Geschatte lees­tijd: 3 minu­ten
boom-vellen-keerbergen-klimmen

Bomen vellen Keerbergen. Kappen of rooien.

 

Bomen vellen en snoeien te Keerbergen

 

Een klant in Keerbergen stond voor een moei­lij­ke opdracht bij de reno­va­tie van zijn woning en tuin. De tuin moest opnieuw aan­ge­legd wor­den, maar er ston­den veel mooie bomen in de toen nog ver­waar­loos­de tuin. Hij con­tac­teer­de ons met de vraag of het moge­lijk was een deel van zijn bomen in Keerbergen te vel­len (kap­pen of rooi­en). En ande­re bomen te behouden.

 

 

Eerst advies en beoordeling van de bomen

 

Het duurt jaren eer een boom groot is en een mooie kruin heeft. Bomen vel­len of rooi­en doe je dan ook niet zomaar.

Eerst heb­ben we advies gege­ven over het moge­lij­ke behoud van zoveel moge­lijk toekomstbomen.

De tuin te Keerbergen was niet meer onder­hou­den, maar er ston­den ver­schil­len­de mooie en gro­te toe­komst­bo­men. Vooraleer een boom te vel­len, heb­ben we met de klant dege­lijk over­leg gepleegd. En onze manier van aan­pak bespro­ken. Omdat we uit­ein­de­lijk na het vel­len van enke­le min­der vita­le of aan­ge­tas­te bomen een mooie groep toe­komst­bo­men zou­den overhouden.

Eerst heb­ben we de bomen in de tuin te Keerbergen geïn­ven­ta­ri­seerd en er een visu­e­le con­tro­le van uit­ge­voerd. Aan de hand van dit resul­taat heb­ben we onze toe­komst­bo­men aangeduid.

 

 

Dan pas het vellen van de bomen in de tuin te Keerbergen

 

Om deze toe­komst­bo­men een zo goed en groot moge­lij­ke groei­plaats ter beschik­king te stel­len, heb­ben we beslist wel­ke bomen we zou­den kap­pen. En wel­ke bomen te snoei­en. Het kap­pen heb­ben we manu­eel (met de hand) uit­ge­voerd. Uit res­pect voor de bodem, cru­ci­aal voor de kwa­li­teit van de groei­plaats van de toekomstbomen.

Vooraleer het vel­len is gestart, werd tevens een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd bij de gemeen­te Keerbergen.

 

 

Kappen van bomen te Keerbergen volgens de QD-methode

 

Het vel­len van de bomen in de tuin te Keerbergen is een beet­je ver­lo­pen vol­gens de QD-methode die in de bos­bouw veel wordt gebruikt om kwa­li­teits­vol­le bomen over te hou­den op lan­ge termijn.

Na het inspec­te­ren en aan­dui­den van de meest vita­le en gezon­de bomen, heb­ben we de min­der groei­krach­ti­ge en ook aan­ge­tast bomen geveld. Hierdoor krijgt de toe­komst boom meer licht, nutri­ën­ten en water ter beschik­king. De kruin van de toe­komst­boom zal zich wij­der en even­wich­ti­ger kun­nen ont­wik­ke­len. Wat dan ook het beoog­de resul­taat geeft.

Wanneer er twee toe­komst­bo­men in elkaar buurt behou­den ble­ven, dan zijn we ze gaan snoei­en voor opti­ma­le licht­in­val in hun krui­nen te garan­de­ren. Zodat ze nog mooi­er ont­wik­ke­len in de toekomst.

 

Rooien van de bomen met respect voor de bodem

 

bomen-vellen-keerbergen

Vellen van bomen te Keerbergen. Eerst is de selec­tie van de toe­komst­bo­men gebeurt, nadien pas het vel­len. Het vel­len is manu­eel gebeurd (met de hand), zon­der zwa­re machi­nes te gebrui­ken. Waardoor de bodem niet werd gecom­pac­teerd en de ande­re bomen van een opti­ma­le groei­plaats kun­nen blij­ven genieten.

 

Het rooi­en of vel­len van de bomen te Keerbergen is enkel manu­eel gebeurd. Soms vel­len vol­gens de gewo­ne metho­de, soms door ze al klim­mend te demon­te­ren of met behulp van manu­e­le rig­ging­tech­nie­ken of takeltechnieken.

Hierdoor zijn er nooit zwa­re machi­nes gebruikt in de wor­tel­zo­nes van de over­blij­ven­de (toekomst)bomen. En is er ook geen grond­ver­dich­ting of bodem­com­pac­ta­tie geweest. Dit is erg belang­rijk, want bodem­com­pac­ta­tie leidt tot zuur­stof­ge­brek en wor­tel­sterf­te. Dit leidt dan weer tot afster­ven of aan­tas­tin­gen van de bomen. Waardoor we de over­blij­ven­de toe­komst­bo­men op ter­mijn ook zou­den moe­ten vel­len.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart