Standplaatsverbetering veterane haagbeuk door boomverzorger b-Tree

Boom­ver­zor­ger Bert Jans­sens en het b‑Tree Boom­ver­zor­ging-team voor het bes­te boom advies, bomen snoei­en, bomen vel­len, stand­plaats­ver­be­te­ring, VTA-con­tro­le, …

Boom­ver­zor­ging of boom­chi­rurg voor de regio’s Put­te, Heist-op-den-Berg, Nij­len, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len, Ant­wer­pen, Leu­ven, Turn­hout en Brus­sel

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis van boom­chi­rurg Bert Jans­sens en zijn team, over bomen, schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij uw pro­bleem steeds oplos­sen.

U krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge ter­mijn resul­taat voor uw bomen. Hier­door kan u iede­re dag nog meer genie­ten van uw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belang­rijk­ste.

Twij­fel dus niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren. Want uw bomen en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen.

 

Honingzwam, belangrijke kennis voor een boomverzorger

Met boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier ziet u een honing­zwam onder aan de stam­voet van een wit­te berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom zal afster­ven.

Vroe­ger was het boom­chi­rurg, nu boom­ver­zor­ger

Boven­dien heeft de oude boom­chi­rur­gie geen gehei­men voor boom­chi­rurg Bert. Want daar gebeur­den al eens din­gen die min­der goed waren voor de bomen. Intus­sen weten wij beter in de boom­ver­zor­ging. Er is veel geleerd uit de fou­ten uit de vroe­ge­re boom­chi­rur­gie.

Tot slot zijn bomen erg waar­de­vol. Zowel voor het mili­eu als eco­lo­gisch. Als­ook voor het uit­zicht en de rust. Zeker uw bomen zijn waar­de­vol.

Twij­fel dus niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren. Want uw bomen en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen.

 

Mycelium felts zwavelzwam - belangrijke kennis voor een boomverzorger

In het zaag­vlak ziet u ver­schil­len­de wit­te lij­nen. Dit zijn de myce­li­um felts of het myce­li­um van de para­si­tai­re zwa­vel­zwam. Het hout heeft geen mecha­ni­sche sterk­te meer. Als boom­ver­zor­ger is dit belang­rijk te weten.

 

 

Detail mycelium van zwavelzwam op tamme kastanje. Kennis van een boomverzorger over schimmels

De stam van de tam­me kas­tan­je is aan­ge­tast door een para­si­tai­re schim­mel die bruin­rot ver­oor­zaakt. Tus­sen de jaar­rin­gen ziet u de myce­li­um felts (het myce­li­um van de zwam). De mecha­ni­sche sterk­te van de stam ver­dwijnt vol­le­dig op ter­mijn.

Boom­ver­zor­ger b‑Tree begint bij boom­ad­vies, VTA-con­tro­le, inspec­tie of boom­taxa­tie

Bomen (ver)planten, ver­an­ke­rin­gen en stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring. De spe­ci­a­li­sa­tie van boom­ver­zor­ger b‑Tree

Bomen vel­len of kap­pen, bomen snoei­en en storm­scha­de oprui­men

Een dag­je bomen vel­len en snoei­en met boom­ver­zor­gers Bert en Joke van b‑Tree boom­ver­zor­ging… en keu­rig afge­werkt

Boom­ver­zor­ger b‑Tree is gespe­ci­a­li­seerd in alle moei­lij­ke bomen. Ook storm­scha­de oprui­men en ande­re boom­wer­ken

Geen boom is te hoog. Geen klus is te zwaar voor boom­ver­zor­ger Bert Jans­sens en zijn b‑Tree-team. Wij zet­ten alle gespe­ci­a­li­seerd mate­ri­eel in. Gea­van­ceer­de klim- en afvang­tech­nie­ken heb­ben geen gehei­men voor ons. Zo kun­nen wij iede­re boom effi­ci­ënt en vei­lig snoei­en, vel­len, kap­pen of rooi­en.

Immers als voor het vel­len of snoei­en de tele­scoop­kraan of hoog­te­wer­ker er niet bij kun­nen, kla­ren wij als boom­ver­zor­ger graag de klus al klim­mend voor u. Snel en vei­lig!

Graag rui­men wij uw boom of bomen op na de storm (storm­scha­de oprui­men alle aard). En dit boven­al in een gro­te regio. Van Ant­wer­pen over Turn­hout en Leu­ven tot Brus­sel. Bel ons en wij doen zeker en vast  al het moge­lijk. Om u zo snel als moge­lijk uit de nood te hel­pen.

Vei­lig­heid en pas­sie gaan per­fect samen in de boom­ver­zor­ging. Voor­al bij het b‑Tree team

Vei­lig wer­ken en de gezond­heid van de boom zijn altijd pri­o­ri­tair bij b‑Tree.

b‑Tree is pas­sie in boom­ver­zor­ging.  Voor alle bomen en hun omge­ving. Zowel bij snoei­envel­len, kap­penaan­plan­ten als advies.

U kan op al onze boom­wer­ken en boom­ver­zor­ging reke­nen in de omge­ving Ant­wer­pen, groot Leu­ven, Vlaams- en Waals Bra­bant.  Als­ook de zone rond Brus­sel en Turn­hout.

Wie is Bert Jans­sens?

Waar­om kie­zen voor boom­chi­rurg Bert en het b‑Tree boom­ver­zor­gings­team? Ken­nis. Know-how. Betrouw­baar­heid

 1. Omwil­le van onze uit­zon­der­lij­ke ken­nis en know­how, maken wij hoe dan ook de juis­te keu­zes. Tus­sen snoei­en, vel­len of stand­plaats­ver­be­te­ring.
  Ons advies en onze snoei­wer­ken star­ten bij een gron­di­ge boo­m­ana­ly­se. Waar­bij uw wen­sen zoveel als moge­lijk uit­ge­voerd wor­den. Wel­is­waar indien het wel­zijn van de boom niet in het gedrang komt. Want de natuur is heel com­plex. Ech­ter is niet altijd  alles moge­lijk. Alleen door ken­nis krijg je de bes­te lan­ge ter­mijn oplos­sing. Daar­om luis­te­ren wij als boom­ver­zor­ger aan­dach­tig naar u én onder­zoe­ken wij wat u en uw bomen nodig heb­ben.
 2. Betrouw­baar wer­ken staat voor­op. Zeker bij vel­len, kap­pen of rooi­en van gro­te bomen. Maar ook bij alle ande­re boom­wer­ken.
  Ons werk is uw en onze vei­lig­heid garan­de­ren. Top­pri­o­ri­teit wan­neer je met de ket­ting­zaag werkt tus­sen val­len­de tak­ken en gevaar­lij­ke bomen. Ver­trouw daar­om op Bert’s VOL-VCA-cer­ti­fi­caat, zijn ECC-cer­ti­fi­ca­ten en niet te ver­ge­ten al zijn bekwaam­heids­at­tes­ten. Bomen rooi­en en bomen snoei­en ver­eist vak­ke­nis en kun­de. Om een tip­je van de slui­er op te lich­ten kan u zien dat wij uit­ge­breid voor­be­reid zijn om een boom vei­lig te vel­len.

Duur­zaam boom­be­heer en bos­be­heer

 1. Wij heb­ben “hart voor hout”. Een gezond en betrouw­baar bomen­be­stand is ons doel.
 2. Voor alle bomen ont­wik­ke­len wij  door­dach­te mid­del­lan­ge en lan­ge ter­mijn­vi­sies. Dat loont voor u en de natuur. Van­daag maar ook bin­nen 10 of 20 jaar.
 3. VTA en MTA ken­nis is cru­ci­aal om de door­dach­te lan­ge­ter­mijn­vi­sie te kun­nen uit­wer­ken als boom­ver­zor­ger.

Nog meer voor­de­len als u werkt met het boom­ver­zor­ger team b‑Tree. Des­kun­dig, vei­lig en over een gro­te regio beschik­baar

 1. Keu­rig werk met ken­nis van zaken. Met ande­re woor­den: top­kwa­li­teit.
  Ver­trouw op ons des­kun­di­ge advies en vak­man­schap voor betrouw­ba­re en gezon­de bomen. Daar­om wer­ken wij als boom­ver­zor­ger met res­pect voor de natuur en onze klan­ten. En wij laten jouw tuin, park­tuin of groen­do­mein keu­rig en opge­ruimd ach­ter. Wij voe­ren bij­voor­beeld al je hout­af­val af of ver­wer­ken het vak­kun­dig. Bij­ko­mend bla­zen wij het laat­ste hout­rest­je uit uw mooi gazon. Zodat u niet eens ziet dat wij er gewerkt heb­ben.
 2. Goed geo­lied team.
  Onze ster­ke gepas­si­o­neer­de ploeg met ken­nis en erva­ring. Dat is de kern van b‑Tree boom­ver­zor­ging. En omdat wij per­fect op elkaar zijn inge­speeld gaat  haast alles van­zelf. En met de glim­lach. Zaak­voer­der Bert is hier­bij de drij­ven­de kracht. Die elke boom­klus in goe­de banen leidt. Met zijn groot, groen hart en zijn ijze­ren vei­lig­heids­be­leid. Ver­der kan u gerust zijn dat het b‑Tree team en boom­chi­rurg Bert Jans­sens alle boom­ver­zor­gings­wer­ken tot in de punt­jes uit­voe­ren.
 3. Boven­al zijn wij over een gro­te regio beschik­baar.
  Ons boom­ver­zor­ger team is beschik­baar in gans de pro­vin­cies Ant­wer­pen, Vlaams-Bra­bant, Waals-Bra­bant en Brus­sel. Als­ook in de omge­ving Leu­ven en Turn­hout. Ondanks de ver­schil­len­de regio’s waar wij wer­ken, hou­den wij reke­ning met de ver­schil­len­de regel­ge­ving. Voor­al betref­fen­de het rooi­en van bomen. De regel­ge­ving voor de stad Ant­wer­pen en omge­ving is bij­voor­beeld anders dan voor Brus­sel en de rand­ste­den. Ook heeft Leu­ven bij­voor­beeld nog ande­re regel­ge­ving rond het vel­len van bomen.
 4.  In de regio Bon­hei­den, Keer­ber­gen en Tre­me­lo kan u ons regel­ma­tig aan het werk zien. Wenst u info, twij­fel niet, stop ineens en vraag het ons direct.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend