Boom­ver­zor­ging b‑Tree, een boom­ver­zor­ger met passie

Boom­ver­zor­ger voor regio’s Ant­wer­pen, Leu­ven en Brussel

Graag ver­wel­ko­men we u als boom­ver­zor­ger met passie!

Op deze web­si­te kan je erg veel bruik­ba­re infor­ma­tie vin­den over goe­de boom­ver­zor­ging. En over het hoe en waar­om leg­gen we je alles uit.

We delen graag onze kennis.

Want met hoe meer men­sen we zor­gen voor een kwa­li­ta­tief en gezond bomen­be­stand, hoe beter voor onze pla­neet. En hoe beter­koop voor het boom­be­heer.

 

Parktuin met grote bomen die veel ecosysteemdiensten leveren omdat ze een grote kroonprojectie hebben.

Waar­om is boom­ver­zor­ging belangrijk?

 

Om er voor te zor­gen dat bomen hun eco­sys­teem­dien­sten ten vol­le kun­nen leve­ren, is het nodig ze goed te verzorgen.

En met boom­ver­zor­ging zorg je voor de goe­de gezond­heid (of con­di­tie) en vita­li­teit van bomen. Zodat je ze maxi­maal kan behou­den. Ook op lan­ge termijn.

Hier­door ver­krijg je tevens een duur­za­me en aan­ge­na­me leef­om­ge­ving voor mens en dier.

Want bomen zijn de bij de groot­ste leven­de orga­nis­men op onze planeet.

Ze huis­ves­ten erg veel insec­ten en dieren.

En ze leve­ren erg veel eco­sys­teem­dien­sten, zoals scha­duw, ver­koe­ling, ont­moe­tings­plaats voor soci­aal con­tact, ont­span­ning en fil­te­ren fijn stof.

En bemerk dat met onze kli­maat­ver­an­de­ring, waar­bij het weer steeds meer extre­men kent, bomen mede een belang­rij­ke oplos­sing vormen.

Zowel om extre­me hit­te te tem­pe­ren en dra­ge­lij­ker te maken. Net als er meer en op een bete­re manier storm­wa­ter mee op te van­gen. Zodat over­stro­min­gen dan weer verminderen.

 

Ontspanning en wandeling op wandelpad langsheen grote bomen. Mensen zoeken de ecosysteemdienst "ontspanning" die de boom levert op, om er te gaan wandelen.

Hoe zorgt boom­ver­zor­ging voor een kli­maat­adap­tie­ve leefomgeving?

 

Met boom­ver­zor­ging zor­gen we voor goe­de groei­plaat­sen voor bomen en behe­ren we ze op de juis­te manier.

Zodat bomen kun­nen uit­groei­en tot gro­te toe­komst­bo­men, die lang kun­nen behou­den blijven.

Waar­door ze meer en lan­ger hun eco­sys­teem­dien­sten kun­nen leveren.

Goe­de groei­plaat­sen zor­gen ervoor dat bomen veel door­wor­tel­ba­re ruim­te heb­ben en veel regen­wa­ter en storm­wa­ter kun­nen opvan­gen. En dat ze beschermd wor­den zodat men­sen ze niet kun­nen beschadigen.

Hier­door kun­nen bomen uit­groei­en tot gro­te toe­komst­bo­men en krij­gen ze een gro­te kroon­pro­jec­tie. Waar­door ze meer eco­sys­teem­dien­sten leve­ren zoals scha­duw, ver­koe­ling en zo verder.

En omdat wij als boom­ver­zor­gers gespe­ci­a­li­seerd zijn in het duur­zaam beheer van bomen, zor­gen we voor gezon­de en vita­le bomen.

Zo weten wij hoe­veel ruim­te bomen boven­gronds en onder­gronds nodig heb­ben om vol­le­dig te ont­wik­ke­len tot hun eindbeeld.

Maar weten wij ook hoe we bomen cor­rect kun­nen snoei­en, zodat ze geen infec­ties of aan­tas­tin­gen oplopen.

Met boom­ver­zor­ging zor­gen we voor het vol­le­di­ge tra­ject van ont­werp, bodem­voor­be­rei­ding, boom­soort­keu­ze, aan­plan­ten van bomen, tot en met de nazorg en het beheer ervan op lan­ge termijn.

 

Aanleg van een border met mulch (hakselhout) voor een klimaatadaptieve en onderhoudsvriendelijke tuin. Die tevens dient als groeiplaatsinrichting en boombescherming voor de bestaande boom.

 

Tuin met bloemrijke border - detail beplanting

 

Detail van borderbeplanting in bloemrijke border.

 

 

Waar­om zijn bomen belangrijk?

 

Bomen zijn belang­rijk omdat ze veel eco­sys­teem­dien­sten leve­ren die onze omge­ving leef­baar maken en verbeteren.

Ook omdat ze een cen­tra­le rol ver­vul­len in het onder­steu­nen van ande­re levens­vor­men en de biodiversiteit.

Zo pro­du­ce­ren bomen bij­voor­beeld zuur­stof die we ina­de­men. En cap­te­ren ze koolstofdioxide.

Meer zuur­stof bevor­dert het wel­zijn van mens, dier en planten.

En min­der kool­stof­di­oxi­de in de lucht ver­min­dert het broei­kas­ef­fect. Wat dan weer de kli­maat­op­war­ming tegen gaat.

Bomen fil­te­ren ook fijn stof, dat ze opvan­gen via hun bla­de­ren, uit de lucht.

Daar­naast zor­gen bomen voor ver­koe­ling en scha­duw. Ener­zijds door water te ver­dam­pen via hun bla­de­ren, waar­door ze warm­te ont­trek­ken aan de omge­ving en de omge­vings­tem­pe­ra­tuur daalt op hete dagen.

Ander­zijds voor­ko­men bomen recht­streek­se aan­stra­ling door de zon, door hun gro­te kroon­pro­jec­tie of cano­py cover. Waar­door je van scha­duw kan genieten.

De scha­duw en ver­koe­ling die bomen geven, gaan in ste­de­lijk gebied het hit­te-eiland­ef­fect tegen. Waar­door in de stad de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur lokaal tot 15 °C afneemt ten opzich­te van plaat­sen zon­der gro­te bomen.

En daar waar gro­te bomen aan­we­zig zijn, komen men­sen graag samen. Het zorgt voor ont­span­ning, meer soci­aal con­tact en een beter alge­meen welzijn.

 

Ook de natuur heeft baat bij de aan­we­zig­heid van bomen

Bomen zor­gen ook voor het bodem­le­ven, omwil­le van de sui­kers die ze pro­du­ce­ren in hun bla­de­ren door de foto­syn­the­se. En dan via hun wor­tels leve­ren aan de bodem.

Ze onder­steu­nen hier­mee schim­mels, micro-orga­nis­men, bac­te­ri­ën en insec­ten, waar­door de bio­di­ver­si­teit toe­neemt. En toe­ne­men­de bio­di­ver­si­teit zorgt op zijn beurt voor min­der ziek­ten en pla­gen. Ze ver­vul­len hier een cen­tra­le rol.

En omdat het water dat bomen opne­men om hun leven­pro­ces­sen te onder­hou­den, zor­gen bomen ook voor min­der water­over­last en bodem­ero­sie. Want bomen hou­den met hun wor­tels de bodem beter bij elkaar en hun groei­plaat­sen van­gen veel regen­wa­ter en storm­wa­ter op. Zodat dit niet recht naar de rio­le­ring loopt.

 

 

Wat doet b‑Tree Boomverzorging?

 

Als boom­ver­zor­ger bie­den we alle dien­sten aan van boom­on­der­zoek en boom­ad­vies tot het aan­plan­ten van gro­te bomen, snoei­en van bomen en vel­len.

Net als alle ande­re dien­sten zoals boom­vei­lig­heids­con­tro­les, het opstel­len van een boom­be­scher­mings­plan, het taxe­ren van bomen, al dan niet met scha­de­be­pa­ling.

Zo stel­len we onder ande­re gestruc­tu­reer­de en zeer bruik­ba­re beheers­plan­nen op. Ook voor land­schap­pe­lijk erf­goed. Een spe­ci­a­li­teit op zich.

Dit jaar zijn er dan weer enke­le nieu­wig­he­den op het vlak van boom­ver­zor­ging en boom­ad­vies. Je kan name­lijk reke­nen op boom­des­kun­dig advies van onze Cer­ti­fied Tree Mana­ger.

Je kan hier­bij ook reke­nen op het uit­voe­ren van boom­on­der­zoek, wor­tel­on­der­zoek, groei­plaats­on­der­zoek en boom­be­scher­ming van bomen op wer­ven. Ook voor bewa­te­ring van bomen bij bron­be­ma­ling kan u bij ons terecht.

Onze boom­tech­nisch advi­seur geeft u de nodi­ge infor­ma­tie voor de bestaan­de bomen die betrok­ken zijn bij tuin­aan­leg, pro­ject­ont­wik­ke­ling, wegen­wer­ken en der­ge­lij­ke. Zodat de bestaan­de bomen geen scha­de oplopen.

Ook voor advies en het bere­ke­nen van onder­grond­se groei­plaats­in­rich­tin­gen, om civiel bruik­ba­re ruim­ten te com­bi­ne­ren met kwa­li­ta­tief goe­de groei­plaat­sen voor bomen, kan u bij ons terecht. Zodat deze bomen kun­nen uit­groei­en tot hun voor­op­ge­stel­de eindbeeld.

 

 

Voor wie werkt b‑Tree Boomverzorging?

 

Wij wer­ken voor par­ti­cu­lie­ren, onder­ne­min­gen, open­baar bestu­ren en collega’s boom­ver­zor­gers. Om hen te onder­steu­nen en hel­pen met het snoei­en en vel­len van moei­lij­ke­re bomen en het geven van boom­des­kun­dig advies.

Wij beschik­ken dan ook over inter­ne ken­nis, erva­ring en eigen mate­ri­eel hiervoor.

Groeiplaatsinrichting van twee eiken in parktuin Pelgrimhof. Aanleg boomverlichting in de wortelzones van de bomen zonder wortelschade te maken.

Groei­plaats­in­rich­ting van twee eiken in park­tuin Pel­grim­hof. Aan­leg van boom­ver­lich­ting in de wor­tel­zo­nes van de bomen, zon­der wor­tel­scha­de te maken.

 

 

 

Goed en door­dacht boom­ad­vies staat cen­traal in onze boomverzorging

 

En u kan uiter­aard op een gepas­si­o­neer­de boom­ver­zor­ger reke­nen voor de opvol­ging en bege­lei­ding van uw pro­jec­ten. Onze boom­tech­nisch advi­seur onder­steunt en advi­seert uw aan­ne­mers tij­dens de boom­kri­ti­sche wer­ken in de wor­tel­zo­nes van bomen. Want vaak zijn er mooie gro­te bomen aan­we­zig op de plaats waar je civie­le wer­ken wenst uit te voeren.

In pro­jec­ten staan we u graag bij als boom­ver­zor­ger, al van­af de ont­werp­fa­se, om u te hel­pen om bestaan­de bomen vak­kun­dig en boom­tech­nisch cor­rect mee te integreren.

Voor­af doen wij dan uit­ge­breid wor­tel­on­der­zoek onder lei­ding van een Tree Mana­ger. Om alzo een op maat aan­ge­past boom­be­scher­mings­plan te maken. En de boom nadien, met een goe­de groei­plaats­con­struc­tie, mee te inte­gre­ren in uw project.

Hier­door zal uw pro­ject meer eco­sys­teem­dien­sten leve­ren zoals scha­duw, bete­re lucht­kwa­li­teit, bete­re water­huis­hou­ding en veel meer.

Betrek ons tij­dig bij het ont­werp. Voor­al­eer er onom­keer­ba­re scha­de is aan uw monu­men­ta­le toe­komst­boom in uw project.

Boom­ver­zor­ger en Cer­ti­fied Tree Mana­ger Bert Jans­sens helpt u graag met des­kun­dig boom­ad­vies.

Als boom­tech­nisch advi­seur staat Bert Jans­sens u bij met raad en daad in geschil­len of juri­di­sche pro­ce­du­res. Na een plaats­be­zoek, ana­ly­se van de situ­a­tie en het pro­bleem wordt dan een gede­tail­leerd en erg bruik­baar ver­slag opge­steld. Waar­mee uw raads­lie­den aan de slag kunnen.

Leggen van de sandwichelementen bij de drukspreidende granulaatgedragen groeiplaatsinrichting.

Leg­gen van de sand­wi­che­le­men­ten bij de druk­sprei­den­de en druk­ont­las­ten­de gra­nu­laat­ge­dra­gen groeiplaatsinrichting.

 

Wij wer­ken in de nabije regio’s Put­te, Heist-op-den-Berg, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len en de wij­de regio’s Ant­wer­pen, Leu­ven, Brus­sel, Turn­hout en Hasselt.

Boom­ver­zor­ging met het bes­te advies, stand­plaats­ver­be­te­ring, snoei­en, VTA-controle, …

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis, ook over schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij uw pro­bleem steeds oplos­sen.

U krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge­ter­mijn­re­sul­taat van uw tuin of park. Hier­door kan u iede­re dag nog meer genie­ten van uw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belangrijkste.

Twij­fel dus niet ons te con­tac­te­ren. Want de leven­de monu­men­ten in uw tuin en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen van boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Leest u graag meer over waar­om u zou kie­zen voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging?

In de boomverzorging kan men niet naast de kennis over zwammen. Hier ziet u een honingzwam onder aan de stamvoet van een ruwe berk. De honingzwam is een parasitaire schimmel die de boom aantast en waarvan de boom op termijn zal afsterven.

In de boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier ziet u een ech­te honing­zwam onder aan de stam­voet van een ruwe berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom op ter­mijn zal afsterven.

Het ver­haal van een dag snoei­en met b‑Tree Boomverzorging

Zo krijgt u al een idee als b‑Tree Boom­ver­zor­ging een dag voor u werkt

’s Mor­gens om vijf uur: onze wek­ker loopt af. De eer­ste zon­ne­stra­len prie­men door de bomen. Het is mooi weer, dat geeft ener­gie … zo vroeg, rus­tig en genie­tend van de fris­se lucht.

Na een ste­vi­ge kop kof­fie komen al gauw de eer­ste mede­wer­kers toe op het bedrijf b‑Tree Boomverzorging.

We bespre­ken wat we gaan doen en hoe we de dag gaan aan­pak­ken. Wie zul­len van­daag de klim­mers zijn? En wie zal de grond­man zijn. Als boom­ver­zor­ger ben je graag bezig in de kruin van een boom, maar je beseft dat je als grond­man even belang­rijk bent. En als klim­mend boom­ver­zor­ger heb je de onvoor­waar­de­lij­ke onder­steu­ning van je grond­man nodig. Boom­ver­zor­ging is echt team­werk. En je zorgt let­ter­lijk voor elkaars vei­lig­heid, want het is toch wel gevaar­lijk werk soms.

 

 

Alle boom­ver­zor­gers bespre­ken het snoei­werk op voor­hand met elkaar en laden de machines

 

We bespre­ken het werk in detail en over­lo­pen wel­ke mate­ri­a­len we nodig heb­ben voor het snoei­en van de boom en selec­te­ren onze machi­nes die we mee­ne­men zorgvuldig.

Nemen we een gro­te of klei­ne hak­selaar mee? Wel­ke hak­selaar geeft het mees­te ren­de­ment voor het werk van van­daag? Komen we er over­al zo kort moge­lijk mee bij ons werk in de tuin? Er wordt nage­ke­ken dat de machi­nes de avond voor­dien al getankt wer­den en we laden ze op onze aan­hang­wa­gen. Samen met onze kruiwagens.

Ons klim­ma­te­ri­aal en afvang­ma­te­ri­aal heb­ben we als boom­ver­zor­ger steeds bij in de cami­o­net­te. Elke dag opnieuw, net­jes op zijn plaats. Zodat we alles snel terug­vin­den. Want als je als boom­ver­zor­ger aan het klim­men bent en iets nodig hebt, dan wens je dat je grond­man het niet hoeft te zoe­ken. Maar het je zo kan aan­rei­ken. Het is ook een stuk van onze vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Snel kij­ken we nog of ieder­een genoeg drink­wa­ter bij heeft, want dat ver­brui­ken we vlij­tig op een zomer­se dag. Zeker als klim­mend boom­ver­zor­ger moet je tij­dig drinken.

Eens alles gela­den, ver­trek­ken we naar de tuin waar het te doen is. We geven het adres in, in de GPS en bege­ven ons via de snel­ste rou­te ter plaat­se. Als we in Brus­sel of Ant­wer­pen wer­ken, zijn we alweer blij dat we zo vroeg uit de veren waren. Want dan zijn we de files voor.

In de cami­o­net­te wordt er gela­chen en gepraat. En over­legt over de uit­da­gin­gen van de dag, die ons te wach­ten staan als boomverzorgers.

 

 

Een goe­de taak­ri­si­co­ana­ly­se maakt boom­ver­zor­ging een stuk veiliger

 

Ter plaat­se aan­ge­ko­men maken we eerst een uit­ge­brei­de taak­ri­si­co­ana­ly­se. Een must in de boom­ver­zor­ging. Je zorgt dat ja alle risico’s zoveel moge­lijk detec­teert en beperkt met de nodi­ge veiligheidsmaatregelen.

En als er dan toch iets zou fout gaan, dan wens je als boom­ver­zor­ger goed voor­be­reid te zijn. Zodat je direct weet wat te doen. Het zijn ineens ook de afspra­ken in ons team van de boom­ver­zor­ging. Iede­re boom­ver­zor­ger moet weten wat van hem ver­wacht wordt en hoe hij vei­lig kan werken.

Samen bekij­ken we hoe we de boom gaan snoei­en. We bekij­ken hoe de kroon­ar­chi­tec­tuur is opge­bouwd, wel­ke pro­bleem­tak­ken er zijn en waar juist dat we tak­ken inne­men voor de kroon­re­duc­tie of kruin­de­len zul­len uit­lich­ten.

Ook onze anker­pun­ten voor de klim­lij­nen inven­ta­ri­se­ren we. Op de meest geschik­te anker­pun­ten instal­le­ren we de klim­lij­nen met behulp van een werp­lijn. Dan kun­nen we maxi­maal uit­lo­pen, met zo een beperkt moge­lij­ke inspan­ning. Want als je een gan­se dag klimt en snoeit in de boom­ver­zor­ging, moet je stra­te­gisch met je ener­gie omsprin­gen. Een ener­gie­zui­ni­ge rou­te op voor­hand door­heen de kruin plan­nen, ver­snelt boven­dien je werk.

 

 

De klim­men­de boom­ver­zor­gers bege­ven zich naar boven en star­ten met het snoei­en van de boom

 

Als alle klim- en snoei­ma­te­ri­aal ver­za­meld is aan de stam­voet van de boom, klimt de eer­ste boom­ver­zor­ger naar boven via een SRT-lijn. Dat is het snel­ste metho­de. En kost het min­ste energie.

Daar wordt onmid­del­lijk een twee­de klim­lijn en voor de col­la­ge boom­ver­zor­ger geïn­stal­leerd. Net als een afvang­lijn, om iets zwaar­de­re tak­ken vei­lig naar bene­den te laten, zodat ze geen scha­de kun­nen maken tij­dens het snoei­en van de boom.

 

Twee klimmende boomverzorgers van b-Tree boomverzorging boven in de kruin van een boom tijdens het snoeien.

Twee klim­men­de boom­ver­zor­gers van b‑Tree boom­ver­zor­ging boven in de kruin van een boom tij­dens het snoeien.

 

De grond­man instal­leert intus­sen een afvang­tool zoals een bol­der of lijn­re­man­ker (port-a-wrap) onder­aan op de stam. Op die manier kun­nen tak­ken gecon­tro­leerd naar bene­den gela­ten wor­den. Het snoei­en van de boom kan beginnen.

De boom­ver­zor­gers zijn voor­al aan de bui­ten­zij­de van de kroon actief en lopen dus zo ver moge­lijk uit op de tak­ken. De ene na de ande­re tak komt naar bene­den. Het wordt druk voor de grondman.

 

 

De grond­man houdt over­zicht en sta­pelt de tak­ken als boomverzorger

 

De grond­man ver­za­melt de tak­ken en sta­pelt ze net­jes op. Zodat ze nadien kun­nen gehak­seld wor­den. En de werk­om­ge­ving goed toe­gan­ke­lijk blijft; dat is ook een stuk van de vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Het hak­sel­hout bla­zen we vaak in een dun laag­je onder de gesnoei­de boom. Dat noe­men we in de boom­ver­zor­ging dan ineens: een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring voor de boom. De hout­snip­pers zul­len met de tijd geko­lo­ni­seerd wor­den door sapro­fy­ten (schim­mels), die mee zor­gen voor een goed boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. Meer bodem­le­ven dus. En een gezon­de­re boom.

De grond­man is steeds waak­zaam dat de klim­lij­nen van de klim­men­de boom­ver­zor­gers niet in de war raken en stuurt ze mee aan vanop grond­ni­veau. Daar heeft men een ander zicht op de kruin, dan hoog boven in de boom zelf. En tij­dig geeft de grond­man een fles water naar boven.

Als de klant thuis is, vraagt hij gere­geld of de boom­ver­zor­gings­wer­ken ver­lo­pen naar ver­wach­ting, en wordt er bij­ge­stuurd waar nodig.

 

 

Hak­se­len tak­ken, maar nooit tij­dens het klim­men zelf

 

Als de kruin vol­le­dig gesnoeid is en ook de pro­bleem­tak­ken zijn gesnoeid, komen de klim­mers naar bene­den. Samen als één team star­ten we met het hak­se­len van de tak­ken.

Hak­se­len doen we nooit ter­wijl nog een boom­ver­zor­ger aan het klim­men is. Dat maakt te veel lawaai en dan is com­mu­ni­ca­tie tus­sen grond­man en klim­mer niet moge­lijk. Ook wan­neer een touw tus­sen één van de gesnoei­de tak­ken zou blij­ven han­gen en deze mee de hak­selaar in gaat, zou je een zwaar onge­val kun­nen veroorzaken.

Het hak­sel­hout pro­be­ren we ineens op de juis­te plaats te bla­zen zodat er niet veel werk in kruipt om het te nivel­le­ren. Of we bla­zen het in de aan­hang­wa­gen om af te voe­ren. Zoals de klant zelf wenst.

De klimmende boomverzorger en assistent grondman hakselen samen na het snoeien de takken, met een krachtige en efficiënte hakselaar.

De klim­men­de boom­ver­zor­ger en assis­tent grond­man hak­se­len samen na het snoei­en de tak­ken, met een krach­ti­ge en effi­ci­ën­te hakselaar.

 

Eens alles afge­werkt, rui­men we de werk­om­ge­ving keu­rig op en leg­gen al onze gebruik­te mate­ri­a­len net­jes terug op zijn plaats. Klaar voor de vol­gen­de werf.  En het blad­bla­zen hele­maal op het ein­de zorgt voor het per­fec­te eindbeeld.

En per­fec­te eind­beeld kan je wel zeg­gen, want als je de boom ziet als leek kan je niet zeg­gen dat hij gesnoeid is. Maar er zijn wel een hele­boel tak­ken af geko­men. Dan heb je goed gesnoeid, met res­pect voor de natuur­lij­ke habi­tus van de boom.

De werkomgeving na de werken: alles netjes opgeruimd na het snoeien van de bomen en na het hakselen

De werk­om­ge­ving na de wer­ken: alles net­jes opge­ruimd na het snoei­en van de bomen en na het hakselen

 

Ieder­een kan nu moe en vol­daan huis­waarts ver­trek­ken. Waar de machi­nes wor­den gelost en getankt voor een vol­gen­de dag boomverzorging.

 

Groe­ten van het b‑Tree Team!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart