Geschatte lees­tijd: 14 minu­ten
Boomverzorging en boombeheer, opgenomen in het boombeheerplan van een beukendreef te Heist-op-den-Berg en uitgevoerd door b-Tree boomverzorging.

Boomverzorging en mooie resul­ta­ten begin­nen bij het juis­te boom­ad­vies van een pro­fes­si­o­neel boomverzorger.

Zo krijg je een cor­rec­te kijk op wat kan of niet.

Je bespaart hier­door en kiest ineens voor de juis­te inves­te­ring voor je project.

Beheer van landschappelijk erfgoed domeinen, boomverzorging en het opstellen van beheerplannen door boomverzorger b-Tree.
Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.
Kronkelbeuk in beheer door boomverzorgers van b-Tree
Beheer van oude appelbomen op een landschappelijk erfgoed domein.
Toegangspoort erfgoed domein met links een haagbeuk en rechts een iep naast de poort.
Vincent Lembrechts
Vincent Lembrechts
31 Mei 2024
Bert is 7 op 7 bereikbaar voor het juiste boomadvies. Bij de inspectie van onze bomen werden we zeer goed geadviseerd om op lange termijn een mooie tuin te behouden.
Anke Dewin
Anke Dewin
2 November 2023
Ik wil graag mijn enthousiasme delen over b-Tree Boomverzorging. Als natuurliefhebber ben ik altijd op zoek naar experts die met toewijding bomen verzorgen. b-Tree heeft me positief verrast. Hier zijn enkele diensten waarmee ze mij al hebben geholpen: - Bomen kappen en vellen: Veilig en efficiënt verwijderen van bomen. - Bomen planten: Bijdragen aan een groenere toekomst door nieuwe bomen te planten. - Bomen snoeien en onderhouden: Deskundig snoeiwerk voor gezonde en mooie bomen. - Boomtaxatie en waardebepaling. - Groeiplaatsverbetering: Ze zorgen voor een optimale groeiplaats voor bomen. Enkele van mijn bomen waren niet gezond meer, dankzij de toegepaste groeiplaatsverbeteringen zijn ze weer aan het herstellen. - Boomveiligheidscontrole: Regelmatige inspecties om bomen veilig te houden. - Stormschade opruimen: Snel en efficiënt reageren bij stormschade. b-Tree is niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk betrokken bij de natuur. Ik heb hun diensten zelf ervaren en ben onder de indruk van hun deskundigheid en toewijding aan bomen. Groet, Anke
Dave
Dave
21 Oktober 2023
Zeer professionele aanpak van ons boomprobleem. Omdat het probleem vrij dringend was, werd er snel tijd gemaakt om ons verder te helpen. Het valt onmiddellijk op dat de mensen van B-tree goed weten waar ze mee bezig zijn. Onze ervaring was op alle vlakken zeer positief. Ook voor de opvolging en de nazorg van de boom kunnen we bij hen terecht. B-tree beschikt ook over de Europese certificaten. (ETW & ETT) Hun expertise zorgt voor een gedetailleerde onderbouwde boomanalyse. (boomschade)
G Recour
G Recour
20 Oktober 2023
Degelijk en betrouwbaar bedrijf.De ploeg, die een gevaarlijke noodkap moest uitvoeren, werkte uitstekend samen
Myriam Leroux
Myriam Leroux
28 September 2023
Prima werk op een heel moeilijke plaats ( kleine stadstuin en hoge boom). Jullie hebben zelfs nog een stuk van de boom kunnen redden. Wij en de vogels zijn jullie dankbaar.
Eddy Van Brussel
Eddy Van Brussel
6 September 2023
Wij hebben contact opgenomen met b-Tree om de toestand van onze prachtige pseudoacacia te laten controleren. Wij kregen, na een grondig onderzoek, een verslag met bijbehorend boom advies. Wat snoeiwerken werden uitgevoerd en een kroonanker werd geplaatst op een professionele manier. De werkzaamheden werden vakkundig uitgevoerd, alles werd mooi opgeruimd en netjes achtergelaten. Wij zijn onder de indruk van het werk en heel blij met het resultaat. Top team! Eddy & Anne
Kjel Dupon
Kjel Dupon
11 Mei 2023
Bert is enorm correct en stipt. Je kunt op hem rekenen.
Anneke Van Suetendael
Anneke Van Suetendael
8 Mei 2023
super professioneel , uitstekende kennis en ook een natuurvriend!
Joeri Clerckx
Joeri Clerckx
21 April 2023
Zeer professionele aanpak met kennis van zaken.

Boomverzorgers met passie, b‑Tree Boomverzorging

De beste zorgen voor jouw bomen en hun groeiplaats

Graag ver­wel­ko­men we je als boom­ver­zor­ger met pas­sie! Op deze web­si­te kan je erg veel bruik­ba­re infor­ma­tie vin­den over goe­de boom­ver­zor­ging en het cor­rect snoei­en van bomen.

Ook over het suc­ces­vol plan­ten of ver­plan­ten van bomen vind je hier alle infor­ma­tie. En over het hoe en waar­om leg­gen we je alles uit.

We delen graag onze kennis.

Want met hoe meer men­sen we zor­gen voor een kwa­li­ta­tief en gezond bomen­be­stand, hoe beter voor onze pla­neet. En hoe beter­koop voor het boom­be­heer.

 

TIP: de bomen heb­ben nu al hun blaad­jes, het meest ide­a­le moment om ze te snoei­en, en niet in de win­ter. Lees alles over wan­neer je boom best snoei­en en waar­om.

 

Parktuin met grote bomen die veel ecosysteemdiensten leveren omdat ze een grote kroonprojectie hebben.

Waarom is boomverzorging belangrijk?

 

Om er voor te zor­gen dat bomen hun eco­sys­teem­dien­sten ten vol­le kun­nen leve­ren, is het nodig ze goed te verzorgen.

En met boom­ver­zor­ging zorg je voor de goe­de gezond­heid (of con­di­tie) en vita­li­teit van bomen. Zodat je ze maxi­maal kan behou­den. Ook op lan­ge termijn.

Hierdoor ver­krijg je tevens een duur­za­me en aan­ge­na­me leef­om­ge­ving voor mens en dier.

Want bomen zijn de bij de groot­ste leven­de orga­nis­men op onze planeet.

Ze huis­ves­ten erg veel insec­ten en dieren.

En ze leve­ren erg veel eco­sys­teem­dien­sten, zoals scha­duw, ver­koe­ling, ont­moe­tings­plaats voor soci­aal con­tact, ont­span­ning en fil­te­ren fijn stof.

En bemerk dat met onze kli­maat­ver­an­de­ring, waar­bij het weer steeds meer extre­men kent, bomen mede een belang­rij­ke oplos­sing vormen.

Zowel om extre­me hit­te te tem­pe­ren en dra­ge­lij­ker te maken. Net als er meer en op een bete­re manier storm­wa­ter mee op te van­gen. Zodat over­stro­min­gen dan weer verminderen.

 

Ontspanning en wandeling op wandelpad langsheen grote bomen. Mensen zoeken de ecosysteemdienst "ontspanning" die de boom levert op, om er te gaan wandelen.

Boomverzorgingsproject in de kijker

 

Graag tonen we je enke­le sfeer beel­den van een nieuw pro­ject dat we heb­ben mogen uit­voe­ren in de boomverzorging.

Om een zwaar aan­ge­tas­te beuk nog op een vei­li­ge manier te kun­nen behou­den, voer­den we een mecha­ni­sche reduc­tie­snoei uit, in een dreef naar de erf­goed site Pelgrimhof te Heist-op-den-Berg.

Op de beuk werd een geluids­to­mo­gra­fie uit­ge­voerd, met als resul­taat dat de boom aan zijn stam­voet breuk­ge­voe­lig is en een ver­hoogd risi­co vormt naar de omgeving.

Daarom beslis­ten we als boom­spe­ci­a­list om op de beuk een zwa­re mecha­ni­sche kroon­re­duc­tie toe te pas­sen. Hierdoor is hij veel lich­ter van gewicht en is het risi­co op breuk vele malen klei­ner, waar­door het risi­co tot een nor­maal risi­co werd gereduceerd.

Een gro­te boom zo zwaar snoei­en is uiter­aard niet goed voor een boom, maar anders had­den we de boom moe­ten vel­len. Wat nog een slech­te­re optie was. Nu blijft de beuk een eco­lo­gi­sche hub en onder­steund het de bio­di­ver­si­teit, met o.a. nest­ge­le­gen­heid voor vleer­mui­zen, insec­ten en schimmels.

En deze win­ter zul­len we in deze dreef al drie nieu­we gro­te­re beu­ken plan­ten, om voor suc­ces­sie te zorgen.

 

Klimmend boomverzorger, balancerend op een gesteltak tijdens de mechanische reductiesnoei van een aangetaste beuk. Beeld tijdens het sterk innemen van een gesteltak.

 

Inkorten van gesteltak van een zwaar aangetaste beuk. Klimmend boomverzorger voert zware mechanische reductiesnoei uit. Beeld van boomverzorger in de kruin en een vallende gesteltak.

 

Takken op de grond, na het zwaar snoeien van een aangetaste beuk door het team van b-Tree Boomverzorging.

 

Eindbeeld van de zwaar gesnoeide beuk, omwille van zijn aantasting in de stamvoet. Op deze manier is de boom terug veilig en kan deze nog jaren behouden blijven. Dat is de echte bedoeling van goede boomverzorging.

Klimaatadaptieve tuin met bloemrijke borders.

Hoe zorgt boomverzorging voor een klimaatadaptieve leefomgeving?

 

Met boom­ver­zor­ging zor­gen we voor goe­de groei­plaat­sen voor bomen en behe­ren we ze op de juis­te manier.

Zodat bomen kun­nen uit­groei­en tot gro­te toe­komst­bo­men, die lang kun­nen behou­den blijven.

Waardoor ze meer en lan­ger hun eco­sys­teem­dien­sten kun­nen leveren.

Goede groei­plaat­sen zor­gen ervoor dat de bomen die je plant veel door­wor­tel­ba­re ruim­te heb­ben en veel regen­wa­ter en storm­wa­ter kun­nen opvan­gen. En dat ze beschermd wor­den zodat men­sen ze niet kun­nen beschadigen.

Hierdoor kun­nen bomen uit­groei­en tot gro­te toe­komst­bo­men en krij­gen ze een gro­te kroon­pro­jec­tie. Waardoor ze meer eco­sys­teem­dien­sten leve­ren zoals scha­duw, ver­koe­ling en zo verder.

En omdat we als boom­ver­zor­gers gespe­ci­a­li­seerd zijn in het plan­ten van bomen en duur­zaam boom­be­heer, zor­gen we voor gezon­de en vita­le bomen.

Zo weten wij hoe­veel ruim­te bomen boven­gronds en onder­gronds nodig heb­ben om vol­le­dig te ont­wik­ke­len tot hun eindbeeld.

Maar weten wij ook hoe we bomen cor­rect kun­nen snoei­en, zodat ze geen infec­ties of aan­tas­tin­gen oplopen.

Met boom­ver­zor­ging zor­gen we voor het vol­le­di­ge tra­ject van ont­werp, bodem­voor­be­rei­ding, boom­soort­keu­ze, aan­plan­ten van bomen, tot en met de nazorg en het beheer ervan op lan­ge termijn.

 

Aanleg van een border met mulch (hakselhout) voor een klimaatadaptieve en onderhoudsvriendelijke tuin. Die tevens dient als groeiplaatsinrichting en boombescherming voor de bestaande boom.

 

Tuin met bloemrijke border - detail beplanting

 

Detail van borderbeplanting in bloemrijke border.

 

 

Waarom zijn bomen belangrijk?

 

Bomen zijn belang­rijk omdat ze veel eco­sys­teem­dien­sten leve­ren die onze omge­ving leef­baar maken en verbeteren.

Ook omdat ze een cen­tra­le rol ver­vul­len in het onder­steu­nen van ande­re levens­vor­men en de biodiversiteit.

Zo pro­du­ce­ren bomen bij­voor­beeld zuur­stof die we ina­de­men. En cap­te­ren ze koolstofdioxide.

Meer zuur­stof bevor­dert het wel­zijn van mens, dier en planten.

En min­der kool­stof­di­oxi­de in de lucht ver­min­dert het broei­kas­ef­fect. Wat dan weer de kli­maat­op­war­ming tegen gaat.

Bomen fil­te­ren ook fijn stof, dat ze opvan­gen via hun bla­de­ren, uit de lucht.

Daarnaast zor­gen bomen voor ver­koe­ling en scha­duw. Enerzijds door water te ver­dam­pen via hun bla­de­ren, waar­door ze warm­te ont­trek­ken aan de omge­ving en de omge­vings­tem­pe­ra­tuur daalt op hete dagen.

Anderzijds voor­ko­men bomen recht­streek­se aan­stra­ling door de zon, door hun gro­te kroon­pro­jec­tie of cano­py cover. Waardoor je van scha­duw kan genieten.

De scha­duw en ver­koe­ling die bomen geven, gaan in ste­de­lijk gebied het hitte-eilandeffect tegen. Waardoor in de stad de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur lokaal tot 15 °C afneemt ten opzich­te van plaat­sen zon­der gro­te bomen.

En daar waar er gro­te bomen staan, komen men­sen graag samen. Het zorgt voor ont­span­ning, meer soci­aal con­tact en een beter alge­meen welzijn.

 

Ook de natuur heeft baat bij de aanwezigheid van bomen

 

Bomen zor­gen ook voor het bodem­le­ven, omwil­le van de sui­kers die ze pro­du­ce­ren in hun bla­de­ren door de foto­syn­the­se. En dan via hun wor­tels leve­ren aan de bodem.

Ze onder­steu­nen hier­mee schim­mels, micro-organismen, bac­te­ri­ën en insec­ten, waar­door de bio­di­ver­si­teit toe­neemt. En toe­ne­men­de bio­di­ver­si­teit zorgt op zijn beurt voor min­der ziek­ten en pla­gen. Ze ver­vul­len hier een cen­tra­le rol.

En omdat het water dat bomen opne­men om hun leven­pro­ces­sen te onder­hou­den, zor­gen bomen ook voor min­der water­over­last en gaan ze bodem­ero­sie tegen. Want bomen hou­den met hun wor­tels de bodem beter bij elkaar en hun groei­plaat­sen van­gen veel regen­wa­ter en storm­wa­ter op. Zodat dit niet recht naar de rio­le­ring loopt.

 

 

Wat doet b‑Tree Boomverzorging?

 

Als boom­spe­ci­a­list bie­den we alle dien­sten aan van boom­on­der­zoek en boom­ad­vies tot het aan­plan­ten van gro­te bomen, snoei­en van bomen en vel­len. Ook het vel­len van bomen met behulp van een tele­scoop­kraan behoort tot de mogelijkheden.

Net als alle ande­re dien­sten zoals boom­vei­lig­heids­con­tro­les, het opstel­len van een boom­be­scher­mings­plan, het taxe­ren van bomen, al dan niet met scha­de­be­pa­ling.

Zo kan je bij ons terecht voor onder ande­re gestruc­tu­reer­de en zeer bruik­ba­re beheer­plan­nen. Ook voor land­schap­pe­lijk erf­goed. Een spe­ci­a­li­teit op zich.

Dit jaar zijn er dan weer enke­le nieu­wig­he­den op het vlak van boom­ver­zor­ging en boom­ad­vies. Je kan name­lijk reke­nen op boom­des­kun­dig advies van onze Certified Tree Manager.

Je kan hier­bij ook reke­nen op het uit­voe­ren van boom­on­der­zoek, wor­tel­on­der­zoek, groei­plaats­on­der­zoek en boom­be­scher­ming van bomen op wer­ven. Ook voor bewa­te­ring van bomen bij bron­be­ma­ling kan je bij ons terecht.

Onze boom­tech­nisch advi­seur geeft je de nodi­ge infor­ma­tie voor de bestaan­de bomen die betrok­ken zijn bij tuin­aan­leg, pro­ject­ont­wik­ke­ling, wegen­wer­ken en der­ge­lij­ke. Zodat de bestaan­de bomen geen scha­de oplopen.

Ook voor advies en het bere­ke­nen van onder­grond­se groei­plaats­in­rich­tin­gen, om civiel bruik­ba­re ruim­ten te com­bi­ne­ren met kwa­li­ta­tief goe­de groei­plaat­sen voor bomen, kan je bij ons terecht. Zodat deze bomen kun­nen uit­groei­en tot hun voor­op­ge­stel­de eindbeeld.

 

 

Voor wie werkt b‑Tree Boomverzorging?

 

Wij wer­ken voor par­ti­cu­lie­ren, onder­ne­min­gen, open­baar bestu­ren en collega’s boom­ver­zor­gers. Om hen te onder­steu­nen en hel­pen met het snoei­en en vel­len van moei­lij­ke­re bomen en het geven van boom­des­kun­dig advies.

Wij beschik­ken dan ook over inter­ne ken­nis, erva­ring en eigen mate­ri­eel hiervoor.

Groeiplaatsinrichting van twee eiken in parktuin Pelgrimhof. Aanleg boomverlichting in de wortelzones van de bomen zonder wortelschade te maken.

Groeiplaatsinrichting van twee eiken in park­tuin Pelgrimhof. Aanleg van boom­ver­lich­ting in de wor­tel­zo­nes van de bomen, zon­der wor­tel­scha­de te maken.

 

 

Zet goed en doordacht boomadvies centraal in jouw boomverzorging

 

En je kan uiter­aard op een gepas­si­o­neer­de boom­ver­zor­ger reke­nen voor de opvol­ging en bege­lei­ding van jouw pro­jec­ten. Onze boom­tech­nisch advi­seur onder­steunt en advi­seert je aan­ne­mers tij­dens de boom­kri­ti­sche wer­ken in de wor­tel­zo­nes van bomen. Want vaak zijn er mooie gro­te bomen aan­we­zig op de plaats waar je civie­le wer­ken wenst uit te voeren.

In pro­jec­ten staan we je graag bij als boom­ver­zor­ger en boom­spe­ci­a­list, al van­af de ont­werp­fa­se, om je te hel­pen om bestaan­de bomen vak­kun­dig en boom­tech­nisch cor­rect mee te integreren.

Vooraf doen wij dan uit­ge­breid wor­tel­on­der­zoek onder lei­ding van een Tree Manager. Om alzo een op maat aan­ge­past boom­be­scher­mings­plan te maken. En de boom nadien, met een goe­de groei­plaats­con­struc­tie, mee te inte­gre­ren in jouw project.

Hierdoor zal jouw pro­ject meer eco­sys­teem­dien­sten leve­ren zoals scha­duw, bete­re lucht­kwa­li­teit, bete­re water­huis­hou­ding en veel meer.

Betrek ons tij­dig bij het ont­werp. Vooraleer er onom­keer­ba­re scha­de is aan jouw monu­men­ta­le toe­komst­boom in jouw project.

Boomverzorger en Certified Tree Manager Bert Janssens helpt je graag met des­kun­dig boom­ad­vies.

Als boom­tech­nisch advi­seur staat Bert Janssens je bij met raad en daad in geschil­len of juri­di­sche pro­ce­du­res. Na een plaats­be­zoek, ana­ly­se van de situ­a­tie en het pro­bleem wordt dan een gede­tail­leerd en erg bruik­baar ver­slag opge­steld. Waarmee je raads­lie­den aan de slag kunnen.

 

Voorbeeld van advies voor het inrichten en uitvoeren van een groeiplaatscontructie

 

Om wor­tel­scha­de aan de eik te voor­ko­men en om toch een par­keer­plaats te kun­nen maken, heeft deze groei­plaats­con­struc­tie met sand­wich­pa­ne­len een zeer goe­de oplos­sing geboden.

De wor­tels van de eik kun­nen groei­en onder de par­keer­plaats. En de bodem wordt niet gecom­pac­teerd bij gebruik ervan.

 

Leggen van de sandwichelementen bij de drukspreidende granulaatgedragen groeiplaatsinrichting.

Leggen van de sand­wi­che­le­men­ten bij de druk­sprei­den­de en druk­ont­las­ten­de gra­nu­laat­ge­dra­gen groei­plaats­in­rich­ting. Beeld van de boom­ver­zor­ger die de coni­sche plug­gen plaatst om de onder­de­len van de con­struc­tie te verbinden.

 

 

En beschikbaar over een grote regio

 

Wij wer­ken in de nabije regio’s Putte, Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Bonheiden, Mechelen en de wij­de regio’s Antwerpen, Leuven, Brussel, Turnhout en Hasselt.

Boomverzorging met het beste advies, standplaatsverbetering, snoeien, VTA-controle, …

b‑Tree Boomverzorging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis, ook over schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij je pro­bleem steeds oplos­sen.

Je krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge­ter­mijn­re­sul­taat van je tuin of park. Hierdoor kan je iede­re dag nog meer genie­ten van jouw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belangrijkste.

Twijfel dus niet ons te con­tac­te­ren. Want de leven­de monu­men­ten in jouw tuin en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen van boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Lees je graag meer over waar­om je zou kie­zen voor b‑Tree Boomverzorging?

In de boomverzorging kan men niet naast de kennis over zwammen. Hier ziet u een honingzwam onder aan de stamvoet van een ruwe berk. De honingzwam is een parasitaire schimmel die de boom aantast en waarvan de boom op termijn zal afsterven.

In de boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier zie je een ech­te honing­zwam onder aan de stam­voet van een ruwe berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom op ter­mijn zal afsterven.

Het verhaal van een dag snoeien met b‑Tree Boomverzorging

Zo krijg je al een idee als b‑Tree Boomverzorging een dag voor je werkt

’s Morgens om vijf uur: onze wek­ker loopt af. De eer­ste zon­ne­stra­len prie­men door de bomen. Het is mooi weer, dat geeft ener­gie … zo vroeg, rus­tig en genie­tend van de fris­se lucht.

Na een ste­vi­ge kop kof­fie komen al gauw de eer­ste mede­wer­kers toe op het bedrijf b‑Tree Boomverzorging.

We bespre­ken wat we gaan doen en hoe we de dag gaan aan­pak­ken. Wie zul­len van­daag de klim­mers zijn? En wie zal de grond­man zijn. Als boom­ver­zor­ger ben je graag bezig in de kruin van een boom, maar je beseft dat je als grond­man even belang­rijk bent. En als klim­mend boom­ver­zor­ger heb je de onvoor­waar­de­lij­ke onder­steu­ning van je grond­man nodig. Boomverzorging is echt team­werk. En je zorgt let­ter­lijk voor elkaars vei­lig­heid, want het is toch wel gevaar­lijk werk soms.

 

 

Alle boomverzorgers bespreken het snoeiwerk op voorhand met elkaar en laden de machines

 

We bespre­ken het werk in detail en over­lo­pen wel­ke mate­ri­a­len we nodig heb­ben voor het snoei­en van de boom en selec­te­ren onze machi­nes die we mee­ne­men zorgvuldig.

Nemen we een gro­te of klei­ne hak­selaar mee? Welke hak­selaar geeft het mees­te ren­de­ment voor het werk van van­daag? Komen we er over­al zo kort moge­lijk mee bij ons werk in de tuin? Er wordt nage­ke­ken dat de machi­nes de avond voor­dien al getankt wer­den en we laden ze op onze aan­hang­wa­gen. Samen met onze kruiwagens.

 

Klimmateriaal en afvangmaterialen onmiddellijk bij de hand

Ons klim­ma­te­ri­aal en afvang­ma­te­ri­aal heb­ben we als boom­ver­zor­ger steeds bij in de cami­o­net­te. Elke dag opnieuw, net­jes op zijn plaats. Zodat we alles snel terugvinden.

Want als je als boom­ver­zor­ger aan het klim­men bent en iets nodig hebt, dan wens je dat je grond­man het niet hoeft te zoe­ken. Maar het je zo kan aan­rei­ken. Het is ook een stuk van onze vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Snel kij­ken we nog of ieder­een genoeg drink­wa­ter bij heeft, want dat ver­brui­ken we vlij­tig op een zomer­se dag. Zeker als klim­mend boom­ver­zor­ger moet je tij­dig drinken.

Eens alles gela­den, ver­trek­ken we naar de tuin waar het te doen is. We geven het adres in, in de GPS en bege­ven ons via de snel­ste rou­te ter plaat­se. Als we in Brussel of Antwerpen wer­ken, zijn we alweer blij dat we zo vroeg uit de veren waren. Want dan zijn we de files voor.

In de cami­o­net­te wordt er gela­chen en gepraat. En over­legt over de uit­da­gin­gen van de dag, die ons te wach­ten staan als boomverzorgers.

 

 

Een goede taakrisicoanalyse maakt boomverzorging een stuk veiliger

 

Ter plaat­se aan­ge­ko­men maken we eerst een uit­ge­brei­de taak­ri­si­co­ana­ly­se. Een must in de boom­ver­zor­ging. Je zorgt dat ja alle risico’s zoveel moge­lijk detec­teert en beperkt met de nodi­ge veiligheidsmaatregelen.

En als er dan toch iets zou fout gaan, dan wens je als boom­ver­zor­ger goed voor­be­reid te zijn. Zodat je direct weet wat te doen. Het zijn ineens ook de afspra­ken in ons team van de boom­ver­zor­ging. Iedere boom­ver­zor­ger moet weten wat van hem ver­wacht wordt en hoe hij vei­lig kan werken.

Samen bekij­ken we hoe we de boom gaan snoei­en. We bekij­ken hoe de kroon­ar­chi­tec­tuur is opge­bouwd, wel­ke pro­bleem­tak­ken er zijn en waar juist dat we tak­ken inne­men voor de kroon­re­duc­tie of kruin­de­len zul­len uit­lich­ten.

Ook onze anker­pun­ten voor de klim­lij­nen inven­ta­ri­se­ren we. Op de meest geschik­te anker­pun­ten instal­le­ren we de klim­lij­nen met behulp van een werp­lijn. Dan kun­nen we maxi­maal uit­lo­pen, met zo een beperkt moge­lij­ke inspan­ning. Want als je een gan­se dag klimt en snoeit in de boom­ver­zor­ging, moet je stra­te­gisch met je ener­gie omsprin­gen. Een ener­gie­zui­ni­ge rou­te op voor­hand door­heen de kruin plan­nen, ver­snelt boven­dien je werk.

 

 

De klimmende boomverzorgers begeven zich naar boven en starten met het snoeien van de boom

 

Als alle klim- en snoei­ma­te­ri­aal ver­za­meld is aan de stam­voet van de boom, klimt de eer­ste boom­ver­zor­ger naar boven via een SRT-lijn. Dat is het snel­ste metho­de. En kost het min­ste energie.

Daar wordt onmid­del­lijk een twee­de klim­lijn en voor de col­la­ge boom­ver­zor­ger geïn­stal­leerd. Net als een afvang­lijn, om iets zwaar­de­re tak­ken vei­lig naar bene­den te laten, zodat ze geen scha­de kun­nen maken tij­dens het snoei­en van de boom.

 

Twee klimmende boomverzorgers van b-Tree boomverzorging boven in de kruin van een boom tijdens het snoeien.

Twee klim­men­de boom­ver­zor­gers van b‑Tree boom­ver­zor­ging boven in de kruin van een boom tij­dens het snoeien.

 

De grond­man instal­leert intus­sen een afvang­tool zoals een bol­der of lijn­re­man­ker (port-a-wrap) onder­aan op de stam. Op die manier kun­nen tak­ken gecon­tro­leerd naar bene­den gela­ten wor­den. Het snoei­en van de boom kan beginnen.

De boom­ver­zor­gers zijn voor­al aan de bui­ten­zij­de van de kroon actief en lopen dus zo ver moge­lijk uit op de tak­ken. De ene na de ande­re tak komt naar bene­den. Het wordt druk voor de grondman.

En even ter loops: heb je zin om ons bij te staan in dit fij­ne werk, lees dan gerust onze open­staan­de vaca­tu­re boom­ver­zor­ger er op na.

 

 

De grondman houdt overzicht en stapelt de takken als boomverzorger

 

De grond­man ver­za­melt de tak­ken en sta­pelt ze net­jes op. Zodat ze nadien kun­nen gehak­seld wor­den. En de werk­om­ge­ving goed toe­gan­ke­lijk blijft; dat is ook een stuk van de vei­lig­heid in de boom­ver­zor­ging.

Het hak­sel­hout bla­zen we vaak in een dun laag­je onder de gesnoei­de boom. Dat noe­men we in de boom­ver­zor­ging dan ineens: een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring voor de boom. De hout­snip­pers zul­len met de tijd geko­lo­ni­seerd wor­den door sapro­fy­ten (schim­mels), die mee zor­gen voor een goed boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. Meer bodem­le­ven dus. En een gezon­de­re boom.

De grond­man is steeds waak­zaam dat de klim­lij­nen van de klim­men­de boom­ver­zor­gers niet in de war raken en stuurt ze mee aan vanop grond­ni­veau. Daar heeft men een ander zicht op de kruin, dan hoog boven in de boom zelf. En tij­dig geeft de grond­man een fles water naar boven.

Als de klant thuis is, vraagt hij gere­geld of de boom­ver­zor­gings­wer­ken ver­lo­pen naar ver­wach­ting, en wordt er bij­ge­stuurd waar nodig.

 

 

Hakselen takken, maar nooit tijdens het klimmen zelf

 

Als de kruin vol­le­dig gesnoeid is en ook de pro­bleem­tak­ken zijn gesnoeid, komen de klim­mers naar bene­den. Samen als één team star­ten we met het hak­se­len van de tak­ken.

Hakselen doen we nooit ter­wijl nog een boom­ver­zor­ger aan het klim­men is. Dat maakt te veel lawaai en dan is com­mu­ni­ca­tie tus­sen grond­man en klim­mer niet moge­lijk. Ook wan­neer een touw tus­sen één van de gesnoei­de tak­ken zou blij­ven han­gen en deze mee de hak­selaar in gaat, zou je een zwaar onge­val kun­nen veroorzaken.

Het hak­sel­hout pro­be­ren we ineens op de juis­te plaats te bla­zen zodat er niet veel werk in kruipt om het te nivel­le­ren. Of we bla­zen het in de aan­hang­wa­gen om af te voe­ren. Zoals de klant zelf wenst.

De klimmende boomverzorger en assistent grondman hakselen samen na het snoeien de takken, met een krachtige en efficiënte hakselaar.

De klim­men­de boom­ver­zor­ger en assis­tent grond­man hak­se­len samen na het snoei­en de tak­ken, met een krach­ti­ge en effi­ci­ën­te hakselaar.

 

 

Netjes afwerken; kers op de taart door de boomverzorgers

 

Eens alles afge­werkt, rui­men we de werk­om­ge­ving keu­rig op en leg­gen al onze gebruik­te mate­ri­a­len net­jes terug op zijn plaats. Klaar voor de vol­gen­de werf.  En het blad­bla­zen hele­maal op het ein­de zorgt voor het per­fec­te eindbeeld.

En per­fec­te eind­beeld kan je wel zeg­gen, want als je de boom ziet als leek kan je niet zeg­gen dat hij gesnoeid is. Maar er zijn wel een hele­boel tak­ken af geko­men. Dan heb je goed gesnoeid, met res­pect voor de natuur­lij­ke habi­tus van de boom.

De werkomgeving na de werken: alles netjes opgeruimd na het snoeien van de bomen en na het hakselen

De werk­om­ge­ving na de wer­ken: alles net­jes opge­ruimd na het snoei­en van de bomen en na het hak­se­len van de takken.

 

Iedereen kan nu moe en vol­daan huis­waarts ver­trek­ken. Waar de machi­nes wor­den gelost en getankt voor een vol­gen­de dag boomverzorging.

 

 

 

Meer over boomverzorging en het team

 

PS: lees gerust nog meer over ons team en bedrijf b‑Tree of bekijk eens wel­ke wer­ken wij heb­ben uit­ge­voerd bij klan­ten, zoals het snoei­en van een gro­te boom te Antwerpen cen­trum.

 

 

Groeten van het b‑Tree Boomverzorging Team!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart