbe­grip van Uw IP-adres) wordt over­ge­bracht naar en door Goog­le opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Goog­le gebruikt deze infor­ma­tie om bij te hou­den hoe u de web­si­te gebruikt, rap­por­ten over de web­si­te-acti­vi­teit op te stel­len voor web­si­te-exploi­tan­ten en ande­re dien­sten aan te bie­den met betrek­king tot web­si­te-acti­vi­teit en inter­net­ge­bruik. Goog­le mag deze infor­ma­tie aan der­den ver­schaf­fen indien Goog­le hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht, of voor zover deze der­den de infor­ma­tie namens Goog­le ver­wer­ken. Goog­le zal Uw IP-adres niet com­bi­ne­ren met ande­re gege­vens waar­over Goog­le beschikt. U kunt het gebruik van coo­kies wei­ge­ren door in Uw brow­ser de daar­voor geëi­gen­de instel­lin­gen te kie­zen. Wij wij­zen u er ech­ter op dat u in dat geval wel­licht niet alle moge­lijk­he­den van deze web­si­te kunt benut­ten. Door gebruik te maken van deze web­si­te geeft u toe­stem­ming voor het ver­wer­ken van de infor­ma­tie door Goog­le op de wij­ze en voor de doel­ein­den zoals hier­voor omschreven.

 

Facebook en Google+

Op onze web­si­tes zijn but­tons opge­no­men om webpagina’s te kun­nen pro­mo­ten (“liken”) of delen (“sha­re”) op soci­a­le net­wer­ken als Facebook en Goog­le+. Deze but­tons wer­ken door mid­del van stuk­jes code die van Facebook res­pec­tie­ve­lijk Goog­le zelf afkom­stig zijn. Door mid­del van deze code wor­den coo­kies geplaatst. Wij heb­ben daar geen invloed op. Leest u de pri­va­cy­ver­kla­ring van Facebook res­pec­tie­ve­lijk van Goog­le (wel­ke regel­ma­tig kun­nen wij­zi­gen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze coo­kies ver­wer­ken. De infor­ma­tie die ze ver­za­me­len wordt zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. De infor­ma­tie wordt over­ge­bracht naar en door Facebook of Goog­le+ opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Facebook en Goog­le + stel­len zich te hou­den aan de Pri­va­cy Shield prin­ci­pes en zijn aan­ge­slo­ten bij het Pri­va­cy Shield-pro­gram­ma van het Ame­ri­kaan­se Minis­te­rie van Han­del. Dit houdt in dat er spra­ke is van een pas­send bescher­mings­ni­veau voor de ver­wer­king van even­tu­e­le persoonsgegevens.

 

Reac­ties

Als bezoe­kers reac­ties ach­ter­la­ten op de site, ver­za­me­len we de gege­vens getoond in het reac­tie­for­mu­lier, het IP-adres van de bezoe­ker en de brow­ser user agent om te hel­pen spam te detecteren.

Een gea­no­ni­mi­seer­de string, gemaakt op basis van je e‑mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan wor­den gestuurd naar de Gra­va­tar dienst indien je dit gebruikt. De pri­va­cy­be­leid pagi­na van de Gra­va­tar dienst kun je hier vin­den: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reac­tie is goed­ge­keurd, is je pro­fielfo­to publie­ke­lijk zicht­baar in de con­text van je reactie.

 

Akis­met

Akis­met ver­za­melt infor­ma­tie over bezoe­kers die rea­ge­ren op sites die onze Akis­met anti-spam ser­vi­ce gebrui­ken, zoals https://b‑tree.be. De infor­ma­tie die Akis­met ver­za­melt hangt af van hoe de gebrui­ker (b‑Tree BV) Akis­met heeft inge­steld voor deze site, maar nor­ma­li­ter zit hier het IP-adres van de rea­geer­der, user agent, ver­wij­zer en site-URL (met ook ande­re infor­ma­tie zoals naam, gebrui­kers­naam, e‑mail adres en deze reac­tie zelf) bij.

 

Auteurs­recht en intel­lec­tu­e­le eigendomsrechten

Het auteurs­recht op deze web­si­te berust bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV of bij der­den, die met toe­stem­ming dit (beeld)materiaal beschik­baar heb­ben gesteld aan b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV. Ver­me­nig­vul­di­ging in wel­ke vorm dan ook is alleen toe­ge­staan na voor­af­gaan­de toe­stem­ming door b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV.

 

b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV wenst altijd GDPR-com­pli­ant te zijn.

 

Hier kan u naar het over­zicht gaan van al onze diensten.

© Copy­right – 2023

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart