Geschatte lees­tijd: 5 minu­ten

Boombescherming, monitoring en irrigatie van bomen bij bronbemaling

Het doel van moni­to­ring en irri­ga­tie van bomen bij bron­be­ma­ling op pro­jec­ten is het maxi­ma­le behoud van een kwa­li­ta­tief bomen­be­stand. En de groe­ne eco­sys­te­men. Zowel tij­dens de pro­jec­ten als lang erna.

Bij bouw­pro­jec­ten waar­bij je bron­be­ma­ling toe­ge­past, is het essen­ti­eel om de impact op de omlig­gen­de natuur en in het bij­zon­der op bomen zorg­vul­dig te monitoren.

Bomen spe­len een cru­ci­a­le rol in onze eco­sys­te­men. En het behoud ervan draagt bij aan de eco­lo­gi­sche balans en de esthe­ti­sche waar­de van een gebied en project.

 

 

Hier belich­ten we de belang­rijk­ste aspec­ten van het moni­to­ren en irri­ge­ren van bomen tij­dens bron­be­ma­ling. En geven aan wel­ke maat­re­ge­len die je kan nemen om hun gezond­heid, goe­de con­di­tie, vita­li­teit en over­le­ving te waarborgen.

 

 

Het belang van bomen bij bouwprojecten

 

Bomen bie­den tal­lo­ze voor­de­len, waar­on­der het absor­be­ren van kool­stof­di­oxi­de. Het vast­hou­den van regen­wa­ter. Het buf­fe­ren van storm­wa­ter met spe­ci­aal daar­voor ont­wor­pen groei­plaats­in­rich­tin­gen. Het bie­den van scha­duw. En het bevor­de­ren van biodiversiteit.

Bij bouw­pro­jec­ten is het behoud van bomen van cru­ci­aal belang om deze voor­de­len te behou­den. Daarom is het moni­to­ren van bomen tij­dens bron­be­ma­ling en ze tij­dig te voor­zien van de juis­te hoe­veel­heid water, een belang­rijk aspect van ver­ant­woord bouwbeheer.

 

 

Risico’s voor bomen bij bronbemaling

 

Bronbemaling is het pro­ces waar­bij je grond­wa­ter ver­wij­dert om bouw­werk­zaam­he­den moge­lijk te maken. Hoewel dit pro­ces nood­za­ke­lijk is, kan het lei­den tot aan­zien­lij­ke ver­an­de­rin­gen in de water­huis­hou­ding rond­om bomen.

Het belang­rijk­ste risi­co voor bomen bij bron­be­ma­ling is de ver­an­de­ring in de grond­wa­ter­stand. De grond­wa­ter­ta­fel zal ver­la­gen. Waardoor bomen niet meer met hun wor­tels aan het nodi­ge water raken om hun levens­pro­ces­sen te onder­hou­den. En waar­door ze op erg kor­te ter­mijn kun­nen afsterven.

Afhankelijk van het type water­huis­hou­ding waar­van de bomen leven, zul­len ze meer of min­der last heb­ben van de ver­an­de­ring van de grondwaterstand.

Bomen die leven op een hang­wa­ter­pro­fiel, waar­bij de wor­tels nooit de grond­wa­ter­ta­fel berei­ken, heb­ben van het ver­la­gen van de grond­wa­ter­ta­fel veel min­der last. Dan tegen­over bomen die leven op een con­ti­nu grond­wa­ter­pro­fiel. Waarbij de wor­tels con­ti­nu tot aan het water in de bodem reiken.

Wanneer we bij deze laat­ste de grond­wa­ter­stand ver­la­gen, zul­len de wor­tels ineens droog komen te zit­ten. En bete­kent dit voor de boom een erg gro­te verandering.

Bomen groei­en met hun wor­tels de dalen­de grond­wa­ter­ta­fel wel ach­ter­na. Maar kun­nen dit enkel tij­dig, als de ver­an­de­ring niet te snel plaats vindt. Dus als het op een natuur­lij­ke manier gebeurt omwil­le van sei­zoens­ver­an­de­ring bijvoorbeeld.

Bij bron­be­ma­ling zakt de grond­wa­ter­ta­fel erg snel en komt de boom te laat.

 

Monitoring en irrigatie van bomen bij bronbemaling

 

Het moni­to­ren van bomen tij­dens bron­be­ma­ling is een pro­ces dat gericht is op het voor­ko­men van ver­an­de­rin­gen in de gezond­heid en groei van bomen. Zodat met pas­sen­de maat­re­ge­len zoals irri­ga­tie hun over­le­vings­kan­sen ver­gro­ten. Enkele belang­rij­ke aspec­ten van het moni­to­rings­pro­ces zijn:

 1. Inventarisatie van de bomen: voor­dat de bouw­werk­zaam­he­den begin­nen, moet een gede­tail­leer­de inven­ta­ri­sa­tie van alle aan­we­zi­ge bomen maken. Inclusief hun soort, groot­te, con­di­tie en locatie.
 2. Visuele inspec­tie: een ini­ti­ë­le VTA-controle voor de start van de wer­ken als nul­me­ting. En nadien regel­ma­ti­ge visu­e­le inspec­ties van de bomen zijn belang­rijk om even­tu­e­le teke­nen van stress of scha­de tij­dig te iden­ti­fi­ce­ren. Dit omvat het con­tro­le­ren van blad­kleur, blad­val, tur­gor of ande­re zicht­ba­re teke­nen van pro­ble­men omwil­le van droogte.
 3. Bodemonderzoek en wor­tel­on­der­zoek: het uit­voe­ren van een bodem­on­der­zoek en wor­tel­on­der­zoek helpt bij het beoor­de­len van de bodem­kwa­li­teit. En het water­buf­fe­rend ver­mo­gen van de bodem. Ook ken je dan het type van water­huis­hou­ding waar­op de boom leeft.
 4. Uitvoeren bema­lings­stu­die: deze stu­die die de archi­tect oplegt, geeft weer, afhan­ke­lijk van het bodem­ty­pe, tot hoe ver de invloeds­sfeer van een bron­be­ma­ling reikt. Met deze gege­vens uit de bema­lings­no­ta kun­nen wij als cer­ti­fied tree mana­ger aan de slag, om een doel­tref­fend boom­be­scher­mings­plan op te stellen.
 5. Grondwatermonitoring: het moni­to­ren van de grond­wa­ter­stand is van cru­ci­aal belang om even­tu­e­le ver­an­de­rin­gen te detec­te­ren. Door het instal­le­ren van peil­bui­zen in de nabij­heid van de bomen kan je de grond­wa­ter­stand nauw­keu­rig opvol­gen. Op basis van deze gege­vens kan je bepa­len of de grond­wa­ter­stand bin­nen aan­vaard­ba­re gren­zen blijft voor de bomen.
 6. Bodemvochtmetingen: door het bodem­vocht in de wor­tel­zo­ne van de boom con­ti­nu op te vol­gen, kan je tij­dig bepa­len wan­neer je water moet geven, ter voor­ko­ming van uitdroging.

 

Maatregelen voor het behoud van bomen

 

Op basis van de moni­to­ring­ge­ge­vens nemen we pas­sen­de maat­re­ge­len, zoals de irri­ga­tie van de bomen. Maar er zijn ook ande­re maat­re­ge­len mogelijk.

 1. Irrigatie van bomen: op basis van de gege­vens van de bodem­vocht­sen­so­ren kan je bomen met de exac­te hoe­veel­heid water irri­ge­ren. Wanneer je te wei­nig water geeft, dro­gen de bomen uit. Wanneer je te veel water geeft, ver­drijf je de zuur­stof uit de bodem, en dan ster­ven ze af omwil­le van zuur­stof­ge­brek. Wat nog snel­ler gaat dan droogtestress.
 2. Beperken van grond­wa­ter­ont­trek­king: als de moni­to­ring aan­geeft dat de grond­wa­ter­stand te veel daalt, kan je maat­re­ge­len nemen om de ont­trek­king te beper­ken. Dit kan bij­voor­beeld door het aan­pas­sen van de bema­lings­in­ten­si­teit. Of het gebruik van dam­wan­den. Of het aan­leg­gen van drainagesystemen.
 3. Boomverzorging: het uit­voe­ren van boom­ver­zor­gings­maat­re­ge­len, zoals groei­plaats­ver­be­te­ring, kan de gezond­heid en veer­kracht van bomen ver­be­te­ren. Waardoor ze beter bestand zijn tegen de stress ver­oor­zaakt door de bouwwerkzaamheden.
 4. Zuurstofmeting in de bodem: wan­neer je te veel water geeft en de bodem te nat wordt, ver­dwijnt de lucht en dus ook de zuur­stof uit de bodem. Een zuur­stof­me­ting kan hier uit­sluit­sel over geven.
 5. Bewustmaking en edu­ca­tie: het infor­me­ren van alle betrok­ken par­tij­en, waar­on­der bouw­pro­fes­si­o­nals en arbei­ders, over het belang van boom­be­houd en de juis­te werk­wij­zen en com­mu­ni­ca­tie tij­dens bron­be­ma­ling is van groot belang. Door bewust­wor­ding te cre­ë­ren en de juis­te pro­ce­du­res te vol­gen, kan scha­de aan bomen wor­den geminimaliseerd.

 

Monitoring en irrigatie van bomen bij bronbemaling; water geven van een grote linde met sproeiers

Monitoring en irri­ga­tie van bomen bij bron­be­ma­ling; water geven aan een gro­te lin­de, door mid­del van sproeiers.

 

 

Opvolging en evaluatie tijdens de bronbemaling

 

Het moni­to­ren en irri­ge­ren van bomen bij bron­be­ma­ling is een voort­du­rend pro­ces. Dat je gedu­ren­de het hele bouw­pro­ject en de vol­le­di­ge duur van de bron­be­ma­ling moet ver­der zetten.

Op basis van regel­ma­ti­ge moni­to­ring­ge­ge­vens en eva­lu­a­ties door onze tree mana­ger, stu­ren we de maat­re­ge­len bij en kun­nen we nieu­we maat­re­ge­len imple­men­te­ren als nodig.

Dit zorgt ervoor dat we de even­tu­e­le nega­tie­ve effec­ten op de bomen tij­dig aan­pak­ken. En dat we hun gezond­heid en over­le­vings­kan­sen kun­nen maximaliseren.

 

 

Samenwerking en expertise in monitoring en irrigatie van bomen bij bronbemaling

 

De moni­to­ring en irri­ga­tie van bomen bij bron­be­ma­ling ver­eist samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de belang­heb­ben­den. Zoals tus­sen bouw­be­drij­ven, land­schaps­ar­chi­tec­ten, eco­lo­gen en boomverzorgers.

Het inscha­ke­len van een boom­ver­zor­gings­ex­perts op het gebied van boom­be­scher­ming op wer­ven zoals b‑Tree, draagt bij aan een gron­di­ge beoor­de­ling van de situ­a­tie en het bie­den van pas­sen­de oplossingen.

 

 

Conclusie bomen beschermen door monitoring en irrigatie

 

Het moni­to­ren en irri­ge­ren van bomen bij bron­be­ma­ling is van cru­ci­aal belang voor het behoud van groe­ne eco­sys­te­men tij­dens bouw­pro­jec­ten. Door onze zorg­vul­di­ge moni­to­ring van de grond­wa­ter­stand, visu­e­le inspec­ties, bodem­on­der­zoek en wor­tel­on­der­zoek en bodem­vocht­me­tin­gen mer­ken we moge­lij­ke risico’s en ver­an­de­rin­gen tij­dig op.

Met onze pas­sen­de maat­re­ge­len, zoals het irri­ge­ren, het beper­ken van grond­wa­ter­ont­trek­king en het nemen van bescher­mings­maat­re­ge­len, wor­den de gezond­heid en over­le­vings­kan­sen van bomen gemaximaliseerd.

En door samen­wer­king en onze exper­ti­se te benut­ten, kan u een duur­zaam bouw­pro­ject, met het behoud van een kwa­li­teits­vol en waar­de­vol­le bomen­be­stand, vlek­ke­loos realiseren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart