Boomadvies, plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen.

Boom­ad­vies

Des­kun­dig boom­ad­vies, weten­schap­pe­lijk onderbouwd

 

Wel­kom bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging, dé bron van des­kun­dig boom­ad­vies voor al je boom­ver­zor­gings­be­hoef­ten. Je krijgt bij ons boom­tech­nisch advies over zowel soli­tai­re bomen, als over een gans bomenbestand.

Daar­naast leve­ren wij ook boom­ad­vies voor zowel boom­tech­ni­sche oplos­sin­gen zoals groei­plaats­con­struc­ties, als boom­tech­nisch advies in juri­di­sche dos­siers.

We begrij­pen dat bomen niet alleen prach­ti­ge natuur­lij­ke ele­men­ten zijn, maar ook waar­de­vol­le acti­va, ook voor ons mili­eu en onze samenleving.

Daar­om vin­den wij het belang­rijk om te zor­gen voor hun wel­zijn en gezondheid.

En dat is pre­cies waar onze pas­sie en exper­ti­se om de hoek komen kijken.

Wij gelo­ven dat elk stuk­je groen een unie­ke geschie­de­nis heeft, en elke boom zijn eigen ver­haal vertelt.

Daar­om is cor­rect boom­ad­vies voor ons erg belangrijk.

 

 

Voor­beeld­ca­se boom­ad­vies bij star­re kroonankers

 

Boomadvies, plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen.

Voor­beeld van boom­ad­vies over het ver­van­gen van oude star­re kroon­an­kers bestaan­de uit staalkabels.

 

De star­re kroon­an­kers ver­van­gen door nieu­we star­re kroon­an­kers (foto) maar dan wel hoger in de kruin gemon­teerd en met schuur­ban­den is een moge­lij­ke oplossing.

En met schuur­ban­den, zodat de kroon­an­kers de bast van de boom dan niet beschadigen.

Wat ech­ter zeker fout boom­ad­vies zou zijn, is deze te ver­van­gen door moder­ne­re dyna­mi­sche kroon­an­kers. Omdat de dik­te­groei van de stam­de­len onvol­doen­de is geweest in de vori­ge der­tig jaar, juist omwil­le van deze star­re kroon­an­kers. En de stam­de­len dan kun­nen bre­ken bij stormweer.

Hier zien we inza­ke boom­ad­vies, dat er tot ons spijt soms fou­ten gemaakt worden.

En dit is zelfs niet zon­der veiligheidsrisico’s.

 

 

Inhouds­op­ga­ve toon

 

 

Onze toe­ge­wij­de boom­ver­zor­gings­ex­perts en cer­ti­fied tree mana­ger Bert Jans­sens zijn er om je te bege­lei­den bij elke stap van het pro­ces. Of je nu een enke­le boom in je ach­ter­tuin hebt staan of een uit­ge­strekt bos beheert.

Met jaren­lan­ge erva­ring en diep­gaan­de ken­nis over de fysi­o­lo­gie, mor­fo­lo­gie en eco­lo­gie van bomen, en over ziek­ten en pla­gen, ziek­te­be­strij­ding, en behoud, staan we klaar om je te hel­pen bij het nemen van wel­over­wo­gen beslissingen.

Om de gezond­heid en vita­li­teit van je bomen te onder­steu­nen en verbeteren.

 

 

 

 

Hoe pak­ken wij boom­ad­vies aan?

 

Onze aan­pak is geba­seerd op weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de ken­nis, metho­den en prak­tij­ken uit de heden­daag­se boomverzorging.

Gecom­bi­neerd met een oprech­te toe­wij­ding aan het behoud van het natuur­lij­ke even­wicht en duurzaamheid.

Of het nu gaat om peri­o­diek boom­on­der­houd, dia­gno­se en behan­de­ling van ziek­ten? Of boom­ad­vies over het plan­ten van nieu­we bomen?

We stre­ven er steeds naar om oplos­sin­gen te bie­den die niet alleen jouw direc­te behoef­ten aan­pak­ken, maar die ook de toe­komst van ons groe­ne erf­goed veiligstellen.

Duur­zaam met ande­re woorden.

Lees ver­der door­heen deze pagi­na om meer te weten te komen over hoe wij u met des­kun­di­ge boom­ad­vies van dienst kun­nen zijn voor het behoud van uw bomen, in ver­schil­len­de situaties.

Ons doel is om jou te empo­we­ren met de ken­nis en mid­de­len die je nodig hebt om wel­over­wo­gen beslis­sin­gen te nemen. En te zor­gen voor een groe­ne­re, gezon­de­re tuin, open­ba­re omge­ving en wereld.

Bij b‑Tree gaat ons enga­ge­ment ver­der dan alleen bomen. We koes­te­ren de con­nec­ties tus­sen mens en natuur.

Ont­dek hoe des­kun­dig boom­ad­vies het ver­schil kan maken. En hoe ook jij kan bij­dra­gen aan een duur­za­me toekomst.

Samen cre­ë­ren we een leef­om­ge­ving waar­in bomen gedij­en en flo­re­ren. Dat maakt het dan ineens ook nog kost­vrien­de­lijk naar onder­houd.

Neem van­daag nog con­tact met ons op en laat ons je bege­lei­den op de reis naar leven­dig groen en bloei­en­de bomen.

 

 

Ont­dek het geheim ach­ter gezon­de en vei­li­ge bomen

 

Voor welk boom­ad­vies kan je bij ons terecht?

 

Bij ons vind je des­kun­dig boom­ad­vies voor al jouw boom­ge­re­la­teer­de behoeften.

Onze exper­ti­se omvat een breed sca­la aan dien­sten gericht op de gezond­heid, vita­li­teit, duur­zaam­heid en vei­lig­heid van bomen.

Ben je op zoek naar boom­ad­vies voor de ver­be­te­ring van de con­di­tie en vita­li­teit van bomen, zoals de groei­plaats­ver­be­te­ring?

Of naar een vol­le­di­ge her­in­rich­ting van de groei­plaats met of zon­der onder­grond­se groei­plaats­con­struc­ties? Of zelfs naar boom­ad­vies voor het kli­maat­be­sten­dig maken van uw tuin met een focus op onder­houds­ge­mak?

Wij staan steeds voor jou klaar.

 

 

Boom­ad­vies voor jou tuin

 

Eén van onze spe­ci­a­li­tei­ten is de inte­gra­tie van boom­ad­vies met tuin­ad­vies om uw tuin te trans­for­me­ren in een kli­maat­adap­tie­ve en onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin.

Daar­naast bie­den wij exper­ti­se in boom­ad­vies voor het bescher­men van bomen op bouw­wer­ven en vastgoedprojecten.

Onze ser­vi­ce omvat hier het opstel­len van een gede­gen en over­zich­te­lij­ke Bomen Effect Ana­ly­se (BEA) en een boom­be­scher­mings­plan.

Denk hier­bij aan inno­va­tie­ve oplos­sin­gen zoals onder­grond­se groei­plaat­sen, waar­door u de beschik­ba­re ruim­te, zowel boven­gronds als onder­gronds, opti­maal benut zon­der de gezond­heid van de boom in gevaar te brengen.

Dit zorgt ervoor dat de boom kan uit­groei­en tot een vol­waar­di­ge toekomstboom.

En gaat het boom­ad­vies nu over klei­ne of gro­te bomen, vra­gen over boom­con­di­tie, vita­li­teit, of het ver­plan­ten en snoei­en van bomen? Of heeft u behoef­te aan boom­ad­vies voor een zie­ke boom, een vete­raan­boom, een monu­men­ta­le boom, of voor tuinaanleg?

Wij zijn er om jou te helpen.

 

 

Aan wie geeft b‑Tree boomadvies?

 

Onze dien­sten zijn beschik­baar voor tuin­aan­ne­mers, par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en vastgoedontwikkelaars.

Onze boom­ad­vies­dienst bied je gepas­si­o­neerd en boom­tech­nisch advies om jouw bomen in top­con­di­tie te houden.

Aar­zel dan ook niet om con­tact met ons op te nemen en uw vra­gen te stel­len.

Wij staan voor u klaar met de ken­nis en toe­wij­ding die uw bomen verdienen.

 

 

 

Hoe gaan we te werk bij het geven van boom­tech­nisch advies?

 

Eerst luis­te­ren we aan­dach­tig naar uw vraag of uit­da­ging. We trach­ten een zo dui­de­lijk moge­lijk beeld te krij­gen van de hui­di­ge situ­a­tie en het eind­doel dat u wenst te berei­ken. Dan gaan we op onder­zoek, zodat we voor u en de bomen de bes­te weg kun­nen uitstippelen.

Om over zo veel moge­lijk accu­ra­te gege­vens te beschik­ken om een wel­over­wo­gen boom­tech­nisch advies te kun­nen for­mu­le­ren, halen we op ver­schil­len­de manie­ren en plaat­sen de nodi­ge informatie:

Nu we pas een goed over­zicht heb­ben gekre­gen van de situ­a­tie en de moge­lijk­he­den, star­ten we pas onze boom­tech­ni­sche ana­ly­se en for­mu­le­ren we de best moge­lij­ke oplos­sin­gen. En in de tus­sen­pe­ri­o­den, hou­den we u op de hoog­te en ple­gen we gestruc­tu­reerd over­leg. Al deze zaken (infor­ma­tie, ana­ly­sen en advie­zen) wor­den net­jes uit­ge­werkt in een boom­tech­nisch verslag.

 

 

Boom­ad­vies in uit­ge­breid en over­zich­te­lijk boomrapport

 

Moet u gedo­cu­men­teerd zijn in een pro­ject? Heeft u een naslag­werk nodig om de sta­tus van de bomen in de loop der jaren op te vol­gen? Of heeft u bewijs­ma­te­ri­aal nodig in een juri­di­sche pro­ce­du­re? In al deze geval­len kun­nen wij als Tree Mana­ger een gepast ver­slag aan­bie­den. Het boom­ad­vies uit­ge­schre­ven op maat, waar­voor het moet dienen.

Bij een uit­ge­breid ver­slag is het de kunst om de lezer erg snel de nodi­ge infor­ma­tie te ver­schaf­fen. Zodat deze niet ver­dwaalt in de details. Daar­om bren­gen wij een over­zich­te­lij­ke en goe­de struc­tuur  aan in onze advies­rap­por­ten en ver­sla­gen. En is de con­clu­sie dui­de­lijk en geba­seerd op fei­ten en bomen­ken­nis zoals bio­lo­gie, mor­fo­lo­gie, fysi­o­lo­gie en boomdynamica.

Uiter­aard is niet altijd een uit­ge­breid bomen­rap­port nodig. Soms kan het zon­der, of met een beperkt ver­slag. Ook daar zorgt b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor.

Verslag van boomadvies na visuele inspecties en nadere onderzoeken

Ver­slag betref­fen­de boom­ad­vies van monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen in een gro­te park­tuin. In het ver­slag wor­den alle onder­zoe­ken, resul­ta­ten van de onder­zoe­ken en boom­ad­vie­zen over­zich­te­lijk weergegeven.

 

 

Boom­ad­vies met focus op eco­lo­gisch ver­ant­woor­de langetermijnstrategie

 

Eco­lo­gi­sche bete­kent ineens ook een mooi esthe­tisch eind­re­sul­taat bij bomen.

Bij het geven van boom­ad­vies focus­sen wij als Cer­ti­fied Tree Mana­ger steeds op een eco­lo­gisch ver­ant­woor­de lan­ge­ter­mijn­op­los­sing voor uw bomen. En om uw bomen zolang moge­lijk te kun­nen behou­den. Op een gezon­de manier, zodat de bomen zo wei­nig moge­lijk kans maken op aan­tas­tin­gen. En dat ze zo vitaal moge­lijk blij­ven. Met een mooi esthe­tisch uitzicht.

Laat bij aan­tas­tin­gen, ziek­ten of pla­gen de juis­te dia­gno­se stel­len en u het juis­te boom­ad­vies geven. Dan weet u dat de juis­te reme­die en oplos­sing aan­ge­reikt worden.

Al te vaak gebeu­ren er totaal fou­te ingre­pen die het pro­bleem ver­er­ge­ren. En de levens­duur van de boom bij­ko­mend verkorten.

Om maar een voor­beeld te geven: bij tak­sterf­te boven­aan in de kroon bewe­ren som­mi­gen dat er moet gesnoeid wor­den. In tegen­deel. Tak­sterf­te ont­staat omwil­le van pro­ble­men met de kwa­li­teit van de groei­plaats. Ofwel te nat, of onvol­doen­de zuur­stof in de bodem omwil­le van bodem­ver­dich­ting, of onvol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te. Snoei­en is dan niet de juis­te reme­die. Wel de groei­plaats aan­pak­ken en de kwa­li­teit ervan ver­be­te­ren. Het dode hout ver­wij­de­ren kan wel gebeu­ren, maar dan wel op de juis­te manier. Door de tak­ken te bre­ken, maar niet door ze al snoei­end af te zagen.

 

 

Boom­tech­nisch advies bij bomen met problemen

Los het eco­lo­gisch op, niet met sproeimiddelen

 

Het­zelf­de geld bij aan­tas­tin­gen door insec­ten of para­si­tai­re schim­mels. Som­mi­gen gebrui­ken sproei­mid­de­len om het pro­bleem zoge­zegd opge­lost te krijgen.

Niets is slech­ter dan dat.

Het gebruik van sproei­mid­de­len is uit den boze en het bedreigt het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. De boom zal door gebruik van sproei­mid­de­len nog meer ver­zwak­ken en aftakelen.

Ook hier twee voor­beel­den: aan­tas­ting door een bast­ke­ver of een schim­mel. Niet het gebruik van sproei­mid­de­len om de bast­ke­ver of schim­mel te doden zal uw boom helpen.

Het juis­te boom­ad­vies is het onder­steu­nen en ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van de groei­plaats. Dit zal uw boom wel hel­pen. Want hoe beter de kwa­li­teit van de groei­plaats, hoe meer ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten er in de bodem aan­we­zig zijn. En hoe meer bodem­le­ven er is. En hoe beter de boom van vocht, nutri­ën­ten en natuur­lij­ke fun­gi­ci­den en afweer­stof­fen wordt voor­zien. Sproei­mid­de­len daar­en­te­gen maken het bodem­le­ven kapot, waar­door de boom nog meer verzwakt.

 

 

Waar­om is het bodem­le­ven belang­rijk voor een boom?

 

Vele van de pro­ble­men die bomen boven­gronds (en ook onder­gronds) ver­to­nen, heb­ben te maken met een kwa­li­ta­tief slech­te groeiplaats.

Bomen zien er stra­lend uit als ze kun­nen groei­en in een goe­de, met leven gevul­de bodem.

Om de kwa­li­teit van de bodem in orde te hou­den of opnieuw in orde te krij­gen, kan u op boom­ad­vies reke­nen van onze Cer­ti­fied Tree Mana­ger.

Al te vaak wor­den in tui­nen tij­dens de aan­leg en het onder­houd fou­ten gemaakt die de natuur­lij­ke habi­tat voor het bodem­le­ven erg schaden.

Wij inven­ta­ri­se­ren de pro­ble­men, geven u uit­leg en geven het juis­te boomadvies.

En als de kwa­li­teit van de groei­plaats moet ver­be­terd wor­den kan dat al door het aan­bren­gen van een dun laag­je uit­ge­werk­te com­post en met daar­op een dun laag­je deels ver­teer­de hout­snip­pers. Dit orga­nisch mate­ri­aal cre­ëert een habi­tat voor zowel de schim­mels, regen­wor­men, pis­se­bed­den en het bodem­le­ven van mil­jar­den bac­te­ri­ën en archaea (een­cel­li­gen), nema­to­den en pro­to­zoa. En dan komen ze vanzelf.

En wan­neer u in een civiel druk belas­te omge­ving een boom wenst te laten ont­wik­ke­len, zon­der boven­gronds te veel ruim­te op te offe­ren, kan u door mid­del van een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting en groei­plaats­con­struc­tie de bodem cor­rect dub­bel gebrui­ken. Met toe­komst voor de boom.

Ook hier geeft onze cer­ti­fied tree mana­ger u het juis­te boomadvies.

 

 

Voor­kom pro­ble­men met bomen op lan­ge termijn

 

Pro­ble­men met bomen, zoals afta­ke­ling en afster­ven, brengt kos­ten met zich mee. Zeker als je de boom moet vel­len en ver­van­gen door een nieu­we boom aan te planten.

Door één fou­te ingreep, bij­voor­beeld het snoei­en van een te gro­te tak, kan u het jaren duren­de afta­ke­lings­pro­ces van uw boom in gang zetten.

Of door een ABC-boom te snoei­en op het fou­tie­ve tijd­stip, bij­voor­beeld in het voor­jaar, zodat deze gaat bloe­den. Met alle gevol­gen van dien.

Over­weeg daar­om om u laten bij te staan door b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor cor­rect boom­tech­nisch advies.

Je kan er zoveel pro­ble­men mee voor­ko­men op lan­ge termijn.

 

 

Boom­ad­vies voor boombescherming

 

Boom­ad­vies voor bescher­ming van de boom, wor­tels en de bodem

 

Bouw- of reno­va­tie­plan­nen op een ter­rein met mooie of monu­men­ta­le bomen? Bescherm die dan best tij­dig tegen bouw­scha­de, zodat je ze niet zal verliezen.

Zwaar ver­keer of graaf­wer­ken bescha­di­gen de wor­tels. Niet alleen recht­streeks, maar ook door het com­pac­te­ren van de bodem waar­door er zuur­stof gebrek optreedt. Zuur­stof­ge­brek ver­oor­zaakt ver­zwak­king van de boom en het afster­ven van de wor­tels van de boom. Hier­door zal er wor­tel­rot optre­den op ter­mijn en kan u de boom verliezen.

Graaf­werk­zaam­he­den ver­oor­za­ken direc­te mecha­ni­sche scha­de. De boom krijgt erg plots veel min­der water, min­der nutri­ën­ten, min­der zuur­stof, is veel sui­kers kwijt die in de wor­tels zijn opge­sla­gen en kan daar­door erg snel afster­ven. Slechts beperkt wor­tel­ver­lies is aan­vaard­baar en kan de boom te boven komen op ter­mijn. Zelfs bomen met een goe­de vita­li­teit zul­len gro­te wor­tel­scha­de niet overleven.

 

Ontbreken van boombescherming heeft tot grote wortelschade geleid

Omdat er geen boom­be­scher­ming werd voor­zien gedu­ren­de deze werf, zijn de wor­tels van bei­de bomen langs weers­zij­den weg­ge­gra­ven. Ook de bodem is zwaar bescha­digd. De scha­de­be­pa­ling voor deze bomen ligt erg hoog.

 

 

Slechts beperk­te scha­de kan het ver­lies van de boom betekenen

 

Er hoeft maar beperk­te scha­de aan­ge­bracht te wor­den en het lan­ge­ter­mijn­beeld van de boom zal totaal veranderen.

Er treedt dan top­sterf­te, wor­tel­rot, wind­worp of een ander pro­bleem op.

Voor­kom dus te allen tij­de zowel mecha­ni­sche scha­de aan de wor­tels. Als zuur­stof­ge­brek in de bodem.

Zodat uw boom gezond blijft.

Enkel bij tij­de­lijk of beperkt zuur­stof­te­kort kan door mid­del van het plof­fen van de bodem (stand­plaats­ver­be­te­ring) de bodem her­steld worden.

Vraag naar ons boom­ad­vies over al deze zaken.

En best een jaar of zelfs lan­ger op voor­hand. En voor­al vóór de start van de werken.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging biedt een door­dach­te waai­er van oplos­sin­gen voor boom­be­scher­ming op bouw­plaat­sen.

Laat uw boom dus tij­dig op uw bouw­plan­nen of ver­bou­wings­wer­ken voor­be­reid zijn. 

Voor­kom infec­ties en het afster­ven van uw bomen jaren later.

Houd ook reke­ning met de wor­tels van de bomen in de buurt. Ook daar kan mecha­ni­sche wor­tel­scha­de of zuur­stof­ge­brek optre­den omwil­le van bouw­wer­ken of verbouwingswerken.

 

 

Boom­ad­vies voor bescher­ming van boven­grond­se delen van boom

 

Ook de boom zelf kan zwa­re bescha­di­ging oplo­pen door aan­rij­ding door zwa­re machi­nes. Of gro­te tak­ken of wor­tels die door een graaf­ma­chi­ne wor­den afge­scheurd. Omdat ze in de weg zit­ten voor de wer­ken. Zelf omdat gro­te tak­ken voor de start van de wer­ken, glad tot tegen de stam  wor­den afge­zaagd om geen belem­me­ring te vormen.

Dit bete­kent voor de boom dan het begin van de eind­fa­se. En finaal van het ver­lies van uw boom. De kans is gewoon veel gro­ter dat door de scha­de de boom een para­si­tai­re zwa­m­aan­tas­ting krijgt. Of sterft door water­ge­brek de eerst vol­gen­de zomer.

Vraag ons om het juis­te boom­ad­vies hoe hier­mee om te gaan en hoe dit moet aan­ge­pakt wor­den. Soms al van­af de ont­werp­fa­se. Zowel voor de voor­be­rei­ding van het wor­tel­ge­stel en de moge­lijk beno­dig­de snoei van de kruin en wor­tels. Als over de fysie­ke afba­ke­ning, de sig­na­li­sa­tie en pre­ven­tie­ve boom­taxa­tie. Als over de nazorg voor de boom en stand­plaats­ver­be­te­ring na de werken.

Voor som­mi­ge wer­ken zal blij­ken dat ze moe­ten aan­ge­past wor­den of zelfs moe­ten wij­ken voor het wel­zijn van de boom. Voor ande­re wer­ken zijn mis­schien boom­tech­ni­sche ingre­pen of een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting de oplos­sing. En om dit alles in har­mo­nie klaar te krij­gen is ken­nis en kun­de nodig. We stel­len een gede­tail­leer­de stra­te­gie op voor het behoud van je boom op lan­ge ter­mijn en de rea­li­sa­tie van de civie­le werken.

 

 

Stel pre­ven­tief een boom­taxa­tie op

 

En taxe­ren de boom op voor­hand. Indien er dan toch scha­de ont­staat aan de boom, dat u een cor­rec­te scha­de­be­pa­ling van de bomen kan opstel­len en deze kan ver­ha­len op de ver­oor­za­ker. Dit is zeker niet onbe­lang­rijk, want nadien is het anders moei­lijk praten.

Ook berei­den wij niet alleen jouw boom, maar ook de direc­te omge­ving en de bodem voor. Alle­maal om aan­tas­tin­gen door graaf- en grond­wer­ken te voorkomen.

Weet dat bomen die niet beschermd wor­den gedu­ren­de bouw­wer­ken, ver­zwak­ken en tevens veel meer kans maken op storm­scha­de.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging geeft boom­ad­vies op maat. Twij­fel niet ons tij­dig te con­tac­te­ren, hoe vroe­ger hoe beter.

 

 

Advies begint met VTA-controle

En inspec­tie van jouw bomen en groendomein

 

Is jouw boom fit en gezond? Wij klim­men en kij­ken, meten en controleren.

Zo bepa­len wij de alge­me­ne con­di­tie van jouw boom.

Pro­ble­men zoals dood hout en pla­kok­sels, een schim­mel­in­fec­tie of hout­rot? Wij zet­ten alles keu­rig op papier én wij weten raad, met glas­hel­der boom­ad­vies en een pas­kla­re behandeling.

Van stand­plaats­ver­be­te­ring en plof­fen, snoei­en of vel­len, kroon- of kluit­ver­an­ke­ring, ver­plan­ten, ver­van­gen, …

VTA-con­tro­le met aan­dacht voor de toe­komst is de basis voor een gefun­deerd boomadvies.

Bij een VTA-con­tro­le – ofwel Visu­al Tree Assess­ment – con­tro­le­ren wij jouw boom op enke­le vas­te para­me­ters. We gaan hier­bij voor­zich­tig te werk zodat we jouw boom niet bescha­di­gen of aan­tas­ten. Moge­lij­ke dia­gno­ses die om een drin­gen­de aan­pak vra­gen: onsta­bi­li­teit of gevaar voor wind­worp, schim­mel­in­fec­ties of gevaar voor stam- of takbreuk, …

Soms is bij­ko­mend onder­zoek nodig: een resis­to­gra­fie of trek­proef, een blad- of grond­ana­ly­se, een akoes­ti­sche tomo­gra­fie (meer over tomo­gra­fie vindt u op de web­si­te IML – Elec­tro­nic), … Allen beho­ren deze proe­ven tot het niet-destruc­tief onderzoek.

Regel­ma­ti­ge opvol­ging is vaak wel ver­eist. Bij­voor­beeld jaar­lijks, twee­jaar­lijks of vijf­jaar­lijks. Afhan­ke­lijk van de geme­ten resultaten.

 

Resultaat van een tomografie op de onderstam van een boom

Om dege­lijk boom­ad­vies te kun­nen geven, moet soms de inwen­di­ge con­di­tie van de boom onder­zocht wor­den. Dit beeld laat het resul­taat van een tomo­gra­fisch onder­zoek zien op de stam van een boom. De don­ke­re zones (voor­al aan de bui­ten­zij­de) tonen gezond en sterk hout. De lich­te­re kleu­ren tonen mecha­nisch ver­zwakt hout en de blauw­ach­ti­ge kleu­ren tonen een hol­te in de stam van de boom.

 

Houd jouw bomen­be­stand gezond en con­tac­teer ons voor een VTA-con­tro­le.

 

 

Duur­zaam bos­be­heer voor jouw park­tuin of privébos

We star­ten met gron­di­ge ana­ly­se en geven dan dege­lijk advies

 

Gro­te park- of kas­teel­tuin, bos of rui­me resi­den­ti­ë­le tuin?

Dat vraagt om boom- en bos­be­heer met een lan­ge­ter­mijn­vi­sie. Want dat loont voor jouw por­te­mon­nee en de natuur.

Boven­dien zijn de pri­o­ri­tei­ten voor duur­zaam boom- en bos­be­heer vaak ver­ras­send. b‑Tree inven­ta­ri­seert, inspec­teert en stelt een stra­te­gie op onder lei­ding van een Cer­ti­fied Tree Mana­ger. Nadien maken wij het pas­klaar boom­ad­vies en de plan­ning voor jouw bos­be­heer. Reken boven­dien op onze exper­ti­se voor de vak­kun­di­ge uit­voe­ring. En doe je voor­deel op kor­te en lan­ge termijn.

Fou­te ingre­pen door niet des­kun­di­gen kos­ten u erg veel geld op ter­mijn. Zeker als we over gro­te, oude en waar­de­vol­le bomen praten.

Vraag gerust een vrij­blij­vend bezoek bij u ter plaatse.

 

 

Boom­ad­vies en nut boom­taxa­tie, waar­de­be­pa­ling en schadebepaling

 

Is jouw boom bescha­digd door der­den? Of heeft iemand uw bomen aan het snoei­en geweest, zon­der uw mede­we­ten? Wij stel­len dan aan scha­de­be­pa­ling op die geschikt is voor een vordering.

Wil je een com­pen­sa­tie­ver­goe­ding omdat der­den jouw boom wil­len laten vel­len?

Wij zor­gen voor een waar­de­be­pa­ling. Een boom­taxa­tie die zelfs aan­vaard wordt door recht­ban­ken. Want onze boom­taxa­tie gebeurt vol­gens de Uni­for­me Methode.

 

 

 

Prijs voor boomadvies

 

De prijs voor boom­ad­vies door Cer­ti­fied Tree Mana­ger Bert Jans­sens bedraagt € 135 per uur (excl. BTW)*.

Door de gro­te para­te ken­nis over bomen, schim­mels, aan­tas­tin­gen en pla­gen, net als de jaren­lan­ge erva­ring en het uit­ge­brei­de net­werk in de wereld van de boom­ver­zor­ging, kun­nen we op een beperk­te tijd al de eer­ste inzich­ten en boom­ad­vies geven.

* Prijs tot decem­ber 2023 – niet bin­den­de prijs – vraag prijs voor iede­re spe­ci­fie­ke situatie.

 

 

 

Ande­re nut­ti­ge links

 

 

Boom­in­spec­tie, VTA-con­tro­le en MTA-controle

Boom­be­heer en bosbeheer

Boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen

Bomen vel­len, kap­pen, demon­te­ren of verwijderen

Prijs boom snoei­en of vel­len – Onli­ne offerte

Hoe een gro­te beuk snoeien

Snoei­en hagen en heggen

Gro­te bomen aanplanten

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart