Boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen

 

 

Wat is een boom­taxa­tie of de waar­de­be­pa­ling van bomen?

En wat is schadebepaling?

 

Net zoals vast­goed en een auto een waar­de heb­ben, heeft ook een boom een waar­de. Boom­taxa­tie of de waar­de­be­pa­ling van bomen is het bepa­len van de intrin­sie­ke waar­de van bomen. De waar­de zoals deze bomen aan­we­zig zijn op hun stand­plaats. Dus ook reke­ning gehou­den met zowel al de ken­mer­ken van de boom, als de stand­plaats. En bij scha­de aan een boom, kan u dus een scha­de­be­pa­ling laten opstellen.

De scha­de­be­pa­ling bij bomen steunt vol­le­dig op de boom­taxa­tie. Een groot deel van de scha­de­be­pa­ling bij bomen baseert zich op de tota­le taxa­tie­waar­de van de bomen. En bij een totaal­ver­lies van de boom, en dit is snel­ler dan je mis­schien denkt, komen er nog heel wat bij­ko­men­de kos­ten bij de schadebepaling.

 

 

Een boom­taxa­tie is niet lou­ter de hout­waar­de van een boom

 

Een boom­taxa­tie is niet het lou­ter bepa­len van de hout­waar­de van een boom. De hout­waar­de van een boom is meest­al een groot stuk lager dan de taxa­tie­waar­de van de leven­de boom. De hout­waar­de kan u beschou­wen als de waar­de van het hout dat de boom in plan­ken of tim­mer­hout kan opbren­gen. En in het slecht­ste geval is het de waar­de als brand­hout. De taxa­tie­waar­de van een boom daar­en­te­gen is de waar­de van de leven­de boom, reke­ning hou­den­de met zijn con­di­tie, soort, stand­plaats, plant­ver­band en eco­lo­gi­sche aspecten.

Een oude boom die een goe­de con­di­tie heeft en te mid­den van een stads­cen­trum staat, zal algauw een veel hoge­re waar­de heb­ben dan een zie­ke boom die aan een bos­rand staat te mid­den van een ruraal gebied. Het is dan ook dui­de­lijk dat een scha­de­be­pa­ling bij der­ge­lij­ke bomen hoger zal oplo­pen, dan scha­de aan de bomen in de bosrand.

Vele fac­to­ren bepa­len de waar­de van een boom. Al deze pun­ten bespre­ken wij hier­on­der in de Uni­for­me methode.

 

 

Waar­om bomen taxeren?

 

U kan zich afvra­gen: waar­om een boom­taxa­tie laten uit­voe­ren? En daar zijn ver­schil­len­de uit­een­lo­pen­de rede­nen voor.

Het is steeds nut­tig bomen te taxe­ren wan­neer er in de nabije toe­komst civie­le wer­ken in uit­voe­ring gaan in de buurt van bomen. Dit kan gaan van de aan­leg van bestra­ting, oprit­ten en par­keer­plaat­sen tot de bouw van gro­te vast­goed pro­jec­ten.  Waar­bij bij deze laat­ste vaak door bron­be­ma­ling de water­ta­fel in de bodem zal ver­la­gen om te kun­nen bouwen.

 

 

Taxa­tie van uw bomen heeft dan twee voordelen.

 

Ener­zijds kan je het resul­taat van de boom­taxa­tie (waar­de van de bomen uit­ge­drukt in euro’s) gebrui­ken om de opdracht­ge­vers en de uit­voer­ders van de civie­le wer­ken, te moti­ve­ren om ervoor te zor­gen dat ze de nodi­ge boom­be­scher­ming uit­wer­ken. En pre­ven­tief, nog voor het opstel­len van het ont­werp, ori­ën­te­rend wor­tel­on­der­zoek uit­voe­ren. Zodat jouw bomen geen scha­de zul­len lijden.

Ontbreken van boombescherming heeft tot grote wortelschade geleid. De schadebepaling van de bomen is erg hoog in dit geval.

Omdat er geen boom­be­scher­ming werd voor­zien gedu­ren­de deze werf, zijn de wor­tels van bei­de bomen langs weers­zij­den weg­ge­gra­ven. Ook de bodem is zwaar bescha­digd. De scha­de­be­pa­ling van de bomen is erg hoog.

 

Ander­zijds kan je, als er dan toch scha­de ont­staat aan de getaxeer­de bomen, aan­to­nen wat de waar­de en con­di­tie (deze wordt mee opge­no­men in taxa­tie­ver­slag) was van deze bomen, vóór de wer­ken. En kan je dus ook de gele­den scha­de aan­to­nen ten opzich­te van dat referentiepunt.

Ook bij scha­de­ge­val­len gebrui­ken we de boom­taxa­tie metho­de om de scha­de aan de boom te bere­ke­nen. Scha­de aan een boom kan ont­staan door bij­voor­beeld een aan­rij­ding door een machi­ne of voer­tuig. Maar ook door fou­tie­ve of over­ma­ti­ge snoei door ondes­kun­di­gen in of bui­ten de sector.

 

 

Het bere­ke­nen van de scha­de­be­pa­ling bij bomen behoort ook tot de boomtaxatie

 

Zoals we hier­bo­ven beschrij­ven, kan er aan bomen scha­de ont­staan. Enke­le voor­beel­den waar­bij scha­de aan bomen ont­staat, zijn:

  • aan­rij­ding met een voer­tuig of machi­ne, waar­door de schors geheel of gedeel­te­lijk weg is,
  • het weg­gra­ven van de wor­tels van een boom, waar­door deze moge­lijks onher­stel­ba­re scha­de oploopt door toe­kom­sti­ge para­si­tai­re schim­mel­in­fec­tie en vroeg­tij­dig afsterft,
  • het snoei­en van erg gro­te gestel­tak­ken door niet deskundigen,
  • over­ma­ti­ge snoei en onno­dig kan­de­la­be­ren of kan­de­la­ren van bomen,
  • het snoei­en van alle over­han­gen­de tak­ken aan één zij­de van de boom, even­tu­eel zon­der uw medeweten,
  • het bescha­di­gen van de wor­tel­zo­ne van de boom door bodem­com­pac­ta­tie, ver­oor­zaakt door (zwaar) trans­port, met toe­kom­stig con­di­tie­ver­lies van de boom tot gevolg,
  • het opsta­pe­len van (bouw)materialen in de kruin­pro­jec­tie van bomen,
  • het lozen van voor een boom gif­ti­ge stof­fen in de wor­tel­zo­ne van bomen, zoals cementwater,
  • bron­be­ma­ling bij bouwwerkzaamheden.

 

 

Hoe komt men tot een scha­de­be­drag bij scha­de aan bomen

 

Bij scha­de­be­pa­ling bij bomen, wordt de gele­den scha­de bere­kend aan de hand van dezelf­de para­me­ters als bij een gewo­ne boom­taxa­tie. Maar hier is de scha­de gelijk aan het ver­schil tus­sen de waar­de van de boom voor­al­eer er scha­de was. En de waar­de van de boom nadat de scha­de is toe­ge­bracht. Even­tu­eel ver­meer­dert met de kos­ten van de her­stel­maat­re­ge­len om de situ­a­tie terug naar die toe­stand te bren­gen, voor­al­eer de scha­de werd gemaakt.

De Uni­for­me metho­de voor­ziet ook in een aan­tal spe­ci­fie­ke moge­lijk­he­den om scha­de zeer gericht en nauw­keu­rig te berekenen.

Bij een scha­de­be­pa­ling is het dan erg zin­vol om over een waar­de­be­pa­ling van uw bomen te beschik­ken, vóór de scha­de er was. Om te kun­nen aan­to­nen hoe de con­di­tie en sta­tus van de boom was, vóór de bescha­di­ging of scha­de. Dit is natuur­lijk niet altijd het geval. Maar als u weet dat er gaat gewerkt wor­den in de buurt van uw bomen, is het dus raad­zaam, deze al tij­dig te taxe­ren. Dat maakt het nadien veel gemak­ke­lij­ker aantoonbaar.

 

 

Her­stel­kos­ten van de scha­de kun­nen aar­dig oplopen

 

Om nog even die­per in te gaan op de kos­ten van her­stel­maat­re­ge­len, deze kun­nen aar­dig oplopen.

Wan­neer de scha­de aan een boom het vol­le­di­ge ver­lies ervan bete­kent, kun­nen de kos­ten voor het her­stel in reke­ning gebracht wor­den. De kos­ten zijn het vel­len van de boom, het ver­wij­de­ren van de stronk, het plant­klaar maken van de bodem en het aan­plan­ten van een nieu­we boom die zo even­waar­dig moge­lijk is. Net zoals de tota­le kost van de nazorg. Het zijn nu net deze kos­ten die hoog kun­nen oplopen.

 

 

Boom­taxa­tie bij onteigening

 

Bij ont­ei­ge­nin­gen zal de over­heid u slechts een klei­ne som trach­ten te beta­len voor de bomen op de strook die ont­ei­gend wordt. En iede­re boom taxe­ren als­of deze in een bos staat. Ech­ter, als het gaat over een park­tuin, in plaats van een bos, is de stand­plaats­waar­de coëf­fi­ci­ënt 0,6 in plaats van 0,2. Dit is een fac­tor 3 verschil.

Naast de waar­de van de bomen kan in dit spe­ci­fiek geval ook over­wo­gen wor­den het aan­plan­ten van nieu­we bomen mee te nemen in de tota­le boom­taxa­tie. Zodat het uit­zicht van de park­tuin in ere her­steld wordt. Ver­geet dan ook de kost­prijs van de groei­plaats­ver­be­te­ring vóór het plan­ten niet. En de kost­prijs van de nazorg niet bij het opnieuw aan­plan­ten. Zul­ke boom­taxa­ties kun­nen hoog oplopen.

Door een juis­te boom­taxa­tie uit te voe­ren en uw bomen of bomen­pro­ject juist naar waar­de te taxe­ren, zal u erg goed de (hoge­re) waar­de ervan kun­nen aantonen.

De recht­ban­ken aan­vaar­den de waar­de­be­pa­lin­gen van bomen vol­gens de Uni­for­me metho­de. Er zijn uit­spra­ken waar­in deze metho­de werd toe­ge­past als standaard.

 

Con­tac­teer ons gerust vrij­blij­vend voor meer uit­leg hierover.

 

 

Taxa­tie van bomen vol­gens de Uni­for­me methode

 

Om ieder­een toe te laten de waar­de van een boom vol­gens een­zelf­de manier te bepa­len, is er met de jaren in de boom­ver­zor­ging een alge­meen aan­vaar­de metho­de ontstaan.

Die het moge­lijk maakt om de waar­de van een boom nauw­keu­rig te bepalen.

Name­lijk “de Uni­for­me methode”.

De boom­taxa­tie vol­gens de Uni­for­me metho­de houdt reke­ning met vol­gen­de fac­to­ren, waar­bij de coëf­fi­ci­ën­ten wor­den ver­me­nig­vul­digd met de basiswaarde:

 

De basis­waar­de in € bij een boom­taxa­tie, is het vertrekpunt

Dit is de sec­tie van de stam op 1,3 meter hoog­te geme­ten boven het maai­veld, uit­ge­drukt in cm², en ver­me­nig­vul­digd met de een­heids­prijs (in €/cm²), die op zijn beurt jaar­lijks bepaald wordt door de VVOG. Bij meer­stam­mi­ge bomen mogen de stam­sec­ties van de ver­schil­len­de stam­men samen­ge­teld wor­den. En zit er op 1,3 meter hoog­te een ver­dik­king in de stam, dan neemt men een gemid­del­de van onder en boven de ver­dik­king, of de klein­ste sec­tie rond 1,3 meter hoogte.

De basis­waar­de is het bedrag waar­op de onder­staan­de coëf­fi­ci­ën­ten wor­den toe­ge­past om aan de fina­le boom­taxa­tie waar­de te komen.

 

De con­di­tie­waar­de coëficiënt

Deze fac­tor wordt bepaald door de goe­de of slech­te con­di­tie van de boom en zijn vita­li­teit. Hier­voor wordt de boom geïn­spec­teerd en wordt er een VTA-con­tro­le uit­ge­voerd. Bomen in per­fec­te staat, goe­de con­di­tie dus, sco­ren hoog (1). Een dode boom scoort het laag­ste (0).

 

De soort­waar­de coëfficiënt

Deze fac­tor wordt bepaald door de boom­soort en vari­ë­teit waar­voor het gaat. Ook de soort­waar­de coëf­fi­ci­ënt kan ver­schil­len van jaar tot jaar. En hoe zeld­za­mer de boom, hoe hoger de coëfficiënt.

 

De stand­plaats­waar­de coëfficiënt

Dit is een fac­tor die reke­ning houdt met de geo­lo­ca­tie waar de boom groeit. Staat de boom in een stads- of dorps­cen­trum, of groeit de boom op het plat­te land. De fac­tor is het hoog­ste in een stads- of dorps­cen­trum en het laag­ste op het plat­te land.

 

De plant­wij­ze­waar­de coëfficiënt

Deze coëf­fi­ci­ënt geeft aan in wel­ke for­ma­tie de boom is aan­ge­plant. Is de boom aan­ge­plant als bos, gro­te groep, klei­ne groep, dreef of laan­boom, of soli­tair? De coëf­fi­ci­ënt is het hoog­ste bij een soli­tai­re boom (1).

 

De meer­waar­de coëf­fi­ci­ënt – een belang­rij­ke bij boomtaxatie

Deze fac­tor houdt reke­ning met de eco­lo­gi­sche en erf­goed aspec­ten van een boom. Een vete­ra­ne en als erf­goed geklas­seer­de boom krijgt een meer­waar­de coëf­fi­ci­ënt van 2,5. In het kort wil dit zeg­gen dat zul­ke boom 2,5 keer meer waar­de heeft dan dezelf­de boom, als hij geen vete­raan of erf­goed geklas­seer­de boom is.

Tip: de groot­te­or­de bij scha­de­be­pa­ling van erf­goed­bo­men of vete­raan­bo­men is dan ook snel erg hoog. Deze is name­lijk 2,5 maal hoger dan de scha­de aan een niet erf­goed­boom of veteraanboom.

 

Om de waar­de van uw boom te bepa­len, zijn er dus vele para­me­ters van invloed en moe­ten we deze één voor één cor­rect bepa­len. Aan de hand van de sec­tie van de stam,  een­heids­waar­de, con­di­tie, soort (inclu­sief variëteit/cultivar), stand­plaats, plant­wij­ze en eco­lo­gi­sche aspec­ten komen we dus tot de uit­ein­de­lij­ke taxatiewaarde.

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

 

 

Bere­ke­nen van de waar­de van de boom

 

Berekeningsvoorbeeld van een boomtaxatie

Uit­ge­werk­te bere­ke­ning voor een boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen, wel­ke wordt opge­no­men in het vol­le­di­ge taxatierapport.

 

Na het opme­ten en schou­wen (inspec­te­ren) van de boom, al dan niet met nade­re onder­zoe­ken, afhan­ke­lijk van de toe­stand, en het beoor­de­len van alle stand­plaats­pa­ra­me­ters, kan men de waar­de van de boom berekenen.

Ver­ge­wis u ervan dat een boom een behoor­lij­ke waar­de kan hebben.

Zo heb­ben wij enke­le jaren gele­den een één meter dik­ke rode beuk getaxeerd in Zoer­sel, aan de rand van het dorp, net bui­ten de bebouw­de kom die een waar­de heeft mee­ge­kre­gen van € 17.218,00. Onze exper­ti­se, bemid­de­ling en boom­taxa­tie heeft de buren­ru­zie kun­nen beëin­di­gen; door mid­del van een boom­be­scher­mings­plan, samen met het des­kun­di­ge snoei­en van de beuk, kon de beuk behou­den blij­ven en de wer­ken bij de buur uit­ge­voerd wor­den, zon­der nega­tief effect voor de beuk.

Het vel­len van de beuk kon ver­me­den wor­den. Waar­door de eco­sys­teem­dien­sten die de beuk levert aan de omwo­nen­den behou­den bleven.

Na het bere­ke­nen van de waar­de van uw boom (of ook meer­de­re bomen), stel­len wij een gede­tail­leerd rap­port op. Met alle bevin­din­gen, net als alle bere­ke­nin­gen erin. Dit rap­port leve­ren wij af met de hoog­ste zorg. En is bruik­baar als sta­vings­ma­te­ri­aal bij geschil­len, rechts­za­ken, ver­ze­ke­rin­gen of ande­re procedures.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

 

 

Wat is mijn boom waard?

 

Bomen groei­en traag en het duurt erg lang voor­al­eer een boom groot en vol­was­sen is. Bij­na altijd meer­de­re gene­ra­ties mensen.

Tevens is een boom beeld­be­pa­lend voor de omge­ving. Zie maar naar een park­tuin met soli­tai­re bomen of een bomen­rij in een dreef. Of een boom langs­heen de schei­ding met een naast­lig­gend perceel.

Tevens geven bomen scha­duw in de zomer. Fil­te­ren bomen fijn stof en stra­len ze rust uit. Ook hui­zen bomen vogels, insec­ten, vlin­ders, vleer­mui­zen en zijn ze eco­lo­gisch erg waardevol.

Het is logisch, al deze fac­to­ren samen­ge­no­men, dat bomen wel dege­lijk een waar­de heb­ben. Want je kan ze ook niet zomaar ineens ver­van­gen. Zeker niet als ze erg groot zijn.

 

7 belang­rij­ke factoren

 

De waar­de van een boom hangt af van 7 fac­to­ren. Name­lijk de basis­waar­de, recht even­re­dig met zijn groot­te of beter gezegd stam­dik­te (het aan­tal cm² sec­tie van de stam), de een­heids­prijs (deze fac­tor wordt jaar­lijks opnieuw vast­ge­steld), soort­waar­de, plant­wij­ze­waar­de, stand­plaats­waar­de, con­di­tie­waar­de en een meerwaardefactor.

De taxa­tie­waar­de van een boom stijgt enorm als het om een zeld­za­me soort gaat. Bij zeld­za­me soor­ten is de soort­waar­de soms 14 maal hoger dan bij veel voor­ko­men­de soor­ten. Zo is de soort­waar­de coëf­fi­ci­ënt van Popu­lus nig­ra ‘Ita­li­ca’ en Popu­lus x cana­den­sis ‘Robusta’ bij­voor­beeld 0,3. En is de soort­waar­de coëf­fi­ci­ënt van Ilex aqui­fo­li­um 3,90 en van Buxus semp­er­vi­rens wel 4,40.

En een boom in top­con­di­tie krijgt als con­di­tie­waar­de coëf­fi­ci­ënt van 1,0 en een dode boom van 0 (nul).

 

 

Waar­om kan de waar­de van een boom zo hoog zijn?

Wan­neer alle fac­to­ren die de boom­waar­de bepa­len, groot (of goed) zijn, krijgt men een erg hoge waarde.

Zo heeft een gro­te soli­tai­re Fagus syl­va­ti­ca ‘Pen­du­la’ of treur­beuk in top­con­di­tie, met een stam­di­a­me­ter van meer dan een meter, te mid­den van de dorps­kern al snel een waar­de van enke­le tien­dui­zen­den euro’s. Is dezelf­de boom in slech­te con­di­tie en staat deze op het plat­te land tus­sen ande­re bomen, dan heeft deze boom een waar­de van slechts enke­le dui­zen­den euro’s vol­gens de Uni­for­me methode.

 

 

Ook van een haag of heg kan je een waar­de­be­pa­ling maken, net als de even­tu­e­le schadebepaling

 

Wan­neer een haag moet gerooid wor­den omwil­le van ont­ei­ge­ning, zal je vaak niet echt veel com­pen­sa­tie­ver­goe­ding voor­ge­steld krij­gen. Al te vaak zal men u “als bos” pro­be­ren te ver­goe­den. Dit is ech­ter niet correct.

Als het bij­voor­beeld een gro­te haag of heg betreft, kun­nen we de indi­vi­du­e­le bomen en strui­ken taxe­ren vol­gens de uni­for­me metho­de om de tota­le waar­de te bepa­len. Deze waar­de zal vele malen hoger lig­gen als tegen­over een com­pen­sa­tie­ver­goe­ding voor bos.

Tip: lees wat het ver­schil is tus­sen een haag en een heg.

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart