Vergunning boom kappen: screenshot van een kapmachtigingsaanvraag bij Agentschap Natuur en Bos
Screenshot van een kap­mach­ti­gings­aan­vraag bij Agent­schap Natuur en Bos.

Ver­gun­ning voor het kap­pen of vel­len van bomen

Inhouds­op­ga­ve ver­berg
4. Ver­gun­ning boom kap­pen van ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten in de regio groot Ant­wer­pen tot Brussel

 

 

De juis­te ver­gun­ning om bomen te kap­pen of vellen?

Ver­gun­ning nodig om een boom te kap­pen of vel­len? Of te snoei­en? De wet­ge­ving rond bomen is bij­zon­der com­plex. Je moet reke­ning hou­den met vele wet­ten. Zoals met de fede­ra­le wet, de gemeen­te­wet­ten, het veld­wet­boek, het natuur­de­creet, ver­or­de­nin­gen, bos­de­creet, BPA’s, RUP’s, poli­tie­re­gle­ment, … Boven­dien staan er zwa­re boe­tes en schuld­vor­de­rin­gen op kap­pen of vel­len van bomen zon­der gel­di­ge vergunning.

Waar mag je een haag of een hoog­stam­mi­ge boom of struik aan­plan­ten ten opzich­te van de perceelsgrens?

Weet jij wat mag en niet mag en wel­ke ver­gun­nin­gen je nodig hebt? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Wij hel­pen je graag op weg; lees hier­on­der ver­der over de vele regle­men­te­ri­gen en wetgevingen.

 

Eer­ste vraag bij een ver­gun­ning: staat de boom in een bos of niet?

Zo zijn er ver­schil­len­de regle­men­te­rin­gen rond het kap­pen van bomen, afhan­ke­lijk van de stand­plaats van de boom en de situatie:

  • staat de boom in een bos?
  • staat deze niet in een bos?
  • betreft het een hoog­stam­mi­ge boom?
  • maakt de boom deel uit van een bomen­rij of bomengroep?
  • staat de boom al dan niet in agra­risch gebied?

Het is alle­maal ver­schil­lend en zal het best alle­maal uitzoeken.

Zo heeft u bij­voor­beeld een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u een boom zou vel­len in een bos waar­bij het niet over een ont­bos­sing gaat. Voor een ont­bos­sing heeft u daren­te­gen een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig.

Wenst u een hoog­stam­mi­ge boom te vel­len die geen deel uit­maakt van een bos is de alge­me­ne regel dat u een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig heeft indien de boom op 1 meter hoog­te (ten opzich­te van het maai­veld) een omtrek heeft van 1 meter of meer.

Wan­neer de boom ech­ter op min­der dan 15 meter van uw woning staat is er, in som­mi­ge geval­len, vrij­stel­ling van deze vergunning.

Een boom die in een natuur­ge­bied of agra­risch gebied staat, behoort dik­wijls tot de klei­ne land­schaps­ele­men­ten en het kan ver­bo­den zijn deze boom te rooi­en, ten­zij mits een gel­di­ge natuurvergunning.

Naast vrij­stel­lin­gen heb­ben de loka­le over­he­den, ste­den en gemeen­ten ook de moge­lijk­heid ver­stren­gin­gen op te leg­gen. Raad­pleeg daar­om eerst uw loka­le over­heid voor de cor­rec­te ver­gun­ning voor­al­eer een boom te kap­pen. Op deze pagi­na vind u nog bij­ko­men­de infor­ma­tie over een ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen.

Zo ziet u. Het is een klu­wen van regels en wet­ten. Wenst u dit klu­wen van ver­gun­nin­gen zelf niet uit te zoe­ken, dan doen wij dit met ple­zier voor u. Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer informatie.

 

 

Regle­men­te­rin­gen voor ver­gun­ning boom kap­pen, vel­len of rooien

 

Zoals hier­bo­ven beschre­ven zijn er vele regle­men­te­rin­gen en wet­ge­vin­gen van toe­pas­sing rond de ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen. Hier­on­der een lijst van enke­le voor­na­me bron­nen rond deze reglementeringen:

 

 

U heeft een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u bomen wenst te vel­len in een bos, waar­bij het bos, een bos blijft

 

Wan­neer u één of meer­de­re bomen wenst te vel­len in een bos, maar niet vol­le­dig ont­bost en het bos ook geen ande­re bestem­ming krijgt, dus bos blijft, heeft u een kap­mach­ti­ging nodig. Deze kan u aan­vra­gen via ANB en het for­mu­lier “Aan­vraag van een kap­mach­ti­ging voor bomen en strui­ken in bos­ver­band”.

U dient heel wat gege­vens in te vul­len. U kan dit zelf doen, of u vraagt onze assis­ten­tie en ons boomadvies.

Ook die­nen de rede­nen van kap­pen en de manier waar­op de kap­ping zal gebeu­ren te vermelden.

Screenshot van deel van kapmachtigingsaanvraag ANB (Agentschap Natuur en Bos) voor het bekomen van een vergunning om een boom te kappen in een bos

Screenshot van deel van kap­mach­ti­gings­aan­vraag ANB (Agent­schap Natuur en Bos).

 

 

Bomen vel­len of kap­pen langs­heen de spoor­weg? U weet geen raad, wij wel

 

U heeft een bos of tuin met een strook bomen, gele­gen langs­heen de spoor­weg. De dien­sten van de NMBS schrij­ven u aan dat u ver­ant­woor­de­lijk bent voor de bomen op uw per­ceel en vra­gen om ze te kappen…

U bent inder­daad ver­ant­woor­de­lijk voor de bomen die op uw eigen­dom staan en u dient te han­de­len als “goe­de huis­va­der”. Dit wil onder ande­re zeg­gen dat u er moet zorg voor dra­gen en onge­val­len met bomen dient te voorkomen.

Bete­kend dit nu dat u alle bomen zooms­ge­wijs dient te laten vel­len of kap­pen? Neen, uiter­aard niet. Wij kun­nen voor u per­fect de zie­ke, aan­ge­tas­te en/of gevaar­lij­ke bomen selec­te­ren op basis van onze VTA-con­tro­le. De “toe­komst bomen” kan u dan gerust behou­den en u dient niet al uw bomen te laten kap­pen. Zo kan het heel wat beter­koop, met behoud van een heel deel van uw bomen!

Twij­fel niet en vraag raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Bel vrij­blij­vend naar b‑Tree!

 

 

Over­han­gen­de tak­ken en uw buren, ruzie hoeft echt niet!

 

Wan­neer er van bomen tak­ken over­han­gen tot bij de buren, ont­staat er soms een one­nig­heid. De ene ziet graag mooie bomen en denkt dat het ver­wij­de­ren van de tak­ken slecht is voor zijn bomen, de ande­re heeft over­last van de over­han­gen­de tak­ken en krijgt bij­voor­beeld onvol­doen­de licht of over­last door de val­len­de bla­de­ren of vruchten.

Er hoeft geen con­flict te zijn. Er zijn tal van oplos­sin­gen om ieder­een geluk­kig te stemmen.

In het veld­wet­boek staat beschre­ven “Dege­ne over wiens eigen­dom tak­ken van bomen van een nabuur han­gen, kan de nabuur nood­za­ken die tak­ken af te snij­den.”. Er zal dus iets die­nen te gebeu­ren… dat is duidelijk.

Wij kun­nen op vak­kun­di­ge manier de cor­rec­te snoei­wij­ze toe­pas­sen en dit op het cor­rec­te moment, zodat uw bomen geen scha­de zul­len onder­vin­den van de snoei en de bomen op ter­mijn terug zul­len uit­groei­en met een mooie even­wich­ti­ge kruin die toch heel wat klei­ner is een geen over­last meer zal vor­men voor uw buren.

Wij bemid­de­len vaak en veel­al met een groot suc­ces, door alle betrok­ke­nen goed en cor­rect te infor­me­ren en een lan­ge ter­mijn oplos­sing aan te bie­den. Twij­fel niet om ons te con­tac­te­ren voor advies of het uit­lich­ten van uw bomen of het uit­voe­ren van een kroon­re­duc­tie. Bel nu nog!

 

 

“Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.” – Opge­let: dit kan niet zomaar. En het zou u veel geld kun­nen kosten.

 

In het veld­wet­boek staat beschre­ven dat “Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.”. Dit zou­den wij niet zomaar doen.

Het veld­wet­boek dateert oor­spron­ke­lijk van 7 okto­ber 1886 en beschrijft voor­al regels betref­fen­de nabuur­schap. Naast het veld­wet­boek is er ook een Bur­ger­lijk wet­boek dat zegt “Elke daad van de mens, waar­door aan een ander scha­de wordt ver­oor­zaakt, ver­plicht dege­ne door wiens schuld de scha­de is ont­staan, deze te ver­goe­den.”. Dit is al heel wat anders.

Wan­neer een wor­tel van een boom gekapt wordt, zal er aan­toon­ba­re scha­de ont­staan aan de boom. Deze scha­de staat in ver­hou­ding tot de waar­de van de boom.

Heeft u een pro­bleem met door­schie­ten­de wor­tels van een boom van de buren, neem con­tact op met b‑Tree en laat u cor­rect advi­se­ren om het pro­bleem oor­deel­kun­dig aan te pak­ken. Wij kun­nen de wor­tels mis­schien her­lei­den naar een ande­re plaats, of een wor­tel­voor­be­rei­ding uit­voe­ren, zodat deze kun­nen inge­kort wor­den, zon­der scha­de te ver­oor­za­ken aan de boom.

Is er daar­en­te­gen een gro­te wor­tel van een monu­men­ta­le boom bescha­digd, laat ons dan spoe­dig een VTA-con­tro­le uit­voe­ren en een taxa­tie rap­port opstel­len, zodat u ach­ter­af de scha­de kunt ver­ha­len op die­ge­ne die de wor­tel gekapt heeft. Ver­gis u niet: een soli­tai­re beuk met een sta­mom­trek van om en bij de 3 meter in een bebouw­de kom kan al snel een waar­de van € 18.000 heb­ben… Een boom heeft wel dege­lijk een waarde.

Twij­fel niet en vraag raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Bel nu nog vrij­blij­vend naar b‑Tree: 0495 – 53 60 80

 

 

Ver­gun­ning boom kap­pen van ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten in de regio groot Ant­wer­pen tot Brussel

 

Hier­on­der vind u een zeer uit­ge­brei­de lijst van al de gemeen­ten en ste­den en de infor­ma­tie­bron­nen die zij ter beschik­king stel­len rond ver­gun­nin­gen voor het kap­pen of vel­len van bomen op hun grond­ge­bied. Er zijn dik­wijls ver­stren­gin­gen ten opzicht van de over­koe­pe­len­de (fede­ra­le) wet­ge­ving. Con­tac­teer steeds uw loka­le over­heid voor­al­eer beslis­sin­gen te nemen of wer­ken te starten.

 

 

Aar­schot (Aar­schot, Gel­ro­de, Lang­dorp en Rillaar)

 

Ant­wer­pen (Berend­recht, Zand­vliet, Lil­lo, Deur­ne, Bor­ger­hout, Merk­sem, Eke­ren, Ber­chem, Wil­rijk en Hoboken)

 

Ber­laar (Ber­laar en Gestel)

 

Bon­hei­den (Bon­hei­den en Rijmenam)

 

Boort­meer­beek (Boort­meer­beek, Hever-Schiplaken)

 

Bras­schaat

 

Brus­sel (Laken, Neder-Over-Heem­beek, Haren)

Op de web­si­te van Brus­sel zelf vind je niet onmid­del­lijk iets over de wet­ge­ving over bomen of ver­gun­nin­gen betref­fen­de het vel­len, snoei­en of plan­ten van bomen. Ech­ter op de ste­den­bouw­kun­di­ge web­si­te van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk gewest wel.

 

De Pin­te (Zever­gem)

 

Duf­fel

 

Ede­gem

 

Els­e­ne

 

Etter­beek

 

Grob­bendonk (Grob­bendonk en Bouwel)

 

Haacht (Haacht, Tild­onk en Wespelaar)

 

Hal­le (Hal­le, Bui­zin­gen, Lem­beek, Lubbeek)

 

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg, Heist-Goor, Zon­der­schot, Booi­schot, Pij­pel­hei­de, Hal­lar, Ite­gem, Schriek, Groot­lo, Wiekevorst)

 

Heren­tals (Mork­ho­ven en Noorderwijk)

 

Hove

 

Huls­hout (Huls­hout, Hout­ven­ne en Westmeerbeek)

 

Kap­pel­le-op-den-Bos (Kap­pel­le-op-den-Bos, Nieu­wen­ro­de en Ramsdonk)

 

Keer­ber­gen

 

Kraai­nem

 

Leu­ven

 

Lier (Lier en Koningshooikt)

 

Lin­ke­beek

 

Meche­len (Meche­len, Hef­fen, Hom­beek, Leest, Mui­zen en Walem)

 

Mei­se

 

Nij­len (Bevel en Kessel)

 

Oud-Hever­lee

 

Put­te (deel­ge­meen­ten Put­te, Beer­zel, Gras­hei­de en Peulis)

 

Rumst (Rumst, Reet, Terhagen)

 

Schil­de (‘s‑Gravenwezel)

 

Scho­ten

 

Sint-Gene­si­us-Rode

 

Sint-Kate­lij­ne-Waver (deel­ge­meen­ten Sint-Kate­lij­ne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

 

Sint-Mar­tens-Latem (Deur­le)

 

Sint-Pie­ters-Leeuw (Oudena­ken, Sint-Lau­reins-Ber­chem, Ruis­broek en Vlezenbeek)

 

Sint-Pie­ters-Wolu­we

 

Ter­hul­pen (La Hulpe)

 

Tre­me­lo (Baal en Ninde)

 

Ukkel

 

Water­loo

 

Water­maal-Bos­voor­de

 

Wes­ter­lo (Wes­ter­lo, Oevel, Ton­ger­lo, Zoer­le-Par­wijs, Heul­tje, Oos­ter­wijk, Voortkappel)

 

Wil­le­broek (Wil­le­broek, Blaas­veld, Heindonk, Tisselt)

 

Zand­ho­ven (Mas­sen­ho­ven, Vier­sel, Pul­der­bos en Pulle)

 

Zaven­tem (Nos­se­gem, Sint-Ste­vens-Wolu­we, Sterrebeek)

 

Zemst (Zemst, Ele­wijt, Eppe­gem, Hof­sta­de, Weerde)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
 Bel ons - geheel vrijblijvend
back to top button