Geschatte lees­tijd: 5 minu­ten
gevaarlijke-boom

Gevaarlijke bomen vellen of snoeien

Wat doe je best met gevaar­lij­ke bomen: vel­len of snoei­en? Voor een leek is dit een moei­lij­ke vraag. Bomen zijn groot en lij­ken erg sterk. Dit is ook zo, maar ze zijn ook erg gevoe­lig en soms erg zwak. Wanneer ze aan­ge­tast zijn door een para­si­tai­re schim­mel ver­lie­zen ze hun mecha­ni­sche sterk­te en kun­nen ze gevaar­lijk zijn.

Een para­si­tai­re schim­mel gebruikt de bouw­ste­nen van het hout van de boom als zijn voeding.

Hierdoor ver­dwijnt vaak de sterk­te van het hout en daar­door neemt de boom zijn breuk­ge­voe­lig­heid toe en kan deze bre­ken. En kan de gevaar­lij­ke boom ook erg plots omval­len. Met alle gevol­gen van dien.

Door een spij­tig gebeu­ren in Portugal zijn vele dode­lij­ke slacht­of­fers geval­len omwil­le van het onver­wacht omver val­len van een boom. Ook in ons land is er tot ons spijt een dode­lijk onge­val gebeurt door het plots omver val­len van een boom te Schoten. Deze twee inci­den­ten gebeur­den in 2017.

 

 

 

gevaarlijke-bomen-vellen-of-snoeien

Holle popu­lier met zwa­re scheef­stand. Tevens is de popu­lier aan­ge­tast door ech­te ton­der­zwam in ver­schil­len­de kruin­de­len. Gevaarlijke bomen vel­len of snoei­en: voor deze popu­lier is het vel­len. Het is een te groot veiligheidsrisico.

 

 

Hoe een gevaarlijke boom herkennen?

 

Er zijn vele zaken die een boom gevaar­lijk kun­nen maken. Dit is natuur­lijk enkel wan­neer er iets gron­dig mis is met de boom. Om enke­le zaken op te noe­men, een boom kan:

  • ont­wor­te­len,
  • stam­breuk krijgen,
  • tak­breuk hebben,
  • stam­voet­breuk of wor­tel­breuk krijgen,
  • open­scheu­ren of torsen,
  • … om er maar een deel op te noemen.

 

Bomen getroffen door storm of zware wind

 

Wanneer een boom getrof­fen is door een hevi­ge wind­stoot zodat zijn wor­tels deels uit de grond komen of er grond­scheu­ren optre­den is dit vrij dui­de­lijk dat er iets aan de gang is. Het is dan ook dui­de­lijk dat een inspec­tie van de boom nood­za­ke­lijk is. Dit is visu­eel erg goed waar­neem­baar. Het is dan ook vrij gemak­ke­lijk te oor­de­len over vel­len of snoei­en. Zelfs wan­neer het niet het meest geschik­te moment is om de boom te snoei­en, zul­len wij nog steeds opte­ren om de boom te snoei­en op dit min­der geschik­te moment. Tegenover de boom te vel­len als dit niet nood­za­ke­lijk is voor de vei­lig­heid.

 

 

Gevaarlijke bomen vellen of snoeien omwille van parasitaire schimmelaantastingen

 

gevaarlijke-boom

Prikstok in de inrot­ting (hol­le stam) van een popu­lier van twee meter dik. Er is haast geen rest­wand meer over en er is beslist deze gevaar­lij­ke boom te vel­len, omdat snoei­en (gewicht weg­ne­men uit de kruin) niet meer baat.

 

Bij een para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­ting is dit daar­en­te­gen niet altijd goed zicht­baar wat er gaan­de is. Laat staan wat de juis­te gevol­gen gaan zijn van deze aan­tas­ting. En wat er moet gebeu­ren om de situ­a­tie van de gevaar­lij­ke boom te neu­tra­li­se­ren op een wel­over­wo­gen en kost­vrien­de­lij­ke manier. Gevaarlijke bomen vel­len of snoei­en is nu abso­luut niet meer even dui­de­lijk. Dikwijls zal er nader onder­zoek (geluids­to­mo­gra­fie of trek­proef) nodig zijn.

 

gevaarlijke-boom

Prikstok hier naast de inge­rot­te (hol­le stam) van dezelf­de gevaar­lij­ke boom.

 

Een lin­de die aan­ge­tast is door korst­houts­kool­zwam zal meest­al snel­ler afta­ke­len dan een beuk bij­voor­beeld. Maar deze bomen zul­len op ter­mijn steeds gevaar­lijk zijn en omval­len als je ze niet tij­dig velt. Door de beuk te snoei­en en zijn kruin klei­ner te maken, ver­laag je de mecha­ni­sche belas­ting, en kan de boom vaak lan­ger en toch nog op een vei­li­ge manier behou­den blij­ven. Hiermee kan je het vel­len dus tij­de­lijk, maar dat kun­nen wel vele jaren zijn, uitstellen.

Een aan­tas­ting door honing­zwam bij een inland­se eik zal de boom doden op ter­mijn. Daarentegen zal meest­al een sta­biel (bomen)lijk achterblijven.

Het hangt dus van boom­soort tot boom­soort en van schim­mel­in­fec­tie tot schim­mel­in­fec­tie af wat de gevol­gen zijn. En wat er kan en moet gebeu­ren, zowel op kor­te als op lan­ge termijn.
Omwille van deze moei­lij­ke mate­rie, vraag je best zo spoe­dig moge­lijk om ons advies. Eveneens laat je best je boom zo snel moge­lijk inspec­te­ren.

 

 

Gevaarlijke boom vellen of snoeien: mechanische problemen door de groeivorm

 

Naast aan­tas­tin­gen kan een boom ook een mecha­nisch pro­bleem krij­gen, door bij­voor­beeld over­ge­wicht van bepaal­de tak­ken of zijn kruin. Het her­ken­nen van deze tak­ken en kruin­de­len is spe­ci­a­lis­ten­werk en laat je gerust aan ons over. Wij geven je hier erg graag het juis­te advies.

Soms kun­nen, met een vrij klei­ne ingreep, door te snoei­en op de juis­te plaats in de kruin (en ook op de juis­te manier uiter­aard), deze pro­ble­men al snel opge­lost worden.

Bomen met te zwa­re kruin of te zwa­re gestel­tak­ken, die drei­gen te bre­ken of open te scheu­ren, kun­nen gehol­pen zijn door ze te snoei­en. De manier waar­op gesnoeid wordt om het pro­bleem op te los­sen zal bepa­len of de boom nog een lan­ger voort­be­staan heeft of niet.

 

 

Een kroonanker, in combinatie met snoeien, is vaak ook een oplossing

 

Soms kan het plaat­sen van kroon­an­kers, kluit­ver­an­ke­rin­gen of staal­ka­bels (ter ver­van­ging na res­tan­ten uit de oude boom­chi­rur­gie) soms een oplos­sing bie­den, in com­bi­na­tie met de aan­ge­pas­te manier van snoeien.
Vraag steeds advies in deze com­plexe en moei­lij­ke mate­rie, zeker wan­neer je oude en waar­de­vol­le bomen bezit. Tot ons spijt komen wij veel schrij­nen­de situ­a­ties tegen, waar fou­ten gemaakt zijn tegen alle regels en ken­nis van het vak.

Een gevaar­lij­ke boom hoeft niet steeds gekapt te wor­den, maar soms is het wel echt nodig. Laat het kap­pen van gevaar­lij­ke bomen dan over aan ons. Neem zelf als­tu­blieft niet het risi­co; het kap­pen van bomen op zich is al gevaar­lijk, laat staan het kap­pen van een gevaar­lij­ke en/of aan­ge­tas­te boom. Alleen met de juis­te ken­nis mag hier­aan begon­nen worden.

 

 

Weten wanneer gevaarlijke bomen vellen of snoeien is specialistenwerk

 

Er zijn erg veel fac­to­ren die bepa­len wat er uit­ein­de­lijk best gebeurt. Bij vel­len neem je het risi­co vol­le­dig weg, maar is erg tijd­ro­vend en heel ingrij­pend. Vellen is steeds de laat­ste oplossing.

Bij het snoei­en van bomen moet je zeker zijn dat de snoei vol­doen­de is om vol­doen­de gewicht weg te halen. Je houdt er best reke­ning mee dat dit op de juis­te manier gebeurt. En ook dat het snoei­en op het juis­te moment gebeurt.

Tevens moet je er zeker van zijn dat het risi­co van de gevaar­lij­ke boom weg­ge­no­men is.

 

Vergunning voor het dringend kappen of vellen van een boom (noodkap)

 

Regelgeving en wet­ge­ving: acuut gevaar of een omgevingsvergunning?

Er is een ver­schil tus­sen een situ­a­tie waar­bij je de boom kan vel­len bin­nen enke­le weken.

Of een situ­a­tie waar­bij je de boom best onmid­del­lijk velt omwil­le van vei­lig­heids­re­de­nen. En met de hui­di­ge extre­me en onvoor­spel­ba­re weers­om­stan­dig­he­den, speel je best op zeker.

Een drin­gen­de kap of acu­te kap mag je uit­voe­ren op voor­waar­de dat je toe­stem­ming krijgt van de bur­ge­mees­ter. Verwittig ons best zo spoe­dig moge­lijk via GSM, en voor­eerst de gemeen­te of politie.

In de ande­re geval­len zal je vaak een kap­ver­gun­ning of een omge­vings­ver­gun­ning nodig heb­ben. Je kan meer gede­tail­leerd ver­der lezen over ver­gun­nin­gen en vei­lig­heid op onze apar­te pagina.

 

Gevaarlijke boom: wat als de boom omgevallen is?

 

Voor het oprui­men van de omge­val­len boom kan je uiter­aard ook bij ons terecht. Wij rui­men regel­ma­tig omge­val­len bomen op. Zelfs op de meest moei­lij­ke loca­ties, en dit piek­fijn, en zon­der bij­ko­men­de scha­de. Wij doen dit ook met een tele­scoop­kraan; dit is voor ons geen pro­bleem en soms beter­koop dan manu­eel, en zeker en vast veel sneller.

 

Contacteer ons vrij­blij­vend voor meer advies.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart