Geschatte lees­tijd: < 1 minuut

Beleid voor bruikbare feedback

b‑Tree Boomverzorging staat graag in erg nauw con­tact met zijn gebrui­kers van de web­si­te en wenst dat ze een opti­ma­le gebrui­ker­s­er­va­ring mogen genieten.

Daarom ont­van­gen wij dan ook graag uw feed­back over onze website.

 

 

Bruikbare feedback

 

Wanneer u in de inhoud van deze web­si­te fou­ten, onvol­ko­men­he­den, ach­ter­haal­de infor­ma­tie aan­treft of ande­re aan­be­ve­lin­gen heeft als gebrui­ker, staan wij open om deze te verwerken.

Als bruik­ba­re feed­back beschou­wen wij al zeker onder­staan­de zaken (niet limitatief):

 • boom­tech­nisch niet cor­rec­te of fou­te informatie,
 • belang­rij­ke ont­bre­kin­gen van informatie,
 • taal­kun­di­ge fou­ten zoals zins­con­struc­ties en spellingsfouten,
 • ach­ter­haal­de infor­ma­tie (weten­schap­pe­lijk of technisch),
 • niet wer­ken­de links (intern of extern),
 • slecht of niet lees­ba­re tekst,
 • for­mu­lie­ren die niet werken,
 • slecht gefor­mu­leer­de informatie,
 • niet wer­ken­de zoekfunctie,
 • pagina’s die niet (cor­rect) wor­den weergegeven,
 • te lan­ge laad­tij­den van een pagina,
 • gebrui­ker­s­er­va­ring van de website.

 

 

Hoe gaan wij om met uw feedback en aanbevelingen

 

De redac­tie van deze web­si­te con­tro­leert de gepu­bli­ceer­de infor­ma­tie gron­dig. Echter zijn fou­ten of onvol­ko­men­he­den nooit vol­le­dig uitgesloten.

Daarom zul­len wij bij het ont­dek­ken van fou­ten, of het ont­van­gen van terech­te feed­back of sug­ges­ties van gebrui­kers, deze infor­ma­tie zo snel als moge­lijk aanpassen.

Ontvangen feed­back, sug­ges­ties of aan­vra­gen tot cor­rec­ties zul­len gron­dig bestu­deerd wor­den en met exter­ne experts in de boom­ver­zor­ging bespro­ken wor­den, voor­al­eer de even­tu­e­le aan­pas­sin­gen wor­den doorgevoerd.

Feedback, sug­ges­ties of aan­vra­gen tot cor­rec­ties kan u altijd door­stu­ren naar info@b‑tree.be.

De redac­tie behoudt zich ech­ter steeds het recht voor om finaal te beslis­sen over het al dan niet publi­ce­ren of cor­ri­ge­ren van informatie.

 

 

Ga hier naar het over­zicht van al onze diensten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart