Vergunning boom kappen: screenshot van een kapmachtigingsaanvraag bij Agentschap Natuur en Bos
Screenshot van een kap­mach­ti­gings­aan­vraag bij Agent­schap Natuur en Bos.

Ver­gun­ning voor het kap­pen of vel­len van bomen

Inhouds­op­ga­ve ver­berg
4. Ver­gun­ning boom kap­pen van ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten in de regio groot Ant­wer­pen tot Brus­sel

 

 

De juis­te ver­gun­ning om bomen te kap­pen of vel­len?

Ver­gun­ning nodig om een boom te kap­pen of vel­len? Of te snoei­en? De wet­ge­ving rond bomen is bij­zon­der com­plex. Je moet reke­ning hou­den met vele wet­ten. Zoals met de fede­ra­le wet, de gemeen­te­wet­ten, het veld­wet­boek, het natuur­de­creet, ver­or­de­nin­gen, bos­de­creet, BPA’s, RUP’s, poli­tie­re­gle­ment, … Boven­dien staan er zwa­re boe­tes en schuld­vor­de­rin­gen op kap­pen of vel­len van bomen zon­der gel­di­ge ver­gun­ning.

Waar mag je een haag of een hoog­stam­mi­ge boom of struik aan­plan­ten ten opzich­te van de per­ceels­grens?

Weet jij wat mag en niet mag en wel­ke ver­gun­nin­gen je nodig hebt? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Wij hel­pen je graag op weg; lees hier­on­der ver­der over de vele regle­men­te­ri­gen en wet­ge­vin­gen.

 

Eer­ste vraag bij een ver­gun­ning: staat de boom in een bos of niet?

Zo zijn er ver­schil­len­de regle­men­te­rin­gen rond het kap­pen van bomen, afhan­ke­lijk van de stand­plaats van de boom en de situ­a­tie:

  • staat de boom in een bos?
  • staat deze niet in een bos?
  • betreft het een hoog­stam­mi­ge boom?
  • maakt de boom deel uit van een bomen­rij of bomen­groep?
  • staat de boom al dan niet in agra­risch gebied?

Het is alle­maal ver­schil­lend en zal het best alle­maal uit­zoe­ken.

Zo heeft u bij­voor­beeld een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u een boom zou vel­len in een bos waar­bij het niet over een ont­bos­sing gaat. Voor een ont­bos­sing heeft u daren­te­gen een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig.

Wenst u een hoog­stam­mi­ge boom te vel­len die geen deel uit­maakt van een bos is de alge­me­ne regel dat u een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning nodig heeft indien de boom op 1 meter hoog­te (ten opzich­te van het maai­veld) een omtrek heeft van 1 meter of meer.

Wan­neer de boom ech­ter op min­der dan 15 meter van uw woning staat is er, in som­mi­ge geval­len, vrij­stel­ling van deze ver­gun­ning.

Een boom die in een natuur­ge­bied of agra­risch gebied staat, behoort dik­wijls tot de klei­ne land­schaps­ele­men­ten en het kan ver­bo­den zijn deze boom te rooi­en, ten­zij mits een gel­di­ge natuur­ver­gun­ning.

Naast vrij­stel­lin­gen heb­ben de loka­le over­he­den, ste­den en gemeen­ten ook de moge­lijk­heid ver­stren­gin­gen op te leg­gen. Raad­pleeg daar­om eerst uw loka­le over­heid voor de cor­rec­te ver­gun­ning voor­al­eer een boom te kap­pen. Op deze pagi­na vind u nog bij­ko­men­de infor­ma­tie over een ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen.

Zo ziet u. Het is een klu­wen van regels en wet­ten. Wenst u dit klu­wen van ver­gun­nin­gen zelf niet uit te zoe­ken, dan doen wij dit met ple­zier voor u. Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer infor­ma­tie.

 

 

Regle­men­te­rin­gen voor ver­gun­ning boom kap­pen, vel­len of rooi­en

 

Zoals hier­bo­ven beschre­ven zijn er vele regle­men­te­rin­gen en wet­ge­vin­gen van toe­pas­sing rond de ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen. Hier­on­der een lijst van enke­le voor­na­me bron­nen rond deze regle­men­te­rin­gen:

 

 

U heeft een kap­mach­ti­ging nodig wan­neer u bomen wenst te vel­len in een bos, waar­bij het bos, een bos blijft

 

Wan­neer u één of meer­de­re bomen wenst te vel­len in een bos, maar niet vol­le­dig ont­bost en het bos ook geen ande­re bestem­ming krijgt, dus bos blijft, heeft u een kap­mach­ti­ging nodig. Deze kan u aan­vra­gen via ANB en het for­mu­lier “Aan­vraag van een kap­mach­ti­ging voor bomen en strui­ken in bos­ver­band”.

U dient heel wat gege­vens in te vul­len. U kan dit zelf doen, of u vraagt onze assis­ten­tie en ons boom­ad­vies.

Ook die­nen de rede­nen van kap­pen en de manier waar­op de kap­ping zal gebeu­ren te ver­mel­den.

Screenshot van deel van kapmachtigingsaanvraag ANB (Agentschap Natuur en Bos) voor het bekomen van een vergunning om een boom te kappen in een bos

Screenshot van deel van kap­mach­ti­gings­aan­vraag ANB (Agent­schap Natuur en Bos).

 

 

Bomen vel­len of kap­pen langs­heen de spoor­weg? U weet geen raad, wij wel

 

U heeft een bos of tuin met een strook bomen, gele­gen langs­heen de spoor­weg. De dien­sten van de NMBS schrij­ven u aan dat u ver­ant­woor­de­lijk bent voor de bomen op uw per­ceel en vra­gen om ze te kap­pen…

U bent inder­daad ver­ant­woor­de­lijk voor de bomen die op uw eigen­dom staan en u dient te han­de­len als “goe­de huis­va­der”. Dit wil onder ande­re zeg­gen dat u er moet zorg voor dra­gen en onge­val­len met bomen dient te voor­ko­men.

Bete­kend dit nu dat u alle bomen zooms­ge­wijs dient te laten vel­len of kap­pen? Neen, uiter­aard niet. Wij kun­nen voor u per­fect de zie­ke, aan­ge­tas­te en/of gevaar­lij­ke bomen selec­te­ren op basis van onze VTA-con­tro­le. De “toe­komst bomen” kan u dan gerust behou­den en u dient niet al uw bomen te laten kap­pen. Zo kan het heel wat beter­koop, met behoud van een heel deel van uw bomen!

Twij­fel niet en vraag raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Bel vrij­blij­vend naar b‑Tree!

 

 

Over­han­gen­de tak­ken en uw buren, ruzie hoeft echt niet!

 

Wan­neer er van bomen tak­ken over­han­gen tot bij de buren, ont­staat er soms een one­nig­heid. De ene ziet graag mooie bomen en denkt dat het ver­wij­de­ren van de tak­ken slecht is voor zijn bomen, de ande­re heeft over­last van de over­han­gen­de tak­ken en krijgt bij­voor­beeld onvol­doen­de licht of over­last door de val­len­de bla­de­ren of vruch­ten.

Er hoeft geen con­flict te zijn. Er zijn tal van oplos­sin­gen om ieder­een geluk­kig te stem­men.

In het veld­wet­boek staat beschre­ven “Dege­ne over wiens eigen­dom tak­ken van bomen van een nabuur han­gen, kan de nabuur nood­za­ken die tak­ken af te snij­den.”. Er zal dus iets die­nen te gebeu­ren… dat is dui­de­lijk.

Wij kun­nen op vak­kun­di­ge manier de cor­rec­te snoei­wij­ze toe­pas­sen en dit op het cor­rec­te moment, zodat uw bomen geen scha­de zul­len onder­vin­den van de snoei en de bomen op ter­mijn terug zul­len uit­groei­en met een mooie even­wich­ti­ge kruin die toch heel wat klei­ner is een geen over­last meer zal vor­men voor uw buren.

Wij bemid­de­len vaak en veel­al met een groot suc­ces, door alle betrok­ke­nen goed en cor­rect te infor­me­ren en een lan­ge ter­mijn oplos­sing aan te bie­den. Twij­fel niet om ons te con­tac­te­ren voor advies of het uit­lich­ten van uw bomen of het uit­voe­ren van een kroon­re­duc­tie. Bel nu nog!

 

 

“Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.” – Opge­let: dit kan niet zomaar. En het zou u veel geld kun­nen kos­ten.

 

In het veld­wet­boek staat beschre­ven dat “Dege­ne op wiens erf wor­tels door­schie­ten, mag ze aldaar zelf weg­hak­ken.”. Dit zou­den wij niet zomaar doen.

Het veld­wet­boek dateert oor­spron­ke­lijk van 7 okto­ber 1886 en beschrijft voor­al regels betref­fen­de nabuur­schap. Naast het veld­wet­boek is er ook een Bur­ger­lijk wet­boek dat zegt “Elke daad van de mens, waar­door aan een ander scha­de wordt ver­oor­zaakt, ver­plicht dege­ne door wiens schuld de scha­de is ont­staan, deze te ver­goe­den.”. Dit is al heel wat anders.

Wan­neer een wor­tel van een boom gekapt wordt, zal er aan­toon­ba­re scha­de ont­staan aan de boom. Deze scha­de staat in ver­hou­ding tot de waar­de van de boom.

Heeft u een pro­bleem met door­schie­ten­de wor­tels van een boom van de buren, neem con­tact op met b‑Tree en laat u cor­rect advi­se­ren om het pro­bleem oor­deel­kun­dig aan te pak­ken. Wij kun­nen de wor­tels mis­schien her­lei­den naar een ande­re plaats, of een wor­tel­voor­be­rei­ding uit­voe­ren, zodat deze kun­nen inge­kort wor­den, zon­der scha­de te ver­oor­za­ken aan de boom.

Is er daar­en­te­gen een gro­te wor­tel van een monu­men­ta­le boom bescha­digd, laat ons dan spoe­dig een VTA-con­tro­le uit­voe­ren en een taxa­tie rap­port opstel­len, zodat u ach­ter­af de scha­de kunt ver­ha­len op die­ge­ne die de wor­tel gekapt heeft. Ver­gis u niet: een soli­tai­re beuk met een sta­mom­trek van om en bij de 3 meter in een bebouw­de kom kan al snel een waar­de van € 18.000 heb­ben… Een boom heeft wel dege­lijk een waar­de.

Twij­fel niet en vraag raad aan jouw boom­ver­zor­ger b‑Tree. Bel nu nog vrij­blij­vend naar b‑Tree: 0495 – 53 60 80

 

 

Ver­gun­ning boom kap­pen van ver­schil­len­de ste­den en gemeen­ten in de regio groot Ant­wer­pen tot Brus­sel

 

Hier­on­der vind u een zeer uit­ge­brei­de lijst van al de gemeen­ten en ste­den en de infor­ma­tie­bron­nen die zij ter beschik­king stel­len rond ver­gun­nin­gen voor het kap­pen of vel­len van bomen op hun grond­ge­bied. Er zijn dik­wijls ver­stren­gin­gen ten opzicht van de over­koe­pe­len­de (fede­ra­le) wet­ge­ving. Con­tac­teer steeds uw loka­le over­heid voor­al­eer beslis­sin­gen te nemen of wer­ken te star­ten.

 

 

Aar­schot (Aar­schot, Gel­ro­de, Lang­dorp en Ril­laar)

 

Ant­wer­pen (Berend­recht, Zand­vliet, Lil­lo, Deur­ne, Bor­ger­hout, Merk­sem, Eke­ren, Ber­chem, Wil­rijk en Hoboken)

 

Ber­laar (Ber­laar en Gestel)

 

Bon­hei­den (Bon­hei­den en Rij­me­nam)

 

Boort­meer­beek (Boort­meer­beek, Hever-Schip­la­ken)

 

Bras­schaat

 

Brus­sel (Laken, Neder-Over-Heem­beek, Haren)

Op de web­si­te van Brus­sel zelf vind je niet onmid­del­lijk iets over de wet­ge­ving over bomen of ver­gun­nin­gen betref­fen­de het vel­len, snoei­en of plan­ten van bomen. Ech­ter op de ste­den­bouw­kun­di­ge web­si­te van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk gewest wel.

 

De Pin­te (Zever­gem)

 

Duf­fel

 

Ede­gem

 

Els­e­ne

 

Etter­beek

 

Grob­bendonk (Grob­bendonk en Bou­wel)

 

Haacht (Haacht, Tild­onk en Wespe­laar)

 

Hal­le (Hal­le, Bui­zin­gen, Lem­beek, Lub­beek)

 

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg, Heist-Goor, Zon­der­schot, Booi­schot, Pij­pel­hei­de, Hal­lar, Ite­gem, Schriek, Groot­lo, Wie­k­evorst)

 

Heren­tals (Mork­ho­ven en Noor­der­wijk)

 

Hove

 

Huls­hout (Huls­hout, Hout­ven­ne en West­meer­beek)

 

Kap­pel­le-op-den-Bos (Kap­pel­le-op-den-Bos, Nieu­wen­ro­de en Rams­donk)

 

Keer­ber­gen

 

Kraai­nem

 

Leu­ven

 

Lier (Lier en Konings­hooi­kt)

 

Lin­ke­beek

 

Meche­len (Meche­len, Hef­fen, Hom­beek, Leest, Mui­zen en Walem)

 

Mei­se

 

Nij­len (Bevel en Kes­sel)

 

Oud-Hever­lee

 

Put­te (deel­ge­meen­ten Put­te, Beer­zel, Gras­hei­de en Peulis)

 

Rumst (Rumst, Reet, Ter­ha­gen)

 

Schil­de (‘s‑Gravenwezel)

 

Scho­ten

 

Sint-Gene­si­us-Rode

 

Sint-Kate­lij­ne-Waver (deel­ge­meen­ten Sint-Kate­lij­ne-Waver en Onze-Lie­ve-Vrouw-Waver)

 

Sint-Mar­tens-Latem (Deur­le)

 

Sint-Pie­ters-Leeuw (Oudena­ken, Sint-Lau­reins-Ber­chem, Ruis­broek en Vle­zen­beek)

 

Sint-Pie­ters-Wolu­we

 

Ter­hul­pen (La Hul­pe)

 

Tre­me­lo (Baal en Nin­de)

 

Ukkel

 

Water­loo

 

Water­maal-Bos­voor­de

 

Wes­ter­lo (Wes­ter­lo, Oevel, Ton­ger­lo, Zoer­le-Par­wijs, Heul­tje, Oos­ter­wijk, Voort­kap­pel)

 

Wil­le­broek (Wil­le­broek, Blaas­veld, Heindonk, Tis­selt)

 

Zand­ho­ven (Mas­sen­ho­ven, Vier­sel, Pul­der­bos en Pul­le)

 

Zaven­tem (Nos­se­gem, Sint-Ste­vens-Wolu­we, Ster­re­beek)

 

Zemst (Zemst, Ele­wijt, Eppe­gem, Hof­sta­de, Weer­de)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend
back to top button