Monumentale Carpinus en Tilia na het snoeien van de bomen. Hoogstaand staaltje boomverzorging.

Boom­ver­zor­ging b‑Tree, boom­ver­zor­ger met passie

Voor de regio’s Put­te, Heist-op-den-Berg, Rij­me­nam, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len, Ant­wer­pen, Leu­ven, Turn­hout en Brussel

Graag ver­wel­ko­men wij u in 2022 met enke­le uit­ge­brei­de nieu­wig­he­den op vlak van boom­ver­zor­ging en boom­ad­vies.

 

Wij zijn fier dat u van­af heden op ons kan reke­nen voor het uit­voe­ren van boom­on­der­zoek en de bescher­ming van bomen op wer­ven.

 

Ook bewa­te­ring van bomen bij grond­be­ma­ling en uit­ge­breid advies bij aan­leg horen daar bij. Tot zelfs het advies voor onder­grond­se groei­plaats­in­rich­tin­gen om civiel bruik­ba­re ruim­ten te com­bi­ne­ren met goe­de groei­plaat­sen voor bomen. Zodat deze bomen kun­nen uit­groei­en tot het voor­op­ge­stel­de eind­beeld.

 

En u kan uiter­aard op een gepas­si­o­neerd boom­ver­zor­ger reke­nen voor de opvol­ging en bege­lei­ding van al de aan­ne­mers tij­dens de boom­kri­ti­sche wer­ken in de wor­tel­zo­nes van bomen.

 

Vaak zijn er mooie gro­te bomen aan­we­zig op een plaats waar civie­le wer­ken zul­len wor­den uit­ge­voerd. Graag staan wij u bij, al van­af de ont­werp­fa­se om u te hel­pen om bestaan­de bomen vak­kun­dig mee te inte­gre­ren. Voor­af doen wij dan uit­ge­breid wor­tel­on­der­zoek om alzo een op maat aan­ge­past boom­be­scher­mings­plan aan te bie­den of de boom mee te inte­gre­ren in uw project.

 

Betrek ons tij­dig in het ont­werp voor­al­eer er onom­keer­ba­re scha­de is aan uw monu­men­ta­le toe­komst boom in uw project.

Dit advies krijgt u alvast gratis.

Boom­ver­zor­ging met het bes­te advies, stand­plaats­ver­be­te­ring, snoei­en, VTA-controle, …

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis, ook over schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij uw pro­bleem steeds oplos­sen.

U krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge ter­mijn resul­taat van uw tuin of park. Hier­door kan u iede­re dag nog meer genie­ten van uw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belangrijkste.

Twij­fel dus niet ons te con­tac­te­ren. Want de leven­de monu­men­ten in uw tuin en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen van boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Leest u graag meer over waar­om u zou kie­zen voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging?

Honingzwam, belangrijke kennis voor een boomverzorger

In de boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier ziet u een honing­zwam onder aan de stam­voet van een wit­te berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom zal afsterven.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button