B‑Tree boom­ver­zor­ging groeit sterk en wij zoe­ken een boom­ver­zor­ger of ETW-gecer­ti­fi­ceer­de mede­wer­ker en job­stu­dent

Vaca­tu­re klim­mend ETW-boom­ver­zor­ger
b‑Tree boom­ver­zor­ging is op zoek naar nieu­we mede­wer­kers om ons team te ver­ster­ken.
In 2012 is b‑Tree opge­richt en al snel is het bedrijf begin­nen groei­en, zodat wij op dit moment onze werk­aan­vra­gen niet altijd tij­dig kun­nen beant­woor­den. Daar­om zijn wij op zoek naar een klim­mend boom­ver­zor­ger of klim­mend ETW-gecer­ti­fi­ceer­de mede­wer­ker die zelf­stan­dig kan wer­ken, samen met zijn team.

 

U wil uit­da­gend werk in de boom­ver­zor­ging, werkt graag bui­ten, bent gedre­ven en neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid (m/v)?

Dan is b‑Tree boom­ver­zor­ging op zoek naar U!

Daar wij het gan­se jaar en ook in de zomer het erg druk heb­ben, zijn wij tevens op zoek naar een jobstudent(e) (m/v).

U als klim­mend boom­ver­zor­ger?

 • U werkt in een gemo­ti­veerd, gedre­ven en betrouw­baar team van twee, drie of meer mede­wer­kers,
 • U bent eer­lijk, com­mu­ni­cai­ef, gemo­ti­veerd, erg stipt in uw afspra­ken, resul­taat­ge­richt en oplos­sings­ge­richt, een team­play­er en bereid veel te leren,
 • U spreekt per­fect Neder­lands. Engels en Frans zijn een plus­punt,
 • U bent in het bezit van een ETW-cer­ti­fi­caat van klim­mend boom­ver­zor­ger,
 • U bent in het bezit van een ECC1, ECC2 en ECC3 ket­ting­zaag­cer­ti­fi­caat,
 • U hecht enorm veel belang aan vei­lig­heid en vei­lig wer­ken, ook aan de vei­lig­heid van uw collega’s en stuurt bij als nodig,
 • U moti­veert uw team van twee tot drie collega’s, volgt hen op en draagt de ver­ant­woor­de­lijk voor werf­in­rich­ting, uit­voe­ring en plan­ning, zodat alles keu­rig, cor­rect en logis­tiek effi­ci­ënt ver­loopt,
 • U zal voor­al klim­mend boom­ver­zor­gings­werk uit­voe­ren, zoals bomen snoei­en, bomen vel­len en klim­mend demon­te­ren (afbre­ken met touw­tech­niek en afvang­tech­niek), het uit­voe­ren van zwa­re vel­lin­gen met het afvan­gen van gro­te blok­ken en stam­de­len, dood hout ver­wij­de­ren uit de blij­ven­de kroon, kroon­an­kers plaat­sen, bomen inspec­te­ren, cor­rec­tie­snoei uit­voe­ren. Daar­naast voert u ook alle ande­re boom­ver­zor­gings­wer­ken uit zoals bomen aan­plan­ten, stand­plaats­ver­be­te­ring, hak­se­len van tak­ken, ver­za­gen van stam­men en brand­hout, aan- en afvoer van mate­ri­a­len naar en van de werf en afvoe­ren van groen­res­ten en hout, uit­fre­zen van stron­ken, kraan­werk, …
 • U bent niet schuw van fisiek hard, zwaar en belas­tend werk en bent en blijft com­mu­ni­ca­tief (ook bij ver­moeid­heid),
 • Kun­nen wer­ken met machi­nes is een plus­punt: stron­ken­frees, kraan en sor­teer­grij­per, klief­ma­chi­ne, tele­scoop­kraan of tele­kraan, hoog­te­wer­ker (met attest), …
 • U bent in het bezit van een rij­be­wijs B, en E. Indien u geen E heeft bent u bereid dit bin­nen de vier maan­den te beha­len,
 • In het bezit zijn van een VCA-attest is een plus­punt,
 • U heeft geen bezwaar tegen lan­ge­re reis­tij­den (wer­ken in Brus­sel, Ant­wer­pen, Gent, Leu­ven, Turn­hout,…),
 • Erva­ring is een groot plus­punt.

 

Kunt u zicht vin­den in boven­staan­de en wenst u een toe­komst in hoog­staan­de boom­ver­zor­ging, twij­fel dan niet en con­tac­teer ons!

Stuur ons ook ineens uw CV.

Wat bie­den wij u?

b‑Tree biedt u geva­ri­eerd en spe­ci­fiek werk aan in de boom­ver­zor­ging, dit bin­nen een groei­end bedrijf met een open en trans­pa­ran­te visie en een bedrijf dat zorg draagt voor zijn mede­wer­kers. Wij bie­den u uit­da­gen­de opdrach­ten aan en leren u zeer gespe­ci­a­li­seer­de tech­nie­ken aan. Tevens bie­den wij u job­spe­ci­fie­ke oplei­din­gen aan bui­ten ons bedrijf.

Wat biedt b‑Tree boom­ver­zor­ging u?
b‑Tree boom­ver­zor­ging bied u een open en eer­lij­ke werk­sfeer, samen met gemo­ti­veer­de en hard­wer­ken­de collega’s.
b‑Tree voert uit­da­gen­de en moei­lij­ke taken uit in de boom­ver­zor­ging, dik­wijls deze waar ande­ren niet kun­nen of dur­ven aan te begin­nen, en dit met ken­nis van zaken en de hoogst moge­lij­ke effi­ci­ën­tie.
U komt op plaat­sen waar u anders niet kan komen; pri­vé-par­ken, kas­te­len, park­tui­nen, gro­te en mooie resi­den­ti­ë­le tui­nen… en zal er onder ande­re mee monu­men­ta­le bomen ver­zor­gen.
In het net­werk van de zaak­voer­der Bert Jans­sens zit­ten zeer erva­ren boom­ver­zor­gers, myco­lo­gen, klim­mers en den­dro­lo­gen, waar­door uw ken­nis in de boom­ver­zor­ging steeds zal groei­en.
U krijgt exter­ne oplei­din­gen om u steeds ver­der te ver­vol­ma­ken in de boom­ver­zor­ging.
Na ver­loop van tijd is door­groei­en bin­nen het bedrijf moge­lijk indien aan de juis­te ver­wach­tin­gen wordt vol­daan.
U wordt zeer cor­rect ver­loond en geniet bij­ko­men­de voor­de­len. Een bonus in func­tie van de pres­ta­ties is moge­lijk.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend