Wanneer boom snoeien - als deze vol in blad staat

Wan­neer een boom snoei­en? En waar­om?

Dit hangt af van ver­schil­len­de zaken, maar meest­al best in de zomer een boom snoei­en

 

Dit is vol­le­dig anders bij knot­ten dan bij het uit­lich­ten van de kroon, maar wan­neer snoei­en we een boom dan het best? Een boom snoei­en we meest­al best van­af de late len­te tot in de zomer. Van­af juni tot eind sep­tem­ber.

De blad­zet­ting van de boom bepaalt het eer­ste snoei­tijd­stip. Als de blad­zet­ting vol­le­dig vol­tooid is en de bla­de­ren vol­groeid zijn, kan het eer­ste snoei­werk begin­nen.

Het val­len van het blad bepaalt daar­en­te­gen het laat­ste snoei­tijd­stip. Wan­neer in de herfst de eer­ste blad­ver­kleu­ring optreed mag er niet meer gesnoeid wor­den. Ieder jaar is het begin­mo­ment en eind­mo­ment dus ver­schil­lend.

Wan­neer snoei­en we een “ABC”-boom? Deze bomen snoei­en we altijd in de zomer­pe­ri­o­de. Dit om bloe­den van de snoei­won­den te voor­ko­men. Tot de groep van de ABC-bomen beho­ren:

  • Acer (esdoorn),
  • Betu­la (berk),
  • Car­pinus (haag­beuk),
  • Jug­lans (okker­noot),
  • Fagus Sil­va­ti­ca (beuk),
  • Gle­dit­sia tria­canthos (val­se Chris­tus­doorn),
  • Labur­num ana­gy­roi­des (gou­den­re­gen),
  • Aes­cu­lus hyp­po­cas­ta­num (wit­te paar­den­kas­tan­je) ,
  • Popu­lus (popu­lier) en Pter­o­ca­rya (vleu­gel­noot).

Wan­neer U het snoei­tijd­stip voor een ABC-boom niet res­pec­teert kan de boom dood bloe­den. U zal de boom nadien ook nog moe­ten kap­pen. Dus het is beter dat U er reke­ning mee houdt wan­neer U bomen mag snoei­en.

Hier­on­der ziet u een video van een okker­noot waar­van een tak gesnoeid is en waar er bloe­ding is ont­staan. Dit mag niet, want bloe­ding ver­oor­za­ken is slecht.

Opge­let: deze okker­noot heb­ben wij moe­ten vel­len. Omdat hij zwaar was aan­ge­tast door een para­si­tai­re schim­mel en de boom dreig­de om te val­len.

 

 

 

Wan­neer heb­ben bomen hun hoog­ste ener­gie­ni­veau?

 

Wan­neer we een boom snoei­en, wen­sen we dit te doen als de boom op zijn maxi­mum ener­gie­ni­veau zit.

In de zomer is het ener­gie­ni­veau van de bomen het hoog­ste. Bomen zijn dan in hun vol­le groei­fa­se. Hier­door gren­de­len bomen hun snoei­won­den het bes­te en snel­ste actief af. Bomen voor­ko­men immers beter ziek­tes en aan­tas­tin­gen hier­door.

Van­af het moment dat in de len­te de bla­de­ren aan de bomen staan, begin­nen de bomen hun ener­gie­peil op te bou­wen. De bla­de­ren fun­ge­ren als klei­ne zon­ne­pa­ne­len die CO2 omzet­ten in sui­kers. Dit omwil­le van de chlo­ro­fyl die dan in het blad aan­we­zig is. Door de foto­syn­the­se en de aan­we­zig­heid van UV-licht wor­den dan de sui­kers gevormd. Deze sui­kers zijn ener­gie bouw­ste­nen om hout­cel­len aan te maken, en dus ook call­us­vor­ming.

Bomen snoei­en in de zomer is dus beter omdat de boom over veel meer ener­gie beschikt dan in de win­ter. Ook omdat de boom nog een gans groei­sei­zoen zijn won­den kan over­groei­en.

 

 

Snoei bomen niet tij­dens het uit­lo­pen van de bla­de­ren of het val­len van het blad

 

Bomen snoei­en tij­dens het uit­lo­pen van de bla­de­ren of tij­dens het val­len van de bla­de­ren is een zeer slecht moment.

De bomen heb­ben tij­dens het uit­lo­pen van de bla­de­ren al hun ener­gie­re­ser­ves nodig om hier­voor nieuw weef­sel aan te maken.

Tij­dens het val­len van het blad wor­den de ener­gie­re­ser­ves uit de bla­de­ren opge­sla­gen in de tak­ken en de stam van de boom. Deze ener­gie­re­ser­ves heeft de boom nodig om gedu­ren­de de herfst zijn vruch­ten af te rij­pen. In de win­ter knop­pen te maken. En in de len­te van het vol­gen­de voor­jaar opnieuw bla­de­ren te maken.

 

 

Het soort snoei bepaalt mee wan­neer we bomen snoei­en

 

Wan­neer we een boom snoei­en is ook afhan­ke­lijk van het gewens­te resul­taat en de soort van snoei die we uit­voe­ren.

Het knot­ten van bomen en het snoei­en van fruit­bo­men gebeurt best in de win­ter. Wel bui­ten de vorst­pe­ri­o­de om scha­de aan het cam­bi­um (dit is de groei­laag tus­sen de bast en het spint­hout) te voor­ko­men. Bescha­di­ging van het cam­bi­um bemoei­lijkt de call­us­vor­ming.

Snoei­en tij­dens de win­ter acti­veert meer sla­pen­de knop­pen of adven­tief­knop­pen. Dit is bij het knot­ten dan weer een voor­deel. De knot­ten over­groei­en immers snel­ler met nieuw weef­sel. Met ande­re woor­den er is snel­ler call­us­vor­ming.

Hier­on­der een foto van de ver­zor­ging van een snoei­won­de om de call­us­vor­ming (dit is wond­over­groei­ing) te bevor­de­ren.

 

wanneer-boom-snoeien-verzorging-snoeiwonde

 

 

Mis­ver­stan­den over wan­neer best een boom te snoei­en

 

Er zijn spij­tig genoeg veel mis­ver­stan­den rond het snoei­tijd­stip van bomen.

Vroe­ger wer­den bomen dik­wijls gesnoeid in de win­ter. Omdat er gedu­ren­de de win­ter meer tijd was. En er niet op het veld moest gewerkt wor­den.

In de len­te en de zomer was er geen tijd daar­en­te­gen. Er moest voed­sel gepland en geoogst wor­den.

Heeft u vra­gen over het snoei­en van een boom of meer­de­re bomen, of wan­neer uw boom best wordt gesnoeid, twij­fel niet mij te con­tac­te­ren en stel uw vraag. Wij leg­gen u graag ter plaat­se bij u thuis in detail uit waar­om het veel­al beter is om een boom te snoei­en in de zomer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend