Geschatte lees­tijd: 13 minu­ten
Boomadvies voor bomen met een schimmelaantasting.

Ga je bou­wen of bomen snoei­en, alles begint met het juis­te boomadvies.

Zo krijg je een cor­rect zicht op wat kan en niet kan. Je bespaart hier­door ook op nut­te­lo­ze kosten.

En je maakt geen fou­ten die ach­ter­af nade­lig zijn voor de bomen.

Statische kroonverankering om uitbreken plakoksel onderaan de twee kroondelen te voorkomen.

Boomadvies

Professioneel boomadvies

met wetenschappelijke en hedendaagse onderbouwing

 

Welkom bij b‑Tree Boomverzorging, jouw betrouw­ba­re bron voor des­kun­dig boom­ad­vies of boom­tech­nisch advies.

Gericht op al jouw boomverzorgingsbehoeften.

Je kan bij ons terecht voor snel en krach­tig boom­ad­vies dat we je ineens ter plaat­se geven bij een bezoek. Zo weet je al vrij snel wat er aan de hand is. En of je boom al dan niet ziek is. En wat er best moet gebeuren.

 

 

Nadien is ver­der en meer gedail­leerd onder­zoek steeds moge­lijk uiter­aard. Weet ech­ter dat de eer­ste ana­ly­se erg belang­rijk is, omdat je hier­mee veel toe­kom­sti­ge pro­ble­men kan ver­mij­den en je snel­ler een zicht krijgt op de hui­di­ge oor­za­ken en oplossingen.

En als het over meer­de­re bomen gaat, star­ten je de eer­ste ana­ly­se best een bomen­toets.

Maar we bie­den uiter­aard ook boom­tech­nisch advies aan voor diver­se moei­lij­ke vraag­stuk­ken. Zoals boom­be­scher­ming bij bouw­wer­ken en groei­plaats­con­struc­ties. Of we hel­pen je bij de conditie- en vita­li­teits­be­pa­ling van bomen in stress.

Ook kan je beroep doen op gefun­deerd en onder­bouwd boom­tech­nisch advies in juri­disch zaken. Zodat je raads­men­sen tech­nisch cor­rect onder­steund wor­den. En zij je dos­sier veel beter kun­nen verdedigen.

 

Meer dan advies alleen

We begrij­pen dat bomen niet alleen prach­ti­ge natuur­lij­ke ele­men­ten zijn, maar ook waar­de­vol­le acti­va voor ons mili­eu en onze samen­le­ving. Daarom is het van cru­ci­aal belang om te zor­gen voor hun wel­zijn en gezondheid.

Onze pas­sie en exper­ti­se komen hier om de hoek kij­ken. We gelo­ven dat elk stuk­je groen een unie­ke geschie­de­nis heeft en elke boom zijn eigen ver­haal ver­telt. Daarom hech­ten wij veel belang aan cor­rect boomadvies.

Boomadvies begint met een visu­e­le inspec­tie van de boom en zijn omge­ving, zoals de groei­plaats en de bodem. Al dan niet aan­ge­vuld met nader onder­zoek. Waarmee je zowel fysi­o­lo­gi­sche als mecha­ni­sche gebre­ken of pro­ble­men in kaart brengt. En gaat ana­ly­se­ren wat de moge­lij­ke oor­za­ken hier­van zijn. Om zo de gepast maat­re­ge­len te kun­nen nemen, zodat de boom vei­li­ger en gezon­der wordt. Of je de boom in het slecht­ste geval moet ver­wij­de­ren, als deze onom­keer­ba­re gebre­ken heeft en niet meer op een vei­li­ge manier kan behou­den blijven.

 

Lees ook enkele nuttige pagina’s in verband met boomadvies

boom­taxa­tie en schadebepaling

boom­tech­nisch adviseur

tech­nisch raad­ge­ver in juri­di­sche zaken

tree mana­ger

bomen­toets

BEA of Bomen Effect Analyse

 

Ons team van toe­ge­wij­de boom­ver­zor­gings­ex­perts of tree-experts, onder lei­ding van gecer­ti­fi­ceer­de boom­be­heer­der Bert Janssens, bege­leidt je gedu­ren­de elke stap van je pro­ject of pro­ces. Of je nu één enke­le boom in je ach­ter­tuin hebt staan, een uit­ge­strekt park beheert of bouw­si­te gaat ontwerpen.

Met jaren­lan­ge erva­ring en diep­gaan­de ken­nis over de fysi­o­lo­gie, mor­fo­lo­gie en eco­lo­gie van bomen, even­als ziek­ten en pla­gen, en boom­be­heer in ste­de­lij­ke omge­ving, zijn we in staat om wel­over­wo­gen beslis­sin­gen te nemen. Zodat de gezond­heid en vita­li­teit van je bomen maxi­maal onder­steund wor­den en zelfs ver­be­te­ren. Ook kan je met cor­rect boom­ad­vies jouw bomen feil­loos door­heen je bouw­pro­ject lood­sen, aan de hand van een bruik­baar boom­be­scher­mings­plan dat voor­ziet in effec­tie­ve maatregelen.

 

Onderbouwd boomadvies met connectie tussen mens en natuur

Onze aan­pak is geba­seerd op weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de ken­nis, metho­den en prak­tij­ken uit de heden­daag­se boom­ver­zor­ging.

Gecombineerd met een oprech­te toe­wij­ding aan het behoud van het natuur­lij­ke even­wicht en duurzaamheid.

Of het nu gaat om peri­o­diek boom­on­der­houd, dia­gno­se en behan­de­ling van ziek­ten? Of boom­ad­vies over het plan­ten van nieu­we bomen? Onze oplos­sin­gen zijn gericht op jouw direc­te behoef­ten en de toe­komst van ons groe­ne erf­goed.

Ons doel is om jou te empo­we­ren met de ken­nis en mid­de­len die je nodig hebt om wel­over­wo­gen beslis­sin­gen te nemen en te zor­gen voor een groe­ne­re, gezon­de­re tuin, open­ba­re omge­ving en wereld.

Duurzaam met ande­re woorden.

Lees ver­der door­heen deze pagi­na om meer te weten te komen over hoe we je met des­kun­di­ge boom­ad­vies van dienst kun­nen zijn voor het behoud van je bomen, in vele ver­schil­len­de situaties.

Het enga­ge­ment van boom­ad­vies gaat hier ver­der dan alleen bomen; we koes­te­ren de con­nec­ties tus­sen mens en natuur. Ontdek hoe des­kun­dig boom­ad­vies het ver­schil kan maken en hoe ook jij kunt bij­dra­gen aan deze duur­za­me toekomst.

Samen cre­ë­ren we een leef­om­ge­ving waar­in bomen gedij­en en flo­re­ren, wat ook nog kos­ten­ef­fec­tief is voor onder­houd.

Neem van­daag nog con­tact met ons op en laat ons je bege­lei­den op de reis naar leven­dig groen en bloei­en­de bomen.

 

Ontdek het geheim achter gezonde en veilige bomen

Ons boom­ad­vies omvat een breed sca­la aan dien­sten gericht op de gezond­heid, vita­li­teit, boom­be­scher­ming, duur­zaam­heid en vei­lig­heid van bomen. Of het nu gaat om het ver­be­te­ren van de con­di­tie en vita­li­teit van bomen met een groei­plaats­ver­be­te­ring, het her­in­rich­ten van groei­plaat­sen, kli­maat­be­sten­di­ge tuin­aan­leg, of boom­ad­vies voor bouw­pro­jec­ten en het opstel­len van een boom­be­scher­mings­plan, je kan steeds op onze ken­nis rekenen.

Onze dien­sten zijn beschik­baar voor iedereen.

Van tuin­aan­ne­mers, par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven tot vast­goed­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten en overheden.

Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen voor gepas­si­o­neerd, boom­tech­nisch advies om jouw bomen in top­con­di­tie te houden.

 

Boomadvies voor jouw project

Eén van onze spe­ci­a­li­tei­ten is de inte­gra­tie van boom­ad­vies in bouw­plan­nen en groen­aan­leg om jouw pro­ject of tuin te trans­for­me­ren in een kli­maat­adap­tie­ve en onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin met maxi­maal behoud van de al aan­we­zi­ge bomen.

Hierbij kan je op een bre­de exper­ti­se voor het bescher­men van bomen op bouw­wer­ven en vast­goed­pro­jec­ten reke­nen. Zowel voor de boom­be­scher­ming op zich, als hoe je moet omgaan met bij­voor­beeld graaf­wer­ken en bron­be­ma­ling.

Onze ser­vi­ce omvat hier het opstel­len van een gede­gen en over­zich­te­lij­ke Bomen Effect Analyse (BEA) of een boom­be­scher­mings­plan.

Denk hier­bij aan inno­va­tie­ve oplos­sin­gen zoals onder­grond­se groei­plaat­sen, waar­door je de beschik­ba­re ruim­te, zowel boven­gronds als onder­gronds, opti­maal benut zon­der de gezond­heid van de boom in gevaar te brengen.

Dit zorgt ervoor dat de boom kan uit­groei­en tot een vol­waar­di­ge toe­komst­boom.

En gaat het boom­ad­vies nu over klei­ne of gro­te bomen of pro­jec­ten, vra­gen over boom­con­di­tie, vita­li­teit, of het ver­plan­ten en snoei­en van bomen? Of heb je behoef­te aan boom­ad­vies voor een zie­ke boom, een vete­raan­boom, een monu­men­ta­le boom, of voor tuinaanleg?

We zijn er steeds om jou te helpen.

 

Hoe we boomtechnisch advies aanpakken?

Onze aan­pak begint met aan­dach­tig luis­te­ren naar jouw vraag of uit­da­ging. Gevolgd door gron­dig onder­zoek om de bes­te oplos­sin­gen te vin­den. We halen infor­ma­tie uit ver­schil­len­de bron­nen, waar­on­der veld­on­der­zoek, desktop­stu­dies, lite­ra­tuur, voor­schrif­ten en onze erva­ring, ken­nis en inzich­ten natuurlijk.

Belangrijke infor­ma­tie­bron­nen zijn voor ons:

Het boom­ad­vies wer­ken we uit in een gede­tail­leerd ver­slag, waar­in we onze ana­ly­se, bevin­din­gen en aan­be­ve­lin­gen pre­sen­te­ren. We stre­ven ernaar om oplos­sin­gen te bie­den die zowel jouw direc­te behoef­ten aan­pak­ken als de toe­komst van jouw bomen vei­lig­stel­len. Rekening hou­den­de met het gewens­te eind­beeld, ook op lan­ge termijn.

Tijdens het ver­loop van het pro­ject hou­den we je op inter­val­ba­sis gere­geld de hoog­te en bij nieu­we ele­men­ten ple­gen we gestruc­tu­reerd overleg.

Heb je behoef­te aan bestek­tek­sten over hoe aan­ne­mers moe­ten omgaan met boom gere­la­teer­de zaken of wer­ken in de boom­be­scher­mings­zo­ne of boom­ver­an­ke­rings­zo­ne, dan kun­nen we deze net­jes aanleveren.

 

Boomadvies in een uitgebreid en overzichtelijk boomrapport

Indien nodig voor­zien we uit­ge­brei­de rap­por­ten die die­nen als werk­do­cu­men­ten of naslag­werk voor pro­jec­ten, of in juri­di­sche pro­ce­du­res. Onze rap­por­ten zijn over­zich­te­lijk gestruc­tu­reerd en geba­seerd op fei­te­lij­ke infor­ma­tie, voor­schrif­ten, maat­re­ge­len en bomen­ken­nis, zoals bio­lo­gie, mor­fo­lo­gie en fysiologie.

Als opdracht­ge­ver ont­vang je van onze cer­ti­fied tree mana­ger een ver­slag met boom­ad­vies geschre­ven op maat waar­voor het moet dienen.

Bij een uit­ge­breid ver­slag is het de kunst om de lezer erg snel de nodi­ge infor­ma­tie te ver­schaf­fen. Zodat deze niet ver­dwaalt in de details. Daarom bren­gen wij een over­zich­te­lij­ke en goe­de struc­tuur  aan in onze advies­rap­por­ten en verslagen.

En is de con­clu­sie dui­de­lijk en geba­seerd op fei­ten en bomen­ken­nis zoals bio­lo­gie, mor­fo­lo­gie, fysi­o­lo­gie en boomdynamica.

Uiteraard is niet altijd een uit­ge­breid bomen­rap­port nodig. Soms kan het zon­der, of met een beperkt ver­slag. Ook daar zorgt b‑Tree Boomverzorging voor.

Verslag van boomadvies na visuele inspecties en nadere onderzoeken

Verslag betref­fen­de boom­ad­vies van monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen in een gro­te park­tuin. In het ver­slag wor­den alle onder­zoe­ken, resul­ta­ten van de onder­zoe­ken en boom­ad­vie­zen over­zich­te­lijk weergegeven.

 

 

Boomadvies met focus op ecologisch verantwoorde langetermijnstrategie

Ecologische bete­kent ineens ook een mooi esthe­tisch eind­re­sul­taat bij bomen.

Bij het geven van boom­ad­vies focus­sen wij als Certified Tree Manager steeds op een eco­lo­gisch ver­ant­woor­de lan­ge­ter­mijn­op­los­sing voor je bomen. En om je bomen zolang moge­lijk te kun­nen behou­den. Op een gezon­de manier, zodat de bomen zo wei­nig moge­lijk kans maken op aan­tas­tin­gen. En dat ze zo vitaal moge­lijk blij­ven. Met een mooi esthe­tisch uitzicht.

Laat bij aan­tas­tin­gen, ziek­ten of pla­gen de juis­te dia­gno­se stel­len en je het juis­te boom­ad­vies geven. Dan weet je dat de juis­te reme­die en oplos­sing aan­ge­reikt worden.

Al te vaak gebeu­ren er totaal fou­te ingre­pen die het pro­bleem ver­er­ge­ren. En de levens­duur van de boom bij­ko­mend verkorten.

Om maar een voor­beeld te geven: bij tak­sterf­te boven­aan in de kroon bewe­ren som­mi­gen dat er moet gesnoeid wor­den. In tegen­deel. Taksterfte ont­staat omwil­le van pro­ble­men met de kwa­li­teit van de groei­plaats. Ofwel te nat, of onvol­doen­de zuur­stof in de bodem omwil­le van bodem­ver­dich­ting, of onvol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te. Snoeien is dan niet de juis­te reme­die. Wel de groei­plaats aan­pak­ken en de kwa­li­teit ervan ver­be­te­ren. Het dode hout ver­wij­de­ren kan wel gebeu­ren, maar dan wel op de juis­te manier. Door de tak­ken te bre­ken, maar niet door ze al snoei­end af te zagen.

 

Boomtechnisch advies bij bomen met problemen

Los het ecologisch op, niet met sproeimiddelen

Hetzelfde geld bij aan­tas­tin­gen door insec­ten of para­si­tai­re schim­mels. Sommigen gebrui­ken sproei­mid­de­len om het pro­bleem zoge­zegd opge­lost te krijgen.

Niets is slech­ter dan dat.

Het gebruik van sproei­mid­de­len is uit den boze en het bedreigt het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem. De boom zal door gebruik van sproei­mid­de­len nog meer ver­zwak­ken en aftakelen.

Ook hier twee voor­beel­den: aan­tas­ting door een bast­ke­ver of een schim­mel. Niet het gebruik van sproei­mid­de­len om de bast­ke­ver of schim­mel te doden zal je boom helpen.

Het juis­te boom­ad­vies is het onder­steu­nen en ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van de groei­plaats. Dit zal jouw boom wel hel­pen. Want hoe beter de kwa­li­teit van de groei­plaats, hoe meer ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten er in de bodem aan­we­zig zijn. En hoe meer bodem­le­ven er is. En hoe beter de boom van vocht, nutri­ën­ten en natuur­lij­ke fun­gi­ci­den en afweer­stof­fen wordt voor­zien. Sproeimiddelen daar­en­te­gen maken het bodem­le­ven kapot, waar­door de boom nog meer verzwakt.

 

Waarom is het bodemleven belangrijk voor een boom?

Vele van de pro­ble­men die bomen boven­gronds (en ook onder­gronds) ver­to­nen, heb­ben te maken met een kwa­li­ta­tief slech­te groeiplaats.

Bomen zien er stra­lend uit als ze kun­nen groei­en in een goe­de, met leven gevul­de bodem.

Om de kwa­li­teit van de bodem in orde te hou­den of opnieuw in orde te krij­gen, kan je op boom­ad­vies reke­nen van onze Certified Tree Manager.

Al te vaak wor­den in tui­nen tij­dens de aan­leg en het onder­houd fou­ten gemaakt die de natuur­lij­ke habi­tat voor het bodem­le­ven erg schaden.

Wij inven­ta­ri­se­ren de pro­ble­men, geven je uit­leg en geven het juis­te boomadvies.

En als de kwa­li­teit van de groei­plaats moet ver­be­terd wor­den kan dat al door het aan­bren­gen van een dun laag­je uit­ge­werk­te com­post en met daar­op een dun laag­je deels ver­teer­de hout­snip­pers. Dit orga­nisch mate­ri­aal cre­ëert een habi­tat voor zowel de schim­mels, regen­wor­men, pis­se­bed­den en het bodem­le­ven van mil­jar­den bac­te­ri­ën en archaea (een­cel­li­gen), nema­to­den en pro­to­zoa. En dan komen ze vanzelf.

En wan­neer je in een civiel druk belas­te omge­ving een boom wenst te laten ont­wik­ke­len, zon­der boven­gronds te veel ruim­te op te offe­ren, kan je door mid­del van een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting en groei­plaats­con­struc­tie de bodem cor­rect dub­bel gebrui­ken. Met toe­komst voor de boom.

Ook hier geeft onze cer­ti­fied tree mana­ger je het juis­te boomadvies.

 

Voorkom problemen met bomen op lange termijn

Problemen met bomen, zoals afta­ke­ling en afster­ven, brengt kos­ten met zich mee. Zeker als je de boom moet vel­len en ver­van­gen door een nieu­we boom aan te planten.

Door één fou­te ingreep, bij­voor­beeld het snoei­en van een te gro­te tak, kan je het jaren duren­de afta­ke­lings­pro­ces van je boom in gang zetten.

Of door een ABC-boom te snoei­en op het fou­tie­ve tijd­stip, bij­voor­beeld in het voor­jaar, zodat deze gaat bloe­den. Met alle gevol­gen van dien.

Overweeg daar­om om je laten bij te staan door b‑Tree Boomverzorging voor cor­rect boom­tech­nisch advies.

Je kan er zoveel pro­ble­men mee voor­ko­men op lan­ge termijn.

 

Boomadvies voor boombescherming

Boomadvies voor bescherming van de boom, wortels en de bodem

Bouw- of reno­va­tie­plan­nen op een ter­rein met mooie of monu­men­ta­le bomen? Bescherm de bomen dan tij­dig tegen bouw­scha­de, zodat je ze niet zal verliezen.

Zwaar ver­keer of graaf­wer­ken bescha­di­gen de wor­tels. Niet alleen recht­streeks, maar ook door het com­pac­te­ren van de bodem waar­door er zuur­stof gebrek optreedt. Zuurstofgebrek ver­oor­zaakt ver­zwak­king van de boom en het afster­ven van de wor­tels van de boom. Hierdoor zal er wor­tel­rot optre­den op ter­mijn en kan je de boom verliezen.

Graafwerkzaamheden ver­oor­za­ken direc­te mecha­ni­sche scha­de. De boom krijgt erg plots veel min­der water, min­der nutri­ën­ten, min­der zuur­stof, is veel sui­kers kwijt die in de wor­tels zijn opge­sla­gen en kan daar­door erg snel afster­ven. Slechts beperkt wor­tel­ver­lies is aan­vaard­baar en kan de boom te boven komen op ter­mijn. Zelfs bomen met een goe­de vita­li­teit zul­len gro­te wor­tel­scha­de niet overleven.

 

Ontbreken van boombescherming heeft tot grote wortelschade geleid

Omdat er geen boom­be­scher­ming werd voor­zien gedu­ren­de deze werf, zijn de wor­tels van bei­de bomen langs weers­zij­den weg­ge­gra­ven. Ook de bodem is zwaar bescha­digd. De scha­de­be­pa­ling voor deze bomen ligt erg hoog.

 

Zelfs beperkte schade kan al het totaal verlies van een boom betekenen

Er hoeft maar beperk­te scha­de aan­ge­bracht te wor­den en het lan­ge­ter­mijn­beeld van de boom zal totaal veranderen.

Er treedt dan top­sterf­te, wor­tel­rot, wind­worp of een ander pro­bleem op.

Voorkom dus te allen tij­de zowel mecha­ni­sche scha­de aan de wor­tels. Als zuur­stof­ge­brek in de bodem.

Zodat jouw boom gezond blijft.

Enkel bij tij­de­lijk of beperkt zuur­stof­te­kort kan door mid­del van het plof­fen van de bodem (stand­plaats­ver­be­te­ring) de bodem her­steld worden.

Vraag naar ons boom­ad­vies over al deze zaken.

En best een jaar of zelfs lan­ger op voor­hand. En voor­al vóór de start van de werken.

b‑Tree Boomverzorging biedt een door­dach­te waai­er van oplos­sin­gen voor boom­be­scher­ming op bouw­plaat­sen.

Laat je boom dus tij­dig op je bouw­plan­nen of ver­bou­wings­wer­ken voor­be­reid zijn. 

Voorkom infec­ties en het afster­ven van je bomen jaren later.

Houd ook reke­ning met de wor­tels van de bomen in de buurt. Ook daar kan mecha­ni­sche wor­tel­scha­de of zuur­stof­ge­brek optre­den omwil­le van bouw­wer­ken of verbouwingswerken.

 

Boomadvies voor bescherming van bovengrondse delen van boom

Ook de boom zelf kan zwa­re bescha­di­ging oplo­pen door aan­rij­ding door zwa­re machi­nes. Of gro­te tak­ken of wor­tels die door een graaf­ma­chi­ne wor­den afge­scheurd. Omdat ze in de weg zit­ten voor de wer­ken. Zelf omdat gro­te tak­ken voor de start van de wer­ken, glad tot tegen de stam  wor­den afge­zaagd om geen belem­me­ring te vormen.

Dit bete­kent voor de boom dan het begin van de eind­fa­se. En finaal van het ver­lies van je boom. De kans is gewoon veel gro­ter dat door de scha­de de boom een para­si­tai­re zwa­m­aan­tas­ting krijgt. Of sterft door water­ge­brek de eerst vol­gen­de zomer.

Vraag ons om het juis­te boom­ad­vies hoe hier­mee om te gaan en hoe dit moet aan­ge­pakt wor­den. Soms al van­af de ont­werp­fa­se. Zowel voor de voor­be­rei­ding van het wor­tel­ge­stel en de moge­lijk beno­dig­de snoei van de kruin en wor­tels. Als over de fysie­ke afba­ke­ning, de sig­na­li­sa­tie en pre­ven­tie­ve boom­taxa­tie. Als over de nazorg voor de boom en stand­plaats­ver­be­te­ring na de werken.

Voor som­mi­ge wer­ken zal blij­ken dat ze moe­ten aan­ge­past wor­den of zelfs moe­ten wij­ken voor het wel­zijn van de boom. Voor ande­re wer­ken zijn mis­schien boom­tech­ni­sche ingre­pen of een onder­grond­se groei­plaats­in­rich­ting de oplos­sing. En om dit alles in har­mo­nie klaar te krij­gen is ken­nis en kun­de nodig. We stel­len een gede­tail­leer­de stra­te­gie op voor het behoud van je boom op lan­ge ter­mijn en de rea­li­sa­tie van de civie­le werken.

 

Stel preventief een boomtaxatie op

En taxe­ren de boom op voor­hand. Indien er dan toch scha­de ont­staat aan de boom, dat je een cor­rec­te scha­de­be­pa­ling van de bomen kan opstel­len en deze kan ver­ha­len op de ver­oor­za­ker. Dit is zeker niet onbe­lang­rijk, want nadien is het anders moei­lijk praten.

Ook berei­den wij niet alleen jouw boom, maar ook de direc­te omge­ving en de bodem voor. Allemaal om aan­tas­tin­gen door graaf- en grond­wer­ken te voorkomen.

Weet dat bomen die niet beschermd wor­den gedu­ren­de bouw­wer­ken, ver­zwak­ken en tevens veel meer kans maken op storm­scha­de.

b‑Tree Boomverzorging geeft boom­ad­vies op maat. Twijfel niet ons tij­dig te con­tac­te­ren, hoe vroe­ger hoe beter.

 

Advies begint met VTA-controle

En inspectie van jouw bomen en groendomein

Is jouw boom fit en gezond? Wij klim­men en kij­ken, meten en controleren.

Zo bepa­len wij de alge­me­ne con­di­tie van jouw boom.

Problemen zoals dood hout en pla­kok­sels, een schim­mel­in­fec­tie of hout­rot? Wij zet­ten alles keu­rig op papier én wij weten raad, met glas­hel­der boom­ad­vies en een pas­kla­re behandeling.

Van stand­plaats­ver­be­te­ring en plof­fen, snoei­en of vel­len, kroon- of kluit­ver­an­ke­ring, ver­plan­ten, ver­van­gen, …

VTA-controle met aan­dacht voor de toe­komst is de basis voor een gefun­deerd boomadvies.

Bij een VTA-controle – ofwel Visual Tree Assessment – con­tro­le­ren wij jouw boom op enke­le vas­te para­me­ters. We gaan hier­bij voor­zich­tig te werk zodat we jouw boom niet bescha­di­gen of aan­tas­ten. Mogelijke dia­gno­ses die om een drin­gen­de aan­pak vra­gen: onsta­bi­li­teit of gevaar voor wind­worp, schim­mel­in­fec­ties of gevaar voor stam- of takbreuk, …

Soms is bij­ko­mend onder­zoek nodig: een resis­to­gra­fie of trek­proef, een blad- of grond­ana­ly­se, een akoes­ti­sche tomo­gra­fie (meer over tomo­gra­fie vind je op de web­si­te IML – Electronic), … Allen beho­ren deze proe­ven tot het niet-destructief onderzoek.

Regelmatige opvol­ging is vaak wel ver­eist. Bijvoorbeeld jaar­lijks, twee­jaar­lijks of vijf­jaar­lijks. Afhankelijk van de geme­ten resultaten.

 

Resultaat van een tomografie op de onderstam van een boom

Om dege­lijk boom­ad­vies te kun­nen geven, moet soms de inwen­di­ge con­di­tie van de boom onder­zocht wor­den. Dit beeld laat het resul­taat van een tomo­gra­fisch onder­zoek zien op de stam van een boom. De don­ke­re zones (voor­al aan de bui­ten­zij­de) tonen gezond en sterk hout. De lich­te­re kleu­ren tonen mecha­nisch ver­zwakt hout en de blauw­ach­ti­ge kleu­ren tonen een hol­te in de stam van de boom.

 

Houd jouw bomen­be­stand gezond en con­tac­teer ons voor een VTA-controle.

 

Duurzaam bosbeheer voor jouw parktuin of privébos

We starten met grondige analyse en geven dan degelijk advies

Grote park- of kas­teel­tuin, bos of rui­me resi­den­ti­ë­le tuin?

Dat vraagt om boom- en bos­be­heer met een lan­ge­ter­mijn­vi­sie. Want dat loont voor jouw por­te­mon­nee en de natuur.

Bovendien zijn de pri­o­ri­tei­ten voor duur­zaam boom- en bos­be­heer vaak ver­ras­send. b‑Tree inven­ta­ri­seert, inspec­teert en stelt een stra­te­gie op onder lei­ding van een Certified Tree Manager. Nadien maken wij het pas­klaar boom­ad­vies en de plan­ning voor jouw bos­be­heer. Reken boven­dien op onze exper­ti­se voor de vak­kun­di­ge uit­voe­ring. En doe je voor­deel op kor­te en lan­ge termijn.

Foute ingre­pen door niet des­kun­di­gen kos­ten je erg veel geld op ter­mijn. Zeker als we over gro­te, oude en waar­de­vol­le bomen praten.

Vraag gerust een vrij­blij­vend bezoek bij jou ter plaatse.

 

Boomadvies en nut boomtaxatie, waardebepaling en schadebepaling

Is jouw boom bescha­digd door der­den? Of heeft iemand jouw bomen aan het snoei­en geweest, zon­der je mede­we­ten? Wij stel­len dan aan scha­de­be­pa­ling op die geschikt is voor een vordering.

Wil je een com­pen­sa­tie­ver­goe­ding omdat der­den jouw boom wil­len laten vel­len?

Wij zor­gen voor een waar­de­be­pa­ling. Een boom­taxa­tie die zelfs aan­vaard wordt door recht­ban­ken. Want onze boom­taxa­tie gebeurt vol­gens de Uniforme Methode.

 

Prijs voor boomadvies

De prijs voor boom­ad­vies door Certified Tree Manager Bert Janssens bedraagt € 135 per uur (excl. BTW)*.

Door de gro­te para­te ken­nis over bomen, schim­mels, aan­tas­tin­gen en pla­gen, net als de jaren­lan­ge erva­ring en het uit­ge­brei­de net­werk in de wereld van de boom­ver­zor­ging, kun­nen we op een beperk­te tijd al de eer­ste inzich­ten en boom­ad­vies geven.

* Prijs tot decem­ber 2023 – niet bin­den­de prijs – vraag prijs voor iede­re spe­ci­fie­ke situatie.

 

 

Nuttige links

 

Boominspectie, VTA-controle en MTA-controle

Boombeheer en bosbeheer

Boomtaxatie of waar­de­be­pa­ling van bomen

Bomen vel­len, kap­pen, demon­te­ren of verwijderen

Prijs boom snoei­en of vel­len – Online offerte

Hoe een gro­te beuk snoeien

Snoeien hagen en heggen

Grote bomen aanplanten

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart