Geschatte lees­tijd: 7 minu­ten
Wanneer boom snoeien - als deze vol in blad staat

Wanneer bomen snoeien?

Wanneer boom snoeien?

 

Een boom snoei­en kan je niet het gan­se jaar door; de twee bes­te momen­ten wan­neer je een boom best gaat snoei­en, zijn eerst en voor­al de zomer en daar­naast ook de winter.

Bomen snoei­en doe je best niet in de len­te of de herfst. Want tij­dens de len­te zijn de bla­de­ren nog aan het uit­lo­pen en tij­dens de herfst moe­ten de bomen hun bla­de­ren afwer­pen. Beide momen­ten heeft de boom te wei­nig ener­gie­re­ser­ves om zijn snoei­won­den goed af te grendelen.

 

 

En snoei je dan toch, dan ver­zwak je de boom nodeloos.

Wanneer je een boom gaat snoei­en is ook afhan­ke­lijk van het soort van snoei dat je gaat toepassen.

Zo is het snoei­tijd­stip bij knot­ten de win­ter­pe­ri­o­de, omdat je dan meer sla­pen­de ogen en adven­tief­knop­pen gaat activeren.

Een boom uit­lich­ten of inne­men doe je dan weer best in de zomer wan­neer de boom over zijn maxi­ma­le ener­gie­ni­veau beschikt.

Ook moet je bij het tijd­stip van snoei­en reke­ning hou­den met de boom­soort. Lees hier meer over in het stuk ABC-bomen.

Tevens mag je alleen bomen met een goe­de con­di­tie snoei­en. Zwakke of ver­zwak­te bomen snoei­en, deze met con­di­tie­ver­lies, kan fataal zijn voor de bomen.

 

 

Wanneer is snoeien het minst schadelijk voor de boom?

 

Een boom snoei­en doe je best in de zomer. Vanaf juni tot eind sep­tem­ber. Dat is de minst scha­de­lij­ke peri­o­de voor de boom.

Wanneer een boom vol­le­dig in blad staat en het blad vol­le­dig ont­wik­keld is, dan mag je de boom snoeien.

Want dan is het ener­gie­ni­veau van de boom terug op een hoog niveau en rest er nog een gans groei­sei­zoen om snoei­won­den af te gren­de­len. De boom kan zich dan het bes­te ver­we­ren tegen para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties en ande­re aan­tas­tin­gen en bela­gers.

 

 

Wanneer hebben bomen hun hoogste energieniveau?

 

Bomen beha­len hun maxi­mum ener­gie­ni­veau in de zomer­pe­ri­o­de, als de bla­de­ren vol­le­dig zijn uit­ge­lo­pen en vol­le­dig vol­groeit zijn.

Als we gaan snoei­en, wen­sen we dat bomen op hun maxi­mum ener­gie­ni­veau zit­ten. Want dan kun­nen bomen hun snoei­won­den het bes­te genezen.

Met gene­zen bedoe­len we het res­te­ren­de hout afgren­de­len ten opzich­te van de bui­ten­lucht en snoei­won­den over­groei­en met call­us. Bomen voor­ko­men hier­door immers beter ziek­tes en aan­tas­tin­gen.

Vanaf het moment dat in de len­te de bla­de­ren aan de bomen staan, begin­nen de bomen hun ener­gie­peil op te bouwen.

De bla­de­ren fun­ge­ren als klei­ne zon­ne­pa­ne­len die CO2 omzet­ten in sui­kers. Dit omwil­le van het chlo­ro­fyl dat dan in het blad aan­we­zig is. En door de foto­syn­the­se en de aan­we­zig­heid van Uv-licht wor­den dan sui­kers gevormd.

Deze sui­kers zijn ener­gie bouw­ste­nen om hout­cel­len aan te maken, en dus ook call­us of wondovergroeiingsweefsel.

Bomen snoei­en in de zomer is dus beter omdat de boom over veel meer ener­gie beschikt dan in de win­ter. Ook omdat de boom nog een gans groei­sei­zoen zijn won­den kan genezen.

 

 

De bladzetting (uitlopen blad) en bladval bepalen het snoeitijdstip

 

Het moment van de blad­zet­ting en blad­val bepa­len mee wan­neer we al dan niet mogen snoeien.

Het ein­de van de blad­zet­ting van de boom bepaalt het eer­ste snoei­tijd­stip. Als de blad­zet­ting vol­le­dig vol­tooid is en de bla­de­ren vol­groeid zijn, kan het eer­ste snoei­werk begin­nen. De bomen heb­ben dan al enke­le weken tijd gehad om via hun bla­de­ren terug hun ener­gie­re­ser­ves aan te vullen.

Het moment dat de bla­de­ren begin­nen te ver­kleu­ren met nadien de blad­val bepaalt daar­en­te­gen het laat­ste snoeitijdstip.

Wanneer in de herfst de eer­ste blad­ver­kleu­ring optreed, mag je een boom niet meer snoeien.

De boom heeft dan al zijn ener­gie nodig om kurklijs­ten aan te maken tus­sen twijg en de blad­steel en moet als het blad is afge­val­len al deze klei­ne wond­jes genezen.

Ieder jaar is het begin­mo­ment en eind­mo­ment wan­neer je een boom mag snoei­en dus ver­schil­lend. En afhan­ke­lijk van de weersomstandigheden.

Tijdens een war­mer voor­jaar zul­len de bomen snel­ler in blad staan en kan je snel­ler snoei­en. En wan­neer het in het najaar lan­ger warm blijft, zul­len de bla­de­ren lan­ger aan de bomen blij­ven hangen.

 

 

Tijdens uitlopen blad en bladval verbruikt de boom veel energie uit zijn reserves

 

De ener­gie­re­ser­ves van een boom bestaan uit sui­kers die hij heeft opge­sla­gen in zijn spint­hout, stam, wor­tels, tak­ken en twijgen.

Dit gedu­ren­de de groei­pe­ri­o­de, name­lijk van­af het late voor­jaar, de zomer en het begin van het najaar, wan­neer er name­lijk bla­de­ren aan de boom staan.

Veel van deze ener­gie gaat de boom gebrui­ken bij de start van het groei­sei­zoen om nieu­we bla­de­ren en hout te maken. Ook gaat de boom veel van deze opge­sla­gen ener­gie gebrui­ken om de blad­lit­te­kens te gene­zen in de herfst bij de bladval.

Als tij­dens de peri­o­den van het uit­lo­pen van het blad en de blad­val, je de boom gaat snoei­en, waar­bij dus twij­gen en tak­ken ver­wij­derd wor­den, wordt er een dub­be­le aan­slag op de ener­gie­re­ser­ves van de boom gemaakt.

Enerzijds wor­den ener­gie­re­ser­ves weg gesnoeid en ander­zijds moet de boom star­ten met afgren­de­ling van won­den op een moment dat de boom ook al bezig is met ofwel het uit­lo­pen van het blad of het afsto­ten van het blad.

Door bomen te snoei­en tij­dens het uit­lo­pen van het blad of de blad­val ver­zwak je de boom node­loos en zal de boom gemak­ke­lij­ker ten prooi val­len aan aan­tas­tin­gen en bela­gers.

Bemerk daar­bij dat bomen met een slech­te con­di­tie en een ver­min­der­de vita­li­teit kun­nen hier­door afsterven.

 

 

Wanneer ABC-bomen snoeien?

 

ABC-bomen snoei­en we altijd in de zomer­pe­ri­o­de. Nooit op het ein­de van de win­ter of vroeg in het voorjaar.

ABC-bomen zijn name­lijk bomen die kun­nen bloe­den als ze gesnoeid wor­den. En bloe­den kan fataal zijn voor deze boomsoorten.

In de win­ter en het voor­jaar is de wor­tel­druk van het naar boven gepers­te water bij ABC-bomen veel gro­ter en inten­sie­ver dan bij ande­re boom­soor­ten. Die niet tot deze groep behoren.

Bij het snoei­en van ABC-bomen in de win­ter of het voor­jaar gaan snoei­won­den bloeden.

Het vocht uit het leven­de hout stroomt dan uit de snoei­won­den. De boom ver­liest hier­door naast vocht, dat nodig is om zijn levens­pro­ces­sen te onder­hou­den, ook sui­kers. Zijn ener­gie met ande­re woorden.

Het vocht dat uit de snoei­won­de loopt, stroomt vaak over de tak of stam onder gra­vi­teit naar bene­den. Waardoor tak­ken of stam altijd voch­tig blij­ven gedu­ren­de een lan­ge periode.

In dit vocht komt dan weer een bac­te­rie die de bast van de boom aan­tast en op ter­mijn inrot­ting kan veroorzaken.

Vochtverlies uit de snoei­won­de, ener­gie­ver­lies, infec­ties en zelfs inrot­tin­gen zijn allen zaken die je wil ver­mij­den bij het snoei­en van bomen.

Om bloe­den van de snoei­won­den te voor­ko­men, moe­ten ABC-bomen in de zomer gesnoeid worden.

In de zomer, wan­neer de boom vol­le­dig in blad staat, is de wor­tel­druk van het aan­ge­voer­de water veel klei­ner en is er veel ver­dam­ping van water via het blad. Bloeden is dan niet aan de orde.

De bomen kun­nen dan ook net­jes hun snoei­won­den afgren­de­len en overgroeien.

 

 

Welke bomen zijn ABC-bomen?

 

Tot de groep van de ABC-bomen behoren:

  • Acer (esdoorn),
  • Betula (berk),
  • Carpinus (haag­beuk),
  • Juglans (okker­noot),
  • Fagus syl­va­ti­ca (beuk), slechts spo­ra­disch in spe­ci­fie­ke gevallen,
  • Gleditsia tria­canthos (val­se Christusdoorn),
  • Laburnum ana­gy­roi­des (gou­den­re­gen),
  • Aesculus hyp­po­cas­ta­num (wit­te paardenkastanje),
  • Populus (popu­lier) en Pterocarya (vleu­gel­noot).

 

 

 

Een boom kan dood bloeden

 

Wanneer je het snoei­tijd­stip voor een ABC-boom niet res­pec­teert kan de boom dood bloe­den. Je zal de boom nadien mis­schien ook nog moe­ten kap­pen.

Het is beter dat je er reke­ning mee houdt wan­neer je bomen gaat snoeien.

Hieronder zie je een video van een okker­noot (Juglans regia) waar­van een tak gesnoeid is (tij­dens het vel­len van de boom omdat deze in de stam­voet hele­maal was inge­rot en onvei­lig was). En waar bloe­ding is ontstaan.

De video van deze okker­noot is gemaakt tij­dens het vel­len van de boom. De boom moest drin­gend geveld wor­den omdat de boom zwaar was aan­ge­tast door een para­si­tai­re schim­mel en de boom dreig­de om te vallen.

En omdat de boom toch moest geveld wor­den, was het een ide­aal edu­ca­tief moment om het bloe­den te filmen.

 

 

 

 

Het soort snoei bepaalt mee wanneer we bomen snoeien

 

Wanneer je een boom gaat snoei­en is ook afhan­ke­lijk van het gewens­te resul­taat en de soort van snoei die je toepast.

Het knot­ten van bomen en het snoei­en van fruit­bo­men gebeurt best in de winter.

Wel bui­ten de vorst­pe­ri­o­de om scha­de aan het cam­bi­um (dit is de groei­laag tus­sen de bast en het spint­hout) te voor­ko­men. Beschadiging van het cam­bi­um bemoei­lijkt de callusvorming.

Snoeien tij­dens de win­ter acti­veert meer sla­pen­de knop­pen of adven­tief­knop­pen. Dit is bij het knot­ten dan weer een voor­deel. Er wor­den meer twij­gen gevormd en de knot­ten over­groei­en immers snel­ler met nieuw weef­sel. Met ande­re woor­den er is snel­ler callusvorming.

Hieronder nog een foto van de ver­zor­ging van een snoei­won­de om de call­us­vor­ming (wond­over­groei­ing) te bevorderen.

 

wanneer-boom-snoeien-verzorging-snoeiwonde

 

 

 

Bomen met slechte conditie snoeien je beter niet. Het verzwakt ze nog meer.

 

Over wan­neer je een boom gaat snoei­en, heb­ben we al één en ande­re uit de doe­ken gedaan. En er is nog een belang­rij­ke voorwaarde.

Alleen een boom met goe­de con­di­tie, dus zon­der con­di­tie­ver­lies mag je snoeien.

Zoals hier­bo­ven reeds uit­ge­legd, neem je met snoei­en de ener­gie­re­ser­ves weg die in de tak­ken en twij­gen aan­we­zig zijn. Een boom met een slech­te con­di­tie of een ver­zwak­te boom dus, heeft al deze ener­gie­re­ser­ves brood­no­dig voor sys­teem­her­stel en afweer.

Wanneer je nu ener­gie­re­ser­ves gaat weg­ne­men, kan de boom zich niet dege­lijk meer afwe­ren tegen indrin­gers en bela­gers. De boom ver­zwakt hier­door nog meer. En de kans neemt toe dat het de boom fataal wordt.

Het is dus niet ver­stan­dig de afge­stor­ven uit­ein­den van weg­kwij­nen­de tak­ken te snoei­en voor het esthe­tisch uit­zicht. Het is veel ver­stan­di­ger de oor­zaak op te spo­ren waar­om de boom in slech­te con­di­tie ver­toeft. En waar­schijn­lijk is een stand­plaats­ver­be­te­ring de oplos­sing. Vraag hier­over steeds advies.

Laat je advi­se­ren door boom­ver­zor­ger en cer­ti­fied tree mana­ger Bert Janssens om te bepa­len of je boom mag gesnoeid worden.

Graag ver­mel­den we nog dat we op onze web­pa­gi­na ‘beu­ken­boom snoei­en’ meer uit­leg geven over de fysi­o­lo­gie van bomen en hun ener­gie. En hoe dit alles van invloed is op de con­di­tie van een boom.

Vraag ons zeker advies wan­neer je een boom met slech­te of zwak­ke con­di­tie wenst te laten snoeien.

 

 

 

Misverstanden over wanneer we best een boom snoeien

 

Er zijn spij­tig genoeg veel mis­ver­stan­den rond wan­neer we bomen snoei­en en het juis­te snoeitijdstip.

Vroeger wer­den bomen dik­wijls gesnoeid in de win­ter. Omdat er gedu­ren­de de win­ter meer tijd was. En er niet op het veld moest gewerkt worden.

Of bomen wer­den gesnoeid in het najaar, wan­neer de noten geval­len waren. Of wan­neer het fruit was afge­rijpt. Noten en fruit zijn als voed­sel belang­rijk om de win­ter door te komen. Vroeger snoei­en bete­kent ver­lies van opbrengst en ver­lies van voed­sel in dit geval.

In de len­te en de zomer was er geen tijd daar­en­te­gen. Er moest dan ener­zijds gepland en ander­zijds geoogst worden.

 

 

 

Contacteer ons vrijblijvend met vragen over wanneer best je boom snoeien

 

Heb je vra­gen, twij­fel dan niet mij te con­tac­te­ren en stel gerust je vraag.

We geven graag boom­ad­vies bij jouw boom ter plaat­se. En beant­woor­den dan ook je vra­gen over waar­om het veel­al beter is om je boom te snoei­en in de zomer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart