Hoe bomen ver­plan­ten? En waar je best reke­ning mee houdt

Bomen ver­plan­ten

Wel­kom op onze toe­ge­wij­de web­pa­gi­na over het ver­plan­ten van bomen – een cru­ci­a­le prak­tijk voor het behoud van onze groe­ne vrien­den en het bevor­de­ren van een gezon­de, duur­za­me toe­komst voor onze planeet.

In een wereld waar ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en natuur­be­houd steeds vaker hand in hand gaan, speelt het zorg­vul­dig ver­plaat­sen van bestaan­de en waar­de­vol­le bomen een sleu­tel­rol in het har­mo­ni­se­ren van men­se­lij­ke noden met de natuur­lij­ke wereld.

Het ver­plan­ten van bomen is meer dan alleen het ver­plaat­sen van een plant van punt A naar punt B.

Het is een diep­gaand pro­ces dat begint bij een zorg­vul­dig ver­plant­baar­heids­on­der­zoek, een gede­tail­leer­de plan­ning en de voor­be­rei­ding van de nieu­we plant­lo­ca­tie. Tot aan de daad­wer­ke­lij­ke ver­plan­ting. En de cru­ci­a­le nazorg die ervoor zorgt dat de boom in zijn nieu­we omge­ving kan gedijen.

Bestaan­de bomen ver­plan­ten is geen sine­cu­re en daar begin je niet onvoor­be­reid aan. Het vraagt ken­nis en kun­de om een boom die zich al jaren geves­tigd heeft en aan de omge­ving en bodem heeft aan­ge­past, te verplanten.

 

 

Heb je vra­gen of wens je te weten of we je boom kun­nen ver­plan­ten, neem dan vrij­blij­vend con­tact met ons op.

 

 

Wat is er te lezen op deze pagi­na over het ver­plan­ten van bomen?

Op deze pagi­na nemen we je mee op een infor­ma­tie­ve reis door de fas­ci­ne­ren­de wereld van het suc­ces­vol boom verplanten.

We zul­len de ver­schil­len­de tech­nie­ken ver­ken­nen die wor­den gebruikt om bomen van alle groot­tes vei­lig te ver­plan­ten, van jon­ge sap­lin­gen tot majes­tu­eu­ze, vol­was­sen exemplaren.

Daar­naast zul­len we de rede­nen bespre­ken waar­om bomen soms ver­plaatst moe­ten wor­den, of het nu gaat om bouw­pro­jec­ten, land­schaps­ver­be­te­ring of het red­den van bomen van bouw­lo­ca­ties of ande­re bedreigingen.

Onze gids biedt prak­ti­sche advie­zen, van het kie­zen van het juis­te sei­zoen voor ver­plan­ting, tot het beoor­de­len van de gezond­heid van een boom en het voor­be­rei­den van de bestemming.

We zul­len ook die­per ingaan op de uit­da­gin­gen en over­we­gin­gen bij het ver­plan­ten. Zoals het mini­ma­li­se­ren van stress voor de boom, het waar­bor­gen van vol­doen­de water­gift, en het belang van bodemcompatibiliteit.

Met een men­ge­ling van des­kun­di­ge inzich­ten, prak­ti­sche tips, en een pas­sie voor groen­be­houd, stre­ven we ernaar om een alles­om­vat­ten­de bron te zijn voor ieder­een die geïn­te­res­seerd is in het ver­plan­ten van bomen. Of je nu een pro­fes­si­o­nal in land­schaps­ar­chi­tec­tuur bent, een gemeen­te­amb­te­naar, of gewoon iemand die een gelief­de boom wil red­den. Je vindt hier de ken­nis en inspi­ra­tie die je nodig hebt om te sla­gen in je verplantingsproject.

Sluit je aan bij onze groei­en­de gemeen­schap van natuur­lief­heb­bers en draag bij aan een groe­ne­re, gezon­de­re wereld, één boom tegelijk.

Wel­kom in de groei­en­de wereld van het boomverplanten!

 

Het ver­plan­ten van bomen ver­eist een goed door­dacht plan, de nodi­ge voor­be­rei­din­gen en des­kun­dig boom­ad­vies, net zoals bij het plan­ten van bomen.

 

 

Ver­plant­baar­heids­on­der­zoek. Kan de boom ver­plant worden?

Eerst moet je jezelf afvra­gen of een boom al dan niet kan ver­plant wor­den. Want het zou erg spij­tig zijn moest de boom het ver­plan­ten niet overleven.

En iede­re boom is nu een­maal niet ver­plant­baar. En daar kun­nen ver­schil­len­de rede­nen voor zijn. Denk maar aan de oor­spron­ke­lij­ke loca­tie en de bestem­mingslo­ca­tie. Indien de wor­tel­kluit zo groot moet zijn, om de boom zijn con­di­tie, noch mecha­ni­sche sterk­te te scha­den, dat er ner­gens tran­port­door­gang moge­lijk is. Of het opstel­len van een tele­scoop­kraan onmo­ge­lijk is. Zal je al snel tegen limie­ten aan­bot­sen. En is de boom even­eens niet verplantbaar.

Daar­om start een ver­plan­ting van een gro­te boom steeds met een verplantbaarheidsonderzoek.

Een ver­plant­baar­heids­on­der­zoek beoor­deelt de gezond­heid, leef­tijd, groot­te en soort van de boom. Even­als de stand­plaats­om­stan­dig­he­den en de kwa­li­ta­tie­ve eigen­schap­pen van de groei­plaats. Het onder­zoek begint voor gro­te bomen met een desktop­stu­die en stu­die van de loca­ties. Nadien komt er vaak bij­ko­mend onder­zoek zoals wortelonderzoek.

Het ver­plant­baar­heids­on­der­zoek helpt te bepa­len of een boom een goe­de kan­di­daat is voor ver­plan­ting. Ook wat de slaag­kans is voor de ver­plan­ting. En wel­ke voor­be­rei­din­gen en maat­re­ge­len getrof­fen moe­ten wor­den. Zodat je zeker­der bent van een suc­ces­vol­le verplanting.

De slaag­kans hangt af van ver­schil­len­de fac­to­ren. Zoals de boom­soort, de con­di­tie van de boom, zijn groot­te, de bereik­baar­heid en de hui­di­ge onder­grond­se infra­struc­tuur. Ook het beno­dig­de trans­port, de nieu­we stand­plaats en groei­plaats­kwa­li­teit, de nazorg en extra maat­re­ge­len voor het goed aan­slaan zijn allen van belang.

Daar­naast moe­ten de kos­ten en tijds­plan­ning op voor­hand inge­schat wor­den om de haal­baar­heid af te toet­sen aan de situatie.

 

Selec­tie van ver­plant­ba­re bomen

Cri­te­ria voor de selec­tie van ver­plant­ba­re bomen omvat­ten de alge­he­le gezond­heid van de boom, leef­tijd, soort, en de omvang van het wor­tel­stel­sel. Jon­ge­re bomen en soor­ten met een veer­krach­tig wor­tel­stel­sel zijn meest­al beter geschikt voor verplanting.

Ook vormt het trans­port soms de beper­ken­de fac­tor. Gro­te bomen moet je kun­nen trans­por­te­ren van punt A naar punt B. En de trna­sport­rou­te mag geen ono­ver­ko­me­lij­ke obsta­kels bevatten.

Of een boom al dan niet kan ver­plant wor­den, hangt voor een groot stuk af van zijn conditie.

Een boom met con­di­tie­ver­lies zal het bij een ver­plan­ting nog moei­lij­ker krij­gen en mis­schien afster­ven. Een gezon­de boom met een goe­de con­di­tie kan je daar­en­te­gen gron­dig voor­be­rei­den op het ver­plan­ten. Zodat deze meer kans heeft om goed aan te slaan.

 

Of een boom kan ver­plant wor­den, hangt ook af van hoe de boom op de ver­trek­plaats in de bodem wor­telt. Wan­neer er erg gro­te wor­tels niet bereik­baar zijn om ze scha­de­vrij uit de bodem te halen en te groot om te snoei­en, kan je de boom bij­voor­beeld ook niet verplanten.

Voor­af­gaan­de­lijk wor­tel­on­der­zoek heeft als doel deze situ­a­ties te ondervangen.

 

Wens je een boom te laten ver­plan­ten? Neem dan vrij­blij­vend con­tact met ons op.

 

Lijst van soom­soor­ten en hun verplantbaarheid

Goed ver­plant­baar

  • Esdoorn
  • Lin­de
  • Eik (jon­ge­re exemplaren)

Moei­lijk te verplanten

  • Beuk
  • Berk
  • Mag­no­lia

 

Con­di­tie van de boom en de bodem op de ver­trek­plaats bij het verplanten

Een boom met een slech­te con­di­tie is niet ver­plant­baar. Een boom met een goe­de con­di­tie en geschik­te kroon­ar­chi­tec­tuur, zon­der abnor­maal wijd uit­groei­en­de tak­ken, is dan weer wel geschikt. Wan­neer de te ver­plan­ten boom erg zwa­re gestel­tak­ken heeft die ver bui­ten de stam zwaar ont­wik­keld zijn, kan dit een pro­bleem vor­men voor het trans­port over de weg.

Als onder de boom op de hui­di­ge stand­plaats een lei­din­gen­tra­cé aan­we­zig is, zal het ook niet moge­lijk zijn om deze boom te ver­plaat­sen. De wor­tels groei­en immers tus­sen de lei­din­gen tus­sen­door. Er zou­den bij de wer­ken lei­din­gen kun­nen bescha­digd wor­den. Of er zou­den te veel wor­tels moe­ten ver­wij­derd wor­den, waar­door de boom het ach­ter­af niet overleeft.

Bij aan­we­zig­heid van fun­de­rings­res­tan­ten kan er dan weer geen struc­tuur onder de boom aan­ge­bracht wor­den om deze op te til­len of te hijsen.

 

 

Hoe een boom verplanten?

 

Bomen ver­plan­ten vraagt om een gron­di­ge voorbereiding

Een boom ver­plan­ten doe je niet zomaar. Dat is net het­zelf­de als bij bomen aan­plan­ten. Heel wat fac­to­ren beïn­vloe­den de kan­sen op een suc­ces­vol­le ver­plan­ting. Laat het ver­plan­ten van je bomen dus over aan een spe­ci­a­list. Zo ver­mijd je het risi­co dat je inspan­nin­gen een maat voor niets zijn.

Wij berei­den zowel je boom als de nieu­we groei­plaats en bodem gron­dig voor op de ver­plan­ting. Dit gefa­seerd voor­be­rei­dings­pro­ces kan tot wel een jaar tijd in beslag nemen bij gro­te bomen. Maar het garan­deert het suc­ces­vol ver­plan­ten van uw boom.

 

Voor­be­rei­ding ver­plan­ten boom; wor­tel­snoei en kruin snoeien

In de voor­be­rei­dings­fa­se snoei­en we zowel de kruin als de wor­tels van de boom. De kroon of tak­ken inne­men doen we om tij­dens een trans­port met de boom over­al door te kun­nen. En wor­tel­snoei omdat de boom al zijn wor­tels niet mee kun­nen geno­men wor­den omdat ze veel te lang zijn. En door op tijd wor­tel­snoei uit te voe­ren, maakt de boom op zijn hui­di­ge stand­plaats al veel klei­ne wor­tels aan. Zodat de kluit com­pac­ter is, maar toch over vol­doen­de wor­tels beschikt om aan te slaan op zijn nieu­we groeiplaats.

Net zoals bij bomen aan­plan­ten, denk je best goed na over de nieu­we stand­plaats die de te ver­plan­ten boom gaat krijgen.

Het zou zon­de zijn indien door een slech­te voor­be­rei­ding of slecht werk u uw boom ach­ter­af zou moe­ten vel­len.

Boom ver­plan­ten? Vraag vrij­blij­vend boom­ad­vies of vul ons con­tact­for­mu­lier in.

 

Tech­nie­ken voor het Ver­plan­ten van Bomen

1. Wor­tel­snoei

Wor­tel­snoei bevor­dert de ont­wik­ke­ling van een com­pact, dicht wor­tel­stel­sel dat de boom helpt over­le­ven na ver­plan­ting. Dit gebeurt maan­den of zelfs een jaar voor de eigen­lij­ke ver­plaat­sing. En vaak in fazen om de boom tel­kens her­stel te bieden.

2. Ver­plan­ten met een kluit

Bij klei­ne­re bomen wordt de boom met een ste­vi­ge kluit aar­de ver­plaatst om het wor­tel­stel­sel te bescher­men. Deze metho­de ver­eist zorg­vul­di­ge plan­ning en de juis­te tech­niek om scha­de te minimaliseren.

3. Gebruik van een geme­cha­ni­seer­de boomspade

Deze boom­spa­de is een gespe­ci­a­li­seer­de machi­ne die gebruikt wordt om gro­te­re bomen te ver­plan­ten. Het snijdt een uni­for­me kluit rond de boom en tilt deze op voor trans­port. Het nadeel ervan is dat het een zwa­re machi­ne is die de bodem com­pac­teert indien geen zwa­re sta­len rij­plan­ten gebruikt wor­den. Er door het glad afstrij­ken van de wor­tel­kluit kan er bloem­po­t­ef­fect optre­den waar­door de ver­plan­te boom moei­lij­ker of niet gaat aanslaan.

4. Lucht­lift­tech­niek

Deze gea­van­ceer­de metho­de gebruikt lucht­druk om de aar­de rond de wor­tels los te maken zon­der deze te bescha­di­gen. Waar­door de boom voor­zich­tig uit de grond gelicht kan worden.

 

 

Het bes­te moment om bomen te verplanten

De ide­a­le tijd voor het ver­plan­ten van bomen is tij­dens de rust­pe­ri­o­de, meest­al in de late herfst of vroe­ge len­te. Dit mini­ma­li­seert stress en geeft de boom de bes­te kans om zich in zijn nieu­we omge­ving te vestigen.

 

 

Lees ook ande­re nut­ti­ge arti­ke­len in ver­band met bomen verplanten

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart