boom-vellen-keerbergen-klimmen

Bomen vel­len of kap­pen in Keer­ber­gen

Een klant in Keer­ber­gen stond voor een moei­lij­ke opdracht bij de reno­va­tie van zijn woning. De tuin moest opnieuw aan­ge­legd wor­den, maar er ston­den veel mooie bomen in de toen nog ver­waar­loos­de tuin. Hij con­tac­teer­de ons met de vraag of het moge­lijk was een deel van zijn bomen te vel­len (kap­pen of rooi­en).

 

Vraag hier een afspraak bij u ter plaat­se voor een vrij­blij­vend gesprek.

 

Eerst advies en beoor­de­ling van de bomen, dan pas het vel­len van de bomen in de tuin te Keer­ber­gen

 

Het duurt jaren eer een boom groot is en een mooie kruin heeft. Bomen vel­len of rooi­en doe je dan ook niet zomaar.

Eerst heb­ben we advies gege­ven over het moge­lijks behoud van zoveel moge­lijk toe­komst­bo­men.

De tuin te Keer­ber­gen was niet meer onder­hou­den, maar er ston­den ver­schil­len­de mooie en gro­te toe­komst­bo­men. Voor­al­eer een boom te vel­len, heb­ben we met de klant dege­lijk over­leg gepleegd. En onze manier van aan­pak bespro­ken. Omdat we uit­ein­de­lijk na het vel­len van enke­le min­der vita­le of aan­ge­tas­te bomen een mooie groep toe­komst­bo­men zou­den over­hou­den.

Eerst heb­ben we de bomen in de tuin te Keer­ber­gen geïn­ven­ta­ri­seerd en er een visu­e­le con­tro­le van uit­ge­voerd. Aan de hand van dit resul­taat heb­ben we onze toe­komst­bo­men aan­ge­duid. Om deze toe­komst­bo­men een zo goed moge­lij­ke groei­plaats ter beschik­king te stel­len, heb­ben we beslist wel­ke bomen we zou­den kap­pen.

 

Kap­pen van bomen te Keer­ber­gen vol­gens de QD-metho­de

 

Het vel­len van de bomen in de tuin te Keer­ber­gen is een beet­je ver­lo­pen vol­gens de QD-metho­de die in de bos­bouw veel wordt gebruikt om kwa­li­teits­vol­le bomen over te hou­den op lan­ge ter­mijn.

Na het inspec­te­ren en aan­dui­den van de meest vita­le en gezon­de bomen, heb­ben we de min­der groei­krach­ti­ge en ook aan­ge­tast bomen geveld. Hier­door krijgt de toe­komst boom meer licht, nutri­ën­ten en water ter beschik­king. De kruin van de toe­komst­boom zal zich wei­der en even­wich­ti­ger kun­nen ont­wik­ke­len. Wat dan ook het beoog­de resul­taat geeft.

 

Rooi­en van de bomen te Keer­ber­gen met res­pect voor de bodem

 

bomen-vellen-keerbergen

Vel­len van bomen te Keer­ber­gen. Eerst is de selec­tie van de toe­komst­bo­men gebeurt, nadien pas het vel­len.

 

Het rooi­en of vel­len van de bomen te Keer­ber­gen is enkel manu­eel gebeurt. Soms vel­len vol­gens de gewo­ne metho­de, soms door ze al klim­mend te demon­te­ren of met behulp van manu­e­le rig­ging- of takel­tech­nie­ken. Hier­door zijn er nooit zwa­re machi­nes gebruikt in de wor­tel­zo­nes van de over­blij­ven­de (toekomst)bomen. En is er ook geen grond­ver­dich­ting of bodem­com­pac­te­ring geweest. Dit is erg belang­rijk, want bodem­com­pac­te­ring leidt tot zuur­stof­ge­brek en wor­tel­sterf­te. Dit leidt dan weer tot afster­ven of aan­tas­tin­gen van de bomen. Waar­door we de over­blij­ven­de toe­komst­bo­men op ter­mijn ook zou­den moe­ten vel­len.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend