Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Wat betekent epitonie in de kroonarchitectuur?

Wat betekent epitonie in de kroonarchitectuur?

 

We spre­ken van epi­to­nie wan­neer de tak­ken die boven­op een hoofd­tak de sterk­ste groei ver­to­nen. Bij een opgaan­de of deels opgaan­de hoofd­tak staan de epi­to­ne zij­tak­ken inge­plant tus­sen de hoofd­tak en de stam. Wanneer die hoofd­tak­ken dan uit­zak­ken, groei­en die zij­tak­ken boven­op de hoofdtak. 

Epitonie in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst ook naar een groei­pa­troon waar­bij de groei en ont­wik­ke­ling van tak­ken en bla­de­ren voor­na­me­lijk plaats­vin­den aan de bui­ten­rand of het peri­fe­re deel van de kroon. Vaak door aan de boven­zij­de van bestaan­de gestel­tak­ken nieu­we opgaan­de scheu­ten te maken die later zul­len uitzakken.

En omdat door het uit­zak­ken van deze tak­ken er daar meer licht­in­val in de kruin ont­staat, zul­len weer nieu­we opgaan­de scheu­ten en later tak­ken ontwikkelen.

Dit voort­schrij­dend en uit­dij­end patroon resul­teert in een weel­de­ri­ge en dich­te groei aan de bui­ten­kant van de kroon, ter­wijl het bin­nen­ste deel van de kroon vaak rela­tief min­der groei vertoont.

Epitonie of epi­to­ne groei kan lei­den tot een breed uit­ge­sprei­de kroon met veel licht­van­gend blad­op­per­vlak aan de bui­ten­zij­de, wat voor­al gun­stig is in omge­vin­gen met veel direct zon­licht of in com­pe­ti­tie­ve situ­a­ties waar bomen strij­den om licht.

Hoewel epi­to­nie min­der vaak wordt genoemd in de lite­ra­tuur dan ter­men als acro­to­nie (groei gecon­cen­treerd aan de top van de tak of boom) of basi­to­nie (groei gecon­cen­treerd aan de basis van de tak of boom), speelt het een belang­rij­ke rol in de aan­pas­sings­stra­te­gie­ën van bepaal­de boom­soor­ten aan hun omgeving.

Dit groei­pa­troon kan bij­voor­beeld voor­ko­men bij soor­ten die snel een groot blad­op­per­vlak moe­ten ont­wik­ke­len om het beschik­ba­re licht te maxi­ma­li­se­ren in open gebie­den of in ver­stoor­de habitats.

Het begrij­pen van epi­to­nie en ande­re groei­pa­tro­nen is belang­rijk voor boom­ver­zor­ging, omdat het inzicht geeft in hoe bomen rea­ge­ren op hun omge­ving en hoe ze kun­nen wor­den beheerd voor opti­ma­le groei, gezond­heid en esthetiek.

Bij het behe­ren of snoei­en van bomen kan reke­ning wor­den gehou­den met deze natuur­lij­ke groei­pa­tro­nen om de struc­tuur en func­tie van de boom te behou­den of te verbeteren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart