Wanneer boom snoeien - als deze vol in blad staat

Wan­neer een boom snoei­en? En waarom?

 

 

Dat doe je best in de zomer.

 

Wan­neer we een boom snoei­en is afhan­ke­lijk van ver­schil­len­de din­gen. Zo is het snoei­tijd­stip bij knot­ten bij­voor­beeld vol­le­dig anders dan bij het uit­lich­ten van de kroon. Maar best snoei­en we een boom in de zomer.

Wan­neer we een boom snoei­en is even­eens afhan­ke­lijk van de boom­soort. Lees hier meer over in het stuk “ABC”-bomen.

En alleen bomen met een goe­de con­di­tie mag U snoei­en. Zwak­ke of ver­zwak­te bomen, dus met con­di­tie­ver­lies, snoei­en kan fataal zijn voor de boom.

 

 

 

Wan­neer is snoei­en het minst scha­de­lijk voor de boom zelf?

 

Een boom snoei­en we meest­al best van­af de late len­te tot in de zomer. Van­af juni tot eind september.

Dan is het ener­gie­ni­veau van de boom het hoog­ste en kan de boom zich het bes­te ver­we­ren tegen para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties en ande­re aan­tas­tin­gen en belagers.

Ook kun­nen de snoei­won­den zich al voor een stuk afgren­de­len en her­stel­len tegen de komen­de winter.

 

 

 

De blad­zet­ting (uit­lo­pen blad) en blad­val bepa­len het snoeitijdstip

 

Het moment van de blad­ver­kleu­ring en blad­val bepa­len mee wan­neer we al dan niet mogen snoeien.

De blad­zet­ting van de boom bepaalt het eer­ste snoei­tijd­stip. Als de blad­zet­ting vol­le­dig vol­tooid is en de bla­de­ren vol­groeid zijn, kan het eer­ste snoei­werk beginnen.

Het moment dat de bla­de­ren begin­nen te ver­kleu­ren met nadien de blad­val bepaalt daar­en­te­gen het laat­ste snoei­tijd­stip. Wan­neer in de herfst de eer­ste blad­ver­kleu­ring optreed mag U een boom niet snoeien.

Ieder jaar is het begin­mo­ment en eind­mo­ment wan­neer we een boom mogen snoei­en dus verschillend.

 

 

 

Tij­dens uit­lo­pen blad en blad­val maakt boom aan­spraak op energiereserves

 

De ener­gie­re­ser­ves bestaan uit sui­kers die de boom heeft opge­sla­gen gedu­ren­de het late voor­jaar, de zomer en het begin van het najaar, wan­neer er bla­de­ren aan de boom staan.

De opslag van deze sui­kers gebeurt onder ande­re in twij­gen en takken.

Als ook tij­dens de peri­o­de van het uit­lo­pen van het blad of tij­dens de blad­val, men de boom gaat snoei­en, waar­bij dus twij­gen en tak­ken ver­wij­derd wor­den, wordt er een dub­be­le aan­slag op de ener­gie­re­ser­ves van de boom gemaakt. Waar­door de boom dus erg ver­zwakt en gemak­ke­lij­ker ten prooi valt aan aan­tas­tin­gen en belagers.

Bomen met een slech­te con­di­tie en een ver­min­der­de vita­li­teit kun­nen hier­door afsterven.

Om te weten wan­neer we best snoei­en, kij­ken we dus naar het moment waar­op de boom op zijn maxi­mum ener­gie­ni­veau zit.

 

 

 

Wan­neer heb­ben bomen hun hoog­ste ener­gie­ni­veau en waarom?

 

Als we gaan snoei­en, wen­sen we dat de boom op zijn maxi­mum ener­gie­ni­veau zit. Hier­door heeft de boom de mees­te reser­ves om zijn snoei­won­den te gene­zen. Met gene­zen bedoe­len we afgren­de­len en overgroeien.

In de zomer is het ener­gie­ni­veau van de bomen het hoogste.

Bomen zijn dan in hun vol­le groei­fa­se. Hier­door gren­de­len bomen hun snoei­won­den het bes­te en snel­ste actief af. Bomen voor­ko­men immers beter ziek­tes en aan­tas­tin­gen hierdoor.

Van­af het moment dat in de len­te de bla­de­ren aan de bomen staan, begin­nen de bomen hun ener­gie­peil op te bou­wen. De bla­de­ren fun­ge­ren als klei­ne zon­ne­pa­ne­len die CO2 omzet­ten in sui­kers. Dit omwil­le van de chlo­ro­fyl die dan in het blad aan­we­zig is. Door de foto­syn­the­se en de aan­we­zig­heid van Uv-licht wor­den dan de sui­kers gevormd. Deze sui­kers zijn ener­gie bouw­ste­nen om hout­cel­len aan te maken, en dus ook callusvorming.

Bomen snoei­en in de zomer is dus beter omdat de boom over veel meer ener­gie beschikt dan in de win­ter. Ook omdat de boom nog een gans groei­sei­zoen zijn won­den kan overgroeien.

 

 

 

Snoei bomen niet tij­dens het uit­lo­pen of het val­len van de bladeren

 

Bomen snoei­en tij­dens het uit­lo­pen van de bla­de­ren of tij­dens het val­len van de bla­de­ren is een zeer slecht moment.

De bomen heb­ben tij­dens het uit­lo­pen van de bla­de­ren al hun ener­gie­re­ser­ves nodig om hier­voor nieuw weef­sel aan te maken.

Tij­dens het val­len van het blad wor­den de ener­gie­re­ser­ves uit de bla­de­ren opge­sla­gen in de tak­ken en de stam van de boom. Deze ener­gie­re­ser­ves heeft de boom nodig om gedu­ren­de de herfst zijn vruch­ten af te rij­pen. In de win­ter knop­pen te maken. En in de len­te van het vol­gen­de voor­jaar opnieuw bla­de­ren te maken.

 

 

 

Wan­neer snoei­en we een “ABC”-boom? Wel­ke bomen zijn “ABC”-bomen?

 

“ABC”-bomen snoei­en we altijd in de zomer­pe­ri­o­de. Nooit op het ein­de van de win­ter of vroeg in het voor­jaar. “ABC”-bomen zijn name­lijk bomen die kun­nen bloe­den als ze gesnoeid wor­den op het fou­te moment. En bloe­den kan fataal zijn voor een boom.

In de win­ter en het voor­jaar is de wor­tel­druk van het naar boven gepers­te water uit de bodem bij “ABC”-bomen name­lijk veel gro­ter en inten­sie­ver dan bij ande­re soor­ten die niet tot deze groep beho­ren. Om bloe­den van de snoei­won­den dan te voor­ko­men moe­ten deze bomen in de zomer gesnoeid wor­den. In de zomer, wan­neer de boom vol­le­dig in blad staat is de wor­tel­druk van het aan­ge­voer­de water veel klei­ner of er haast hele­maal niet.

 

 

 

Wel­ke bomen zijn “ABC”-bomen?

 

Tot de groep van de “ABC”-bomen behoren:

  • Acer (esdoorn),
  • Betu­la (berk),
  • Car­pinus (haag­beuk),
  • Jug­lans (okker­noot),
  • Fagus Sil­va­ti­ca (beuk), slechts spo­ra­disch in spe­ci­fie­ke gevallen,
  • Gle­dit­sia tria­canthos (val­se Christusdoorn),
  • Labur­num ana­gy­roi­des (gou­den­re­gen),
  • Aes­cu­lus hyp­po­cas­ta­num (wit­te paardenkastanje) ,
  • Popu­lus (popu­lier) en Pter­o­ca­rya (vleu­gel­noot).

 

 

 

Een boom kan dood bloeden

 

Wan­neer U het snoei­tijd­stip voor een ABC-boom niet res­pec­teert kan de boom dood bloe­den. U zal de boom nadien ook nog moe­ten kap­pen. Dus het is beter dat U er reke­ning mee houdt wan­neer U deze bomen mag snoeien.

Hier­on­der ziet u een video van een okker­noot (Jug­lans regia) waar­van een tak gesnoeid is (tij­dens het vel­len van de boom) en waar er bloe­ding is ont­staan. Dit mag niet, want bloe­ding ver­oor­za­ken is slecht. De video van deze okker­noot is gemaakt tij­dens het vel­len van de boom. De boom moest drin­gend geveld wor­den omdat de boom zwaar was aan­ge­tast door een para­si­tai­re schim­mel en de boom dreig­de om te val­len. En omdat de boom toch moest geveld wor­den, was het een ide­aal edu­ca­tief moment om het bloe­den te filmen.

 

 

 

 

Het soort snoei bepaalt mee wan­neer we bomen snoeien

 

Wan­neer we een boom snoei­en is ook afhan­ke­lijk van het gewens­te resul­taat en de soort van snoei die we uitvoeren.

Het knot­ten van bomen en het snoei­en van fruit­bo­men gebeurt best in de win­ter. Wel bui­ten de vorst­pe­ri­o­de om scha­de aan het cam­bi­um (dit is de groei­laag tus­sen de bast en het spint­hout) te voor­ko­men. Bescha­di­ging van het cam­bi­um bemoei­lijkt de callusvorming.

Snoei­en tij­dens de win­ter acti­veert meer sla­pen­de knop­pen of adven­tief­knop­pen. Dit is bij het knot­ten dan weer een voor­deel. De knot­ten over­groei­en immers snel­ler met nieuw weef­sel. Met ande­re woor­den er is snel­ler callusvorming.

Hier­on­der een foto van de ver­zor­ging van een snoei­won­de om de call­us­vor­ming (dit is wond­over­groei­ing) te bevorderen.

 

wanneer-boom-snoeien-verzorging-snoeiwonde

 

 

 

Bomen met slech­te con­di­tie snoei­en we niet. Het ver­zwakt ze nog meer.

Wan­neer snoei­en we een boom? Er zijn veel rand­voor­waar­den. Een boom mag alleen gesnoeid wor­den als de con­di­tie het toe laat en er geen con­di­tie­ver­lies is.

Met ande­re wor­den, alleen een boom met een goe­de con­di­tie kan en mag gesnoeid wor­den. Om dit te bepa­len, laat u dus advi­se­ren door boom­ver­zor­ger Bert.

Zoals hier­bo­ven reeds uit­ge­legd, neem je met snoei­en de ener­gie­re­ser­ves weg die in de tak­ken en twij­gen aan­we­zig zijn. Een boom met een slech­te con­di­tie of een ver­zwak­te boom dus, heeft al deze ener­gie­re­ser­ves brood­no­dig voor sys­teem­her­stel en afweer.

Wan­neer je nu ener­gie­re­ser­ves gaat weg­ne­men, kan de boom zich niet dege­lijk meer afwe­ren tegen indrin­gers en bela­gers. De boom ver­zwakt hier­door nog meer. En de kans neemt toe dat het de boom fataal wordt.

Het is dus niet ver­stan­dig de afge­stor­ven uit­ein­den van weg­kwij­nen­de tak­ken te snoei­en voor het esthe­tisch uit­zicht. Het is veel ver­stan­di­ger de oor­zaak op te spo­ren waar­om de boom in slech­te con­di­tie ver­toeft. En waar­schijn­lijk is een stand­plaats­ver­be­te­ring de oplos­sing. Vraag hier­over steeds advies.

Vraag ons zeker advies wan­neer u een boom met slech­te of zwak­ke con­di­tie wenst te laten snoeien.

 

 

 

Mis­ver­stan­den over wan­neer we best een boom snoeien

 

Er zijn spij­tig genoeg veel mis­ver­stan­den rond wan­neer we bomen snoei­en en het juis­te snoeitijdstip.

Vroe­ger wer­den bomen dik­wijls gesnoeid in de win­ter. Omdat er gedu­ren­de de win­ter meer tijd was. En er niet op het veld moest gewerkt worden.

Of bomen wer­den gesnoeid in het najaar, wan­neer de noten geval­len waren. Of wan­neer het fruit was afge­rijpt. Noten en fruit zijn als voed­sel belang­rijk om de win­ter door te komen. Vroe­ger snoei­en bete­kent ver­lies van opbrengst en ver­lies van voed­sel in dit geval.

In de len­te en de zomer was er geen tijd daar­en­te­gen. Er moest dan ener­zijds gepland en ander­zijds geoogst worden.

 

 

 

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend met vra­gen over wan­neer best uw boom snoeien

 

Heeft u vra­gen, twij­fel dan niet mij te con­tac­te­ren en stel gerust uw vraag.

Wij leg­gen u graag ter plaat­se bij u thuis, en in detail uit waar­om het veel­al beter is om een boom te snoei­en in de zomer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button