Wat is celdeling?

Wat is cel­de­ling? Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Cel­de­ling is een fun­da­men­teel bio­lo­gisch pro­ces dat essen­ti­eel is voor de groei, ont­wik­ke­ling en her­stel van bomen en ande­re organismen.

Bij bomen vindt cel­de­ling plaats in gespe­ci­a­li­seer­de regio’s die bekend staan als meris­te­men, waar onge­dif­fe­ren­ti­eer­de cel­len actief delen om nieu­we cel­len te pro­du­ce­ren die kun­nen uit­groei­en tot ver­schil­len­de weef­sels en orga­nen van de boom.

 

 

Hoe werkt cel­de­ling bij bomen

 

Api­ca­le meristemen

Dit zijn de groei­pun­ten aan de top­pen van sten­gels en wor­tels waar cel­de­ling plaats­vindt, wat resul­teert in leng­te­groei van de boom. Cel­len in de api­ca­le meris­te­men delen en dif­fe­ren­ti­ë­ren om nieu­we sten­gels, bla­de­ren, en wor­tels te vormen.

 

Cam­bi­um (vas­cu­lair cam­bi­um en kurkcambium)

Deze laag bevindt zich in de stam en tak­ken, juist tus­sen het xyleem en de bast, en is ver­ant­woor­de­lijk voor de dik­te­groei van de boom. Het vas­cu­lai­re cam­bi­um pro­du­ceert naar bin­nen nieu­we xyleem­cel­len (hout) en naar bui­ten nieu­we flo­ëem­cel­len (bast), ter­wijl het kurk­cam­bi­um extra bescher­men­de lagen aan de bui­ten­kant vormt.

 

 

Ver­ant­woor­de­lij­ke stof­fen bij de celdeling

 

Plant­aar­di­ge hormonen

Stof­fen zoals auxi­nes, cyto­ki­ni­nen, gib­be­rel­li­nen, absci­si­ne­zuur en ethy­leen regu­le­ren cel­de­ling en cel­groei in bomen. Auxi­nes bevor­de­ren bij­voor­beeld cel­de­ling in de api­ca­le meris­te­men en zijn cru­ci­aal voor de api­ca­le domi­nan­tie en scheutverlenging.

 

Nutri­ën­ten en water

Voe­dings­stof­fen en water uit de bodem zijn essen­ti­eel voor cel­de­ling. Ze voor­zien de cel van de nodi­ge bouw­ste­nen en ener­gie voor het pro­ces. Daar­om is het water­trans­port in een boom zo belang­rijk. Het is de motor die al de fysi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen aanstuurt.

 

 

Belang van celdeling

 

Groei en ontwikkeling

Cel­de­ling stelt bomen in staat om te groei­en, zowel in leng­te als in dik­te, en om nieu­we bla­de­ren, bloe­men, vruch­ten en wor­tels te ontwikkelen.

 

Her­stel en regeneratie

Cel­de­ling is cru­ci­aal voor het her­stel van bescha­digd weef­sel, door mid­del van call­us­vor­ming, zoals bij won­den aan de bast of gebro­ken takken.

 

Aan­pas­sing

Door cel­de­ling kun­nen bomen zich aan­pas­sen aan ver­an­de­ren­de omge­vings­om­stan­dig­he­den door hun groei­stra­te­gie­ën te wij­zi­gen, bij­voor­beeld door meer bla­de­ren te pro­du­ce­ren voor foto­syn­the­se of door hun wor­tel­sys­teem uit te breiden.

 

 

Wat als een boom niet aan cel­de­ling doet of kan doen?

 

Zon­der cel­de­ling zou een boom niet kun­nen groei­en, zich ont­wik­ke­len of her­stel­len van scha­de. Dit zou lei­den tot stag­na­tie in de ont­wik­ke­ling van de boom, en de boom zou niet in staat zijn om nieu­we weef­sels te pro­du­ce­ren die nodig zijn voor zijn over­le­ving, zoals bla­de­ren voor foto­syn­the­se of wor­tels voor water- en nutriëntenopname.

Uit­ein­de­lijk zou dit lei­den tot de dood van de boom, aan­ge­zien essen­ti­ë­le func­ties zoals ener­gie­pro­duc­tie en hulp­bron­nen­op­na­me niet kun­nen plaats­vin­den zon­der nieu­we cel­groei en ‑ver­nieu­wing.

Cel­de­ling is dus een essen­ti­ë­le func­tie voor de levens­cy­clus en vita­li­teit van bomen, waar­door ze kun­nen groei­en, rea­ge­ren op hun omge­ving en zich voortplanten.

Bemerk daar­naast dat hout­va­ten die onder ande­re bestaan uit cel­len, slechts een tien­tal jaren mee gaan om het water­trans­port en nutri­ën­ten­trans­port te ver­zor­gen. Waar­na dit “leven­de hout” zal ver­duur­za­men en zich bij het kern­hout zal voe­gen omwil­le van de ver­duur­zaam­heids­stof­fen die er wer­den aan toe­ge­voegd. Als er geen cel­de­ling is, is er ook geen dik­te­groei, waar­door geen nieu­we hout­va­ten wor­den aan­ge­maakt en de boom dus zijn fysi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen niet meer zal kun­nen onder­hou­den en sterft.

Ook daar­om is cel­de­ling nodig.

Een boom kan niet aan cel­de­ling doen, wan­neer bij­voor­beeld het water­trans­port stopt door omge­vings­fac­to­ren (droog­te­stress door hit­te of bron­be­ma­ling, wor­tel­scha­de door graaf­wer­ken, …). Wat dan even­eens ramp­za­lig is voor de boom.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart