Wat is auxi­ne en wel­ke func­tie ver­vult auxi­ne bij de groei van bomen?

Wat is auxine?

 

Auxi­ne is een klas­se van plant­aar­di­ge hor­mo­nen die een cru­ci­a­le rol speelt in de groei en ont­wik­ke­ling van plan­ten, waar­on­der bomen. Auxi­nes wer­den als eer­ste plant­aar­di­ge hor­mo­nen ont­dekt en zijn essen­ti­eel voor ver­schil­len­de aspec­ten van de plan­ten­fy­si­o­lo­gie en dus ook fysi­o­lo­gie van bomen.

 

 

Func­ties van auxi­ne bij bomen

 

Cel­strek­king

Auxi­ne bevor­dert de cel­strek­king door de cel­wand te ver­zach­ten, waar­door cel­len kun­nen uit­rek­ken en groei­en. Dit is voor­al belang­rijk in de groei­top­pen van tak­ken en wortels.

 

Api­ca­le dominantie

Auxi­ne wordt gepro­du­ceerd in de api­ca­le meris­te­men (de groei­top­pen) van de stam en tak­ken. Het hor­moon onder­drukt de groei van zij­tak­ken door de con­cen­tra­tie van auxi­ne die van de top naar bene­den stroomt. Dit feno­meen staat bekend als api­ca­le domi­nan­tie en zorgt ervoor dat de boom voor­na­me­lijk in de leng­te groeit en een cen­tra­le lei­der behoudt.

 

Wor­tel­vor­ming

Auxi­ne speelt een sleu­tel­rol bij de ini­ti­a­tie en ont­wik­ke­ling van wor­tels. Het bevor­dert de vor­ming van wor­tel­ha­ren en is essen­ti­eel bij het stek­ken van plan­ten, waar het de vor­ming van nieu­we wor­tels uit het gesne­den weef­sel stimuleert.

 

Vrucht­ont­wik­ke­ling

Auxi­ne is betrok­ken bij de ont­wik­ke­ling van vruch­ten in bomen die vrucht dra­gen. Het regu­leert ver­schil­len­de sta­dia van vrucht­groei, van vrucht­zet­ting tot rijping.

 

Foto­tro­pie en gravitropie

Auxi­ne regu­leert de groei­rich­ting van plan­ten­de­len in reac­tie op licht (foto­tro­pie) en zwaar­te­kracht (gra­vi­tro­pie).

In de sten­gels ver­oor­zaakt een hoge­re con­cen­tra­tie auxi­ne aan de scha­duw­zij­de meer groei aan die kant, waar­door de plant zich naar het licht buigt. In wor­tels werkt het effect van auxi­ne tegen­over­ge­steld, waar­door de wor­tels in de rich­ting van de zwaar­te­kracht groeien.

 

Vas­cu­lai­re differentiatie

Auxi­ne is betrok­ken bij de vor­ming van xyleem en flo­ëem, de weef­sels ver­ant­woor­de­lijk voor het trans­port van water, mine­ra­len en voe­dings­stof­fen bin­nen de plant en boom.

 

Auxi­ne is dus een veel­zij­dig hor­moon dat fun­da­men­te­le pro­ces­sen in de groei en ont­wik­ke­ling van bomen regu­leert. De con­cen­tra­tie en ver­de­ling van auxi­ne bin­nen de plant zijn nauw­keu­rig gere­gu­leerd en cru­ci­aal voor het hand­ha­ven van de juis­te groei­pa­tro­nen en reac­ties op omgevingsstimuli.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart