Boom vellen met telescoopkraan: demonteren van zeer grote takken en kruindelen
Vellen boom met telescoopkraan: inhijsen van boomverzorger
Vastmaken van de te vellen boom aan de haak van de telescoopkraan
Vellen boom met telescoopkraan: hijsen van de boom

Boom vel­len met telescoopkraan

 

Waar­om een tele­scoop­kraan gebrui­ken in de boomverzorging?

 

Bij het gebruik van een tele­scoop­kraan voor het vel­len, snoei­en of ver­wij­de­ren van een boom zijn er heel wat voordelen.

Voor­al indien de ruim­te waar de boom staat beperkt is. En de tak­ken of boom niet vrij kun­nen val­len of vei­lig kun­nen wor­den afgevangen.

Met een tele­scoop­kraan kan je delen van de kruin of de boom in zijn geheel weg­ne­men. Zon­der gro­te tak­ken of de boom te moe­ten laten val­len. Je hebt er erg wei­nig ruim­te voor nodig en het gaat erg snel.

Want gro­te tak­ken stuk voor stuk demon­te­ren en manu­eel afvoe­ren is erg arbeids­in­ten­sief. En met de tele­scoop­kraan gaat het vaak in één keer. En ligt alles ineens op zijn plaats. Bij­voor­beeld recht de con­tai­ner in en klaar om af te voeren.

 

 

In wel­ke situ­a­ties gebruik je best een telescoopkraan?

 

Hier­bij een paar voor­beel­den die je direct dui­de­lijk maken in wel­ke situ­a­ties je best een tele­scoop­kraan gebruikt voor het ver­wij­de­ren of snoei­en van een gro­te boom.

 

Door honing­zwam aan­ge­tas­te beuk tus­sen ande­re bomen en gebouw

Een door honing­zwam aan­ge­tas­te beuk, met een vol­le­dig rot­te onder­stam en stam­voet. En inge­slo­ten tus­sen een gebouw en ande­re te bewa­ren bomen.

Het is erg moei­lijk en zwa­re tak­ken af te van­gen op deze beuk, want de boom heeft geen vol­doen­de mecha­ni­sche sterk­te meer. En tak­ken vrij laten val­len is ook niet moge­lijk omdat het gebouw en de ande­re bomen in de weg staan. En je wenst aan geen van bei­de scha­de te maken.

Klim­men in de beuk kan niet meer, want dat is te gevaar­lijk. Er kan tij­dens de klim­werk­zaam­he­den en het afvan­gen van tak­ken en stuk­ken stam, stam­breuk optre­den. Met een ern­stig onge­val van de klim­mer of grond­man tot gevolg.

Met de hoog­te­wer­ker er gaan naast staan is even­eens gevaar­lijk. Als de boom valt tij­dens de werk­zaam­he­den, valt de boom op de korf of de arm van de hoog­te­wer­ker. Dan komt alles naar bene­den. Ook de uitvoerders.

Is het toe­pas­sen van een 3D-rig­ging dan moge­lijk? Neen, want de te demon­te­ren boom is veel hoger dan de bomen ernaast. Het anker­punt van de 3D-rig­ging is daar­door onvol­doen­de hoog. En de aan­ge­tas­te beuk veel te zwaar.

In deze situ­a­tie is het nut­tig de beuk te vel­len met een telescoopkraan.

 

Uithijsen van de afgezaagde boom

 

 

Een gro­te zwa­re boom is op het dak van een gebouw gevallen

Een beuk van onge­veer 40 Ton ligt meters hoog boven de grond, op een dak van een gebouw.

De boom, aan­ge­tast door reu­zen­zwam, en bege­ven omwil­le van storm­weer, ligt onbe­reik­baar vanop de grond, boven op een naast­lig­gend school­ge­bouw. Hier­door kan je de boom niet op een regu­lie­re manier verwijderen.

De tele­scoop­kraan biedt hier de oplossing.

Door delen van de kruin één voor één in te rig­gen en weg te nemen, wordt de boom op een vei­li­ge manier ontmantelt.

 

Een gro­te popu­lier is afge­bro­ken en ligt op een appartementsgebouw

Omwil­le van een storm breekt een gro­te popu­lier af en hangt deze te ben­ge­len op de dak­rand van een appartementsgebouw.

De boom moet let­ter­lijk opge­tild wor­den, want als je de boom met de gewo­ne vel­tech­nie­ken afzaagt, glijdt hij langs de gevel en de ramen en maakt de boom nog meer schade.

Door de popu­lier in te rig­gen en op te til­len en naast het gebouw neer te leg­gen, is er geen bij­ko­men­de scha­de aan. En het is erg snel werken.

 

 

Wat is het nut van een tele­scoop­kraan bij het vel­len van een boom?

 

Het is soms de eni­ge vei­li­ge oplos­sing die er rest. En de snel­ste manier om het werk vei­lig uit te voe­ren. Nie­mand hoeft in de boom te klim­men, want de klim­mer hangt mee aan de tele­scoop­kraan. En je kan op voor­hand de boom met lij­nen ver­an­ke­ren, tot­dat je de te vel­len boom hebt vast­ge­maakt aan de telescoopkraan.

Je kan de boom voor de vei­lig­heid dus voor­af sta­bi­li­se­ren met lij­nen en dan pas met de tele­scoop­kraan (of ook tele­kraan genoemd) verwijderen.

In ons eer­ste voor­beeld heb­ben we om te voor­ko­men dat de beuk zou kun­nen omver val­len, de boom met een trek­lijn en katrol­sys­teem ver­an­kert. Hier­mee voor­ko­men we dat de boom in de rich­ting van het nabij gele­gen gebouw of de tele­scoop­kraan zou kun­nen vallen.

Ook een hori­zon­ta­le vang­lijn, door­heen de kroon, heeft voor­ko­men dat de boom kon weg­draai­en tij­dens een moge­lij­ke breuk.

En als de boom is vast­ge­maakt aan de tele­scoop­kraan, dan ver­wij­der je de ver­an­ke­rings­lij­nen, zodat je de boom kan afza­gen en opzij leggen.

 

 

b‑Tree in actie met telescoopkraan

 

Na het opme­ten van de situ­a­tie en het voor­be­rei­den­de werk zijn meni­ge zaken beke­ken, over­wo­gen en beantwoord:

  • Zijn er omge­vings­fac­to­ren waar­mee we reke­ning moe­ten houden?
  • Hoe ver moet de tele­kraan reiken?
  • Welk gewicht dient de tele­kraan te hij­sen op de maximumafstand?
  • Hoe groot mogen de stuk­ken dan zijn die we ineens wegnemen?
  • Komt dit over­een met de demon­ta­ge moge­lijk­heid van de boom (ver­liest deze zijn even­wicht niet tij­dens het kappen)?
  • Waar is de lan­dings­plaats van de kruin­de­len en stam bij het vel­len en is deze bereik­baar met de telekraan?
  • Is de aan­rij­rou­te gepast voor het type kraan en wel­ke voor­be­rei­din­gen die­nen hier getrof­fen te wor­den (rij­pla­ten, ver­bre­den door­gan­gen, opsnoei­en ande­re bomen, …)?
  • Wat is het tota­le gewicht van de kraan, kan de onder­grond dit dragen?

Voor de werf hier in Noor­der­wijk moesten we reke­ning hou­den met een oude brug die we moesten pas­se­ren. Dit is de eni­ge weg om de tele­scoop­kraan bin­nen het domein en bij de boom te krij­gen. Geluk­kig was de con­struc­tie meer dan ste­vig genoeg om het gewicht van de tele­scoop­kraan te houden.

 

Hijsen kruindeel met telescoopkraan

 

Daar de boom die we gin­gen vel­len reeds ver­an­kerd was, kon­den we na het opstel­len van de tele­kraan, onmid­del­lijk begin­nen aan de vel­ling. Eerst wer­den er drie kruin­de­len van de zwaar aan­ge­tas­te beuk weg­ge­no­men. Daar­na werd de stam geta­keld en aan de kant gelegd om ver­der te verzagen.

 

Verzagen van kruindeel van de gevelde boom

 

In slechts enke­le uren tijd heb­ben we de boom vol­le­dig kun­nen afbre­ken (demon­te­ren, kap­pen of vellen, …).

 

Afzagen van de stam tijdens het vellen met telescoopkraan

 

 

Hoe­veel kost een boom vel­len met telescoopkraan?

Wat is de prijs om een boom te vel­len met telescoopkraan?

 

Iede­re boom is anders om te vel­len, u kan vrij­blij­vend de prijs aan­vra­gen om bomen te vel­len of te kap­pen met tele­kraan via ons con­tact­for­mu­lier.

Voor het kap­pen van een boom met tele­kraan, of zelfs meer­de­re bomen na elkaar, is de prijs slechts beperkt hoger (dan bij een stan­daard vel­ling met hoog­te­wer­ker of al klim­mend) als door het gebruik van de tele­kraan veel manu­e­le arbeid kan uit­ge­spaard worden.

De groot­te van de tele­scoop­kraan is dan weer wel erg bepa­lend voor de prijs. Hoe meer gewicht er moet gehe­sen wor­den op een gro­te­re afstand, des te duur­der de prijs.

Laat ons steeds de situ­a­tie vrij­blij­vend bekij­ken zodat we jou een cor­rec­te offer­te kun­nen bezorgen.

Jij kiest uiter­aard wat er gebeurt met het hout, het hak­sel­hout en de takken.

 

 

Een boom demon­te­ren met tele­scoop­kraan vraagt om vakkennis

Zowel cer­ti­fi­ce­ring, erva­ring, inzicht als een dege­lijk plan van aanpak

 

Een boom vel­len vergt ken­nis van zaken, zeker als het over het kap­pen van een boom met tele­kraan gaat.

Bert Jans­sens heeft vele oplei­din­gen gevolgd waar­on­der het vel­len van bomen met tele­kraan (of tele­scoop­kraan). Tevens heeft Bert Jans­sens een VOL VCA-cer­ti­fi­caat (Vei­lig­heid, gezond­heid en Mili­eu Check­lijst voor Ope­ra­ti­o­neel Lei­ding­ge­ven­den), heeft hij ver­schil­len­de Euro­pees erken­de bekwaam­heids­at­tes­ten voor het han­te­ren van ket­ting­za­gen en vel­len van bomen (ECC1, ECC2, ECC3), is hij hulp­ver­le­ner, heeft hij meer­de­re attes­ten voor het klim­men met tou­wen en heeft hij sinds 1988 erva­ring in meer­de­re pro­jec­ten van gro­te­re omvang dan het alleen maar wer­ken met telekraan.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

 

 

b‑Tree heeft vas­te part­ners om bomen te vel­len met telescoopkraan

 

Wij wer­ken graag samen met P. Van Egdom en Michiel­sens en kun­nen er dan ook op erva­ren kraan­ma­chi­nis­ten rekenen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart