Vergunning boom kappen: screenshot van een kapmachtigingsaanvraag bij Agentschap Natuur en Bos
Screenshot van een kap­mach­ti­gings­aan­vraag bij Agent­schap Natuur en Bos.

Ver­gun­ning voor het kap­pen of vel­len van bomen. De juis­te vergunning.

Inhouds­op­ga­ve toon

 

Ver­gun­ning om een boom te kap­pen of vellen

 

Heeft u een ver­gun­ning nodig om een boom te kap­pen of vel­len? Of te snoei­en? Best dat u de juis­te ver­gun­ning heeft. Anders kan u met een gro­te scha­de­ver­goe­ding opge­za­deld raken. Omdat je een ille­gaal gekap­te boom kan taxe­ren op waar­de en zodoen­de ook de scha­de kan bepalen.

De wet­ge­ving rond bomen is bij­zon­der com­plex. Je moet reke­ning hou­den met vele wet­ten. Zoals met de fede­ra­le wet, de gemeen­te­wet­ten, het veld­wet­boek, het natuur­de­creet, ver­or­de­nin­gen, bos­de­creet, BPA’s, RUP’s, poli­tie­re­gle­ment, … En het ver­schilt vaak van per­ceel tot per­ceel bin­nen één gemeen­te of stad.

Boven­dien staan er zwa­re boe­tes en schuld­vor­de­rin­gen op het kap­pen of vel­len van bomen zon­der gel­di­ge vergunning.

Waar mag je een haag of een hoog­stam­mi­ge boom of struik aan­plan­ten ten opzich­te van de perceelsgrens?

Weet jij wat mag en niet mag en wel­ke ver­gun­nin­gen je nodig hebt? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan goe­de raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Wij kun­nen u het juis­te boom­ad­vies geven!

En niet alleen voor het vel­len van bomen heb je vaak een ver­gun­ning nodig. Ook voor het snoei­en van bomen kan dit nood­za­ke­lijk zijn. Zoals bij­voor­beeld bij het snoei­en van monu­men­ta­le bomen. Of bomen die een KLE (klein land­schaps­ele­ment) vor­men of bij land­schap­pe­lijk erf­goed bomen.

Wij hel­pen je graag op weg; lees hier­on­der ver­der over de vele regle­men­te­rin­gen en wetgevingen.

 

 

Tip 1

Vaak den­ken men­sen dat een boom gevaar­lijk is, en dat deze moet geveld wor­den. Dit is zeker niet altijd het geval. Lees daar­om ook ons arti­kel over “Gevaar­lij­ke boom vel­len of snoei­en”. Met het snoei­en van de boom kan het pro­bleem mis­schien vol­le­dig opge­lost wor­den. Het is vaak goed­ko­per, en zeker beter voor het kli­maat en de eco­sys­teem­dien­sten die de boom levert, omdat u de boom behoudt!

 

Tip 2

Als een boom is afge­ta­keld door de beperk­te groei­ruim­te in de bodem en je moet hem vel­len, denk er dan ook aan om een nieu­we boom te plan­ten. Om een gro­te groei­plaats­ruim­te in de bodem beschik­baar te maken voor de nieu­we boom, is een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie een mooie oplos­sing. De boom beschikt over groei­po­ten­ti­eel omwil­le van de gro­te door­wor­tel­ba­re ruim­te die ter beschik­king komt. En boven­gronds kan de bodem voor civie­le doel­ein­den gebruikt wor­den zoals voet­pad, par­keer­plaats, speel­ruim­te of straat. U kan deze com­pen­sa­tie­maat­re­gel (van plan­ten van een nieu­we boom) even­tu­eel al mee nemen in de kap­ver­gun­nings­aan­vraag. Zeker omdat een com­pen­sa­tie meest­al een voor­waar­de van de gel­dig­heid van de ver­gun­ning is.

 

 

Ver­gun­ning om boom te vel­len: staat de boom in een bos of niet?

 

Zo zijn er ver­schil­len­de regle­men­te­rin­gen rond het kap­pen van bomen. Afhan­ke­lijk van de stand­plaats van de boom en de situatie:

  • Staat de boom in een bos?
  • Staat deze niet in een bos?
  • Betreft het een hoog­stam­mi­ge boom?
  • Maakt de boom deel uit van een bomen­rij of bomengroep?
  • Staat de boom al dan niet in agra­risch gebied?

Het is alle­maal ver­schil­lend en je zal het best alle­maal uitzoeken.

Zo heeft u bij­voor­beeld een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u een boom zou vel­len in een bos waar­bij het niet over een ont­bos­sing gaat. Voor een ont­bos­sing heeft u daar­en­te­gen een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig.

Wenst u een hoog­stam­mi­ge boom te vel­len die geen deel uit­maakt van een bos? Dan is de alge­me­ne regel dat u een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig heeft, indien de boom op 1 meter hoog­te (ten opzich­te van het maai­veld) een omtrek heeft van 1 meter of meer.

Wan­neer de boom ech­ter op min­der dan 15 meter van uw woning staat, is er, in som­mi­ge geval­len, vrij­stel­ling van deze vergunning.

 

Opge­let met natuur­ge­bied, agra­risch gebied en klei­ne landschapselementen

 

Stel dat een boom in een natuur­ge­bied of agra­risch gebied staat. Dan behoort die dik­wijls tot de klei­ne land­schaps­ele­men­ten. En het kan ver­bo­den zijn deze boom te rooi­en. Ten­zij op voor­waar­de van een gel­di­ge natuurvergunning.

Naast vrij­stel­lin­gen heb­ben de loka­le over­he­den, ste­den en gemeen­ten ook de moge­lijk­heid ver­stren­gin­gen op te leg­gen. Raad­pleeg daar­om eerst uw loka­le over­heid voor de cor­rec­te ver­gun­ning voor­al­eer een boom te kappen.

Op deze pagi­na vind je nog bij­ko­men­de infor­ma­tie over een ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen.

Zo ziet u. Het is een klu­wen van regels en wet­ten. Wenst u dit klu­wen van ver­gun­nin­gen zelf niet uit te zoe­ken, dan doen wij dit met ple­zier voor u.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer infor­ma­tie en door­dacht boom advies.

 

 

Regle­men­te­rin­gen voor ver­gun­ning boom kap­pen, vel­len of rooien

 

Zoals hier­bo­ven beschre­ven zijn er vele regle­men­te­rin­gen en wet­ge­vin­gen van toe­pas­sing rond de ver­gun­ning voor het kap­pen of vel­len van bomen. Hier­on­der een lijst van enke­le voor­na­me bron­nen rond deze reglementeringen:

 

 

U heeft een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u bomen wenst te vel­len in een bos, waar­bij het bos, een bos blijft

 

Wan­neer u één of meer­de­re bomen wenst te vel­len in een bos, maar niet vol­le­dig ont­bost en het bos ook geen ande­re bestem­ming krijgt, dus bos blijft, heeft u een kap­mach­ti­ging nodig. Deze kan u aan­vra­gen via het e‑loket van het Agent­schap Natuur en Bos.

U dient heel wat gege­vens in te vul­len. U kan dit zelf doen, of u vraagt onze assis­ten­tie en ons boom­ad­vies.

Ook dient u de rede­nen van kap­pen en de manier waar­op de kap­ping zal gebeu­ren te vermelden.

Merk op dat de oude papie­ren ver­sie niet meer gebruikt wordt en alle aan­vra­gen via het e‑loket verlopen.

Screenshot van deel van kapmachtigingsaanvraag ANB (Agentschap Natuur en Bos) voor het bekomen van een vergunning om een boom te kappen in een bos

Screenshot van een deel van de oude papie­ren ver­sie van de kap­mach­ti­gings­aan­vraag van ANB (Agent­schap Natuur en Bos).

 

 

Bomen vel­len of kap­pen langs­heen de spoor­weg? U weet geen raad, wij wel

 

U heeft een bos of tuin met een strook bomen, gele­gen langs­heen de spoor­weg. De dien­sten van de NMBS schrij­ven u aan dat u ver­ant­woor­de­lijk bent voor de bomen op uw per­ceel en vra­gen om ze te kap­pen

U bent inder­daad ver­ant­woor­de­lijk voor de bomen die op uw eigen­dom staan. En u dient te han­de­len als “goe­de huis­va­der”. Dit wil onder ande­re zeg­gen dat u er moet zorg voor dra­gen. En onge­val­len met bomen dient te voorkomen.

Bete­kent dit nu dat u alle bomen zooms­ge­wijs dient te laten vel­len of kap­pen? Neen, uiter­aard niet.

Wij kun­nen voor u per­fect de zie­ke, aan­ge­tas­te en/of gevaar­lij­ke bomen selec­te­ren op basis van een VTA-con­tro­le. De “toe­komst bomen” kan u dan gerust behou­den en u dient niet al uw bomen te laten kap­pen. Zo is het heel wat beter­koop, met behoud van een heel deel van uw bomen!

Vaak is het zelfs niet nodig om de bomen te kap­pen, maar is vak­kun­di­ge snoei meer dan vol­doen­de. Over­weeg steeds om bomen te snoei­en in plaats van te vellen.

Twij­fel niet en vraag boom advies aan onze cer­ti­fied tree mana­ger. Bel ons vrij­blij­vend! Of vul het con­tact­for­mu­lier in.

 

 

Over­han­gen­de tak­ken en uw buren, ruzie hoeft echt niet!

 

Wan­neer er van bomen tak­ken over­han­gen tot bij de buren, ont­staat er soms een one­nig­heid. De ene ziet graag mooie bomen. En denkt dat het ver­wij­de­ren van de tak­ken slecht is voor zijn bomen. De ande­re onder­vindt dan weer over­last van de over­han­gen­de tak­ken. En krijgt bij­voor­beeld onvol­doen­de licht in zijn woning of tuin. Of heeft over­last door de val­len­de bla­de­ren of vruch­ten die de dak­go­ten verstoppen.

Er hoeft geen con­flict te zijn. Er zijn tal van oplos­sin­gen om ieder­een geluk­kig te stem­men. En hoeft daar­om de bomen niet te vel­len.

In het veld­wet­boek staat beschre­ven “Dege­ne over wiens eigen­dom tak­ken van bomen van een nabuur han­gen, kan de nabuur nood­za­ken die tak­ken af te snij­den.”. Er zal dus iets die­nen te gebeu­ren… dat is dui­de­lijk. Ook de recen­te wet­ge­ving vol­gens het bur­ger­lijk wet­boek voor­ziet in voor­schrif­ten in ver­band met over­han­gen­de takken.

Wij kun­nen op vak­kun­di­ge en cor­rec­te manier de bomen snoei­en. En wij snoei­en op het cor­rec­te moment voor de bomen. Zodat uw bomen geen scha­de zul­len onder­vin­den van de snoei. Net als de bomen op ter­mijn terug zul­len uit­groei­en met een mooie even­wich­ti­ge kruin. Die toch heel wat klei­ner is een geen over­last meer zal vor­men voor uw buren.

Wij bemid­de­len vaak en veel­al met suc­ces. Dit doen we door alle betrok­ke­nen goed en cor­rect te infor­me­ren met eer­ste­lijns boom­ad­vies. En een lan­ge­ter­mijn­op­los­sing aan te bieden.

Twij­fel dus niet om ons te con­tac­te­ren voor het juis­te boom­ad­vies. Of voor het snoei­en van uw bomen, door het inne­men of uit­lich­ten van de kruinen.

 

 

“Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.” – Opge­let: dit kan niet zomaar. En het zou u veel geld kun­nen kosten.

 

In het veld­wet­boek staat beschre­ven dat “Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.”. Dit soort van wor­tel­snoei zou­den wij niet zomaar doen. Denk even na over het volgende.

Het veld­wet­boek dateert oor­spron­ke­lijk van 7 okto­ber 1886 en beschrijft voor­al regels betref­fen­de nabuur­schap. Naast het veld­wet­boek is er ook een Bur­ger­lijk wet­boek dat zegt “Elke daad van de mens, waar­door aan een ander scha­de wordt ver­oor­zaakt, ver­plicht dege­ne door wiens schuld de scha­de is ont­staan, deze te ver­goe­den.”. Dit is al heel wat anders.

Daar­naast is er ook het bos- en natuur­de­creet, dat beschrijft dat je de natuur geen scha­de mag toebrengen.

Wan­neer een wor­tel van een boom gekapt wordt, zal er aan­toon­ba­re scha­de ont­staan aan de boom. Zowel kan con­di­tie, vita­li­teit als sta­bi­li­teit aan­ge­tast wor­den. Deze scha­de staat in ver­hou­ding tot de waar­de van de boom. En omdat je een boom kan taxe­ren, kan je ook de scha­de begroten.

Heeft u een pro­bleem met door­schie­ten­de wor­tels van een boom van de buren, neem con­tact op met b‑Tree en laat u cor­rect advi­se­ren om het pro­bleem oor­deel­kun­dig aan te pak­ken. Wij kun­nen de wor­tels mis­schien her­lei­den naar een ande­re plaats, of een wor­tel­voor­be­rei­ding uit­voe­ren, zodat deze kun­nen inge­kort wor­den, zon­der scha­de te ver­oor­za­ken aan de boom.

Is er daar­en­te­gen een gro­te wor­tel van een monu­men­ta­le boom bescha­digd, laat ons dan spoe­dig een VTA-con­tro­le uit­voe­ren en een taxa­tie rap­port opstel­len, zodat u ach­ter­af de scha­de kunt ver­ha­len op die­ge­ne die de wor­tel gekapt heeft. Ver­gis u niet: een soli­tai­re beuk met een sta­mom­trek van om en bij de 3 meter in een bebouw­de kom kan al snel een waar­de van € 20.000 tot zelfs meer dan € 100.000 heb­ben bij nog gro­te­re of exclu­sie­ve­re bomen… Een boom heeft wel dege­lijk een waarde.

Twij­fel niet en vraag raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Bel on vrij­blij­vend: 0495 – 53 60 80

 

Tip:

Wan­neer u een bouw­pro­ject gaat rea­li­se­ren, denk er ook over na om tij­dig boom­be­scher­ming te voor­zien in het pro­ject, als er bestaan­de bomen aan­we­zig zijn. En doe dit best zo vroeg moge­lijk in de pro­ject­fa­se; nog voor ont­wik­ke­ling van het voor­ont­werp. Want ook de wor­tel­scha­de die je maakt tij­dens bouw­pro­jec­ten, daar­van kan je de scha­de­be­pa­ling doen.

 

 

Ver­gun­ning boom kap­pen van ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten in de regio groot Ant­wer­pen tot Brussel

 

Hier­on­der vind je een zeer uit­ge­brei­de lijst van al de gemeen­ten en ste­den en de infor­ma­tie­bron­nen die zij ter beschik­king stel­len rond ver­gun­nin­gen voor het kap­pen of vel­len van bomen op hun grond­ge­bied. Er zijn dik­wijls ver­stren­gin­gen ten opzicht van de over­koe­pe­len­de (fede­ra­le) wet­ge­ving. Con­tac­teer steeds uw loka­le over­heid voor­al­eer beslis­sin­gen te nemen of wer­ken te starten.

 

 

Aar­schot (Aar­schot, Gel­ro­de, Lang­dorp en Rillaar)

 

Ant­wer­pen (Berend­recht, Zand­vliet, Lil­lo, Deur­ne, Bor­ger­hout, Merk­sem, Eke­ren, Ber­chem, Wil­rijk en Hoboken)

 

Ber­laar (Ber­laar en Gestel) – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Bon­hei­den (Bon­hei­den en Rij­me­nam) – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Boort­meer­beek (Boort­meer­beek, Hever-Schiplaken)

 

Bras­schaat

 

Brus­sel (Laken, Neder-Over-Heem­beek, Haren)

Op de web­si­te van Brus­sel zelf vind je niet onmid­del­lijk iets over de wet­ge­ving over bomen of ver­gun­nin­gen betref­fen­de het vel­len, snoei­en of plan­ten van bomen. Ech­ter, op de ste­den­bouw­kun­di­ge web­si­te van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest wel.

 

De Pin­te (Zever­gem)

 

Duf­fel – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Ede­gem

 

Els­e­ne

 

Etter­beek

 

Grob­bendonk (Grob­bendonk en Bouwel)

 

Haacht (Haacht, Tild­onk en Wespelaar)

 

Hal­le (Hal­le, Bui­zin­gen, Lem­beek, Lubbeek)

 

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg, Heist-Goor, Zon­der­schot, Booi­schot, Pij­pel­hei­de, Hal­laar, Ite­gem, Schriek, Groot­lo, Wiekevorst)

 

Heren­tals (Mork­ho­ven en Noorderwijk)

 

Hove

 

Huls­hout (Huls­hout, Hout­ven­ne en Westmeerbeek)

 

Kap­pel­le-op-den-Bos (Kap­pel­le-op-den-Bos, Nieu­wen­ro­de en Ramsdonk)

 

Keer­ber­gen – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Kraai­nem

 

Leu­ven

 

Lier (Lier en Koningshooikt)

 

Lin­ke­beek

 

Meche­len (Meche­len, Hef­fen, Hom­beek, Leest, Mui­zen en Walem)

 

Mei­se – ver­gun­ning boom vel­len of kappen

 

Nij­len (Bevel en Kessel)

 

Oud-Hever­lee

 

Put­te (deel­ge­meen­ten Put­te, Beer­zel, Gras­hei­de en Peulis)

 

Rumst (Rumst, Reet, Terhagen)

 

Schil­de (‘s‑Gravenwezel)

 

Scho­ten – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Sint-Gene­si­us-Rode

 

Sint-Kate­lij­ne-Waver (deel­ge­meen­ten Sint-Kate­lij­ne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

 

Sint-Mar­tens-Latem (Deur­le) – ver­gun­ning boom vel­len of kappen

 

Sint-Pie­ters-Leeuw (Oudena­ken, Sint-Lau­reins-Ber­chem, Ruis­broek en Vlezenbeek)

 

Sint-Pie­ters-Wolu­we

 

Ter­hul­pen (La Hulpe)

 

Tre­me­lo (Baal en Ninde)

 

Ukkel – ver­gun­ning boom kap­pen of vellen

 

Water­loo

 

Water­maal-Bos­voor­de

 

Wes­ter­lo (Wes­ter­lo, Oevel, Ton­ger­lo, Zoer­le-Par­wijs, Heul­tje, Oos­ter­wijk, Voortkapel)

 

Wil­le­broek (Wil­le­broek, Blaas­veld, Heindonk, Tisselt)

 

Zand­ho­ven (Mas­sen­ho­ven, Vier­sel, Pul­der­bos en Pulle)

 

Zaven­tem (Nos­se­gem, Sint-Ste­vens-Wolu­we, Sterrebeek)

 

Zemst (Zemst, Ele­wijt, Eppe­gem, Hof­sta­de, Weerde)

 

Heeft u vra­gen over ver­gun­nin­gen voor het vel­len van bomen of snoei­en van bomen, twij­fel niet ons con­tact for­mu­lier in te vul­len of ons te bel­len.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart