Boom vellen met telescoopkraan: demonteren van zeer grote takken en kruindelen
Vellen boom met telescoopkraan: inhijsen van boomverzorger
Vastmaken van de te vellen boom aan de haak van de telescoopkraan
Vellen boom met telescoopkraan: hijsen van de boom

Boom vel­len met telescoopkraan

 

 

Een door honing­zwam aan­ge­tas­te beuk, met een vol­le­dig rot­te onder­stam en stam­voet. En inge­slo­ten tus­sen een gebouw en ande­re te bewa­ren bomen. Is er geen ande­re oplos­sing dan de boom te vel­len met een telescoopkraan?

Of in het twee­de geval: een beuk van 40 Ton ligt meters hoog boven de grond, op een dak van een groot gebouw.

Of in het der­de geval: een gro­te popu­lier hangt te ben­ge­len op de dak­rand van een appartementsgebouw.

Zijn de gewo­ne vel­tech­nie­ken of oprui­mings­tech­nie­ken bruik­baar in deze (allen gebeur­de) situaties?

Nee, het bes­te, vei­lig­ste en snel­ste metho­de is met het gebruik van een telescoopkraan.

 

 

Ande­re moge­lijk­he­den voor het ver­wij­de­ren van de eer­ste beuk? Of toch niet?

 

Klim­men in de beuk kan niet meer, te gevaar­lijk. Er kan tij­dens het klim­men en afvan­gen van tak­ken en stuk­ken stam, stam­breuk optre­den. Met een ern­stig onge­val van de klim­mer of grond­man tot gevolg.

Met de hoog­te­wer­ker er gaan naast staan is even­eens gevaarlijk.
Als de boom valt tij­dens de wer­ken met hoog­te­wer­ker, valt de boom op de korf of de arm van de hoog­te­wer­ker. Dan komt alles naar bene­den. Ook de uitvoerders.

Is het toe­pas­sen van een 3D-rig­ging dan moge­lijk? Neen, want de te demon­te­ren boom is veel hoger dan de bomen ernaast. Het anker­punt van de 3D-rig­ging is daar­door onvol­doen­de hoog.

 

 

Wat is dan de oplos­sing? De boom vel­len of demon­te­ren met telescoopkraan.

 

De eni­ge vei­li­ge oplos­sing die rest is de boom ver­an­ke­ren met lij­nen en dan met een tele­scoop­kraan (of ook tele­kraan genoemd) de boom demon­te­ren. En zo geschied­de dan ook. Eerst ver­an­ker­den we de te demon­te­ren boom en nadien is het vel­len met tele­scoop­kraan gestart.

Om te voor­ko­men dat de beuk kan val­len (stam­voet­breuk of wind­worp) is de boom met een trek­lijn en katrol­sys­teem ver­an­kert. Hier­mee voor­ko­men we dat de boom in de rich­ting van het naast­staan­de gebouw kan val­len of de telescoopkraan.

Ook een hori­zon­ta­le vang­lijn is door­heen de kroon gespan­nen om te voor­ko­men dat de boom kan weg­draai­en tij­dens een breuk in de stamvoet.

Dit is moge­lijk omdat de naas­te bomen vol­doen­de sterk zijn om de zwaar aan­ge­tas­te beuk te onder­steu­nen tij­dens een breuk; mede door de hulp van de trek­lijn met katrolsysteem.

Deze acties wer­den ASAP uit­ge­voerd om het risi­co op scha­de zo snel moge­lijk te beperken.
Een roll-out van het vel­len met tele­scoop­kraan werd dan opge­lijnd en uit­ge­werkt, om de boom te vel­len (demon­te­ren).

 

 

b‑Tree in actie met telescoopkraan

 

Na het opme­ten van de situ­a­tie en het voor­be­rei­den­de werk zijn meni­ge zaken beke­ken, over­wo­gen en beantwoord:

  • Zijn er omge­vings­fac­to­ren waar­mee we reke­ning moe­ten houden?
  • Hoe ver moet de tele­kraan reiken?
  • Welk gewicht dient de tele­kraan te hij­sen op de maxi­mum afstand?
  • Hoe groot mogen de stuk­ken dan zijn die we ineens wegnemen?
  • Komt dit over­een met de demon­ta­ge moge­lijk­heid van de boom (ver­liest deze zijn even­wicht niet tij­dens het kappen)?
  • Waar is de lan­dings­plaats van de kruin­de­len en stam bij het vel­len en is deze bereik­baar met de telekraan?
  • Is de aan­rij rou­te gepast voor het type kraan en wel­ke voor­be­rei­din­gen die­nen hier getrof­fen te wor­den (rij­pla­ten, ver­bre­den door­gan­gen, opsnoei­en ande­re bomen,…)?
  • Wat is het tota­le gewicht van de kraan, kan de onder­grond dit dragen?

Voor de werf hier in Noor­der­wijk moesten we reke­ning hou­den met een oude brug die we moesten pas­se­ren. Dit is de eni­ge weg om de tele­scoop­kraan bin­nen het domein en bij de boom te krij­gen. Geluk­kig was de con­struc­tie meer dan ste­vig genoeg om het gewicht van de tele­scoop­kraan te houden.

 

Hijsen kruindeel met telescoopkraan

 

Daar de boom die we gin­gen vel­len reeds ver­an­kerd was, kon­den we na het opstel­len van de tele­kraan, onmid­del­lijk begin­nen aan de vel­ling. Eerst wer­den er drie kruin­de­len van de zwaar aan­ge­tas­te beuk weg­ge­no­men. Daar­na werd de stam geta­keld en aan de kant gelegd om ver­der te verzagen.

 

Verzagen van kruindeel van de gevelde boom

 

In slechts enke­le uren tijd heb­ben we de boom vol­le­dig kun­nen afbre­ken (demon­te­ren, kap­pen of vel­len,… hoe je het maar zeg­gen wil…).

 

Afzagen van de stam tijdens het vellen met telescoopkraan

 

Uithijsen van de afgezaagde boom

 

 

Hoe­veel kost een boom vel­len met tele­scoop­kraan? Wat is de prijs?

 

Iede­re boom is anders om te vel­len, u kan vrij­blij­vend de prijs aan­vra­gen om bomen te vel­len of te kap­pen met tele­kraan via ons con­tact­for­mu­lier.

Voor het kap­pen van een boom met tele­kraan, of zelfs meer­de­re bomen na elkaar, is de prijs slechts beperkt hoger (dan bij een stan­daard vel­ling met hoog­te­wer­ker of al klim­mend) als door het gebruik van de tele­kraan veel manu­e­le arbeid kan uit­ge­spaard worden.

De groot­te van de tele­scoop­kraan is dan weer wel erg bepa­lend voor de prijs. Hoe meer gewicht er moet gehe­sen wor­den op een gro­te­re afstand, des te duur­der de prijs.

Laat ons steeds de situ­a­tie vrij­blij­vend bekij­ken zodat we u een cor­rec­te offer­te kun­nen bezorgen.

U kiest uiter­aard wat er gebeurd met het hout, het hak­sel­hout en de takken.

 

 

Een boom demon­te­ren op deze manier vraagt om vei­lig­heid, vak­ken­nis, cer­ti­fi­ce­ring, erva­ring, inzicht en een dege­lijk plan van aanpak.

 

Een boom vel­len vergt ken­nis van zaken, zeker als het over het kap­pen van een boom met tele­kraan gaat.

Bert Jans­sens heeft vele oplei­din­gen gevolgd waar­on­der het vel­len van bomen met tele­kraan (of tele­scoop­kraan). Tevens heeft Bert Jans­sens een VOL VCA-cer­ti­fi­caat (Vei­lig­heid, gezond­heid en Mili­eu Check­lijst voor Ope­ra­ti­o­neel Lei­ding­ge­ven­den), heeft hij ver­schil­len­de Euro­pees erken­de bekwaam­heids­at­tes­ten voor het han­te­ren van ket­ting­za­gen en vel­len van bomen (ECC1, ECC2, ECC3), is hij hulp­ver­le­ner, heeft hij meer­de­re attes­ten voor het klim­men met tou­wen en heeft hij sinds 1988 erva­ring in meer­de­re pro­jec­ten van gro­te­re omvang dan het alleen maar wer­ken met telekraan.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

 

 

b‑Tree BVBA werkt met vas­te part­ners voor telescoopkraanwerk

 

Wij wer­ken graag samen met P. Van Egdom en Michiel­sens en kun­nen er dan ook op erva­ren kraan­ma­chi­nis­ten rekenen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button