Geschatte lees­tijd: 3 minu­ten

Ethisch beleid b‑Tree Boomverzorging

 

Ethisch beleid bomen, natuur en milieu

 

b‑Tree Boomverzorging BV hecht veel belang aan duur­zaam­heid, de natuur, zijn bio­di­ver­si­teit en het milieu.

Als onder­ne­ming leve­ren wij dage­lijks inspan­nin­gen om zo veel moge­lijk bomen te behou­den op een duur­za­me, ver­ant­woor­de en vei­li­ge manier. En trach­ten wij onze voet­af­druk op de pla­neet zo klein moge­lijk te houden.

Om deze doel­stel­lin­gen te berei­ken leg­gen wij onder ande­re de nadruk op het volgende:

 

Kennis en informatie delen

Voor het sen­si­bi­li­se­ren van men­sen om het belang van bomen en hun eco­sys­teem­dien­sten te benadrukken.

 

Het duurzaam behoud van bomen

Staat steeds voor­op, samen met de vei­lig­heid.

 

Echt veel meer bomen aanplanten dan vellen

Om de tota­le cano­py cover (kroon­pro­jec­tie van bomen) te ver­gro­ten van onze pla­neet, wat kli­maat­tem­pe­rend werkt, wil­len we veel meer bomen plan­ten dan we bomen vel­len. Graag geven we aan dat we in dit laat­ste erg vlot­jes slagen.

 

In alle projecten zowel de duurzaamheid als de biodiversiteit bewaken

Door oppor­tu­ni­tei­ten ken­baar te maken, te benoe­men en te vra­gen ze mogen uit te werken.

 

Voorkomen van het kappen van bomen bij een aanvraag

Bij een aan­vraag voor het vel­len van bomen gaan wij na wat de klant juist wenst. Waarom een vel­ling gewenst is. En wat wij als des­kun­dig boom­ver­zor­ger kun­nen bete­ke­nen om de boom duur­zaam te behou­den. Maar er ander­zijds toch aan de ver­wach­tin­gen van de klant kan vol­daan wor­den. Als boom­tech­nisch advi­seur zien wij vaak ande­re en bete­re oplos­sin­gen dan een leek of tuinaannemer.

 

Onethische vellingen voeren wij niet uit

En we infor­me­ren de aan­vra­gers over het waarom.

 

Vellingen zonder geldige vergunning voeren wij niet uit

En bomen vel­len zon­der gel­di­ge ver­gun­ning is niet alleen onwet­tig, maar het kan je ook een heu­se scha­de­ver­goe­ding kosten.

 

Schadelijke ingrepen in de bodem voorkomen wij

Door het gebruik van de gepas­te werk­me­tho­den (voor­ko­men wor­tel­scha­de, voor­ko­men bodemcompactatie, …).

 

Bomen onethisch “toppen” of “kapot snoeien” doen wij niet

En we rei­ken een duur­za­me oplos­sing aan zoals gefa­seerd snoei­en.

 

Schadelijke ingrepen aan bomen voeren wij niet uit

En wij wer­ken voor het snoei­en van bomen vol­gens de Europese snoei­stan­daard (ETPS) en voor ande­re zaken vol­gens de richt­lij­nen van het Technisch vade­me­cum bomen of meer recen­te richt­lij­nen in de boom­ver­zor­ging.

 

Ons advies is boomtechnisch, fysiologisch en morfologisch onderbouwd

En zal nooit gege­ven wor­den in het kader van finan­ci­eel gewin. Alleen cor­rec­te en fei­te­lij­ke infor­ma­tie, die steunt op de mor­fo­lo­gi­sche opbouw en de fysi­o­lo­gisch wer­king van een boom wordt gebruikt.

 

Wij houden rekening met de perioden wanneer wij in de natuur werken

En voor­ko­men ver­sto­ren van broed­plaat­sen, nes­ten, jon­gen, … . Zowel tij­dens het snoei­en van bomen als het vel­len van dode en onvei­li­ge bomen.

 

Wij gebruiken geen chemische sproeimiddelen of kunstmeststoffen

Omdat dit erg het bodem­le­ven schaadt en dus op zijn beurt erg slecht is voor alle ande­re leven­de orga­nis­men zoals bomen die in deze bodem groeien.

 

Wij gebruiken hernieuwbare elektrische energie van zonnepanelen

En heb­ben meest­al over­schot op onze productie.

 

Onze afvalstromen worden zorgvuldig gesorteerd en afgevoerd naar herkende centra

En trach­ten aan­ko­pen zoveel moge­lijk in bulk te doen, zodat er zo wei­nig moge­lijk afval ontstaat.

 

 

 

Ethisch beleid relaties

 

Als onder­ne­ming wen­sen wij op alle gebied cor­rect gedrag te sti­mu­le­ren en tole­re­ren wij geen onge­past gedrag, noch met klan­ten, noch met leve­ran­ciers, noch met mede­wer­kers of wie dan ook.

Wij dra­gen onder­staan­de waar­den hoog in het vaan­del van ons bedrijf:

 • Eerlijkheid.
 • Open com­mu­ni­ca­tie en rechtvaardigheid.
 • Discretie.
 • Digitale infor­ma­tie­be­vei­li­ging.
 • Gendergelijkheid.
 • Respect en geen discriminatie.
 • Integriteit en voor­ko­men belangenvermenging.
 • Verantwoordelijkheid nemen.
 • Correctheid.
 • Veiligheid en gezondheid.
 • Wetgeving en richt­lij­nen volgen.

 

 

Ga hier naar het over­zicht van al onze diensten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart