Wat is het cam­bi­um bij een boom?

Wat is het cam­bi­um bij een boom?

 

Het cam­bi­um, vol­uit het vas­cu­lair cam­bi­um genoemd, is een dun­ne laag van actief delen­de cel­len in de stam, tak­ken en wor­tels van bomen en ande­re vaatplanten.

In de hori­zon­ta­le sec­tie van de stam van een boom gezien, bevindt het cam­bi­um zich tus­sen het xyleem (hout) aan de bin­nen­kant en het flo­ëem (bast, net onder de schors) aan de buitenkant.

Dit meris­te­ma­tisch weef­sel speelt een cru­ci­a­le rol in de secun­dai­re groei van bomen. Wat bij­draagt aan de toe­na­me in dik­te van de stam en takken.

 

Func­ties van het meris­te­ma­tisch weefsel

 

Dik­te­groei

Het cam­bi­um is ver­ant­woor­de­lijk voor de secun­dai­re groei van de stam en tak­ken. Wat resul­teert in een toe­na­me van de dik­te van de boom. Dit gebeurt door de con­ti­nue pro­duc­tie van nieu­we cel­len. Waar­bij som­mi­ge cel­len naar bin­nen wor­den gedif­fe­ren­ti­eerd tot xyleem­cel­len en som­mi­ge naar bui­ten tot floëemcellen.

 

Hout- en bastvorming

Aan de bin­nen­kant van het meris­te­ma­tisch weef­sel wor­den nieu­we xyleem­cel­len (hout) gevormd. Wat bij­draagt aan de struc­tu­re­le ste­vig­heid en het trans­port van water en mine­ra­len. Aan de bui­ten­kant pro­du­ceert het cam­bi­um nieu­we flo­ëem­cel­len (bast). Die betrok­ken zijn bij het trans­port van sui­kers en ande­re orga­ni­sche stof­fen door de plant.

 

Wond­ge­ne­zing en regeneratie

Het cam­bi­um speelt een belang­rij­ke rol bij de gene­zing van won­den en de rege­ne­ra­tie van bescha­digd weef­sel. Wan­neer een deel van de bast en het cam­bi­um bescha­digd raakt, kan het cam­bi­um nieu­we cel­len gene­re­ren. Om de wond te over­brug­gen en te her­stel­len door ze te laten overgroeien.

 

Vor­ming van adventiefknoppen

Van­uit het meris­te­ma­tisch weef­sel kun­nen adven­tief­knop­pen gevormd wor­den. Wat kan gebeu­ren, enkel als de boom vol­doen­de veer­krach­tig en vitaal is, wan­neer de stres­sfac­to­ren die aan de oor­zaak lagen van de ach­ter­uit­gang in con­di­tie, wegvallen.

 

Vor­ming van jaarringen

In gebie­den met een uit­ge­spro­ken sei­zoens­kli­maat draagt het cam­bi­um bij aan de vor­ming van jaar­rin­gen. Tij­dens het groei­sei­zoen pro­du­ceert het actief nieu­we cel­len. Wat resul­teert in zicht­ba­re rin­gen die de leef­tijd en groei­om­stan­dig­he­den van de boom kun­nen aangeven.

 

Het cam­bi­um is dus essen­ti­eel voor de groei en het onder­houd van de struc­tuur van bomen. Waar­door ze in staat zijn om te rea­ge­ren op omge­vings­fac­to­ren en verwondingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart