Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.
Beheer van landschappelijk erfgoed domeinen en het opstellen van beheerplannen door boomverzorger b-Tree.
Beheer van oude appelbomen op een landschappelijk erfgoed domein.
Boombeheer, opgenomen in het boombeheerplan, van een beukendreef te Heist-op-den-Berg en gesnoeid door b-Tree boomverzorging.
Toegangspoort erfgoed domein met links een haagbeuk en rechts een iep naast de poort.
Kronkelbeuk in beheer door boomverzorgers van b-Tree

Boom­ver­zor­ging b‑Tree, een boom­ver­zor­ger met passie

Boom­ver­zor­ger voor de regio’s Put­te, Heist-op-den-Berg, Rij­me­nam, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len, Ant­wer­pen, Leu­ven, Brus­sel, Trun­hout en Hasselt

Graag ver­wel­ko­men wij u als boom­ver­zor­ger met passie!

Op onze web­si­te kan u erg veel bruik­ba­re infor­ma­tie vin­den over boom­ver­zor­ging. Wij delen graag onze ken­nis, want met hoe meer men­sen we zor­gen voor een kwa­li­ta­tief en gezond bomen­be­stand, hoe beter voor onze pla­neet. En hoe beter­koop voor het boom­be­heer.

Zo stel­len wij onder ande­re gestruc­tu­reer­de en zeer bruik­ba­re beheers­plan­nen op voor land­schap­pe­lijk erf­goed. Een spe­ci­a­li­teit op zich.

Dit jaar zijn er enke­le nieu­wig­he­den op het vlak van boom­ver­zor­ging en boom­ad­vies. Naast onze dage­lijk­se exper­ti­se in het snoei­en van bomen, aan­plan­ten van bomen en vel­len van bomen, kan u boom­des­kun­dig advies krij­gen van een Cer­ti­fied Tree Mana­ger.

U kan hie­bij op ons ook reke­nen voor het uit­voe­ren van boom­on­der­zoek, wor­tel­on­der­zoek, groei­plaats­on­der­zoek en boom­be­scher­ming van bomen op wer­ven. Ook voor bewa­te­ring van bomen bij bron­be­ma­ling kan u bij ons terecht.

Onze boom­tech­nisch advi­seur geeft u de nodi­ge infor­ma­tie voor de bestaan­de bomen die betrok­ken zijn bij tuin­aan­leg, pro­ject­ont­wik­ke­ling, wegen­wer­ken en der­ge­lij­ke. Zodat de bestaan­de bomen geen scha­de oplopen.

Ook voor advies en het bere­ke­nen van onder­grond­se groei­plaats­in­rich­tin­gen, om civiel bruik­ba­re ruim­ten te com­bi­ne­ren met kwa­li­ta­tief goe­de groei­plaat­sen voor bomen, kan u bij ons terecht. Zodat deze bomen kun­nen uit­groei­en tot hun voor­op­ge­stel­de eindbeeld.

Wij wer­ken voor zowel par­ti­cu­lie­ren, onder­ne­min­gen, open­baar bestu­ren als voor collega’s boom­ver­zor­gers. Om hen te onder­steu­nen en hel­pen in snoei­en en vel­len van moei­lij­ke­re bomen en het geven van des­kun­dig advies. Wij beschik­ken dan ook over al ons eigen mate­ri­eel hiervoor.

Groeiplaatsinrichting van twee eiken in parktuin Pelgrimhof. Aanleg boomverlichting in de wortelzones van de bomen zonder wortelschade te maken.

Groei­plaats­in­rich­ting van twee eiken in park­tuin Pel­grim­hof. Aan­leg van boom­ver­lich­ting in de wor­tel­zo­nes van de bomen, zon­der wor­tel­scha­de te maken.

 

 

 

Goed en door­dacht boom­ad­vies staat cen­traal in onze boomverzorging

 

En u kan uiter­aard op een gepas­si­o­neerd boom­ver­zor­ger reke­nen voor de opvol­ging en bege­lei­ding van uw pro­jec­ten. Onze boom­tech­nisch advi­seur onder­steunt en advi­seert uw aan­ne­mers tij­dens de boom­kri­ti­sche wer­ken in de wor­tel­zo­nes van bomen. Want vaak zijn er mooie gro­te bomen aan­we­zig op de plaats waar je civie­le wer­ken wenst uit te voeren.

In pro­jec­ten staan we u graag bij als boom­ver­zor­ger, al van­af de ont­werp­fa­se, om u te hel­pen om bestaan­de bomen vak­kun­dig en boom­tech­nisch cor­rect mee te integreren.

Voor­af doen wij dan uit­ge­breid wor­tel­on­der­zoek onder lei­ding van een Tree Mana­ger. Om alzo een op maat aan­ge­past boom­be­scher­mings­plan te maken. En de boom nadien, met een goe­de groei­plaats­con­struc­tie, mee te inte­gre­ren in uw project.

Hier­door zal uw pro­ject meer eco­sys­teem­dien­sten leve­ren zoals scha­duw, bete­re lucht­kwa­li­teit, bete­re water­huis­hou­ding en veel meer.

Betrek ons tij­dig bij het ont­werp. Voor­al­eer er onom­keer­ba­re scha­de is aan uw monu­men­ta­le toe­komst­boom in uw project.

Boom­ver­zor­ger en Cer­ti­fied Tree Mana­ger Bert Jans­sens helpt u graag met des­kun­dig boom­ad­vies.

Als boom­tech­nisch advi­seur staat Bert Jans­sens u bij met raad en daad in geschil­len of juri­di­sche pro­ce­du­res. Na een plaats­be­zoek, ana­ly­se van de situ­a­tie en het pro­bleem wordt dan een gede­tail­leerd en erg bruik­baar ver­slag opge­steld. Waar­mee uw raads­lie­den aan de slag kunnen.

Leggen van de sandwichelementen bij de drukspreidende granulaatgedragen groeiplaatsinrichting.

Leg­gen van de sand­wi­che­le­men­ten bij de druk­sprei­den­de gra­nu­laat­ge­dra­gen groeiplaatsinrichting.

 

Wij wer­ken in de nabije regio’s Put­te, Heist-op-den-Berg, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len en de wij­de regio’s Ant­wer­pen, Leu­ven, Brus­sel, Turn­hout en Hasselt.

Boom­ver­zor­ging met het bes­te advies, stand­plaats­ver­be­te­ring, snoei­en, VTA-controle, …

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis, ook over schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij uw pro­bleem steeds oplos­sen.

U krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge ter­mijn resul­taat van uw tuin of park. Hier­door kan u iede­re dag nog meer genie­ten van uw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belangrijkste.

Twij­fel dus niet ons te con­tac­te­ren. Want de leven­de monu­men­ten in uw tuin en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen van boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Leest u graag meer over waar­om u zou kie­zen voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging?

In de boomverzorging kan men niet naast de kennis over zwammen. Hier ziet u een honingzwam onder aan de stamvoet van een ruwe berk. De honingzwam is een parasitaire schimmel die de boom aantast en waarvan de boom op termijn zal afsterven.

In de boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier ziet u een ech­te honing­zwam onder aan de stam­voet van een ruwe berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom op ter­mijn zal afsterven.

Het ver­haal van een dag snoei­en met b‑Tree Boomverzorging

Zo krijgt u al een idee als b‑Tree Boom­ver­zor­ging een dag voor u werkt

’s Mor­gens om vijf uur: onze wek­ker loopt af. De eer­ste zon­ne­stra­len prie­men door de bomen. Het is mooi weer, dat geeft ener­gie … zo vroeg, rus­tig en genie­tend van de fris­se lucht.

Na een ste­vi­ge kop kof­fie komen al gauw de eer­ste mede­wer­kers toe op het bedrijf b‑Tree Boomverzorging.

We bespre­ken wat we gaan doen en hoe we de dag gaan aan­pak­ken. Wie zul­len van­daag de klim­mers zijn? En wie zal de grond­man zijn. Als boom­ver­zor­ger ben je graag bezig in de kruin van een boom, maar je beseft dat je als grond­man even belang­rijk bent. En als klim­mend boom­ver­zor­ger heb je de mega onder­steu­ning van je grond­man nodig. Boom­ver­zor­ging is echt team­werk. En je zorgt let­ter­lijk voor elkaars vei­lig­heid, want het is toch wel gevaar­lijk werk soms.

 

 

Alle boom­ver­zor­gers bespre­ken het snoei­werk op voor­hand met elkaar en laden de machines

 

We bespre­ken het werk in detail en over­lo­pen wel­ke mate­ri­a­len we nodig heb­ben voor het snoei­en van de boom en selec­te­ren onze machi­nes die we mee­ne­men zorgvuldig.

Nemen we een gro­te of klei­ne hak­selaar mee? Wel­ke hak­selaar geeft het mees­te ren­de­ment voor het werk van van­daag? Gera­ken we er over­al zo kort moge­lijk mee bij ons werk in de tuin? Er wordt nage­ke­ken dat de machi­nes de avond voor­dien al getankt wer­den en we laden ze op onze aan­hang­wa­gen. Samen met onze kruiwagens.

Ons klim­ma­te­ri­aal en afvang­ma­te­ri­aal heb­ben we als boom­ver­zor­ger steeds bij in de cami­o­net­te. Elke dag opnieuw, net­jes op zijn plaatst. Zodat we alles snel terug­vin­den. Want als je als boom­ver­zor­ger aan het klim­men bent en iets nodig hebt, dan wens je dat je grond­man het niet hoeft te zoe­ken. Maar het je zo kan aan­rei­ken. Het is ook een stuk van onze vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Snel kij­ken we nog of ieder­een genoeg drink­wa­ter bij heeft, want dat ver­brui­ken we vlij­tig op een zomers dag. Zeker als klim­mend boom­ver­zor­ger moet je tij­dig drinken.

Eens alles gela­den, ver­trek­ken we naar de tuin waar het te doen is. We geven het adres in, in de GPS en bege­ven ons via de snel­ste rou­te ter plaat­se. Als we in Brus­sel of Ant­wer­pen wer­ken, zijn we weer­al blij dat we zo vroeg uit de veren waren. Want dan zijn we de files voor.

In de cami­o­net­te wordt er gela­chen en gepraat. En over­legt over de uit­da­gin­gen van de dag, die ons te wach­ten staan als boomverzorgers.

 

 

Een goe­de taak­ri­si­co­ana­ly­se maakt boom­ver­zor­ging een stuk veiliger

 

Ter plaat­se aan­ge­ko­men maken we eerst een uit­ge­brei­de taak­ri­si­co­ana­ly­se. Een must in de boom­ver­zor­ging. Je zorgt dat ja alle risico’s zoveel moge­lijk detec­teert en beperkt met de nodi­ge veiligheidsmaatregelen.

En als er dan toch iets zou fout gaan, dan wens je als boom­ver­zor­ger goed voor­be­reid te zijn. Zodat je direct weet wat te doen. Het zijn ineens ook de afspra­ken in ons team van de boom­ver­zor­ging. Iede­re boom­ver­zor­ger moet weten wat van hem ver­wacht wordt en hoe hij vei­lig kan werken.

Samen bekij­ken we hoe we de boom gaan snoei­en. We bekij­ken hoe de kroon­ar­chi­tec­tuur is opge­bouwd, wel­ke pro­bleem­tak­ken er zijn en waar juist dat we tak­ken inne­men voor de kroon­re­duc­tie of kruin­de­len zul­len uit­lich­ten.

Ook onze anker­pun­ten voor de klim­lij­nen inven­ta­ri­se­ren we. Op de meest geschik­te anker­pun­ten instal­le­ren we de klim­lij­nen met behulp van een werp­lijn. Dan kun­nen we maxi­maal uit­lo­pen, met zo een beperkt moge­lij­ke inspan­ning. Want als je een gan­se dag klimt en snoeit in de boom­ver­zor­ging, moet je stra­te­gisch met je ener­gie omsprin­gen. Een ener­gie­zui­ni­ge rou­te op voor­hand door­heen de kruin plan­nen, ver­snelt boven­dien je werk.

 

 

De klim­men­de boom­ver­zor­gers bege­ven zich naar boven en star­ten met het snoei­en van de boom

 

Als alle klim- en snoei­ma­te­ri­aal ver­za­meld is aan de stam­voet van de boom, klimt de eer­ste boom­ver­zor­ger naar boven via een SRT-lijn. Dat is het snel­ste metho­de. En kost het min­ste energie.

Daar wordt onmid­del­lijk een twee­de klim­lijn en voor de col­la­ge boom­ver­zor­ger geïn­stal­leerd. Als­ook een afvang­lijn, om iets zwaar­de­re tak­ken vei­lig naar bene­den te laten, zodat ze geen scha­de kun­nen maken tij­dens de het snoei­en van de boom.

 

Twee klimmende boomverzorgers van b-Tree boomverzorging boven in de kruin van een boom tijdens het snoeien.

Twee klim­men­de boom­ver­zor­gers van b‑Tree boom­ver­zor­ging boven in de kruin van een boom tij­dens het snoeien.

 

De grond­man instal­leert intus­sen een afvang­tool zoals een bol­der of lijn­re­man­ker (port-a-wrap)” onder­aan op de stam. Op die manier kun­nen tak­ken gecon­tro­leerd naar bene­den gela­ten wor­den. Het snoei­en van de boom kan beginnen.

De boom­ver­zor­gers zijn voor­al aan de bui­ten­zij­de van de kroon actief en lopen dus zo ver moge­lijk uit op de tak­ken. De ene na de ande­re tak komt naar bene­den. Het wordt druk voor de grondman.

 

 

De grond­man houdt over­zicht en sta­pelt de tak­ken als boomverzorger

 

De grond­man ver­za­melt de tak­ken en sta­pelt ze net­jes op. Zodat ze nadien kun­nen gehak­seld wor­den. En de werk­om­ge­ving goed toe­gan­ke­lijk blijft; dat is ook een stuk van de vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Het hak­sel­hout bla­zen we vaak in een dun laag­je onder de gesnoei­de boom. Dat noe­men we in de boom­ver­zor­ging dan ineens: een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring voor de boom. De hout­snip­pers zul­len met de tijd geko­lo­ni­seerd wor­den door sapro­fie­te schim­mels, die mee zor­gen voor een goed boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. Meer bodem­le­ven dus. En een gezon­de­re boom.

De grond­man is steeds waak­zaam dat de klim­lij­nen van de klim­men­de boom­ver­zor­gers niet in de war gera­ken en stuurt ze mee aan vanop grond­ni­veau. Daar heeft men een ander zicht op de kruin, dan hoog boven in de boom zelf. En tij­dig geeft de grond­man een fles water naar boven.

Als de klant thuis is, vraagt hij gere­geld of de boom­ver­zor­gings­wer­ken ver­lo­pen naar ver­wach­ting, en wordt er bij­ge­stuurd waar nodig.

 

 

Hak­se­len tak­ken, maar nooit tij­dens het klim­men zelf

 

Als de kruin vol­le­dig gesnoeid is en ook de pro­bleem­tak­ken zijn gesnoeid, komen de klim­mers naar bene­den. Samen als één team star­ten we met het hak­se­len van de tak­ken.

Hak­se­len doen we nooit ter­wijl nog een boom­ver­zor­ger aan het klim­men is. Dat maakt te veel lawaai en dan is com­mu­ni­ca­tie tus­sen grond­man en klim­mer niet moge­lijk. Ook wan­neer een touw tus­sen één van de gesnoei­de tak­ken zou blij­ven han­gen en deze mee de hak­selaar in gaat, zou je een zwaar onge­val kun­nen veroorzaken.

Het hak­sel­hout pro­be­ren we ineens op de juis­te plaats te bla­zen zodat er niet veel werk in kruipt om het te nivel­le­ren. Of we bla­zen het in de aan­hang­wa­gen om af te voe­ren. Zoals de klant zelf wenst.

De klimmende boomverzorger en assistent grondman hakselen samen na het snoeien de takken, met een krachtige en efficiënte hakselaar.

De klim­men­de boom­ver­zor­ger en assis­tent grond­man hak­se­len samen na het snoei­en de tak­ken, met een krach­ti­ge en effi­ci­ën­te hakselaar.

 

Eens alles afge­werkt, rui­men we de werk­om­ge­ving keu­rig op en leg­gen al onze gebruik­te mate­ri­a­len net­jes terug op zijn plaats. Klaar voor de vol­gen­de werf.  En het blad­bla­zen hele­maal op het ein­de zorgt voor het per­fec­te eindbeeld.

En per­fec­te eind­beeld kan je wel zeg­gen, want als je de boom ziet als leek kan je niet zeg­gen dat hij gesnoeid is. Maar er zijn wel een hele­boel tak­ken af geko­men. Dan heb je goed gesnoeid, met res­pect voor de natuur­lij­ke habi­tus van de boom.

De werkomgeving na de werken: alles netjes opgeruimd na het snoeien van de bomen en na het hakselen

De werk­om­ge­ving na de wer­ken: alles net­jes opge­ruimd na het snoei­en van de bomen en na het hakselen

 

Ieder­een kan nu moe en vol­daan huis­waarts ver­trek­ken. Waar de machi­nes wor­den gelost en getankt voor een vol­gen­de dag boomverzorging.

 

Groe­ten van het b‑Tree Team!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button